Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ZAKON O JAVNIH ZBIRANJIH (URADNO PREČIŠČENO BESEDILO) (ZJZ-UPB5), STRAN 9063.

Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika državnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 17. maja 2011 je Državni zbor na seji dne 15. 7. 2011 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o javnih zbiranjih, ki obsega:

– Zakon o javnih zbiranjih – ZJZ (Uradni list RS, št. 59/02 z dne 5.7.2002),

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih zbiranjih – ZJZ-A (Uradni list RS, št. 60/05 z dne 24.6.2005),

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih zbiranjih – ZJZ-B (Uradni list RS, št. 90/05 z dne 10.10.2005),

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih zbiranjih – ZJZ-C (Uradni list RS, št. 85/09 z dne 30.10.2009),

– Zakon o dopolnitvi Zakona o javnih zbiranjih – ZJZ-D (Uradni list RS, št. 59/10 z dne 23. 7. 2010), 
– Zakon o dopolnitvi Zakona o javnih zbiranjih – ZJZ-E (Uradni list RS, št. 39/11 z dne 25. 5. 2011).

 

Št. 213-02/11-4/2

Ljubljana, dne 15. julija 2011

EPA 1921-V

 

Državni zbor 

Republike Slovenije 

dr. Pavel Gantar l.r. 

Predsednik

 

ZAKON

O JAVNIH ZBIRANJIH uradno prečiščeno besedilo (ZJZ-UPB5)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(namen zakona)

Stem zakonom se ureja način uresničevanja ustavne pravice do mirnega zbiranja in javnih zborovanj na javnih shodih in javnih prireditvah.

 

2. člen

(pravica do zbiranja in zborovanja)

Vsakdo ima pravico organizirati javne shode in javne prireditve in se jih udeleževati. 
Nikomur ni dopustno preprečevati udeležbe na javnem shodu ali javni prireditvi, razen v primerih, ki jih določa ta zakon.

 

3. člen

(črtan)

 

4. člen

(pomen izrazov)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen: 
1. javni shod (v nadaljnjem besedilu: shod) je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega pomena na prostem ali v zaprtem prostoru, kjer je dostop dovoljen vsakomur;

2. javna prireditev (v nadaljnjem besedilu: prireditev) je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur; 

3. organiziran shod oziroma prireditev je shod oziroma prireditev, pri kateri organizator razglaša (javno oglašuje) oziroma poziva k udeležbi z javno objavo oziroma z vabili, posredovanimi tistim, ki naj se shoda oziroma prireditve udeležijo; 

4. neorganiziran shod je nenačrtovano zbiranje ljudi brez organizatorja zaradi izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega pomena na prostem ali v zaprtem prostoru, kjer je dostop dovoljen vsakomur; 

5. za druge žalne slovesnosti se šteje zbiranje ljudi na prostoru oziroma območju, ki ga obeležuje grob, kapelica, spomenik ali kakršno koli drugo spominsko znamenje ali obeležje, ali na območju vojnega grobišča, zaradi izražanja sožalja, spoštovanja do umrlih in drugih izražanj žalne narave; 

6. spontan ulični nastop je neorganiziran in brezplačen nastop pouličnih umetnic oziroma umetnikov ali artistk oziroma artistov;

7. organizatorka oziroma organizator shoda oziroma prireditve (v nadaljnjem besedilu: organizator) je fizična ali pravna oseba, za račun katere se izvede shod oziroma prireditev, in vsak, ki se javno razglaša za organizatorja ali kot organizator nastopa pred državnim organom; 

8. vodja shoda oziroma prireditve (v nadaljnjem besedilu: vodja) je oseba, ki vodi shod oziroma prireditev; 
9. rediteljica oziroma reditelj na shodu oziroma prireditvi (v nadaljnjem besedilu: reditelj) je oseba, ki jo organizator določi, da skrbi za red na shodu oziroma prireditvi; 

10. vodja rediteljev je reditelj, ki vodi in organizira delo rediteljev; 

11. rediteljska služba je zadostno število rediteljev z vodjo rediteljev; 

12. udeleženka oziroma udeleženec shoda oziroma prireditve (v nadaljnjem besedilu: udeleženec) je oseba, ki se na poziv organizatorja udeležuje shoda oziroma prireditve in oseba, ki na prireditvenem prostoru prisostvuje izvajanju programa shoda oziroma prireditve; 

13. prireditveni prostor je prostor, potreben za izvedbo shoda oziroma prireditve, na katerem vzdržuje red organizator; 

13.a) prireditvena proga je cestišče ali del cestišča, po katerem se udeleženciprireditve vozijo, tečejo ali kako drugače premikajo; 

13. b) kot uporaba odprtega ognja se šteje kurjenje in sežiganje predmetov naurejenih priložnostnih kuriščih, uporaba bakel, sveč in podobnih izdelkov alidrugih gorljivih predmetov in snovi, pri katerih ogenj ni zavarovan; 

14. v čas trajanja shoda oziroma prireditve se šteje čas od začetka zbiranja udeležencev do njihovega razhoda; 

15. nevarni predmeti so predmeti, s katerimi se lahko prizadenejo hude telesne poškodbe ali hudo okvari zdravje; 

16. mednarodne športne prireditve so velike mednarodne športne prireditve, kot jih določa zakon, ki ureja področje športa, mednarodna klubska tekmovanja in nastopi reprezentanc, ki se izvajajo pod okriljem mednarodnih ali nacionalnih panožnih športnih zvez in druge športne prireditve v kolektivnih športnih panogah, na katerih sodeluje tuj klub, ki je v prvi državni ligi države, iz katere prihaja;

17. predmeti, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje ljudi oziroma premoženje so ognjemetni izdelki kategorij 3 in 4 in pirotehnični izdelki kategorij P2 in T2, ki jih po zakonu, ki ureja eksplozive in pirotehnične izdelke, lahko kupuje, poseduje ali uporablja samo pravna oseba in podjetnik, ki ima dovoljenje za promet s pirotehničnimi izdelki, orožje, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja pravice in dolžnosti posameznikov, pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov v zvezi z orožjem, razen orožja, uporabljenega kot gledališki rekvizit, ter vsi drugih predmeti, ki jih organizator uporablja pri izvedbi programa prireditve oziroma jih v okviru izvajanja programa prireditve uporabljajo udeleženci, če je zaradi njihove uporabe lahko ogroženo življenje ali zdravje udeležencev ali tudi drugih ljudi oziroma premoženje;

18. naprave, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje ljudi oziroma premoženje so vozila (vsa prevozna sredstva, namenjena vožnji po cesti, razen posebnih prevoznih sredstev – otroških prevoznih sredstev, bolniških vozičkov ter športnih pripomočkov in naprav, ki omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca in motorne sani), zrakoplovi (letala, ultralahka motorna letala, motorni zmaji in druge letalne naprave z motornim pogonom, tudi letalski modeli, ultralahka jadralna letala, jadralni zmaji, jadralna padala, baloni), naprave za zabavo (vrtiljaki, zabaviščni vlaki ipd.) in druge naprave, ki jih pri izvedbi programa prireditve uporablja organizator, kot so večji začasni objekti (odri posebnih konstrukcij, tribune, šotori ipd.), stroji, za prireditev posebej izdelane ali prirejene priprave (posebna dvigala, vlečnice) ali druge naprave, ki obratujejo in lahko ob normalnem obratovanju oziroma rabi, ali ob prirejeni rabi, ogrozijo življenje in zdravje udeležencev ali tudi drugih ljudi oziroma premoženje. 
Šteje se, da ima oseba ustrezne psihofizične sposobnosti, če ni očitno pod vplivom alkohola ali drugih psihotropnih substanc, in je glede na svoje fizične zmožnosti objektivno sposobna opravljati zaupane naloge. 

