Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

STATUTUL BCER FINAL
adoptat pe data de 11.12.2007

 

STATUTUL BISERICII CRESTINE DUPA EVANGHELIE din ROMANIA

 

STATUTUL BISERICII CRESTINE DUPA EVANGHELIE

(ADUNARILE FRATESTI) - UNIUNEA BISERICILOR CRESTITINE DUPA EVANGHELIE DIN ROMÂNIA

 

CAPITOLUL I

PRINCIPII GENERALE

 

Art. 1

Biserica Crestina dupa Evanghelie recunoaste Biblia - Cuvântul lui Dumnezeu - ca autoritate suprema de viata.

 

Art. 2

Crestinii dupa Evanghelie se unesc în Numele Domnului Isus Cristos în Biserici (Adunari) locale, pe baza Marturisirii de Credinta si a prevederilor prezentului Statut. Ei se supun autoritatii Bisericii locale, exercitata prin Comitetul de presbiteri.

Marturisirea de Credinta reprezinta convingerile esentiale ale crestinilor dupa Evanghelie, pe baza carora se realizeaza unitatea de învatatura si practica a Bisericilor în cadrul BCE - UBCER.

 

Art. 3

Biserica Crestina dupa Evanghelie - Uniunea Bisericilor Crestine dupa Evanghelie din România (BCE - UBCER) este formata din totalitatea Bisericilor locale care, în mod liber, au adoptat Marturisirea de Credinta si functioneaza conform prezentului Statut, având drept scop sprijinirea reciproca în îndeplinirea misiunii Bisericii si pentru apararea drepturilor si libertatilor religioase.

BCE - UBCER este persoana juridica.

 

Art. 4

Structura organizatorica a BCE - UBCER este urmatoarea: Biserica locala, Comunitatea Zonala si Uniunea Crestina dupa Evanghelie din România. Acestea sunt persoane juridice si se organizeaza si functioneaza conform prevederilor prezentului Statut.

 

Art. 5

În cadrul BCE - UBCER se pot înfiinta si functiona institutii de învatamânt de toate gradele, de educatie religioasa, fundatii, asociatii, societati misionare, asezaminte de caritate si filantropice si altele similare, cu respectarea Marturisirii de Credinta, a prezentului Statut si a prevederilor legale.

 

Art. 6

BCE - UBCER este separata de Stat, neacceptând interventia acestuia în viata interna a Bisericii. BCE - UBCER nu poate fi angajata politic. Conducerea BCE-UBCER si presbiterii nu pot fi membri ai partidelor politice.

 

Art. 7

BCE - UBCER poate solicita sprijinul institutiilor de stat sau private pentru realizarea scopurilor ei. Ajutorul nu poate fi conditionat, dar se supune dispozitiilor legale în vigoare.

 

Art. 8

Crestinii dupa Evanghelie, în baza principiului de preotie universala, au dreptul si responsabilitatea de a sluji si de a marturisi Evanghelia.

 

Art. 9

Biserica locala este autonoma, în conditiile Marturisirii de Credinta si ale prezentului Statut. Ea este în raporturi de egalitate cu celelalte Biserici locale si se poate asocia pentru proiecte comune cu acestea.

 

CAPITOLUL II

BISERICA LOCALA

 

Definire si constituire 

Art. 10

Biserica locala are personalitate juridica.

Biserica locala cu personalitate juridica se înfiinteaza prin unirea de bunavoie a minimum 15 credinciosi nascuti din nou, care au primit botezul Nou-Testamental si care accepta din proprie convingere Marturisirea de Credinta. Biserica locala se organizeaza si functioneaza conform prezentului Statut.

 

Art. 11

Biserica locala se înfiinteaza prin hotarârea Adunarii Generale de constituire. Cu aceasta ocazie se întocmeste un proces - verbal de constituire, în trei exemplare, semnat de fiecare credincios. Dupa constituire, Biserica locala are datoria de a comunica înfiintarea ei Comitetului Zonal si Comitetului Executiv, trimitând acestora câte un exemplar din procesul - verbal. Comitetul Executiv comunica autoritatilor în drept înfiintarea noii Biserici locale.

Comitetul Executiv elibereaza autorizatie de functionare, cu avizul favorabil al Comunitatii Zonale, dupa care Biserica locala dobândeste personalitate juridica.

 

Art. 12

Grupul de credinciosi care nu îndeplineste conditiile înfiintarii unei Biserici locale cu personalitate juridica, se poate constitui ca Biserica filiala a unei Biserici locale cu personalitate juridica din aceeasi Comunitate zonala.

Biserica filiala se înfiinteaza si functioneaza sub autoritatea unei Biserici locale, care face demersurile necesare pentru eliberarea autorizatiei de functionare.

 

Art. 13

Biserica locala are drept scopuri principale:

Glorificarea lui Dumnezeu prin închinare

Cresterea spirituala a credinciosilor

Vestirea Evangheliei si misiune

Educarea în spirit crestin a tinerilor, adolescentilor si copiilor

Ajutorarea celor în nevoie.

 

Art. 14

Biserica locala, prin slujitorii ei, practica în conformitate cu Marturisirea de Credinta:

a) acte de cult:

- Botezul Nou-Testamental

- Masa Domnului

b) activitati religioase:

- Casatoria

- Binecuvântarea

- Recunoasterea lucratorilor

- Înmormântarea

- Conferinte, tabere, seminarii crestine

- Alte activitati cu caracter crestin evanghelic.

c) activitati sociale si caritabile.

Acestea se desfasoara în lacasul de cult al Bisericii, în locuri publice, private, sau, dupa caz, în case particulare – cu acordul proprietarului, conform cu specificul BCE - UBCER.

 

Art. 15

În îndeplinirea scopurilor ei, conform cu specificul BCE - UBCER, Biserica locala organizeaza, singura sau în colaborare cu alte biserici, adunari religioase obisnuite si speciale pentru marturisirea învataturii crestine evanghelice, predicarea Evangheliei, precum si alte activitati.

