Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o mladinskih svetih obsega:

- Zakon o mladinskih svetih – ZMS (Uradni list RS, št. 70/00 z dne 8. 8. 2000),

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o mladinskih svetih – ZMS-A (Uradni list RS, št. 42/10 z dne 28. 5. 2010).

 

ZAKON

o mladinskih svetih (ZMS)

(neuradno prečiščeno besedilo št. 1)

 

UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

Ta zakon ureja položaj, delovanje, dejavnost ter financiranje Mladinskega sveta Slovenije in mladinskih svetov lokalnih skupnosti.

 

2. člen

Mladinski svet Slovenije je prostovoljno združenje nacionalnih mladinskih organizacij, ki imajo status organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju v skladu z zakonom, ki ureja javni interes v mladinskem sektorju.

V mladinski svet lokalne skupnosti se združujejo mladinske organizacije, opredeljene v zakonu, ki ureja javni interes v mladinskem sektorju, ki imajo najmanj 90 odstotkov članstva v starosti do 29 let in 70 odstotkov članov vodstva v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta in sedež v tej samoupravni lokalni skupnosti. Članice mladinskega sveta lokalne skupnosti, ki so hkrati združene v zvezo mladinskih organizacij na lokalni ravni, imajo lahko v mladinskem svetu lokalne skupnosti le skupnega predstavnika.

Združevanje v Mladinski svet Slovenije in mladinske svete lokalnih skupnosti temelji na načelih svobodnega združevanja, enakopravnosti in vzajemnega spoštovanja avtonomnosti vsake mladinske organizacije. Mladinski svet Slovenije in mladinski sveti lokalnih skupnosti zastopajo interese mladinskih organizacij, ki so v njih včlanjene.

Mladinski svet Slovenije pri svojem delu sodeluje tudi z mladinskimi sveti lokalnih skupnosti in drugimi organizacijami v mladinskem sektorju, ki niso njihove članice, ter drugimi subjekti v skladu z internimi in drugimi poslovnimi akti.

 

STATUSNA OPREDELITEV MLADINSKIH SVETOV

 

3. člen

Mladinski svet Slovenije in mladinski svet lokalne skupnosti sta pravni osebi zasebnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določata zakon in temeljni akt.

 

4. člen

Mladinski svet Slovenije in mladinski sveti lokalnih skupnosti imajo temeljni akt, s katerim uredijo:

- ime in sedež;

- cilje in načela po katerih delujejo;

- podrobnejše pogoje in način včlanjevanja, prenehanje članstva ter prenehanje sveta;

- organe, njihovo sestavo, način volitev in razrešitev njihovih članov ter mandatno dobo in pristojnosti organov;

- način zagotavljanja javnosti dela;

- naloge in dejavnosti, ki jih opravljajo, in zastopanje v pravnem prometu;

- vire materialnih sredstev in način nadzora nad razpolaganjem s sredstvi;

- način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta;

- druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanja v skladu z zakonom ter njenimi cilji in načeli.

Temeljni akt sprejmejo Mladinski svet Slovenije in mladinski sveti lokalnih skupnosti z dvetretjinsko večino svojih članov.

 

POOBLASTILA IN DEJAVNOST

 

5. člen

Mladinski svet Slovenije in mladinski svet lokalne skupnosti v skladu s temeljnim aktom:

- izvaja ali sodeluje pri izvajanju mladinskega dela in drugih dejavnosti na področjih mladinskega sektorja v skladu z zakonom, ki ureja javni interes v mladinskem sektorju;

- zagotavlja pogoje za delovanje in razvoj interesnih oblik združevanja mladih;

- omogoča sodelovanje mladih pri sprejemanju zakonskih in drugih predpisov, ki vplivajo na življenje in delo mladih;

- opravlja druge naloge za uveljavljanje interesov mladih, opredeljenih s temeljnim aktom.

 

6. člen

Vlada, ministrstva in drugi državni organi ter organi lokalnih skupnosti morajo pred določanjem predlogov zakonov in drugih predpisov, ki neposredno vplivajo na življenje in delo mladih, o tem obvestiti Mladinski svet Slovenije oziroma mladinske svete lokalnih skupnosti.

 

FINANCIRANJE

 

7. člen

Sredstva za delovanje pridobiva Mladinski svet Slovenije in mladinski svet lokalne skupnosti:

- iz proračuna Republike Slovenije in proračunov lokalnih skupnosti na podlagi predloženega programa,

- s članarino,

- iz naslova premoženjskih pravic,

- z darili in volili,

- s prispevki donatorjev,

- iz lastne dejavnosti,

- iz drugih virov.

 

8. člen

Mladinski svet Slovenije in mladinski sveti lokalnih skupnosti lahko neposredno opravljajo pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon.

Pridobitna dejavnost mora biti določena v temeljnem aktu in mora biti povezana z nameni in nalogami Mladinskega sveta Slovenije in mladinskih svetov lokalnih skupnosti ter se lahko opravlja v obsegu, potrebnem za njihovo doseganje.

Prihodki iz pridobitnih dejavnosti ne smejo predstavljati pretežnega dela vseh prihodkov Mladinskega sveta Slovenije in mladinskih svetov lokalnih skupnosti.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki je dosežen z neposrednim opravljanjem pridobitne dejavnosti, se sme uporabiti le za doseganje namenov in nalog Mladinskega sveta Slovenije in mladinskih svetov lokalnih skupnosti, v skladu s temeljnim aktom.