Šteje se, da gospodarske družbe in samostojne podjetnice posameznice oziroma samostojni podjetniki posamezniki oziroma društva in druge organizacije v svojih poslovnih prostorih prireditve organizirajo kot svojo redno dejavnost, če jih organizirajo vsak dan, vsak vnaprej določen dan v tednu ali v drugih časovnih razmikih, vendar vsaj 12 dni v razdobju enega leta. 
Za športne prireditve v kolektivnih športnih panogah se štejejo športna tekmovanja v košarki, nogometu, malem nogometu, rokometu, odbojki, odbojki na mivki, hokeju na ledu, hokeju in line, hokeju na travi, vaterpolu, ragbiju in baseballu.

Shod ali prireditev predstavljata izredno uporabo javne ceste, če je promet na njej oviran zaradi neobičajno velikega števila udeležencev cestnega prometa, ali takšne uporabe javne ceste, da na njej udeleženci zavzemajo več prostora, kot je običajno, ali zaradi njihovega ravnanja v cestnem prometu, ki ni v skladu s cestnoprometnimi predpisi.

 

5. člen

(izključitev uporabe zakona)

Ta zakon se ne uporablja za: 

1. javna zbiranja, za katera veljajo posebni predpisi, v kolikor jih ti predpisi urejajo drugače; 
2. verske obrede v zgradbah oziroma prostorih, ki so določeni za opravljanje verske dejavnosti in javnih prostorih, ki sestavljajo celoto z zemljiščem, na katerem stoji zgradba, določena za opravljanje verske dejavnosti; 

3. svečanosti ob rojstvu in poroki, jubileje, družinske praznike in podobna zbiranja, pogrebne sprevode in druge žalne slovesnosti ter krajevno običajne verske sprevode in procesije, ki potekajo po ustaljenih poteh in ne ogrožajo varnosti cestnega prometa; 
4. kongrese, občne zbore in druge zbore, ki predstavljajo način dela državnih organov, organov lokalnih skupnosti, političnih strank, sindikatov, verskih skupnosti, društev oziroma organov upravljanja v gospodarskih družbah in drugih organizacijah ali so zborno delo šol in drugih oblik izobraževanja, če se organizirajo v zaprtih prostorih; 

5. zbiranja v zvezi z opravljanjem funkcije poslanke ali poslanca ali občinske svetnice ali svetnika (srečanja z volivci), če potekajo v zaprtih prostorih; 

6. spontane ulične nastope. 

Določba tretjega odstavka 10. člena, določba tretje alinee prvega odstavka 14. člena v delu, ki se nanaša na rediteljsko službo, ter 26. in drugega odstavka 27. člena tega zakona se ne uporabljajo za državne proslave, ki jih organizira Predsednik Republike Slovenije, Državni zbor Republike Slovenije ali Vlada Republike Slovenije.

 

6. člen

(omejitve)

Prepovedano je organizirati shode oziroma prireditve z namenom, da bi se na njih izvrševala kazniva dejanja oziroma pozivalo k izvrševanju kaznivih dejanj, ali z namenom povzročanja nasilja, motenja javnega reda oziroma oviranja javnega prometa. 
Prepovedano je organizirati shode oziroma prireditve na prostem v neposredni bližini objektov, ki se varujejo po posebnih predpisih, če bi shod oziroma prireditev lahko ovirala varovanje teh objektov. 
Pristojni organ prepove shod oziroma prireditev tudi v primerih, ko organizator ni izkazal zadostnih ukrepov za zagotovitev reda, varnosti življenja in zdravja udeležencev in drugih oseb, varnosti premoženja, va
rnosti javnega prometa, varstva okolja, brezhibnosti naprav ali varne uporabe predmetov, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje, zdravje ali premoženje ljudi, če je uporaba prireditvenega prostora z odločbo državnega organa prepovedana ali če ministrica oziroma minister, pristojen za zdravstvo, v mejah z zakonom določenih pooblastil, prepove zbiranje ljudi na določenih javnih mestih.

 

7. člen

(prijava)

Prijave shodov oziroma prireditev po tem zakonu sprejema policijska postaja, oziroma policijski oddelek ali policijska pisarna, na območju katere se organizira shod oziroma prireditev (v nadaljnjem besedilu: pristojna policijska postaja).

 

8. člen

(dovoljenje)

Za odločanje na prvi stopnji je po tem zakonu pristojna upravna enota, na območju katere se organizira shod oziroma prireditev (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ). 
Na drugi stopnji odloča ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.

 

II. ORGANIZIRANJE SHODOV IN PRIREDITEV

 

9, člen

(splošni ukrepi)

Vlada Republike Slovenije na predlog ministrice oziroma ministra, pristojnega za okolje, določi način uporabe zvočnih in drugih naprav, ki na shodih oziroma prireditvah povzročajo hrup, tako da ne povzročajo čezmernega obremenjevanja okolja. 

Vlada Republike Slovenije na predlog ministrice oziroma ministra, pristojnega za šport, določi splošne ukrepe, ki jih morajo lastnice ali lastniki oziroma upravljavke ali upravljavci športnih objektov in organizatorji športnih prireditev v teh objektih izvajati za zagotovitev reda, varnosti udeležencev in drugih oseb ter premoženja na prireditvah.

 

10. člen

(splošne dolžnosti organizatorja)

Organizator mora shod oziroma prireditev organizirati tako, da bo poskrbljeno za red, da ne bosta ogrožena življenje in zdravje udeležencev ali drugih oseb oziroma premoženje, da ne bo ogrožen javni promet in da ne bo nedopustno obremenjeno okolje. 

Organizator mora določiti vodjo. Vodja je lahko oseba, ki je stara najmanj 18 let in ima ustrezne psihofizične sposobnosti za opravljanje nalog vodje. 

Glede na značaj shoda oziroma prireditve in pričakovano število udeležencev mora organizator za zagotavljanje reda na prireditvenem prostoru zagotoviti rediteljsko službo. 