 

Art. 16

Refuzul Comunitatii Zonale de a aviza eliberarea Autorizatiei de functionare se solutioneaza de catre Comitetul Executiv. Comunitatea Zonala poate contesta hotarârea Comitetului Executiv la Consiliul National.

 

Membri si apartinatori 

Art. 17

Dreptul de membru al unei Bisericii locale se primeste în mod individual si voluntar, în urma pocaintei, credintei si a botezului Nou Testamental, acceptând Marturisirea de Credinta a BCE - UBCER si prezentul Statut.

Înscrierea în Registrul de evidenta a membrilor Bisericii se face în baza unei solicitari scrise.

Calitatea de membru nu poate fi exercitata, în acelasi timp, decât într-o singura Biserica locala.

 

Art. 18 

Un membru se poate transfera dintr-o Biserica locala în alta, printr-o solicitare scrisa aprobata de catre Comitetul de presbiteri al Bisericii unde se transfera.

Biserica locala de unde se transfera are obligatia ca, în termen de 30 zile calendaristice, sa elibereaze o adeverinta. Un membru pus sub disciplina nu se poate transfera decât dupa ridicarea sanctiunii de catre Biserica locala care i-a aplicat-o.

 

Art. 19

Fiecare membru si slujitor al Bisericii locale recunoaste si se supune autoritatii acesteia, exercitata prin Comitetul de presbiteri.

Membrii si slujitorii Bisericii nu pot fi membri ai organizatiilor cu ideologie, învatatura si practica contrara Sfintelor Scripturi.

 

Art. 20

Membrii Bisericii au dreptul:

- sa participe activ la toate serviciile si adunarile Bisericii locale, daca nu au intrat sub incidenta unei disciplinari

- sa beneficieze de comuniune frateasca, de sprijin moral si asistenta spirituala

- sa-si manifeste credinta crestina si s-o promoveze prin activitati religioase si sociale

- sa participe la activitatile Bisericii organizate în familii, lacasuri de cult, locuri publice

- sa slujeasca si sa marturiseasca Evanghelia în conformitate cu darurile spirituale primite si recunoscute de Biserica, prin evanghelizare personala si publica, prin predicarea Cuvântului lui Dumnezeu în lacasuri de cult si în locuri publice si private, prin conducerea grupurilor mici, precum si alte activitati religioase.

 

Art. 21

Membrii Bisericii au datoria:

- sa respecte principiile de credinta si sa traiasca în acord cu învataturile Bibliei

- sa recunoasca si sa se supuna autoritatii Bisericii locale

- sa sustina Biserica locala prin mijloace financiare si/sau materiale

- sa respecte Marturisirea de Credinta si Statutul.

 

Art. 22

Comitetul de presbiteri aplica masuri disciplinare gradual, dupa caz, asupra unui membru al Bisericii care s-a facut vinovat de traire în pacat, abatere de la Marturisirea de Credinta, Statut, absenta îndelungata, dezbinare sau alte abateri de la conduita crestina. Masurile disciplinare privesc interzicerea participarii la Masa Domnului, a rugaciunii în public si a oricarei alte activitati în cadrul Bisericii. Ridicarea masurilor disciplinare se face de catre Comitetul de presbiteri care a decis respectivele masuri, în urma constatarii unei pocainte reale a celui pus sub disciplina. Comitetul aduce la cunostinta Bisericii masurile disciplinare aplicate sau ridicate unui membru al Bisericii.

Masurile disciplinare sunt:

- Mustrarea în fata Comitetului de presbiteri

- Mustrarea în fata Bisericii

- Retragerea temporara a unor drepturi

- Excluderea.

În desfasurarea activitatii sale, Biserica poate decide, în cazuri riguros determinate, interzicerea pe proprietatea Bisericii a accesului unor persoane care tulbura serviciile divine.

 

Art. 23

Calitatea de membru al Bisericii înceteaza prin transfer, retragere, excludere, absenta îndelungata nejustificata, deces.

Retragerea se face prin declaratie scrisa. Excluderea se transmite persoanei excluse si se comunica Adunarii Generale a membrilor, în urma cercetarii si hotarârii Comitetului de presbiteri.Excluderea se face pentru traire în pacat, nerespectarea Marturisirii de Credinta, a Statutului, producerea de dezbinare, împartasirea sau promovarea unor învataturi straine Evangheliei, sau alte acte care compromit grav marturia de credincios.

 Membrii transferati, retrasi sau exclusi nu au nici un drept asupra bunurilor si valorilor aduse sub orice forma în patrimoniul Bisericii. Daca membrii retrasi sau exclusi au statut de angajat al Bisericii locale sau al BCE - UBCER, contractul lor de munca înceteaza.

 

Art. 24

În urma dovezilor de pocainta ale persoanei excluse si a solicitarii scrise a acesteia, Comitetul de presbiteri hotaraste reprimirea celui exclus si comunica Adunarii Generale aceasta decizie. Atât excluderea cât si reprimirea se opereaza în evidentele Bisericii locale.

 

Art. 25

Sunt considerati apartinatori ai Bisericii locale urmatorii:

- copiii nebotezati ai membrilor Bisericii

- cei care au acceptat în scris Marturisirea de Credinta, dar nu sunt înca botezati.

 

Art. 26

Apartinatorii nu beneficiaza de drepturile membrilor Bisericii, dar se supun autoritatii acesteia.

Comitetul de presbiteri poate acorda asistenta religioasa apartinatorilor, la cerere, respectând Marturisirea de Credinta si marturia crestina.

 

Art. 27

Copiii membrilor BCE - UBCER studiaza religia în învatamântul public cu profesori ce apartin din punct de vedere confesional Aliantei Evanghelice din România. În cazul în care acest lucru nu este posibil, copiii vor studia religia în Bisericile locale, cu profesori recunoscuti de UCDE si conform programei Aliantei Evanghelice din România aprobata de Ministerul Educatiei si Cercetarii. De asemenea parintele sau tutorele legal poate solicita, în scris, conducerii scolii ca elevul sa nu frecventeze ora de religie.

