Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

În temeiul art. 29 alin. (3) din Constituția României, republicată,

în baza art. 22 alin. (1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată,

în conformitate cu prevederile Ordinului secretarului de stat pentru culte nr. 94/2014 privind procedura operațională pentru recunoașterea modificărilor și completărilor statutelor de organizare și funcționare sau codurilor canonice ale cultelor religioase recunoscute în România*),

*) Ordinul secretarului de stat pentru culte nr. 94/2014 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

având în vedere adresele Ministerului Justiției nr. 2/80.881 din 7 noiembrie 2014 și 2/93.232 din 18 noiembrie 2014,

luând în considerare solicitările Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România nr. 152 din 11 martie 2014 și 545 din 18 septembrie 2015,

secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte emite prezentul ordin.

 

Art. I. -

Statutul Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 189/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 20 martie 2008, se modifică și se completează după cum urmează:

La articolul 1, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

"

f)principiul sacralității familiei. Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită dintre un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor."

Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

 

Art. 3. -

Părinții, tutorii sau alți reprezentanți legali au dreptul de a opta pentru educația religioasă a copiilor minori conform propriilor convingeri și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare."

  1. La articolul 9 alineatul (1), literele a), b), c), d), e)și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a)biserica locală, constituită dintr-un număr de cel puțin 10 membri;

b)biserica filială, care se poate constitui și cu mai puțin de 10 membri și care aparține din punct de vedere administrativ și spiritual de o biserică locală;

c)comunitatea regională din România, constituită în baza unei hotărâri a Consiliului bisericesc, formată dintr-un număr de biserici locale aparținând unei anumite zone geografice din țară;

d)comunitatea etnică din România, constituită în baza unei hotărâri a Consiliului bisericesc, formată dintr-un număr de biserici locale aparținând unei anumite etnii;

e)comunitatea teritorială din diaspora, constituită în baza unei hotărâri a Consiliului bisericesc, formată dintr-un număr de biserici locale din una sau mai multe țări;

f)Institutul Teologic Penticostal și alte unități de învățământ de alt rang, organizate potrivit dispozițiilor legale în vigoare."

La articolul 9 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

"

g)Casa de Pensii și Ajutoare a Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, organizată potrivit normelor legale în vigoare referitoare la sistemul de pensii și asigurări sociale ale cultului, denumită în continuare Casa de Pensii și Ajutoare."

La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Părțile componente ale Cultului Creștin Penticostal sunt persoane juridice, cu excepția bisericii filială. Ele dobândesc personalitate juridică în condițiile îndeplinirii cerințelor prezentului statut."

Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

 

Art. 10. -

Structura de conducere a Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România este formată din:

a)Adunarea generală;

b)Consiliul bisericesc;

c)Comitetul executiv;

d)Biroul permanent."

Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

 

Art. 12. -

Biserica penticostală locală este gruparea de credincioși care, prin îndemnul și călăuzirea Duhului Sfânt, într-un mod liber consimțit, acceptă și respectă Sfânta Scriptură, Mărturisirea de credință și Statutul Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România."

La articolul 14, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

  1. c)ucenicizarea, creșterea spirituală și educarea credincioșilor;".

Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

 

Art. 15. -

(1) Biserica penticostală locală se constituie prin hotărârea Adunării generale de constituire a Bisericii și funcționează în cadrul Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, pe baza autorizației eliberate de Biroul permanent, la cererea comunității regionale, teritoriale sau etnice, și se înscrie în Registrul unic al persoanelor juridice de la sediul cultului.

(2) În prealabil, comunitatea regională, teritorială sau etnică se va convinge că credincioșii care solicită autorizarea cunosc, acceptă și respectă prezentul statut și că dispun de spațiul necesar funcționării ca biserică.

(3) În aceleași condiții va fi autorizată și biserica filială. Din punct de vedere spiritual și administrativ, aceasta depinde de o biserică locală ce va fi menționată pe autorizația bisericii filială."

Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

 

Art. 16. -

În situația în care se constată îndeplinirea condițiilor necesare, iar situația o cere, se poate solicita comunității regionale, teritoriale sau etnice schimbarea autorizării bisericii filială în biserică locală."

Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

 

Art. 17. -

Nicio biserică locală nu poate aparține Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România dacă nu aparține unei comunități regionale, teritoriale sau etnice."

Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

 

Art. 18. -

Desprinderea dintr-o biserică penticostală a unui grup de credincioși în vederea înființării, în aceeași localitate, a unei noi biserici, se face cu aprobarea comunității regionale, teritoriale sau etnice și numai atunci când această acțiune contribuie la progresul lucrării lui Dumnezeu."

Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

 

Art. 19. -

Autorizarea în cadrul Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România a unei biserici dintr-o altă confesiune creștină, ai cărei membri acceptă și practică în mod individual învățătura penticostală, se va face la solicitarea comunității regionale, teritoriale sau etnice și în urma unei monitorizări de minimum un an. Din momentul autorizării, biserica devine parte componentă a Cultului Creștin Penticostal."

La articolul 21, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

 

Art. 21. -

(1) Ștampila bisericii este rotundă. Circumferința ei este delimitată de două cercuri concentrice la distanță de 1 mm unul față de celălalt, cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groasă. Pe circumferința interioară a cercului mai mic se scrie în formă rotundă «Cultul Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România», iar pe un al doilea rând, interior, sub formă de cerc, se scrie biserica, după care urmează județul.

(2) În centrul ștampilei se află imaginea unui porumbel în zbor, care coboară, de la care pornesc raze în toate direcțiile, până la circumferința unui cerc imaginar cu diametrul corespunzător."

Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

 

Art. 22. -

Biserica locală încetează să mai existe prin retragerea autorizației, atunci când scopurile pentru care s-a constituit nu mai sunt îndeplinite sau când comunitatea regională, teritorială sau etnică constată că biserica nu mai respectă prezentul statut și după ce s-au epuizat toate demersurile în soluționarea crizei. Retragerea autorizației se face de către Biroul permanent la cererea comunității regionale, teritoriale sau etnice."

Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

 

Art. 24. -

Acceptul pentru botezul în apă al persoanelor nou-convertite, care au discernământ, se face la cererea acestora de către pastorul bisericii sau de pastorul bisericii împreună cu comitetul acesteia. Aceste persoane vor urma un curs de pregătire biblică în vederea însușirii adevărurilor de bază ale vieții de credință. Vor fi acceptate la botez numai acele persoane care fac dovada unei întoarceri autentice la Dumnezeu."

Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

 

Art. 28. -

Drepturile membrilor bisericii locale sunt:

a)să participe la adunările generale ale bisericii, cu drept de vot;

b)să fie aleși în diferite slujbe spirituale sau administrative, potrivit chemării lui Dumnezeu și în funcție de calitățile spirituale, capacitățile intelectuale și disponibilitatea necesară;

c)să li se oficieze actele de cult de care au nevoie;

d)să beneficieze de asistență spirituală din partea bisericii;

e)să se poată transfera într-o altă biserică, la cerere."

La articolul 30, alineatele (2), (3), (4), (5), (7), (8)și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Disciplinarea bisericească se exercită de conducerea bisericii, sub îndrumarea pastorului, cu următoarele scopuri:

a)pentru a îndemna la pocăință și a-l recupera pe cel căzut;

b)pentru a păstra sănătatea morală și spirituală a bisericii;

c)pentru a păstra unitatea și armonia în cadrul bisericii;

d)pentru a păstra neștirbită mărturia bisericii în fața lumii.

(3) Formele de disciplinare care se aplică în biserică sunt:

a)mustrare personală de către pastor sau conducătorul bisericii;

b)mustrare în fața comitetului bisericii;

c)retragerea unor drepturi: dreptul de a sluji în biserică, dreptul de a participa la Cina Domnului pe o perioadă nedeterminată. Retragerea unuia sau a mai multor drepturi de membru printr-o măsură disciplinară duce implicit la pierderea dreptului de vot în cadrul Adunării generale și a calității de membru în comitetul bisericii, dacă o deține, pe toată perioada de disciplinare;

d)excluderea; după caz, poate fi însoțită de interdicția accesului persoanei excluse în locașul de cult al bisericii care a decis excluderea.

(4) În desfășurarea activității sale, biserica poate decide, în cazuri riguros determinate, interzicerea accesului în locașul de cult a unor persoane care tulbură serviciile divine.

(5) Sancțiunile prevăzute la alin. (3) lit. c)-d) se trec într-un proces-verbal semnat de conducerea bisericii, se aduc la cunoștință celui în cauză și se comunică Adunării generale.

. . . . . . . . . .

(7) Aplicarea formei extreme de disciplinare, excluderea, se face cu confirmarea comunității regionale, teritoriale sau etnice, pentru următoarele abateri:

a)căderea în păcate grave și trăirea în păcat;

b)trăirea nedemnă din punct de vedere moral, trăire care aduce prejudicii grave bisericii și lucrării lui Dumnezeu;

c)răspândirea de învățături și practici contrare adevărului biblic;

d)subminarea cu premeditare a unității și autorității bisericii prin producerea de dezbinări sau prin răspândirea de zvonuri care pot duce la aceasta;

e)absența îndelungată și nejustificată de la serviciile divine și de la activitățile desfășurate în cadrul bisericii;

f)săvârșirea unor fapte menite să prejudicieze mărturia Evangheliei, imaginea bisericii și a slujitorilor ei prin acțiuni în instanță nejustificate și intervenții în spațiul public - televiziune, publicații, bloguri, etc.