Če je organizatorju športne prireditve v kolektivni športni panogi z dovoljenjem iz 16. člena tega zakona naloženo, da mora zaradi posebno velikega tveganja, da bi na prireditvi prišlo do ogrožanja reda, varnosti življenja in zdravja udeležencev in drugih oseb, od udeležencev prireditve ob nakupu vstopnic pridobiti osebne podatke (personalizacija vstopnic), lahko zbira le podatke o osebnem imenu, državljanstvu in stalnem ali začasnem prebivališču in to le od posameznikov, na katere se ti podatki nanašajo. Osebne podatke lahko zbira in obdeluje le skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in jih lahko posreduje le policiji za izvrševanje nalog, ki jih ima ta po določbah tega zakona in obvezujočih mednarodnih pogodbah, ki določajo ukrepe za preprečevanje nasilja na športnih prireditvah. Organizator je dolžan zbrane osebne podatke hraniti največ tri mesece od prireditve, nato pa uničiti. 

Na način in pod pogoji iz prejšnjega odstavka je organizator dolžan ravnati tudi z osebnimi podatki, ki so bili pridobljeni z videonadzorom shoda ali prireditve. 

Če se na shodu oziroma prireditvi opravljajo dejavnosti, ki jih urejajo drugi predpisi, morajo biti izpolnjeni tudi pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti določajo ti predpisi.

 

11. člen

(dolžnost prijave)

Organizator shoda mora shod prijaviti najmanj tri dni pred dnevom shoda, organizator prireditve pa najmanj pet dni pred dnevom prireditve. 

Če organizator v določenem časovnem razdobju, ki ne sme biti daljše od šest mesecev, na istem kraju organizira istovrstne prireditve, katere je po tem zakonu potrebno prijaviti, lahko prijavo poda za vse prireditve v tem obdobju hkrati.

 

12. člen

(prireditve, za katere ni potrebna prijava)

Če ta zakon ne določa drugače, ni potrebno prijaviti prireditev, ki jih organizirajo:

1. gospodarske družbe in samostojne podjetnice posameznice oziroma samostojni podjetniki posamezniki kot svojo redno dejavnost v svojih poslovnih prostorih; 

2. državni organi, lokalne skupnosti, politične stranke, sindikati, verske skupnosti, društva ter druge organizacije v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, določene s predpisom, statutom ali pravili, v svojih poslovnih prostorih, ki so namenjeni za opravljanje te dejavnosti; 

3. študentke oziroma študenti, dijakinje oziroma dijaki, učenke oziroma učenci, v mejah hišnega reda v šolskih prostorih. 

Organizator prireditve iz prejšnjega odstavka je dolžan zagotoviti vse ukrepe za vzdrževanje reda na prireditvi, kot jih določata druga in tretja alinea prvega odstavka 25. člena in 27. člen tega zakona.

 

12.a člen

(prireditve, na katerih je obvezno vzdrževanje reda z varnostniki)

Če organizator iz 1. točke prvega odstavka oziroma društvo ali druga organizacija iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena prireditve organizira kot svojo redno dejavnost s tem, da nudi mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program, mora na prireditvah zagotoviti vzdrževanje reda z varnostniki v skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje, če: 

– prireditve organizira v okviru dejavnosti gostinskega obrata (obratovanje diskotek ali nočnih klubov s ponudbo alkoholnih pijač), 

– prireditve organizira v okviru drugih dejavnosti za prosti čas (obratovanje diskotek ali nočnih klubov brez strežbe pijač) ali 

– prireditve organizira po 23. uri. 

Vzdrževanje reda mora v skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje, zagotoviti tudi organizator, ki opravlja gostinsko dejavnost, če v svojih poslovnih prostorih občasno organizira javno prireditev s tem, da nudi živo ali mehansko glasbo za ples ali družabni program. 
Organizator iz prvega in drugega odstavka te
ga člena mora določiti osebo, ki ima odgovornosti vodje prireditve.

 

13. člen

(shodi in prireditve, za katere je potrebno dovoljenje)

Ne glede na določbe 11. in 12. člena tega zakona je dovoljenje potrebno:

1. za shod ali prireditev na javni cesti, če predstavljata izredno uporabo ceste; 

2. za mednarodno športno prireditev in člansko tekmovanje v kolektivnih športih, če na njem sodeluje vsaj en klub prve državne lige;

3. za prireditev, na kateri se uporablja odprt ogenj oziroma predmeti ali naprave, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje ljudi ali premoženje; 

4. za prireditev, na kateri se pričakuje več kot 3000 udeležencev. 

Dovoljenje za prireditve iz 3. točke prejšnjega odstavka ni potrebno, če je organizator gospodarska družba ali samostojna podjetnica posameznica oziroma samostojni podjetnik posameznik, ki v okviru opravljanja svoje redne dejavnosti obratuje z napravami za zabavo v svojih poslovnih prostorih. 

Vlogo za izdajo dovoljenja mora organizator vložiti pri pristojnem organu najmanj sedem dni pred dnevom shoda oziroma deset dni pred dnevom prireditve.

 

14. člen

(vloga)

V prijavi shoda oziroma prireditve in v vlogi, s katero se zaprosi za dovoljenje, je potrebno navesti: 
– podatke o organizatorju shoda oziroma prireditve (osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, če mu EMŠO ni določen, državljanstvo, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, oziroma firmo, sedež, matično številko in osebno ime zastopnice oziroma zastopnika); 

– kraj, čas in trajanje shoda oziroma prireditve, program shoda oziroma prireditve in predvideno število udeležencev, če je za prireditveni prostor določena zgornja meja zmogljivosti, pa tudi podatek o največji dovoljeni zmogljivosti prireditvenega prostora po predpisih, ki urejajo graditev objektov ter varstvo pred požarom; 

– osebne podatke vodje ter vodje rediteljev (osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, če mu EMŠO ni določen, državljanstvo, naslov stalnega ali začasnega prebivališča); če rediteljsko službo opravlja subjekt, ki se ukvarja z dejavnostjo varovanja ljudi in premoženja, pa tudi njegove podatke (firma, sedež, matična številka, osebno ime odgovorne osebe); 

– osebne podatke pooblaščenke oziroma pooblaščenca organizatorja za vročitve na sedežu pristojnega organa (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča) ter način obveščanja; 
– način varovanj
a shoda oziroma prireditve z navedbo števila rediteljev ter ukrepov za zagotovitev reda, varnosti življenja in zdravja udeležencev in drugih oseb, varnosti premoženja, da ne bo ogrožen javni promet in da ne bo nedopustno obremenjeno okolje. 