 

Slujitori în Biserica 

Art. 28

Fiecare membru, pe baza principiului preotiei universale, are dreptul sa slujeasca lui Dumnezeu si semenilor în conformitate cu darurile spirituale primite si recunoscute de Biserica locala.

 

Art. 29

Fratii credinciosi, cu o viata spirituala matura pot sluji, sub autoritatea Bisericii locale, ca: presbiteri, învatatori, evanghelisti, misionari, diaconi si altele.

Credinciosii recunoscuti de Biserica locala pot lucra în domeniile:

- conducere si administrare

- pastorire

- edificare spirituala si echipare

- proclamarea Evangheliei

- întemeiere de noi Biserici

- tineret, adolescenti si copii

- promovarea valorilor crestine în spitale, centre de plasament, gradinite, scoli, penitenciare, unitati militare, scoli de reeducare, azile si alte organizatii, cu respectarea prevederilor legale

- alte slujiri.

Surorile credincioase, cu o viata spirituala matura, pot sluji, conform darurilor spirituale primite si recunoscute, sub autoritatea Bisericii locale, în:

- lucrarea cu femeile, cu adolescentii si cu copiii

- domeniul muzical

- activitati sociale si de caritate

- promovarea valorilor crestine în spitale, centre de plasament, gradinite, scoli, penitenciare, unitati militare, scoli de reeducare, azile si alte organizatii, cu respectarea prevederilor legale.

- alte slujiri

Autoritatea fiecarui slujitor al Bisericii se exercita prin slujire.

 

Art. 30

Biserica locala, prin Comitetul de presbiteri, poate angaja personal pentru lucrari spirituale si/sau administrative.

Comitetul de presbiteri poate desface contractul de munca al personalului angajat care nu-si îndeplineste îndatoririle sau care se face vinovat de abateri morale, abateri de la Marturisirea de Credinta, sau de la Statut.

 

Organizarea si functionarea Bisericii locale

Art. 31

Adunarea Generala este întrunirea membrilor Bisericii locale. Ea este convocata anual si, în mod exceptional, poate fi convocata ori de câte ori este nevoie. Adunarea Generala esteconvocata de catre Comitetul de presbiteri cu cel putin 30 de zile calendaristice înainte, anuntându-se ordinea de zi. Ea functioneaza regulamentar daca este întrunit cvorumul stabilit de catre Biserica locala.

 

Art. 32

Adunarea Generala confirma deciziile Comitetului de presbiteri în domeniul spiritual si valideaza pe cele din domeniul organizatoric si administrativ.

a) Spiritual:

- numirea slujitorilor în Biserica

- numirea slujitorilor din Biserica care lucreaza ca misionari în tara si în

strainatate

- excluderea si reprimirea membrilor.

b) Organizatoric:

- afilierea sau retragerea din asociatii religioase

- desemnarea delegatilor Bisericii la Adunarea Generala a Comunitatii Zonale

- înfiintarea de unitati scolare si prescolare, de educatie religioasa, fundatii, asociatii, societati misionare, asezaminte de caritate si filantropice si altele, cu respectarea Marturisirii de Credinta, a prezentului Statut si a prevederilor legale.

c) Administrativ:

- situatia financiara a Bisericii

- angajarea si desfacerea contractului de munca al personalului

- achizitionarea si înstrainarea de bunuri mobile / imobile.

 

Comitetul de presbiteri al Bisericii locale

Art. 33

Comitetul de presbiteri este organul de conducere al Bisericii locale. El se întruneste lunar si ori de câte ori este nevoie, iar trimestrial îsi evalueaza activitatea. Cu ocazia desfasurarii lucrarilor Adunarii Generale, Comitetul de presbiteri îsi prezinta raportul de activitate.

 

Art. 34

Comitetul de presbiteri este alcatuit dintre presbiterii Bisericii locale.

 

Art. 35

Membrii Comitetului de presbiteri sunt recunoscuti în Biserica pe baza:

- caracterului si calitatilor lor de slujire, descrise în 1Timotei 3:1-7 si Tit 1:5-9

- darului primit din partea Duhului Sfânt, practicat si recunoscut în Biserica

- chemarea si responsabilitatea pe care si-o asuma în conducere si administrare.

 

Art. 36

Comitetul de presbiteri conduce, supravegheaza si raspunde pentru toate activitatile spirituale si administrative desfasurate în Biserica locala.

Comitetul de presbiteri are atributii în:

- stabilirea, motivarea si implementarea viziunii si a strategiei Bisericii locale

- pastorirea si consilierea spirituala cu obligativitatea pastrarii confidentialitatii

- consolidarea spirituala a credinciosilor si aplicarea învataturilor Bibliei

- pastrarea învataturii Bibliei

- pregatirea si echiparea celorlalti slujitori

- cooptarea de slujitori în vederea recunoasterii lor ca presbiteri

- sprijinirea si promovarea membrilor în lucrare

- recomandarea studentilor pentru institutii crestine de învatamânt

- coordonarea lucratorilor din Biserica care îsi desfasoara activitatea ca misionari în tara si în strainatate

- colaborarea cu misionarii straini care activeaza sub autoritatea Bisericii locale

- angajarea si desfacerea contractului de munca al personalui spiritual si/sau administrativ

- exercitarea disciplinarii în Biserica locala.

 

Art. 37

Eliberarea din slujba de presbiter a unui membru al Comitetului survine în urmatoarele situatii:

- trairea în pacat

- abaterea de la caracterul presbiterului, definit de 1Timotei 3:1-7 si Tit 1:5-9

- abateri de la Marturisirea de Credinta si Statut

- incapacitate fizica sau intelectuala

- inactivitate în cadrul Comitetul de presbiteri.

 

Art. 38

Punerea sub disciplina a unui presbiter se realizeaza de catre Comitetul de presbiteri, cu aducerea cazului la cunostinta Bisericii.