(8) Repunerea în drepturi, respectiv reprimirea celui pus sub disciplină, conform alin. (3) lit. c)-d), se face de către pastor împreună cu comitetul bisericii, atunci când acesta:

a)se căiește din toată inima de abaterile sale;

b)face dovada că viața lui s-a îndreptat;

c)se supune rânduielilor bisericii;

d)cere în scris să fie reprimit.

(9) În cazul reprimirii celui exclus, aceasta se comunică comunității regionale, teritoriale sau etnice spre confirmare. Excluderea, precum și reprimirea vor fi consemnate într-un proces-verbal și operate în evidențele de membri ale bisericii."

La articolul 30, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

"

(41) În situații excepționale, disciplinarea unui membru poate fi hotărâtă de către un for ierarhic superior, atunci când se constată un comportament inadecvat statutului de creștin, ca membru în Cultul Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. Măsura disciplinară se comunică bisericii locale prin comunitatea regională, etnică sau teritorială de care aparține."

La articolul 30, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:

"

(10) Orice formă de disciplinare aplicată de biserica locală va fi respectată în toate bisericile locale din cadrul Cultului Creștin Penticostal. Ridicarea sancțiunii de orice formă poate fi făcută numai de biserica sau forul ierarhic superior în care s-a aplicat sancțiunea sau de biserica în care s-a transferat ca membru sub disciplină, în condițiile alin. (8)."

Articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

 

Art. 35. -

Pastorul are obligația de a identifica și de a recunoaște chemarea specifică a fiecărui slujitor din partea lui Dumnezeu. După consultarea comitetului bisericii va proceda la învestirea în lucrarea divină, după caz, prin recunoaștere sau prin actul ordinării, cu rugăciune și punerea mâinilor. Actul ordinării nu se aplică femeilor."

La articolul 37, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

 

Art. 37. -

(1) Slujitorul propus pentru ordinare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a)să fie botezat cu Duhul Sfânt și plin de Duhul Sfânt;

b)să fie căsătorit și să aibă o bună mărturie în familie;

c)să nu fi fost sancționat disciplinar pe linie bisericească, conform art. 30 alin. (3) lit. c)-d);

d)să nu aibă în viața creștină antecedente incompatibile cu calitatea de slujitor ordinat;

e)să îndeplinească criteriile prevăzute de Scriptură în epistolele 1 Tim. 3:1-13 și Tit. 1:6-9;

f)să aibă vârsta de minimum 22 de ani și maximum 55 de ani, pentru diaconi, iar pentru prezbiteri și pastori, vârsta de minimum 27 de ani și maximum 60 de ani;

g)să aibă o vechime de cel puțin 5 ani în Cultul Creștin Penticostal și minimum 2 ani în biserica ce îl propune spre ordinare;

h)dacă un slujitor propus spre ordinare a divorțat când era necredincios nu poate fi ordinat."

Articolul 38 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

 

Art. 38. -

(1) Fiecare slujitor ordinat va semna un angajament solemn de fidelitate față de Cultul Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România și va primi o legitimație care îi atestă dreptul de a-și exercita slujba pentru care a fost învestit.

(2) Slujitorii ordinați în alte biserici din țară sau în străinătate, care se înscriu ca membri într-o altă biserică, vor fi supuși votului de recunoaștere a ordinării de acea biserică, dacă nevoia lucrării o cere, cu avizul comunității regionale, etnice sau teritoriale, dar nu mai devreme de un an de la înscrierea ca membru în biserică.

(3) Atunci când o biserică sau un grup de biserici solicită ordinarea unui slujitor membru în altă biserică, acesta trebuie să aibă acordul a 2/3 din voturile Adunării generale a bisericii unde este membru sau să se transfere ca membru în biserica ce îl solicită, unde va trebui să întrunească același procent.

(4) La data comunicării procesului-verbal al ordinării slujitorului, comunitatea emite o decizie de numire în slujbă a acestuia.

(5) Slujitorii ordinați nu pot fi angajați politic. O asemenea angajare atrage incompatibilitate cu slujba spirituală. Revenirea în slujire se face prin consultarea bisericii, prin votul a 2/3 din cei prezenți."