Prijavi mora organizator priložiti soglasje lastnice ali lastnika oziroma upravljavke ali upravljavca zemljišča oziroma prostora, na katerem se organizira shod oziroma prireditev in dokazilo, da je o shodu oziroma prireditvi pisno obvestil lokalno skupnost; če se na shodu oziroma prireditvi z zvočnimi ali drugimi napravami povzroča čezmeren hrup, pa tudi dovoljenje organa, pristojnega za izdajo. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka soglasje lastnice ali lastnika oziroma upravljavke ali upravljavca zemljišča oziroma prostora ni potrebno, če se organizira shod na javni površini, ki ima značaj grajenega javnega dobra in je namenjena zbiranju ljudi in njeni prosti uporabi, izvedba shoda pa ni v nasprotju z njenim namenom. Ta določba velja samo za javne shode in ne za javne prireditve. 

Vlogi, s katero se zaprosi za dovoljenje, je poleg dokazil iz drugega odstavka potrebno predložiti tudi dokazila o tehnični brezhibnosti naprav oziroma o varni uporabi predmetov, če se na shodu oziroma prireditvi uporabljajo naprave ali predmeti, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje ljudi oziroma premoženje; če je zaradi shoda ali prireditve potrebno prepovedati, preusmeriti ali omejiti javni promet, pa tudi dovoljenje organa, pristojnega za izdajo tega dovoljenja. 
Za prij
avo shoda oziroma prireditve se ne plača upravna taksa. 
Podatki iz prvega odstavka tega člena o organizatorju, shodu oziroma prireditvi ter o vodji so javni. Če se podatki nanašajo na fizično osebo, je javnosti dostopen le podatek o osebnem imenu.

 

15. člen

(sprejem prijave)

Pristojna policijska postaja potrdi sprejem prijave shoda oziroma prireditve. Za sprejem in potrditev sprejema prijave se ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek. 
Če je za prijavljeni shod oziroma prireditev potrebno dovoljenje, policijska postaja prijavo nemudoma pošlje pristojnemu organu ter o tem obvesti organizatorja. 

Pristojni organ prijavo obravnava kot vlogo za dovoljenje iz 14. člena tega zakona. Šteje se, da je vloga pravočasna, če jo je pristojna policijska postaja prejela v roku, določenem v 13. členu tega zakona. Če pristojni organ ugotovi, da dovoljenje ni potrebno, vrne prijavo policijski postaji in o tem obvesti organizatorja.

 

16. člen

(postopek za izdajo dovoljenja)

Pristojni organ izda dovoljenje za shod oziroma prireditev, če je organizator v postopku izkazal, da je predvidel zadostne ukrepe za zagotovitev reda, varnosti življenja in zdravja udeležencev in drugih oseb, varnosti premoženja ter da shod oziroma prireditev ne bo ogrožala javnega prometa in predstavljala nedopustne obremenitve okolja. 

V dovoljenju lahko pristojni organ organizatorju naloži dodatne ukrepe za večjo varnost ljudi in premoženja ter za vzdrževanje reda.

O izdanem dovoljenju pristojni organ nemudoma obvesti pristojno policijsko postajo.

 

16.a člen

(udeleženci postopka za izdajo dovoljenja)

Stranka v postopku izdaje dovoljenja za shod oziroma prireditev je lahko samo organizator shoda oziroma prireditve. 

Postopka iz prejšnjega odstavka se lahko kot stranski udeleženec udeležuje le tisti, ki to najmanj pet dni pred dnevom shoda oziroma prireditve zahteva s pisno zahtevo, v kateri mora navesti dejstva in če je mogoče priložiti tudi dokaze, s katerimi utemeljuje svoj pravni interes. 
Če organ na podlagi zahteve in dokazov oceni, da zahteva ni utemeljena, izda o tem sklep. Pritožba zoper sklep, s katerim se položaj stranskega udeleženca ne prizna, ne zadrži izvršitve sklepa.

 

16.b člen

(ustna obravnava)

Kadar pristojni organ zaradi ugotovitve dejanskega stanja in razjasnitve bistvenih okoliščin zadeve razpiše ustno obravnavo in ni časa, da bi tiste, ki jih je treba vabiti, povabil s pisnim vabilom, lahko vabila na ustno obravnavo brez odlašanja pošlje po elektronski poti, telefaksu, jih povabi telefonsko ali ustno in o tem naredi uradni zaznamek v spisu zadeve. 

Če se shod ali prireditev organizira pred objekti, ki se varujejo po posebnih predpisih, mora pristojni organ razpisati ustno obravnavo. 

Pristojni organ mora na ustno obravnavo vabiti tudi policijo.

 

16.c člen

(vsebina dovoljenja)

Izrek dovoljenja za shod oziroma prireditev mora poleg sestavin, ki so z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, predpisane za pisno odločbo, vsebovati tudi: 

– podatke o organizatorju shoda oziroma prireditve (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, oziroma firma in sedež), 

– podatek o kraju, času in trajanju shoda oziroma prireditve, 

– program shoda oziroma prireditve, 

– osebne podatke vodje in vodje rediteljev (osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča) oziroma firma in sedež ter osebno ime odgovorne osebe, če rediteljsko službo opravlja subjekt, ki se ukvarja z dejavnostjo varovanja ljudi in premoženja, 

– način varovanja shoda oziroma prireditve z navedbo števila rediteljev oziroma varnostnikov in njihovo razporeditvijo po prireditvenem prostoru, 

– ukrepe, ki jih je za zagotovitev reda, varnosti življenja in zdravja udeležencev in drugih oseb, varnosti premoženja ter da ne bo ogrožen javni promet, predvidel organizator, 

– morebitne dodatne ukrepe, ki jih organizatorju za večjo varnost ljudi in premoženja ter za vzdrževanje reda naloži uradna oseba, 

– soglasja pristojnih organov, če tako določa poseben zakon in so sestavni del dovoljenja za shod oziroma prireditev.

 

16.č člen

(pritožba zoper dovoljenje)

Pritožba zoper izdano dovoljenje ne zadrži njegove izvršitve.

 

17. člen

(skupno dovoljenje)

Dovoljenje za javno prireditev se lahko izda za več istovrstnih prireditev za čas, ki ga določi pristojni organ. Ta čas ne more biti daljši od 6 mesecev.

 

18. člen

(preklic dovoljenja)

Pristojni organ prekliče izdano dovoljenje, če organizator shoda oziroma prireditve ne izvrši ukrepov, določenih v dovoljenju, ali če po izdaji odločbe nastopi razlog iz prvega odstavka 6. člena tega zakona. 

Kadar gre za nujne ukrepe v javnem interesu, pristojni organ o preklicu dovoljenja odloči ustno in določi, da se odločba takoj izvrši.

 

19. člen

(predlog za prepoved)

Kadar pristojna policijska postaja oceni, da je prijavljeni shod oziroma prireditev organizirana z namenom iz prvega odstavka 6. člena, oziroma obstajajo razlogi iz drugega in tretjega odstavka 6. člena tega zakona, pristojnemu organu nemudoma predlaga, da shod oziroma prireditev prepove ter o tem obvesti organizatorja.