 

Art. 39

Suspendarea Comitetului de presbiteri se face la solicitarea scrisa a majoritatii simple a membrilor Bisericii locale, sau a majoritatii absolute a membrilor Comitetului de presbiteri. Comitetul Zonal poate hotarî masuri disciplinare, mergând pâna la suspendarea Comitetului de presbiteri, cu avizul Comitetului Executiv, pentru abateri de la Marturisirea de Credinta si de la Statut, abuzuri, razvratire, incapacitate de a conduce Biserica locala. Interimatul se realizeaza prin delegare de catre Comunitatea Zonala.

 

Art. 40

Reprezentarea intereselor Bisericii locale în plan oficial se face prin delegare de catre Comitetul de presbiteri.

 

Patrimoniul Bisericii locale 

Art. 41

Biserica locala poate avea în proprietate bunuri materiale mobile si imobile:

- Case de Rugaciune (lacasuri de cult) ale Bisericii cu anexele lor si terenurile aferente

- alte cladiri cu dotarile lor

- terenuri agricole

- biblioteca

- cimitirv

- mijloace auto

- unitati de învatamânt, de caritate, centre de plasament, azile, cu bunurile mobile specifice acestora, si altele.

Bunurile sacre ale bisericii sunt: Casele de rugaciune (lacasurile de cult) cu terenurile si anexele aferente, cimitirele confesionale, alte bunuri destinate actelor de cult si activitatilor religioase. Ele sunt imprescriptibile si insesizabile conform Legii.

Înstrainarea lacasurilor de cult si a terenurilor aferente se face de catre Biserica locala cu avizul Comitetului Zonal si al Comitetului Executiv.

 

Art. 42

Biserica locala gestioneaza patrimoniul propriu prin Comitetul de presbiteri, cu respectarea legislatiei în vigoare si a prezentului Statut. 

 

Art. 43

Biserica locala se întretine prin contributia membrilor ei.

Conform legii, cu respectarea moralitatii crestine, Biserica poate primi daruri manuale, contributii, donatii, sponsorizari, succesiuni din partea membrilor si apartinatorilor ei, ale unor persoane fizice sau ale unor organizatii din tara sau din strainatate. Acestea se contabilizeaza conform legii.

Toate bunurile intrate în patrimoniul Bisericii nu pot face obiectul revendicarilor ulterioare.

 

Art. 44

Biserica locala are îndatorirea sa contribuie la sustinerea financiara a BCE - UBCER la nivel local, zonal si national, conform hotarârilor organelor statutare.

 

Dispozitii finale

Art. 45

Ştampila Bisericii locale este rotunda, cu diametrul de 35 mm, constituita din doua cercuri concentrice la distanta de 5 mm, între care se înscrie textul BCE - UBCER. În interiorul cercului mic se afla înscrisa adresa Bisericii si, dupa caz, sigla si numele Bisericii.

 

Art. 46

Biserica locala înceteaza sa mai existe în momentul în care nu-si mai îndeplineste scopul.

În cazul în care Biserica locala se va abate de la Marturisirea de Credinta si Statut, acesteia i se retrage Autorizatia de functionare de catre Comitetului Executiv, la propunerea Comunitatii Zonale.

În aceste cazuri, patrimoniul Bisericii locale va fi preluat de deplin drept de catre BCE - UBCER în prezenta unui delegat din partea Comitetului Executiv, pe baza de proces – verbal repartizarea se face de catre Consiliul National la propunerea Comitetului Zonal.

 

Art. 47

Bisericile locale Crestine dupa Evanghelie si asociatiile de Biserici Crestine dupa Evanghelie din strainatate care au la baza Marturisirea de Credinta si recunosc prezentul Statut, se pot afilia la BCE -UBCER, pe baza de protocol.

Bisericile locale Crestine dupa Evanghelice din strainatate care s-au afiliat la BCE - UBCER, îsi vor desemna reprezentanti în organele de coordonare, conducere si reprezentare ale UCDE, în conformitate cu prevederile prezentului Statut.

 

CAPITOLUL III

COMUNITATEA ZONAL&A

 

Definire si constituire

Art. 48

Comunitatea Zonala este o asociere a Bisericilor locale de pe raza unuia sau a mai multor judete limitrofe, care se unesc cu scopul de a colabora la propovaduirea Evangheliei, de a se sprijini reciproc în activitatile lor si de a avea un mijloc de reprezentare în fata autoritatilor si în relatiile cu UCDE, în limitele competentei sale.

Fiecare Biserica locala trebuie sa faca parte dintr-o zona. Participarea la proiectele zonei este optionala.

Comunitatea Zonala se organizeaza si functioneaza cu respectarea prezentului Statut si a Marturisirii de Credinta.

Un grup de minimum 10 Biserici locale cu personalitate juridica din acelasi judet sau din judete limitrofe poate solicita înfiintarea unei Comunitati Zonale. Comunitatea ia fiinta dupa obtinerea acordului Consiliului National, în urma avizului Comitetului Executiv.

Fiecare comunitate zonala trebuie sa faca parte din BCE - UBCER.

În aceeasi localitate nu pot functiona doua Comunitati Zonale.

 

Art. 49

Pentru obtinerea personalitatii juridice, Comunitatea Zonala va face o solicitare scrisa catre UCDE care va contine urmatoarele documente:

- procesul - verbal al Adunarii Generale din care sa rezulte ca minim 3/4 din reprezentantii împuterniciti de Bisericile locale pentru Adunarea Generala respectiva solicita Consiliului National dobândirea personalitatii juridice. Procesul verbal va fi semnat si de catre membrul Comitetului Executiv care a participat la Adunarea Generala.

- solicitarea scrisa a Bisericilor din Comunitatea Zonala care doresc acordarea personalitatii juridice, semnata de membrii Comitetelor locale de presbiteri.

Eliberarea si retragerea Autorizatiei de functionare a Comunitatii Zonale ca persoana juridica se face de catre Comitetul Executiv, urmare a hotarârii Consiliului National.

 

Art. 50

Bisericile apartinând unei nationalitati conlocuitoare se pot constitui în Comunitati Etnice, similare celor Zonale, cu obligatia mentinerii unitatii BCE - UBCER. În acest caz, Comunitatea poarta numele nationalitatii respective.