La articolul 39, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) În urma sesizării scrise și documentate din partea unor persoane, a unui grup de credincioși sau a bisericii, Biroul permanent al comunității verifică veridicitatea faptelor sesizate și decide dacă se impune suspendarea prevăzută la alin. (1). În cazul în care cele sesizate se dovedesc întemeiate, Comitetul comunității regionale, etnice sau teritoriale, în cazul diaconilor și prezbiterilor, declanșează și finalizează procedura de suspendare. În cazul în care sesizarea privește un pastor, Comitetul comunității regionale, etnice sau teritoriale o va înainta Comitetului executiv care va delibera asupra situației, verificând condițiile de legalitate și legitimitate ale cauzei. Pe toată durata procesului de suspendare părțile implicate în cauză au dreptul la contestație, potrivit procedurii de contencios."

La articolul 39, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Suspendarea încetează și partea sancționată poate reveni în slujire, în condițiile revizuirii comportamentului și ale unei hotărâri a aceleiași autorități care a decis inițial sancționarea."

La articolul 40, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:

"

(4) Orice hotărâre de disciplinare a unui slujitor se va face în scris, cu motivarea acesteia. Hotărârea motivată se va comunica comunității sau bisericii, după caz.

(5) Atât pe perioada suspendării, cât și în cazul revocării se retrage legitimația de slujitor."

La articolul 46 se introduc alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:

"

(2) Pentru a fi ordinat ca pastor, un slujitor trebuie să slujească unei biserici de cel puțin 100 de membri sau două biserici (nu filiale) care însumează cel puțin 100 de membri.

(3) Pastorul va putea deține o slujbă de conducere până la împlinirea vârstei de 65 de ani, iar dacă biserica și conducerea comunității consideră că încă este eficient în poziția de pastor, poate sluji până la împlinirea vârstei de 70 de ani."

La articolul 47, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Pastorii coordonatori de zonă au următoarele atribuții:

a)reprezintă autoritatea delegată a comunității în teritoriu;

b)supraveghează și îndrumă activitatea spirituală și administrativă a bisericilor de pe teritoriul cel puțin al unui județ;

c)primesc sesizările pastorilor de sector sau ale bisericilor din teritoriu cu privire la diferite nevoi spirituale sau abateri de la rânduiala duhovnicească și se implică în rezolvarea lor, ținând cont de responsabilitățile celorlalți slujitori și conlucrând armonios cu aceștia;

d)sesizează președintele comunității regionale cu privire la abaterile slujitorilor de la morala sau doctrina sănătoasă ori de la rânduiala duhovnicească a Cultului Creștin Penticostal și propune analizarea acestora de către Comitetul comunității regionale, teritoriale sau etnice ori de Comisia de disciplină."

La articolul 48, alineatele (1), (5)și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

 

Art. 48. -

(1) Comitetul bisericii locale se compune din pastor, conducător, acolo unde nu este un pastor local, secretar, casier, 2 cenzori și mai mulți membri, după cum decide Adunarea generală. Dacă pe perioada exercitării mandatului numărul membrilor în comitet se descompletează cu mai puțin de 50%, atunci pastorul împreună cu comitetul cooptează persoanele ce vor fi supuse alegerii Adunării generale prin vot deschis, care să întrunească majoritatea simplă.

. . . . . . . . . .

(5) Cenzorii controlează din propria inițiativă operațiunile financiar-contabile ale bisericii, semestrial, și consemnează constatările făcute într-un proces-verbal.

(6) În cazuri de excepție, casierul și cenzorii pot fi numiți și din afara comitetului bisericii."

La articolul 48, după alineatul (1) se introduc cinci noi alineate, alineatele (11)-(15), cu următorul cuprins:

"

(11) Pierderea calității de membru în comitetul bisericii are loc atunci când:

a)își pierde calitatea de membru al bisericii;

b)își prezintă demisia;

c)este demis.

(12) Demiterea survine în cazul în care:

a)condițiile statutare care au stat la baza alegerii sale sunt încălcate;

b)absentează nemotivat de la cinci ședințe consecutive ale comitetului.

(13) Procedura demiterii va fi inițiată de către pastor și Comitetul bisericii și va fi supusă votului Adunării generale.

(14) Dacă numărul membrilor în comitet se descompletează cu mai mult de 50%, se reorganizează alegerea întregului comitet în cadrul Adunării generale a bisericii, respectând procedura stabilită în Regulamentul electoral.

(15) În situația în care atât pastorul, cât și comitetul bisericii își prezintă demisia din diverse motive, Comunitatea Regională Penticostală, Etnică sau Teritorială de care aparține biserica organizează alegerea unui nou pastor, după care comitetul bisericii va fi ales de către Adunarea generală a bisericii, sub organizarea noului pastor și a comunității aferente."