 

20. člen

(prepoved)

Pristojni organ shod oziroma prireditev prepove, kadar okoliščine kažejo na to, da je organizirana z namenom, določenim v prvem odstavku 6. člena ter v primerih iz drugega in tretjega odstavka 6. člena tega zakona. 

Če bi bilo potrebno shod prepovedati iz razlogov motenja javnega reda oziroma ogrožanja javnega prometa, ker čas ali kraj, določena za shod, nista primerna, pristojni organ pred izdajo odločbe organizatorja pozove, da določi drug čas ali kraj shoda. Če organizator določi drug primeren kraj ali čas shoda, pristojni organ postopek za prepoved shoda ustavi in izda dovoljenje.

 

21. člen

(roki za odločitev)

Pristojni organ mora organizatorju vročiti odločbo o prepovedi shoda oziroma prireditve brez odlašanja, najkasneje pa dva dni pred dnevom shoda oziroma prireditve. 
Določba prejšnjega odstavka ne velja, če je organizator shod oziroma prireditev prijavil kasneje kot pet dni pred dnevom shoda oziroma prireditve. V tem primeru mora pristojni organ odločbo o prepovedi vročiti do pričetka shoda oziroma prireditve, oziroma lahko v istem roku odloči tudi ustno. Če organizator to zahteva, mora pristojni organ izdati pisno odločbo najkasneje v roku treh dni od dneva podane zahteve. Zahtevo lahko organizator poda v roku 24 ur od izdaje ustne odločbe. 
Če pristojni organ organizatorju odločbe iz prvega odstavka tega člena ne vroči oziroma ustno ne izreče v predpisanem roku, se šteje, da je shod oziroma prireditev dovoljena. 
Če pristojni organ odločbe iz prejšnjih odstavkov stranki ne more vročiti ali ne prejme obvestila o vročitvi oziroma ne more izreči ustne odločitve v rokih, določenih v tem členu, se odločba oziroma izrek ustne odločbe objavi na oglasni deski pristojnega organa in enotnem državnem portalu e-uprava. Dan objave odločbe oziroma izreka ustne odločbe na oglasni deski in na enotnem državnem portalu e-uprava se šteje za dan vročitve odločbe, ne glede na to ali je bila kateri od strank odločba vročena na drug način. 

Zoper odločbo je dopustna pritožba v roku treh dni od vročitve odločbe. Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe. 

O pritožbi zoper odločbo odloči ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, v roku treh dni po dejanskem prejemu pritožbe. V rok se ne štejejo dnevi, ko organ ne dela. 
Če pritožbeni organ izdano odločbo odpravi po času, določenem za izvedbo shoda ali prireditve, lahko organizator pristojno policijsko postajo oziroma pristojni organ v roku treh dni po prejemu odločbe obvesti o spremembi časa shoda oziroma prireditve. Če to stori, se shod oziroma prireditev lahko izvede.

 

II.A POSEBNE DOLOČBE ZA PRIREDITVE NA CESTI

 

21.a člen

(izdaja dovoljenja)

Dovoljenje za prireditev na javni cesti, ki poteka na območju dveh ali več upravnih enot, izda upravna enota, na območju katere se bo prireditev pričela. Upravne enote, na območju katerih poteka prireditev, si morajo v postopkih izdaje dovoljenja nuditi medsebojno pravno pomoč. 
Za prireditve iz prejšnjega odstavka in za tekmovalne športne prireditve v kolesarstvu ter avto-moto športu na javni cesti mora organizator vlogo za dovoljenje vložiti najmanj 30 dni pred dnevom prireditve.

 

21.b člen

(tekmovalne športne prireditve)

Tekmovalne športne prireditve na javni cesti predstavljajo izredno uporabo javne ceste. 
Vlogi za izdajo dovoljenja za tekmovalne športne prireditve v
kolesarstvu ter avto-moto športu na javni cesti je treba poleg prilog iz 14. člena tega zakona priložiti tudi dovoljenje za zaporo ceste pristojnega upravnega organa za promet in elaborat zapore ceste ali tipsko shemo začasne prometne ureditve, ki je podlaga za izdajo dovoljenja za zaporo ceste.

 

21.c člen

(spremstvo na prireditveni progi)

Organizator prireditve na javni cesti mora zagotoviti, da na prireditveni progi reditelji in spremljevalno osebje spremljajo udeležence prireditve z vozili, označenimi s posebnim znakom, ki ga določi organizator prireditve in ki označuje, da se izvaja prireditev ter vrsto prireditve.

 

21.č člen

(vzpostavitev prireditvenega prostora v prejšnje stanje)

Organizator prireditve na javni cesti mora takoj po končani prireditvi na javni cesti vzpostaviti prejšnje stanje tako, da odstrani s ceste naprave in predmete, ki so bili postavljeni za izvedbo prireditve ali v zvezi s prireditvijo, ter očistiti cesto.

 

III. ZAGOTAVLJANJE REDA NA SHODU OZIROMA NA PRIREDITVI

 

22. člen

(odgovornost vodje)

Za pravilen potek shoda oziroma prireditve ter za red je odgovoren vodja. 
Vodja skrbi, da poteka shod oziroma prireditev v skladu z napovedanim programom in da se izvajajo vsi ukrepi, navedeni v prijavi oziroma v izdanem dovoljenju. 

Vodja je dolžan sodelovati s policijo in upoštevati morebitne predlagane ukrepe policije za zagotovitev reda na shodu oziroma prireditvi. 

Vodja ima pravico shod oziroma prireditev prekiniti ali zaključiti in tudi pravico odločiti, da se prekinjeni shod oziroma prireditev nadaljuje, če je bil vzpostavljen red. Vodja ima pravico izključiti udeležence, ki motijo red. Izrekanje ukrepov mora biti v slovenskem jeziku, na območju, kjer živita narodni skupnosti, pa tudi v jeziku narodne skupnosti. 
Kdor je izključen, se mora takoj odstraniti.

 

23. člen

(prepovedana ravnanja)

Prepovedano je motiti ali ovirati potek shoda oziroma prireditve. 

Nihče se ne sme udeležiti shoda oziroma prireditve, ki je prepovedana. 
Udeleženci na shod oziroma prireditev ne smejo prinašati orožja, eksplozivnih snovi, pirotehničnih izdelkov ali nevarnih predmetov oziroma snovi ter motiti reda na shodu oziroma prireditvi.

 

24. člen

(reditelj)

Reditelj je lahko le državljan Republike Slovenije, ki je star najmanj 18 let in ima ustrezne psihofizične sposobnosti za opravljanje nalog reditelja glede na značaj shoda oziroma prireditve. 
Reditelj mora biti s posebnim telovnikom ali trakom ali kako drugače na obleki vidno označen z napisom »reditelj«. 
Reditelj ne sme biti oborožen ali uporabljati drugih prisilnih sredstev.