  

Adunarea Generala a Comunitatii Zonale

Art. 51

Adunarea Generala a Comunitatii Zonale este organul de conducere al Comunitatii Zonale. Adunarea Generala a Comunitatii Zonale este alcatuita din delegatii Bisericilor locale din zona în proportie de 1/30 membri. Bisericile locale cu mai putin de 30 de membri au dreptul la un delegat.

 

Art. 52

Adunarea Generala a Comunitatii Zonale se întruneste cel putin o data pe an. Convocarea o face Comitetul Zonal, cu 30 zile înainte de întâlnire. Adunarea Generala a Comunitatii Zonale este valabil constituita daca sunt prezente 2/3 din numarul delegatilor.

 Daca nu se întruneste numarul de delegati conform cvorumului stabilit de Statut, sedinta se suspenda doua ore si se reia în acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi, cu delegatii prezenti, iar hotarârile se vor lua cu majoritatea de 3/4 din cei prezenti.

 

Art. 53

Adunarea Generala a Comunitatii Zonale are urmatoarele atributii:

- aproba schema de personal întocmita de Comitetul Zonal

- stabileste contributia anuala pentru sustinerea Comunitatii Zonale la propunerea Comitetului Zonal

- decide achizitionarea si înstrainarea de bunuri mobile si imobile

- decide asupra modului de administrare a patrimoniului Comunitatii Zonale

- aproba si descarca bugetul anual al Comitetului Zonal

- propune Comitetului Executiv suspendarea Autorizatiei de functionare a unei Biserici locale aflata în situatie de criza.

 

Art. 54

Adunarea Generala are caracter electiv, de regula o data la patru ani, când alege:

- Comitetul Zonal dintre presbiterii desemnati de catre Bisericile locale

- Presedintele, Vicepresedintele si Secretarul Comunitatii Zonale, dupa caz

- Coordonatorii de comisii

- Reprezentantii Comitetelor Zonale în Consiliul National, în proportie de unu la sase sute de membri ai Comunitatii Zonale, si delegatii pentru Conferinta Nationala a BCE-UBCER, dintre membrii Comitetului Zonal, în proportie de unu la doua sute de membri

- 2-3 cenzori cu atributia de a controla gestiunea Comunitatii Zonale si de a întocmi rapoarte catre Adunarea Generala anuala.

La Adunarea Generala electiva participa cu statut de invitat un membru al Comitetului Executiv.

 

Comitetul Zonal al Comunitatii Zonale 

Art. 55

Comitetul Zonal este organul permanent de îndrumare si asistenta al Comunitatii Zonale, fiind compus din 5-17 membri.

Comitetul Zonal se întruneste cel putin o data la trei luni. El este valabil constituit daca sunt prezenti cel putin doua treimi din numarul membrilor. Deciziile se iau cu majoritatea absoluta.

 

Art. 56

În cazul în care un membru al Comitetului Zonal a fost revocat, a demisionat sau a decedat, se va coopta un membru al Adunarii Generale al Comunitatii Zonale, urmând ca prima Adunare Generala a Comunitatii Zonale sa aprobe cooptarea, sau sa aleaga alta persoana.

 

Art. 57

Comitetul Zonal are urmatoarele atributii:

- coordoneaza activitatea Comunitatii Zonale între Adunarile Generale

- mentine legatura cu Comitetele Bisericilor locale

- urmareste aplicarea Marturisirii de Credinta si a Statutului în activitatea Bisericilor

- sprijina Bisericile locale în probleme de reprezentare, organizare, functionare si disciplina, la cerere

- încurajeaza si sprijina material si spiritual înfiintarea de noi Biserici

- avizeaza înfiintarea de noi Biserici

- organizeaza programe de învatamânt si cursuri biblice

- acorda ajutor material Bisericilor si persoanelor aflate în nevoie

- sprijina si organizeaza tabere pentru tineret, adolescenti si copii

- sprijina material si spiritual activitatea în case de odihna, azile de batrâni, centre de plasament, edituri, tipografii, scoli, studiouri de radio si televiziune, si alte activitati organizate în cadrul Comunitatii Zonale

- întocmeste schema de personal a Comunitatii Zonale, angajeaza, desface contractul de munca si coordoneaza activitatea personalului

- solicita Comitetului Executiv avizarea suspendarii unui Comitet de presbiteri al unei Biserici locale aflate în situatie de criza

- propune Adunarii Generale suspendarea Autorizatiei de functionare a unei Biserici locale aflata în situatie de criza

- duce la îndeplinire hotarârile si sarcinile încredintate de Adunarea Generala, cât si cele încredintate de BCE - UBCER

- transmite catre Comitetul Executiv procesul - verbal întocmit cu ocazia Adunarii Generale elective a Comunitatii Zonale

- aproba membrii comisiilor de lucru propusi de coordonatorii acestora

- propune spre aprobare Adunarii Generale cuantumul contributiei anuale de sustinere a zonei

- propune dezvoltarea de strategii zonale

- hotaraste asupra cheltuielilor necesare sustinerii activitatii Comunitatii Zonale.

 

Art. 58

Întrunirile Comitetului Zonal sunt conduse de catre presedinte, vicepresedinte si secretar, dupa caz, si un prezidiu ales.

 

Art. 59

Comitetul Zonal emite hotarâri care sunt semnate de catre persoanele desemnate. Reprezentarea intereselor Comunitatii Zonale pe plan oficial se va face prin delegari de catre Comitetul Zonal.

 

Art. 60

Presedintele duce la îndeplinire hotarârile Comitetului Zonal. El îndruma si coordoneaza activitatea personalului angajat.

 

Art. 61

Secretarul Comunitatii Zonale are urmatoarele atributii:

- asigura corespondenta Comunitatii Zonale

- întocmeste procesele - verbale ale Adunarii Generale Zonale si ale sedintelor Comitetului Zonal

- asigura orice alte evidente necesare activitatii Comunitatii Zonale

- transmite în scris Bisericilor locale hotarârile luate de Comitetul Zonal.