Articolul 49 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

 

Art. 49. -

Comitetul bisericii sub coordonarea pastorului conduce activitatea bisericii pe tot timpul mandatului încredințat, potrivit următoarelor atribuțiuni:

a)stabilește direcțiile și obiectivele de dezvoltare ale bisericii;

b)urmărește respectarea bunei rânduieli în biserică;

c)hotărăște și aplică măsurile de disciplinare a membrilor, în caz de abateri;

d)îngrijește de săraci, văduve și orfani;

e)întocmește bugetul bisericii și îl supune spre aprobare Adunării generale;

f)rezolvă orice alte sarcini încredințate de Adunarea generală;

g)desemnează delegații bisericii pentru Adunarea generală a comunității regionale, teritoriale sau etnice."

La articolul 50, alineatul (3)se modifică și va avea următorul cuprins:

(3) Candidații propuși pentru a fi aleși în Comitetul bisericii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a)să aibă un caracter ales și o înaltă ținută morală și spirituală;

b)să locuiască împreună cu soția și să aibă o mărturie demnă în ceea ce privește familia lor;

c)să aibă capacitatea și disponibilitatea de a îndeplini sarcinile încredințate;

d)să aibă o vechime de cel puțin 5 ani în cadrul Cultului Creștin Penticostal și 2 ani în biserica respectivă; fac excepție bisericile nou-înființate;

e)să se fi achitat de toate îndatoririle ce decurg din calitatea de membru;

f)să nu fi fost sancționat disciplinar pe linie bisericească pentru abateri grave, conform art. 30 alin. (3) lit. c)-d)."

La capitolul III, secțiunea a 5-a, titlul literei Cse modifică și va avea următorul conținut:

"

Adunarea generală a bisericii"

La articolul 51, alineatele (1)și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

 

Art. 51. -

(1) Adunarea generală a bisericii este alcătuită din toți membrii care beneficiază de drepturi depline și este statutară dacă s-a anunțat de către pastor cu cel puțin două săptămâni înainte, indiferent de numărul celor prezenți.

. . . . . . . . . .

(3) Adunarea generală a bisericii are următoarele atribuții:

a)alege pastorul bisericii și îl pune în slujbă cu acordul comunității regionale, teritoriale sau etnice și în prezența delegatului acesteia;

b)aprobă solicitarea de supunere la vot a reconfirmării oricărui slujitor ordinat, făcută de către pastor sau de către Comitetul bisericii. Reconfirmarea se face cu majoritatea simplă;

c)alege comitetul bisericii și conducătorul acesteia, acolo unde nu există un pastor local, la expirarea mandatului sau când situația o impune;

d)solicită comunității regionale, teritoriale sau etnice recunoașterea slujitorilor aleși;

e)aprobă execuția bugetară și descărcarea de gestiune a comitetului bisericii, precum și bugetul bisericii;

f)aprobă cumpărările și vânzările de bunuri mobile de valoare ridicată și imobile, precum și alte investiții necesare bunei desfășurări a activității și hotărăște mutarea lăcașului de cult la o altă adresă."

La articolul 51, alineatul (5) se abrogă.

Articolul 54 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

 

Art. 54. -

Biserica acordă asistență spirituală membrilor și aparținătorilor ei, persoanelor din afara ei care i-o solicită, precum și tuturor categoriilor sociale care au nevoie de asistență în orfelinate, aziluri, unități de învățământ, spitale, unități militare, penitenciare și alte unități."

La articolul 55, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Serviciile divine sunt publice și poate participa în cadrul lor orice persoană, cu condiția respectării rânduielii stabilite de către biserică."

Articolul 56 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

 

Art. 56. -

Biserica poate organiza studii biblice, rugăciuni și grupe de părtășie în casele membrilor sau aparținătorilor ei. Grupele de studiu biblic, de rugăciune și cele de părtășie frățească nu constituie organizații bisericești de sine stătătoare."

Articolul 59 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

 

Art. 59. -

(1) Biserica locală, prin Adunarea generală, dispune de patrimoniul și de fondurile ei, fără niciun amestec din afară. Gestionarea acestora se face de către pastor și Comitetul bisericii.

(2) În caz de dizolvare a bisericii locale, patrimoniul acesteia va trece la comunitatea regională, etnică sau teritorială de care aparține."

Articolul 64 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

 

Art. 64. -

În spiritul învățăturii Sfintelor Scripturi, potrivit nevoilor concrete ale lucrării lui Dumnezeu și potrivit hotărârii comunității regionale, teritoriale sau etnice a Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, fiecare biserică are datoria să participe la susținerea financiară a acestora."

