Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ZÁKON, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 218/1949 SB., O HOSPODÁŘSKÉM ZABEZPEČENÍ CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ STÁTEM

(Zákon č. 16/1990 Sb)

 

Částka         4/1990

Platnost od  23.01.1990

Účinnost od 23.01.1990

Zrušeno k    01.01.2013 (428/2012 Sb.)

                                                             

Minulé znění 23.01.1990 - 31.12.2012 Předpis je již zrušen

 

Čl. I

Čl. II

Čl. III

 

16

ZÁKON

ze dne 23. ledna 1990,

 

kterým se mění zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem

Federální shromáždění Československé socialistické repubilky se usneslo na tomto zákoně:

 

Čl. I

Zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, se mění takto:

1. První věta § 1 zní: "Stát poskytuje podle dalších ustanovení zákona osobní požitky duchovním církví a náboženských společností, kteří působí v duchovní správě, církevní administrativě nebo v ústavech pro výchovu duchovních a jde-li o duchovní těch církví a náboženských splečností, jejichž duchovním byly osobní požitky státem poskytovány ke dni 31. prosince 1989, a to v rozsahu, který stanoví státní rozpočty České socialistické repubilky a Slovenské socialistické republiky.".

3. § 2 zní:

"§ 2

Duchovenskou činnost v církvích a náboženských společnostech mohou vykonávat jen osoby, které jsou bezúhonné.".

3. Ustanovení § 7 se zrušuje.

 

Čl. II

Všechna ustanovení prováděcích předpisů k zákonu č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, která odporují tomuto zákonu, pozbývají platnosti.

 

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

V. Havel v. r.

A. Dubček v. r.

M. Čalfa v. r.