 

Art. 62

În cadrul Comunitatii Zonale functioneaza urmatoarele comisii:

1. învatamânt – mass-media

2. tineret – adolescenti – copii

3. pastorire – disciplina

4. evanghelizare – misiune

5. financiar – juridic

6. constructii – ajutorari.

Comunitatea Zonala poate înfiinta si alte comisii.

Fiecare comisie va functiona cu un coordonator si 2 - 8 membri. Coordonatorii acestor comisii sunt de drept membri în Comitetul Zonal.

Fiecare membru al Comitetului Zonal face parte dintr-o comisie.

Membrii Comitetului Executiv ai UCDE nu pot avea responsabilitati de coordonare în Comunitatile Zonale

 

Patrimoniul Comunitatii Zonale

Art. 63

Comunitatea Zonala are patrimoniu propriu. Acesta poate fi compus din:

- cladiri si terenuri

- edituri, tipografii, case de odihna, tabere, studiouri pentru radio si televiziune

- echipamente tehnice

- mijloace auto

- alte bunuri mobile si imobile.

Înstrainarea lor se face numai cu hotarârea Adunarii Generale a Comunitatii Zonale. Înstrainarea cladirilor si a terenurilor se face si cu avizul Comitetului Executiv.

Bunurile sacre sunt: Casele de rugaciune (lacasurile de cult) cu terenurile si anexele aferente, cimitirele confesionale, alte bunuri destinate actelor de cult si activitatilor religioase. Ele sunt imprescriptibile si insesizabile conform Legii.

 

Art. 64

Patrimoniul Comunitatii Zonale provine si se întretine din contributia Bisericilor componente, prin donatii si/sau sponsorizari din tara si din strainatate.

 

Dispozitii finale 

Art. 65

Ştampila Comunitatii Zonale este rotunda, cu diametrul de 35 mm, constituita din doua cercuri concentrice la distanta de 5 mm, între care se înscrie textul "BCE - UBCER ". În interiorul cercului mic se scrie "Comunitatea Zonala,” urmat de numele Zonei.

 

Art. 66 Desfiintarea unei Comunitati Zonale sau Etnice a Bisericilor Crestine dupa Evanghelie se poate face de catre Adunarea Generala a Comunitatii Zonale sau Etnice, întrunind cel putin 2/3 din numarul membrilor ei. Convocarea se face de catre Comitetul Zonal, cu cel putin 30 de zile înainte. Hotarârea desfiintarii Comunitatii Zonale se aproba cu cel putin 3/4 din votul celor prezenti. De asemenea, Adunarea Generala a Comunitatii Zonale va decide repartizarea patrimoniului cu avizul Consiliului National.

Divizarea sau comasarea unei Comunitati Zonale sau Etnice existente se face prin hotarârea Consiliului National, la initiativa Comunitatii Zonale respective. 

 

CAPITOLUL IV

UNIUNEA CRESTINA DUPA EVANGHELIE

 

Definire

Art. 67

Uniunea Crestina dupa Evanghelie este organul national de reprezentare a intereselor BCE - UBCER si un mijloc de slujire si asistenta acordata Bisericilor Crestine dupa Evanghelie locale si celorlalte parti componente ale BCE - UBCER.

Uniunea Crestina dupa Evanghelie nu este o ierarhie ecleziastica.

Organele de coordonare, conducere si reprezentare ale UCDE sunt: Conferinta Nationala, Consiliul National, Comitetul Executiv.

 

Conferinta Nationala a BCE – UBCER 

Art. 68

Conferinta Nationala a BCE - UBCER este structura nationala de coordonare si îndrumare a BCE - UBCER.

Conferinta Nationala se întruneste ordinar o data la patru ani si are caracter electiv, si extraordinar la initiativa scrisa a 2/3 din membrii Consiliul National.

Conferinta Nationala a BCE - UBCER este compusa din delegatii desemnati de Comunitatile Zonale, în proportie de un delegat la 200 de membri.

 

Art. 69

Convocarea Conferintei Nationale se face de catre Comitetul Executiv ca urmare a deciziei Consiliului National al BCE - UBCER, cu cel putin 30 de zile calendaristice înainte, comunicându-se în scris Comunitatilor Zonale locul, data si ordinea de zi. Conferinta Nationala este valabil întrunita daca participa cel putin 3/4 din numarul delegatilor.

 Daca nu se întruneste numarul de delegati conform cvorumului stabilit de Statut, sedinta se suspenda doua ore si se reia în acelasi loc, cu aceasi ordine de zi cu delegatii prezenti, iar hotarârile se vor lua cu majoritate de 3/4 din cei prezenti.

 

Art. 70

Conferinta Nationala este condusa de presedintele UCDE si de un prezidiu desemnat de Consiliul National. Conferinta Nationala electiva este condusa, dupa raportul de activitate, de catre un prezidiu ales.

 

Art. 71

Conferinta Nationala are urmatoarele atributii:

- alege prin vot secret membrii Comitetului Executiv, dintre membrii Consiliului National

- hotaraste asupra problemelor doctrinare, de viziune si strategie, propuse de Comitetul Executiv si aprobate de Consiliul National

- aproba modificarile la Statut cu majoritate de 2/3 din numarul delegatilor prezenti

- aproba prin vot Marturisirea de Credinta precum si modificarile continutului acesteia, la propunerea Consiliului National, cu o majoritate de 3/4 din numarul delegatilor prezenti.

 Hotarârile Conferintei Nationale sunt obligatorii pentru toate partile componente ale BCE - UBCER.

 

CONSILIUL NATIONAL 

Art. 72

Consiliul National este structura de conducere, coordonare si control al BCE - UBCER, între sesiunile Conferintei Nationale.

Consiliul National este alcatuit din reprezentantii Comunitatilor Zonale în proportie de 1/600 din numarul membrilor. În cazul în care nu au demisionat sau nu au fost demisi, membrii Comitetului Executiv care si-au încheiat mandatul sunt de drept membri ai Consiliului National pentru urmatorul mandat, fara sa afecteze norma de reprezentare a Comunitatii Zonale din care fac parte.