 

25. člen

(naloge reditelja)

Reditelj predvsem: 

– skrbi za red na shodu oziroma prireditvi; 

– prepreči dostop osebi, ki bi želela na shod oziroma prireditev prinesti predmete oziroma snovi iz tretjega odstavka 23. člena tega zakona; 

– prepreči dostop osebi, ki je vidno pod vplivom alkohola in je pričakovati, da bo v takšnem stanju kršila red. 

Za izvrševanje svojih nalog reditelj udeležence usmerja, obvešča, opozarja, izreka prepovedi ter s fizično ali mehansko oviro prepreči dostop na prireditveni prostor. Kadar je za izvrševanje naloge iz druge alinee prejšnjega odstavka tega člena to nujno potrebno, lahko reditelj pri vstopu na prireditveni prostor površinsko pregleda osebno prtljago udeleženca, če udeleženec s tem soglaša. 
Če na shodu ali prireditvi rediteljsko službo zagotavlja subjekt, ki opravlja dejavnost varovanja javnih zbiranj, lahko varnostniki izvajajo tudi druge ukrepe, ki jih določa zakon, ki ureja zasebno varovanje, če so za vzdrževanje reda nujni in niso s tem zakonom prepovedani. 
O svojem posredovanju in ukrepih mora reditelj obveščati vodjo rediteljev, ta pa vodjo. 
O izvajanju ukrepa površinskega pregleda osebne prtljage in drugih nujnih ukre
pov za vzdrževanje reda iz tretjega odstavka tega člena (ugotavljanje istovetnosti udeležencev, površinski pregled vrhnjih oblačil ali notranjosti vozila pri vstopu, preprečitev vstopa, če udeleženec ugotavljanje istovetnosti ali pregled odkloni, ter o uporabi videonadzora) je organizator dolžan udeležence na vhodih ali drugih vidnih mestih na prireditvenem prostoru ali na vstopnicah z grafičnim ali pisnim opozorilom predhodno opozoriti.

 

26. člen

(zaprosilo za pomoč policije)

Kadar reditelji na shodu oziroma prireditvi ne morejo zagotoviti reda in je pri kršitvi udeleženo večje število oseb ali kadar je ogrožen javni red, mora vodja zaprositi za pomoč policijo. 
Če policija oceni, da je na prireditvi javni red ali življenje in zdravje udeležencev ogroženo, ker število udeležencev presega zmogljivost prireditvenega prostora, od vodje zahteva, da prepreči nadaljnji dostop na prireditveni prostor in zagotovi, da se število udeležencev zmanjša na število zmogljivosti prireditvenega prostora.

 

27. člen

(prekinitev shoda oziroma prireditve)

Vodja mora takoj prekiniti shod oziroma prireditev, če pride na shodu oziroma prireditvi do izvrševanja kaznivih dejanj oziroma do pozivanja h kaznivim dejanjem, ali če pride do nasilja oziroma do splošnega nereda, ki ga rediteljska služba ne more odpraviti in je huje kršen javni red ali ogrožena varnost ljudi ali premoženja oziroma varnost javnega prometa. 
V primerih iz prejšnjega odstavka mora vodja takoj obvestiti policijo.

 

IV. PRISTOJNOSTI POLICIJE NA SHODIH IN PRIREDITVAH

 

28. člen

(dolžnost policije)

Če je shod oziroma prireditev organizirana v skladu z določbami tega zakona, je policija dolžna zagotoviti, da shod oziroma prireditev ne bo motena ali ovirana. 

Policija občasno nadzira potek shodov in prireditev.

 

28.a člen

Red na državnih proslavah iz drugega odstavka 5. člena tega zakona zagotavlja policija.

 

29. člen

(vzdrževanje javnega reda)

Policija po uradni dolžnosti vzdržuje javni red ob sprevodih in demonstracijah, velikih mednarodnih športnih prireditvah ter ob neorganiziranih shodih.

 

30. člen

(pomoč policije)

Kadar glede na naravo shoda oziroma prireditve ali glede na okoliščine, v katerih poteka shod oziroma prireditev, okoliščine kažejo na to, da bi lahko prišlo do ravnanj iz 26. oziroma 27. člena tega zakona in obstaja možnost, da bodo potrebni njeni ukrepi, policija v soglasju z organizatorjem določi potrebno število policistov za pomoč pri vzdrževanju reda na shodu oziroma prireditvi. V takšnem primeru se vodja policistov sporazume z vodjo o načinu sodelovanja. 
Organizator shoda oziroma prireditve je v primerih iz prejšnjega odstavka dolžan sodelovati s policijo tudi pri načrtovanju ukrepov za vzdrževanje reda na shodu oziroma prireditvi.

 

31. člen

(neprijavljeni shodi oziroma prireditve in shodi oziroma prireditve, organizirane brez dovoljenja)

Če organizator shoda oziroma prireditve ni prijavil, ali si zanjo ni pridobil dovoljenja, pa je dovoljenje potrebno, policija določi potrebno število policistov, ki spremljajo potek shoda oziroma prireditve. 

Vodja je dolžan za vzdrževanje reda upoštevati navodila in ukrepe policije.

 

32. člen

(neorganizirani shodi)

Če policija na kraju samem ugotovi, da je prišlo do neorganiziranega shoda, opozori udeležence, da shod ni organiziran po določbah tega zakona in da so dolžni upoštevati navodila in ukrepe policije. 
V kolikor na shodu pride do ravnanj, zaradi katerih je potrebno shod razpustiti, ga policija razpusti.

 

32.a člen

(začasni ukrepi)

Policist, ki pri urejanju prometa ugotovi, da: 

– za prireditev na javni cesti ni izdano dovoljenje, pa njena izvedba predstavlja izredno uporabo ceste; 
– se ne izvršujejo ukrepi, določeni v dovoljenju za prireditev na javni cesti, ali

– je promet na prireditvi na javni cesti neprimerno urejen (npr. ureditev prometa ni v skladu z elaboratom zapore ceste oziroma tipsko shemo začasne prometne ureditve ali ni v skladu z dovoljenjem za zaporo ceste), lahko na kraju samem odredi začasne ukrepe za ureditev prometa ali od vodje zahteva, da začasno prekine nadaljnje izvajanje prireditve na javni cesti. 
Začasni ukrepi iz prejšnjega odstavka veljajo, dokler policija ne ugotovi, ali so izpolnjeni pogoji iz 33. člena tega zakona za razpustitev prireditve.

 

33. člen

(razpustitev shoda oziroma prireditve)

Če je shod oziroma prireditev z odločbo pristojnega organa prepovedana, policija zahteva, da vodja udeležence pozove, naj se mirno razidejo. 