Titlul capitolului IV se modifică și va avea următorul conținut:

"

Comunitatea regională, teritorială sau etnică"

Articolul 65 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

 

Art. 65. -

(1) Bisericile penticostale locale de pe raza unuia sau a mai multor județe formează o comunitate penticostală regională, cu scopul de a se sprijini reciproc în lucrarea de evanghelizare și de zidire duhovnicească, precum și pentru a avea un mijloc de reprezentare colectivă în fața autorităților locale și în relațiile lor cu conducerea Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.

(2) Bisericile care se află pe teritoriul unui județ sau al unor județe unde s-a constituit o comunitate regională nu pot aparține sub nicio formă altei comunități regionale decât aceleia care funcționează pe teritoriul respectiv. Fiecare comunitate exercită atribuțiunile sale doar în raport cu bisericile din jurisdicția sa."

Articolul 68 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

 

Art. 68. -

(1) Înființarea unei comunități regionale, teritoriale sau etnice se face prin hotărârea Adunării de constituire, a delegaților tuturor bisericilor implicate, cu votul a cel puțin trei pătrimi din numărul acestora și cu aprobarea Consiliului bisericesc. Din rândul delegaților trebuie să facă parte pastorii și conducătorii bisericilor.

(2) Numărul minim de membri, necesar pentru înființarea unei comunități noi, trebuie să fie cel puțin egal cu norma de reprezentare pentru un membru în Consiliul bisericesc."

Articolul 69 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

 

Art. 69. -

Atribuțiile comunității regionale, teritoriale sau etnice sunt:

a)reprezintă autoritatea delegată a Cultului Creștin Penticostal în teritoriu;

b)asistă bisericile locale în lucrarea de zidire spirituală, de vestire a Evangheliei și de educație creștină;

c)încurajează și ajută la înființarea de noi biserici;

d)pregătește slujitori duhovnicești pentru bisericile din cadrul comunității;

e)asistă bisericile, la solicitarea acestora sau prin autosesizare, și intervine când situația o impune în probleme de disciplină bisericească, având statut de instanță de apel;

f)hotărăște asupra propunerilor făcute de biserici cu privire la ordinarea de noi slujitori;

g)efectuează, la cerere, angajarea și plata personalului ce deservește bisericile locale, din fondurile provenite de la acestea, precum și angajarea și plata personalului propriu;

h)îndrumă și exercită controlul de legalitate în problemele financiare ale bisericilor;

i)îndeplinește alte activități specifice pentru realizarea obiectivului pentru care a fost constituită."

Articolul 71se modifică și va avea următorul cuprins:

"

 

Art. 71. -

(1) Adunarea generală a comunității regionale se compune din toți pastorii legitimați și cu responsabilități pastorale în cadrul comunității și câte un delegat la 200 de membri.

(2) Adunarea generală a comunității teritoriale se compune din toți pastorii legitimați în cadrul comunității și câte un delegat la 50 de membri.

(3) Adunarea generală a comunității etnice se compune din toți pastorii legitimați în cadrul comunității și câte un delegat la 25 de membri.

(4) Adunarea generală a comunității regionale, teritoriale sau etnice se convoacă de Biroul permanent al comunității o dată la 4 ani în Adunare generală electivă ordinară și ori de câte ori este nevoie în Adunare generală extraordinară.

(5) Adunările generale elective ordinare ale comunității regionale, teritoriale sau etnice vor fi prezidate de către un membru al Comitetului executiv.

(6) Atribuțiile Adunării generale a comunității regionale, teritoriale sau etnice sunt:

a)primește raportul Comitetului comunității regionale, teritoriale sau etnice și aprobă descărcarea de gestiune pe baza raportului Comisiei de cenzori;

b)alege Comitetul comunității regionale, teritoriale sau etnice, Biroul permanent și comisia de cenzori;

c)revocă Comitetul comunității regionale, teritoriale sau etnice și Biroul permanent atunci când constată că membrii acestora nu mai corespund condițiilor statutare care au stat la baza alegerii lor;

d)alege pentru următorii 4 ani reprezentanții comunității în Consiliul bisericesc;

e)ia orice hotărâri care privesc bunul mers al Comunității regionale, teritoriale sau etnice."

La articolul 72, alineatele (1), (2), (3), (7)și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

 

Art. 72. -

(1) Comitetul comunității regionale, teritoriale sau etnice este ales de Adunarea generală și se compune din 5 până la 11 pastori.

