Print Friendly, PDF & Email

Il provvedimento è disponibile nelle seguenti lingue:

ADDITIONAL PROTOCOL

to the Basic Agreement between the Holy See and Bosnia and Herzegovina

 

ADDITIONAL PROTOCOL TO THE BASIC AGREEMENT BETWEEN THE HOLY SEE AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

 

The Holy See and Bosnia and Herzego- vina, desiring to avoid all difficulties of interpretation of the Basic Agreement signed on 19th  April 2006 in Sarajevo and to ensure the precise application of Art. 10 § 3 of the same Basic Agree- ment, declare:

 

1. The restitution of immoveable or na- tionalized goods seized without ade- quate compensation, including the term of their restitution, will be implemented in conformity with the law that shall regulate the matter of restitution in Bosnia and Herzegovina.

2. For the identification of immoveable goods to be transferred to ecclesiastical ownership or to be adequately compen- sated, a Mixed Commission will be es- tablished, composed of representatives of the two parties.

3. In conformity with Art. 18 of the Ba- sic  Agreement,  matters  that  require new or additional solutions will be addressed by common accord through the Mixed Commission, which will submit its proposals for the approval of the respective authorities.

 

This Additional Protocol forms an integral part of the Basic Agreement between the Holy See and Bosnia and Herzegovina  and  shall  be  ratified  together with the same Basic Agreement.

 

The present Protocol, drawn up in English, will be signed in duplicate, and will take effect together with the Basic Agreement between the Holy See and Bosnia and Herzegovina.

Trascina file per caricare

ADDITIONAL PROTOCOL


to the Basic Agreement between the Holy See and Bosnia and Herzegovina

 

DODATNI PROTOKOL NA TEMELJNI UGOVOR IZMEĐU SVETE STOLICE I BOSNE I HERCEGOVINE

Sveta Stolica i Bosna i Hercegovina, želeći izbjeći svaku poteškoću glede tumačenja Temeljnoga Ugovora potpisanoga 19. travnja 2006. godine u Sarajevu te osigurati točnu primjenu čl. 10 § 3 istoga Temeljnog Ugovora, izjavljuju:

1. Restitucija nekretnina ili nacionaliziranih dobara uzetih bez odgovarajuće naknade, uključujući rok njihove restitucije, bit će provedena u skladu sa zakonom kojim će se urediti materija restitucije u Bosni i Hercegovini.

2. Radi utvrđivanja nepokretnih dobara koja treba prenijeti u crkveno vlasništvo ili srazmjerno nadoknaditi bit će ustanovljeno Mješovito Povjerenstvo, sastavljeno od predstavnika dviju strana.

3. U skladu s čl. 18 Temeljnog Ugovora, materije koje zahtijevaju nova ili dodatna rješenja, razmatrat će se zajedničkim dogovorom posredstvom Mješovitoga Povjerenstva, koje će svoje prijedloge podastrijeti odnosnim vlastima na odobrenje.

Ovaj Dodatni Protokol je sastavni dio Temeljnog Ugovora između Svete Stolice i Bosne i Hercegovine i bit će ratificiran zajedno s istim Temeljnim Ugovorom.

Ovaj Protokol, sastavljen na Engleskom, bit će potpisan u dva primjerka i stupit će na snagu zajedno s Temeljnim Ugovorom između Svete Stolice i Bosne i Hercegovine.

Potpisano u Sarajevu, na dvadesetdevetoga rujna, 2006.

Za Svetu Stolicu

Alessandro D'Errico Za Bosnu i Hercegovinu

Ivo Miro Jović

Trascina file per caricare