Policija zahteva, da vodja shod oziroma prireditev razpusti tudi, če je prišlo do: 

– uresničevanja namenov, ki so prepovedani po določbi prvega odstavka 6. člena oziroma do oviranja varovanja objektov iz drugega odstavka 6. člena tega zakona; 

– neposrednega ogrožanja življenja in zdravja udeležencev na prireditvi, ker organizator ni upošteval zahteve policije iz drugega odstavka 26. člena tega zakona; 

– ravnanj iz prvega odstavka 27. člena tega zakona in tudi policija s svojimi ukrepi ne more vzpostaviti javnega reda oziroma preprečiti ogrožanja varnosti ljudi, premoženja ali javnega prometa; 
– bistvenega odstopanja od določenega programa oziroma kraja, časa ali trajanja shoda oziroma prireditve in je zaradi tega moten javni red. 

Če organizator prireditve ni prijavil oziroma si zanjo ni pridobil dovoljenja iz 13. člena oziroma drugega odstavka 14. člena tega zakona, kadar je dovoljenje potrebno, policija zahteva od vodje, da prireditev razpusti tudi v primeru, če moti ljudi v naravnem ali bivalnem okolju ali ovira javni promet. 
Če vodja ne upošteva zahteve policije, shod oziroma prireditev razpusti policija.

 

34. člen

(dolžnost zapustitve prireditvenega prostora)

Udeleženci shoda oziroma prireditve ali neorganiziranega shoda, ki je bil razpuščen, se morajo mirno raziti. 

Če se udeleženci ne razidejo, jih policija razžene.

 

35. člen

(stroški policije)

Kadar je v primerih, določenih v 30. in 31. členu tega zakona, na prireditvi potrebno sodelovanje policije, je organizator dolžan povrniti vse stroške, ki so v zvezi s tem nastali.

 

V. NADZOR NAD IZVAJANJEM ZAKONA

 

36. člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega zakona izvaja policija, nad izvrševanjem ukrepov, določenih v drugem odstavku 16. člena tega zakona, pa tudi pristojni organ. Nad izvajanjem predpisov, ki jih na podlagi 9. člena tega zakona izda Vlada Republike Slovenije, izvajajo nadzor inšpektorice ali inšpektorji, pristojni za varstvo okolja oziroma inšpektorice ali inšpektorji, pristojni za šport, nad posameznimi določbami pa tudi policija, če ti predpisi tako določajo. 

Organizator je dolžan uradnim osebam pristojnega organa omogočiti dostop na shod oziroma na prireditev.

 

VI. KAZENSKE DOLOČBE

 

37. člen

Z globo od 700 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek: 

1. organizator, ki izvede shod oziroma prireditev z namenom, da bi se na njej izvrševala dejanja, ki so s tem zakonom prepovedana (prvi odstavek 6. člena); 

2. organizator, ki ne zagotovi vzdrževanja reda na način, kot to določa 12.a člen tega zakona; 
3. org
anizator, ki izvede shod oziroma prireditev, ki je bila z odločbo pristojnega organa prepovedana (20. člen); 

4. vodja shoda oziroma prireditve, ki na zahtevo policije ne razpusti shoda oziroma prireditve (33. člen). 

Za prekrške iz prvega odstavka tega člena se kaznuje organizator pravna oseba z globo od 4.000 do 21.000 eurov, odgovorna oseba državnega organa, samoupravne lokalne skupnosti ali druge pravne osebe pa z globo od 500 do 2.500 eurov. 

Če je prekrške iz prvega odstavka tega člena storila posameznica oziroma posameznik v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, se kaznuje z globo od 2.500 do 12.500 eurov. 

O prekršku iz 1. točke prvega odstavka tega člena odloča pristojno sodišče v rednem sodnem postopku.

 

37.a člen

Z globo od 600 do 1.500 eurov se kaznuje za prekršek: 

1. organizator, če reditelji in spremljevalno osebje ne spremljajo udeležence z vozili, ki so označena s posebnim znakom (21.c člen); 

2. organizator, ki takoj po končani prireditvi na javni cesti ne vzpostavi prejšnjega stanja (21.č člen). 
Za prekrške iz prejšnjega odstavka se kaznuje organizator pravna oseba ali samostojna podjetnica ali podjetnik posameznik z globo od 2.000 do 8.000 eurov, odgovorna oseba državnega organa, samoupravne lokalne skupnosti ali druge pravne osebe pa z globo od 600 do 2.100 eurov.

 

38. člen

Z globo od 250 do 1.500 eurov se kaznuje za prekršek: 

1. organizator, ki izvede shod oziroma prireditev v nasprotju z določbo drugega odstavka 6. lena tega zakona; 

2. organizator, ki ne določi vodje ali rediteljske službe ali za vodjo določi osebo, ki je stara manj kot 18 let ali nima ustreznih psihofizičnih sposobnosti za opravljanje nalog vodje (10. člen) ali ne določi osebe, ki ima odgovornosti vodje prireditve (tretji odstavek 12.a člena); 

3. organizator, ki ne zagotovi ukrepov določenih v drugem odstavku 12. člena tega zakona; 
4. organizator, ki izvede shod oziroma prireditev, ne da bi jo poprej prijavil (11. člen) oziroma si za izvedbo pridobil dovoljenje (13. člen); 

5. organizator, ki ne zagotovi ukrepov, ki jih je navedel v prijavi, oziroma so mu bili določeni v dovoljenju (peta alinea prvega odstavka 14. člena in drugi odstavek 16. člena); 

6. vodja, ki izvede shod oziroma prireditev v nasprotju z napovedanim programom shoda oziroma prireditve, ali ne poskrbi, da se izvajajo vsi ukrepi, navedeni v prijavi ali izdanem dovoljenju oziroma ukrepi, ki jih predlaga policija (drugi in tretji odstavek 22. člena); 

7. posameznik, ki moti shod oziroma moti ali ovira prireditev (prvi odstavek 23. člena), 
8. organizator, ki kot reditelje uporablja osebe, ki ne izpolnjuje
jo pogojev po določbah tega zakona ali ki so oborožene oziroma uporabljajo druga prisilna sredstva (prvi in tretji odstavek 24. lena) oziroma o izvajanju ukrepov iz petega odstavka 25. člena tega zakona predhodno ne obvesti udeležencev; 

9. vodja, ki v primerih iz prvega odstavka 26. člena tega zakona ne zaprosi za pomoč policije ali ne zagotovi ukrepov iz drugega odstavka 26. člena tega zakona; 

10. vodja, ki ne prekine shoda oziroma prireditve v primerih iz 27. člena tega zakona, oziroma o prekinitvi ne obvesti policije. 