(2) Pentru a fi aleși în Comitetul comunității regionale, teritoriale sau etnice, pastorii trebuie îndeplinească următoarele condiții:

a)să aibă o vechime de cel puțin 5 ani în pastorație și să nu depășească vârsta de 65 de ani;

b)să fie recunoscuți pentru atașamentul lor ferm la doctrina, rânduiala și valorile morale și spirituale ale Cultului Creștin Penticostal;

c)să fie recunoscuți pentru principialitatea și probitatea caracterului lor creștin;

d)să fi dovedit eficiență și competență în lucrarea lor pastorală;

e)să locuiască împreună cu soția și să aibă o mărturie demnă în ceea ce privește familia lor;

f)să nu fi fost sancționați disciplinar pentru abateri, în condițiile art. 39 alin. (1).

(3) Comitetul comunității regionale, teritoriale sau etnice se compune din președinte, vicepreședinte, secretar și mai mulți membri, până la completarea numărului statutar. Dintre aceștia se aleg prioritar pastorii coordonatori de zonă. Nu se admit mai mult de două mandate consecutive pentru funcțiile de președinte, vicepreședinte și secretar la nivelul comunității.

. . . . . . . . . .

(7) Ceilalți membri ai Comitetului comunității regionale, teritoriale sau etnice vor avea sarcinile stabilite în ședințele comitetului.

(8) Comitetul comunității regionale, teritoriale sau etnice are următoarele atribuții:

a)conduce activitatea comunității regionale, teritoriale sau etnice pe durata mandatului încredințat;

b)duce la îndeplinire hotărârile Adunării generale ale comunității regionale, teritoriale sau etnice;

c)pregătește lucrările Adunării generale ale comunității regionale, teritoriale sau etnice;

d)ia orice hotărâri necesare pentru bunul mers al comunității;

e)ia hotărâri privind cumpărarea și vânzarea de bunuri mobile și imobile și alte materiale necesare activității proprii și avizează solicitările bisericii locale privind înstrăinarea și dobândirea de bunuri imobile cu destinație de locaș de cult;

f)cercetează abaterile de la morala creștină sau de la doctrina penticostală ale pastorilor și face propuneri Comitetului executiv în vederea sancționării celor vinovați;

g)cercetează abaterile de la morala creștină sau de la doctrina penticostală ale celorlalți slujitori și ia măsurile ce se impun;

h)desemnează delegații pentru Conferința națională și Congresul Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, prin consultare cu comitetele bisericilor;

i)stabilește sediul comunității regionale, teritoriale sau etnice."

La articolul 72, după alineatul (3)se introduc patru noi alineate, alineatele (31)-(34), cu următorul cuprins:

"

(31) Dacă pe perioada exercitării mandatului numărul membrilor în comitet se descompletează, cu mai puțin de 50%, atunci circumscripțiile electorale rămase cu mai puțini reprezentanți în comitet ca în momentul alegerii își desemnează noii membri în comitet prin vot.

(32) Pierderea calității de membru în Comitetul comunității are loc atunci când:

a)își pierde calitatea de membru al bisericii;

b)își prezintă demisia;

c)este demis.

(33) Demiterea survine în cazul în care:

a)condițiile statutare care au stat la baza alegerii sale sunt încălcate;

b)absentează nemotivat de la trei ședințe consecutive ale comitetului sau cinci pe mandat.

(34) Procedura demiterii va fi inițiată de către președintele și Comitetul comunității și se comunică circumscripției din care provine, cu aplicarea alineatului precedent."

La capitolul IVsecțiunea a 3-a, titlul literei C se modifică și va avea următorul conținut:

"

Biroul permanent al comunității regionale, teritoriale sau etnice"

Articolul 73 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

 

Art. 73. -

(1) Biroul permanent al comunității regionale, teritoriale sau etnice este format din președinte, vicepreședinte și secretar.

(2) Biroul permanent este un instrument de lucru în susținerea activității Comitetului comunității.

(3) Biroul permanent soluționează probleme cu caracter urgent, de natură administrativă, prezintă referate, rapoarte, informări din partea departamentelor de specialitate sau orice alt tip de documente în vederea informării corecte și exacte a Comitetului comunității.

(4) Biroul permanent analizează, investighează și rezolvă problemele curente, iar pentru alte situații decât cele curente prezintă concluziile sale Comitetului comunității, care decide asupra modului de soluționare a acestora.

(5) Biroul permanent pune în aplicare dispozițiile Comitetului executiv sau ale Consiliului bisericesc care privesc activitatea comunității.

(6) Atunci când unul dintre membrii Biroului permanent se află în imposibilitatea de a-și exercita mandatul, după o perioadă de 6 luni, cu excepția situației în care este ultimul an în exercițiu, se vor organiza alegeri anticipate, de către Adunarea generală a comunității prin care se votează completarea Comitetului comunității și apoi se votează poziția în discuție."