Vsaka delitev premoženja Mladinskega sveta Slovenije in mladinskih svetov lokalnih skupnosti med njegove člane je nična.

 

9. člen

Finančno in materialno poslovanje in razpolaganje s pridobljenimi sredstvi poteka pod pogoji in na način, določen s tem zakonom in akti Mladinskega sveta Slovenije in mladinskih svetov lokalnih skupnosti.

Za finančno in materialno poslovanje Mladinskega sveta Slovenije in mladinskih svetov lokalnih skupnosti se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja društva.

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih Mladinski svet Slovenije in mladinski sveti lokalnih skupnosti prejmejo za izvajanje dejavnosti, opravlja računsko sodišče.

 

REGISTRACIJA IN PRENEHANJE

 

10. člen

Za registracijo Mladinskega sveta Slovenije in mladinskih svetov lokalnih skupnosti je pristojen organ, ki je pristojen za registracijo društva v skladu z zakonom, ki ureja društva.

O pritožbah zoper odločbe pristojnega organa odloča ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport.

O zahtevi za registracijo, odločitvi pristojnega organa in spremembah temeljnega akta ali zastopnika se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja društva.

 

11. člen

Register Mladinskega sveta Slovenije in mladinskih svetov lokalnih skupnosti vodi in upravlja ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport.

Podatki, vpisani v register Mladinskega sveta Slovenije in mladinskih svetov lokalnih skupnosti, so javni.

 

12. člen

Mladinski svet Slovenije in mladinski sveti lokalnih skupnosti lahko prenehajo po volji članov.

 

13. člen

Mladinski svet Slovenije in mladinski sveti lokalnih skupnosti lahko sprejmejo sklep o prenehanju.

O sklepu iz prejšnjega odstavka mora zastopnik Mladinskega sveta Slovenije in mladinskih svetov lokalnih skupnosti v 30 dneh obvestiti pristojni organ.

Sklepu mora biti priloženo poročilo o razpolaganju s sredstvi, iz katerega je razviden obseg sredstev, način poravnave obveznosti, višina javnih sredstev in njihova vrnitev proračunu ter prenos premoženja na državo ali lokalno skupnost.

O ravnanju pristojnih organov v primeru prenehanja Mladinskega sveta Slovenije in mladinskih svetov lokalnih skupnosti po volji članov in prenosu premoženja se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja društva.

 

NADZOR NAD IZVAJANJEM ZAKONA IN KAZENSKE DOLOČBE

 

13.a člen

Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona izvajajo organi, ki so pristojni za nadzor nad izvajanjem zakona, ki ureja društva.

 

14. člen

Z globo od 1000 do 2000 eurov se za prekršek kaznuje svet, ki:

1. prekoračuje področje dejavnosti, določene s temeljnim aktom (4. člen);

2. opravlja dejavnost, ki ni v skladu z nameni in nalogami sveta (drugi odstavek 8. člena);

3. ne porabi ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki za izvajanje osnovne dejavnosti sveta (četrti odstavek 8. člena);

4. neresnično izkazuje podatke o finančno-materialnem poslovanju (drugi odstavek 9. člena);

5. spremeni temeljni akt ali zastopnika društva in ne vloži zahteve za spremembo registracije (tretji odstavek 10. člena).

Z globo od 200 do 400 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi zastopnik sveta.

 

PRIKAŽI PREČIŠČENE PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Zakon o mladinskih svetih – ZMS (Uradni list RS, št. 70/00) vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:

 

»PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

 

15. člen

Mladinski svet Slovenije, ki je bil ustanovljen 25. aprila 1990 in od 21. aprila 1995 vpisan v poslovnem registru Slovenije pod identifikacijsko matično številko 5623545, se preoblikuje v Mladinski svet Slovenije iz prvega odstavka 3. člena tega zakona. Akt o preoblikovanju sprejme zbor Mladinskega sveta Slovenije najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

V aktu o preoblikovanju se opredelijo spremembe, ki so nujne za izvedbo preoblikovanja in so v skladu z določbami tega zakona. V aktu se določi tudi prenos premoženja in prehod zaposlenih ter rok za izvolitev novih organov Mladinskega sveta Slovenije.

Do izvolitve novih organov vodita Mladinski svet Slovenije dosedanji predsednik in izvršni odbor.

Mladinski svet Slovenije iz prvega odstavka 3. člena tega zakona obstaja od vpisa preoblikovanja v register.

 

16. člen

Zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o mladinskih svetih – ZMS-A (Uradni list RS, št. 42/10) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

»PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

9. člen

Članice Mladinskega sveta Slovenije morajo izpolniti pogoje za članstvo v skladu s prvim odstavkom 2. člena zakona v treh letih po uveljavitvi zakona, ki ureja javni interes v mladinskem sektorju.

Članice mladinskih svetov lokalnih skupnosti morajo izpolniti pogoje za članstvo v skladu z drugim odstavkom 2. člena zakona v treh letih po uveljavitvi tega zakona.

Članici, ki ne izpolni pogojev iz prvega in drugega odstavka tega člena, preneha članstvo v Mladinskem svetu Slovenije oziroma v mladinskem svetu lokalne skupnosti.

10. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.