Za prekrške iz prvega odstavka tega člena se kaznuje organizator – pravna oseba z globo od 500 do 8.000 eurov, odgovorna oseba državnega organa, samoupravne lokalne skupnosti ali druge pravne osebe pa z globo od 250 do 420 eurov. 

Če je prekrške iz prvega odstavka tega člena storila posameznica oziroma posameznik v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, se kaznuje z globo od 420 do 2.100 eurov.

 

39. člen

Z globo od 150 do 300 eurov se kaznuje za prekršek: 

1. organizator, ki krši rok iz prvega odstavka 11. člena tega zakona, ali prijave shoda oziroma prireditve ne poda v skladu z določbo 14. člena tega zakona; 

2. organizator, ki ne zagotovi izrekanja ukrepov v slovenskem jeziku ali v jeziku madžarske ali italijanske narodne skupnosti (četrti odstavek 22. člena); 

3. organizator, ki kot reditelje uporablja osebe, ki niso predpisano označene (drugi odstavek 24. člena); 
4. posameznik, 
ki poziva udeležence shoda oziroma prireditve, ki je razpuščena, naj se ne razidejo (prvi odstavek 34. člena). 

Za prekrške iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena se kaznuje organizator – pravna oseba ali samostojna podjetnica ali podjetnik posameznik, z globo od 500 do 800 eurov, odgovorna oseba državnega organa, samoupravne lokalne skupnosti ali druge pravne osebe pa z globo 150 eurov.

 

40. člen

Z globo 150 eurov se kaznuje za prekršek: 

1. posameznik, ki se udeleži shoda oziroma prireditve, za katero ve, da je prepovedana (drugi odstavek 23. člena); 

2. posameznik, ki ima na shodu oziroma prireditvi pri sebi predmete ali snovi, ki jih na shod oziroma prireditev ni dovoljeno prinašati, ali kdor se s silo ali grožnjo, da bo uporabil silo, upira vodji ali reditelju, ko ta izvaja s tem zakonom predpisane ukrepe, ali udeleženec shoda oziroma prireditve, ki kljub opozorilu vodje ali reditelja moti red (tretji odstavek 23. člena); 

3. posameznik, ki kljub zahtevi vodje oziroma policije ne zapusti prireditvenega prostora (peti odstavek 22. člena in prvi odstavek 34. člena). 

Policist lahko predmete iz 2. točke prvega odstavka tega člena zaseže na kraju prekrška.

 

40.a člen

Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s tem zakonom.

 

Zakon o javnih zbiranjih – ZJZ (Uradni list RS, št. 59/02) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

41. člen

(uskladitev poslovanja)

Gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki v okviru opravljanja svoje registrirane dejavnosti v svojih poslovnih prostorih organizirajo zabavne prireditve, morajo varovanje teh prireditev uskladiti z določbo tretjega odstavka 12. člena tega zakona v roku šest mesecev od uveljavitve tega zakona.

 

42. člen

(uporaba nekaterih določb)

Z dnem vstopa Republike Slovenije v polnopravno članstvo Evropske unije, se za državljanke oziroma državljane in pravne osebe držav članic Evropske unije preneha uporabljati določba 3. člena tega zakona, za državljanke oziroma državljane držav članic pa tudi določba prvega odstavka 24. člena tega zakona v delu, ki se nanaša na pogoj državljanstva Republike Slovenije.

 

43. člen

(podzakonski akti)

Vlada Republike Slovenije izda predpise iz 9. člena tega zakona v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona. 

Ministrica oziroma minister, pristojen za upravo, v roku iz prejšnjega odstavka, predpiše obrazec prijave oziroma vloge za dovoljenje iz prvega odstavka 14. člena tega zakona, način prijave shoda oziroma prireditve ter obrazec pooblastila uradne osebe pristojnega organa iz prvega odstavka 36. člena tega zakona.

 

44. člen

(pristojnost lokalne skupnosti)

Lokalna skupnost lahko s svojim predpisom določi območja, na katerih so dopustni spontani ulični nastopi iz 6. točke 5. člena tega zakona in čas v katerem se lahko izvajajo, ter dopustnost in način uporabe naprav za ojačanje zvoka.

 

45. člen

(razveljavitve)

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Zakon o javnih shodih in javnih prireditvah (Uradni list SRS, št. 20/73, 42/86, 5/90 – ZP in 8/90 – ZSDZ ter Uradni list RS, št. 10/91 – ZP, 17/91-I – ZUDE, 4/92 – ZNZ, 13/93 – ZP, 66/93 – ZP in 29/95 – ZPDF), prvi, tretji in četrti odstavek 12. člena in 13. člen Zakona o pravnem položaju verskih skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 15/76, 42/86 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91 – ZP, 22/91, 17/91-I – ZUDE, 13/93 – ZP, 66/93 – ZP in 29/95 – ZPDF) in 18. člen Uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95 in 66/96). 

Za priglasitve in vloge za izdajo dovoljenja za shod oziroma prireditev, oziroma za uporabo zvočnih in drugih naprav, ki povzročajo hrup na shodih oziroma prireditvah, podane do uveljavitve tega zakona, se uporabljajo določbe zakona o javnih shodih in javnih prireditvah oziroma 18. člen uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju. 

Za vloge za izdajo dovoljenja za verski obred zunaj prostorov, določenih za opravljanje verskih obredov, vložene do uveljavitve tega zakona, se uporabljajo določbe zakona o pravnem položaju verskih skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji.

 

46. člen

(uveljavitev zakona)

Ta zakon začne veljati šest mesecev po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih zbiranjih ZJZ-A (Uradni list RS, št. 60/05) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

15. člen

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati č) 1. točka 21. člena Zakona o pravnem položaju verskih skupnosti v Socialistični Republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 15/76, 42/86 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91 – ZP, 22/91, 17/91-I- ZUDE, 13/93 – ZP, 66/93 – ZP in 29/95 – ZPDF).

 

16. člen

Vlada Republike Slovenije uskladi predpis iz drugega odstavka 9. člena zakona z določbami tega zakona v treh mesecih od njegove uveljavitve. 

Minister, pristojen za notranje zadeve, uskladi predpis iz drugega odstavka 43. člena zakona z določbami tega zakona v treh mesecih od njegove uveljavitve.

 

17. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih zbiranjih ZJZ-B (Uradni list RS, št. 90/05) vsebuje naslednjo končno določbo:

3. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih zbiranjih ZJZ-C (Uradni list RS, št. 85/09) vsebuje naslednjo končno določbo:

17. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Zakon o dopolnitvi Zakona o javnih zbiranjih ZJZ-D (Uradni list RS, št. 59/10) vsebuje naslednjo končno določbo:

2. člen

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Zakon o dopolnitvi Zakona o javnih zbiranjih – ZJZ-E (Uradni list RS, št. 39/11) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

11. člen

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe od 215. do 221. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV in 109/10 – ZPrCP, ZVoz, ZCes-1).

12. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.