Consiliul National se întruneste de doua ori pe an si ori de câte ori este nevoie.

Convocarea Consiliului National se face de catre Comitetul Executiv cu cel putin 30 de zile calendaristice înainte, comunicându-se în scris locul, data si ordinea de zi.

Consiliul National este valabil întrunit daca participa cel putin 3/4 din membrii acestuia.

 Daca nu se întruneste numarul de delegati conform cvorumului stabilit de Statut, sedinta se suspenda doua ore si se reia în acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi, cu delegatii prezenti, iar hotarârile se vor lua cu o majoritate de 3/4 din cei prezenti.

 

Art. 73

Consiliului National are urmatoarele atributii:

- îndruma si controleaza activitatea Comitetului Executiv si a Comisiilor de specialitate

- urmareste respectarea Marturisirii de Credinta si a Statutului

- îndruma si controleaza activitatea financiara a Comitetului Executiv prin comisia financiara

- propune Conferintei Nationale modificari ale Statutului sau ale Marturisirii de Credinta

- confirma Rectorul Institutului Teologic ales de Senatul Institutului.

- revoca pe Rectorul Institutului Teologic, ales de Senatul Institutului, în caz de abateri de la Marturisirea de Credinta sau traire în pacat

- aproba prin vot excluderea din BCE - UBCER a unei Biserici locale, la propunerea Adunarii generale a Comunitatii Zonale respective, cu o majoritate de 3/4 din numarul membrilor prezenti, pentru abateri de la Marturisirea de Credinta si/sau Statut. Patrimoniul Bisericii va ramâne în proprietatea Comunitatii Zonale sau, dupa caz, a BCE - UBCER

- aproba motiuni privitoare la morala, libertate religioasa precum si alte probleme de interes major, la propunerea Comitetului Executiv

- aproba afilierea BCE - UBCER la organizatii religioase din tara sau din strainatate, sau retragerea din acestea

- aproba afilierea la BCE - UBCER a Bisericilor locale Crestine dupa Evanghelie din strainatate, la propunerea Comitetului Executiv

- convoaca Conferinta Nationala Extraordinara prin Comitetul Executiv, la solicitarea scrisa a cel putin 2/3 din numarul membrilor Consiliului National

- aproba organigrama de functionare a Comitetului Executiv

- stabileste nivelul contributiei anuale pentru sustinerea activitatii generale a BCE – UBCER

- aproba înfiintarea unor comisii, departamente de lucru, când este nevoie

- duce la îndeplinire orice alte atributii încredintate de Conferinta Nationala.

 În luarea hotarârilor, votul presedintelui decide în caz de paritate.

 

Art. 74

În cadrul BCE - UBCER functioneaza urmatoarele Comisii Nationale:

1. Învatamânt – Mass-media

2. Tineret – Adolescenti – Copii

3. Pastorire – Disciplina

4. Misiune – Evanghelizare

5. Financiar – Juridic.

La nivel national se pot înfiinta si alte departamente de lucru.

Fiecare Comisie este condusa de catre 3 consilieri, alesi de Consiliul National. Coordonatorii comisiilor Comunitatilor Zonale sunt membri în comisiile nationale similare.

Fiecare membru al Consiliului National are datoria sa sprijine activitatea unei comisii nationale.

 

Art. 75

Atributiile Comisiilor Nationale sunt urmatoarele:

- sprijina prin recomandari activitatea Comitetului Executiv

- face recomandari pentru programa de învatamânt propusa de conducerea unitatilor de învatamânt cu pregatire teologica si pregatire generala ce fiinteaza în cadrul BCE - UBCER

- propune Comitetului Executiv linii directoare cu privire la problemele doctrinare de viziune si strategie

- propune solutii Comitetului Executiv pentru rezolvarea problemelor majore ale BCE - UBCER între întrunirile Consiliului National pe probleme specifice

- propune Comitetului Executiv subiecte pentru ordinea de zi a Consiliului National.

 

COMITETUL EXECUTIV

Art. 76

Comitetul Executiv este organul de reprezentare si conducere al BCE - UBCER, si este ales de catre Conferinta Nationala dintre membrii Consiliului National pentru o perioada de patru ani.

 Comitetul Executiv este compus din presedinte, vicepresedinte si secretar general.

 

Art. 77

Comitetul Executiv are urmatoarele atributii:

- coordoneaza activitatea BCE - UBCER între întâlnirile Consiliului National

- duce la îndeplinire hotarârile Conferintei Nationale si ale Consiliului National

- informeaza Consiliului National asupra activitatilor desfasurate între sesiunile acestuia

- reprezinta interesele BCE - UBCER în fata Statului

- reprezinta interesele BCE - UBCER în relatiile interconfesionale nationale si internationale

- hotaraste data convocarii Consiliului National

- angajeaza si desface contractul de munca al personalului conform organigramei de functionare aprobata de Consiliul National

- prezinta raport de activitate în fata Conferintei Nationale

- are obligatia ca, în termen de 45 de zile, sa convoace Conferinta Nationala Extraordinara, la solicitarea scrisa a 2/3 din membrii Consiliului National

- emite decizii interne sau hotarâri în cadrul activitatii sale curente

- mediaza la cerere între partile componente ale BCE - UBCER

- aproba suspendarea Comitetului de presbiteri la propunerea Comitetului Zonal

- propune Consiliului National anularea autorizatiei de functionare a unei Biserici locale aflate în situatie de criza

- coordoneaza editarea publicatiei centrale a BCE - UBCER

- emite deciziile referitoare la personalul angajat

- îndeplineste orice alte atributii date în competenta sa de catre Consiliul National.

 

Art. 78

Presedintele are urmatoarele atributii:

- reprezinta BCE - UBCER atât pe plan intern cât si extern

- coordoneaza activitatea Comitetului Executiv

- coordoneaza activitatea unor Comisii stabilite de catre Consiliul National

- participa la întâlnirile Comitetelor Zonale sau ale Adunarilor Generale Zonale si viziteaza Bisericile locale

- semneaza împreuna cu Secretarul General documentele financiare ale BCE -UBCER.

 

Art. 79

Vicepresedintele are urmatoarele atributii:

- coordoneaza activitatea unor Comisii stabilite de catre Consiliul National

- participa la întâlnirile Comitetelor Zonale sau ale Adunarilor Generale Zonale si viziteaza Bisericile locale

- înlocuieste pe presedinte în lipsa acestuia, cu delegare.

 

Art. 80

Secretarul General are urmatoarele atributii:

- coordoneaza activitatea unor Comisii stabilite de catre Consiliul National

- înlocuieste pe presedinte în lipsa acestuia si a vicepresedintelui, cu delegare

- participa la întâlnirile Comitetelor Zonale sau ale Adunarilor Generale Zonale si viziteaza Bisericile locale

- coordoneaza activitatea angajatilor UCDE

- transmite convocarile pentru întrunirile Consiliului National si ale Conferintei Nationale

- semneaza împreuna cu presedintele documentele financiare ale UCDE.

 

Consilieri Nationali

Art. 81

Consilierii comisiilor nationale au urmatoarele atributii:

- coordoneaza activitatea comisiei pe care o conduc, împreuna cu reprezentantul Comitetului Executiv

- prezinta raport de activitate în fata Consiliului National, o data pe an

- creaza si implementeaza o viziune si strategie în domeniul lor de activitate.

Comisiile nationale se întâlnesc cel putin o data pe an, iar convocarea o fac membrii Comitetului Executiv cu cel putin 30 de zile calendaristice înainte, comunicându-se în scris locul, data si ordinea de zi.

 

Institutii de învatamânt

Art. 82

În cadrul BCE - UBCER pot functiona institutii de învatamânt de grad universitar si preuniversitar pe baza de protocol. Şcolile biblice existente pot încheia parteneriate cu BCE - UBCER conform prezentului Statut.

 

Art. 83

Fiecare institutie de învatamânt care a încheiat protocol, va avea în bordul de coordonare reprezentanti numiti de conducerea partilor componente ale BCE - UBCER de care apartin, cu acordul conducerii scolii biblice respective.

Denuntarea protocolului sau retragerea Autorizatiei de functionare eliberata de UCDE duce la încetarea activitatii de învatamânt a institutiei respective în cadrul BCE - UBCER.

Odata cu denuntarea protocolului sau retragerea Autorizatiei de functionare eliberata de UCDE, avizul dat la înfiintare se retrage.

UCDE poate înfiinta scoli biblice.

 

Art. 84

În cadrul BCE - UBCER functioneaza Institutul Teologic de Grad Universitar "TIMOTHEUS", cu personalitate juridica. Institutul Teologic Timotheus functioneaza sub autoritatea Consiliului National, pe baza de autorizatie eliberata de UCDE. Institutul Teologic Timotheus se supune controlului financiar al comisiei financiare.

 

Dispozitii finale 

Art. 85

Biserica locala, Comunitatea Zonala si toate partile componente ale BCE - UBCER sunt obligate sa transmita date cu caracter general solicitate de UCDE.

  

Art. 86

Bugetul Uniunii Crestine dupa Evanghelie se realizeaza din cotizatia fiecarei Biserici locale, în functie de numarul de membri.

Se pot realiza venituri si din alte surse financiare.

 

Art. 87

Controlul financiar intern se efectueaza prin personal specializat, conform dispozitiilor legale în vigoare.

 

Art. 88

BCE - UBCER si/sau UCDE detin în proprietate bunuri mobile si imobile necesare desfasurarii în bune conditii a activitatii acesteia.

Bunurile sacre sunt: Casele de rugaciune (lacasurile de cult) cu terenurile si anexele aferente, cimitirele confesionale, alte bunuri destinate actelor de cult si activitatilor religioase. Ele sunt imprescriptibile si insesizabile conform Legii.

 

Art. 89

BCE - UBCER are doua categorii de personal:

- personal specific activitatii spirituale

- personal tehnico-administrativ de specialitate.

 

Art. 90

UCDE îsi alege, numeste si angajeaza personalul necesar din cadrul membrilor BCE - UBCER

 

Art. 91

Comitetul Executiv poate desface contractul de munca al angajatilor UCDE în cazul în care acestia s-au facut vinovati de încalcarea Marturisirii de Credinta si a Statutului, precum si pentru neîndeplinirea sarcinilor de serviciu.

Pentru personalul prevazut la articolul 89 alineatul 1, este necesar avizul Comitetului Zonal.

 

Art. 92

Hotarârile luate si actele încheiate în cadrul BCE - UBCER cu încalcarea prevederilor prezentului Statut sunt nule.

 

Art. 93

Stampila BCE - UBCER va fi rotunda, cu diamentrul de 35 mm, constituita din doua cercuri concentrice la o distanta de 5 mm, între care se înscrie: BCE - UBCER. Periferia cercului este simpla. În interiorul cercului mic se afla sigla.

 

Art. 94

Denumirea „Cultul Crestin dupa Evanghelie din Republica Populara Româna” recunoscut în baza Decretului 177 / 1948 si Decretului 1203/ 1950 sub care au functionat Bisericile Crestine dupa Evanghelie din România înceteaza odata cu aprobarea prezentului Statut si se va folosi numai denumirea de ,,Biserica Crestina dupa Evanghelie - Uniunea Bisericilor Crestine dupa Evanghelie din România”.

 

Art. 95

Sediul Uniunii Crestine dupa Evanghelie este în Bucuresti.

 

Art. 96

Prezentul Statut a fost aprobat de Conferinta Nationala a BCE - UBCER din data de 13 octombrie 2007.

Modificarile si completarile prevederilor prezentului statut se vor face prin Hotarârea Conferintei Nationale a BCE - UBCER.

Pentru viata interna a BCE - UBCER modificarile si completarile facute de Conferinta Nationala îsi produc efectul din momentul aprobarii.

Acestea vor urma procedura aplicata la aprobarea Statutului.