Articolul 74 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

 

Art. 74. -

Personalul angajat al comunității regionale, teritoriale sau etnice răspunde de activitatea sa conform fișei postului și contractului de muncă în baza căruia a fost angajat."

Articolul 79 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

 

Art. 79. -

(1) Ștampila comunității regionale, teritoriale sau etnice este rotundă. Circumferința ei este delimitată de două cercuri concentrice la distanță de 1 mm unul față de celălalt, cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groasă. Pe circumferința interioară a cercului mai mic se scrie, în formă rotundă, «Cultul Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România», iar pe un al doilea rând interior, sub formă de cerc, se scrie «Comunitatea Regională, Teritorială sau Etnică», după care urmează denumirea comunității.

(2) În centrul ștampilei se află imaginea unui porumbel în zbor care coboară, de la care pornesc raze în toate direcțiile, până la circumferința unui cerc imaginar cu diametrul corespunzător."

Articolul 81 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

 

Art. 81. -

(1) Cultul Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România este format din toate bisericile penticostale locale, organizate în comunități regionale, teritoriale sau etnice, Institutul Teologic Penticostal și Casa de Pensii și Ajutoare a Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.

(2) Cultul Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România este instituția centrală de reprezentare a intereselor generale ale părților ei componente.

(3) Organele de conducere ale Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România sunt:

a)Adunarea generală;

b)Consiliul bisericesc;

c)Comitetul executiv;

d)Biroul permanent."

La articolul 82, alineatul (3)se abrogă.

Articolul 83 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

 

Art. 83. -

Atribuțiile Adunării generale a Cultului Creștin Penticostal sunt:

a)primește raportul de activitate al Consiliului bisericesc și al Comisiei de cenzori;

b)alege din cadrul Consiliului bisericesc membrii Comitetului executiv;

c)alege Comisia de cenzori;

d)face modificări în Statutul Cultului Creștin Penticostal, la propunerea Consiliului bisericesc;

e)aduce îmbunătățiri la Mărturisirea de credință, la propunerea Consiliului bisericesc;

f)votează moțiuni și rezoluții referitoare la morala creștină, libertatea religioasă, drepturile omului, mediul înconjurător și alte probleme de interes major;

g)stabilește sediul Cultului Creștin Penticostal din România."

La articolul 84, alineatul (2)se abrogă.

Articolul 85 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

 

Art. 85. -

(1) Consiliul bisericesc este forul superior de conducere al Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.

(2) Dacă pe perioada exercitării mandatului numărul membrilor Consiliului bisericesc se descompletează cu mai puțin de 50%, atunci Adunarea generală a comunității va desemna persoanele care vor ocupa locurile vacante prin vot.

(3) Pierderea calității de membru în Consiliul bisericesc are loc atunci când:

a)își pierde calitatea de membru al bisericii;

b)își prezintă demisia;

c)este demis.

(4) Demiterea survine în cazul în care:

a)condițiile statutare care au stat la baza alegerii sale sunt încălcate;

b)absentează nemotivat de la trei ședințe consecutive ale consiliului sau cinci pe mandat.

(5) Procedura demiterii va fi inițiată de către președintele cultului împreună cu Consiliul bisericesc și se comunică comunității din care provine, cu aplicarea alineatului precedent.

(6) Consiliul bisericesc este format din 33 de membri, aleși dintre pastorii care au cel puțin 8 ani în pastorație.

(7) Fac parte de drept din Consiliul bisericesc președinții comunităților penticostale regionale, un reprezentant al comunităților etnice, un reprezentant al Institutului Teologic Penticostal și președinții comunităților teritoriale care îndeplinesc condițiile normei de reprezentare în Consiliul bisericesc.

(8) Consiliul bisericesc se întrunește de cel puțin două ori pe an și este convocat de Comitetul executiv sau de cel puțin jumătate din numărul consilierilor. Hotărârile consiliului se iau cu majoritate simplă, în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor.

(9) Consiliul bisericesc este prezidat de președintele Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, asistat de secretarul general."

Articolul 86 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

 

Art. 86. -

Consiliul bisericesc are următoarele atribuții:

a)îndrumă și controlează activitatea Comitetului executiv;

b)înființează și organizează departamente de lucru, aprobă regulamentele acestora și le verifică activitatea;

c)duce la îndeplinire hotărârile Congresului și ale Conferinței naționale ale Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, delegând sarcini specifice Comitetului executiv și comisiilor de specialitate;

d)analizează situația generală din cadrul Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România și face recomandări bisericilor și celorlalte părți componente, pentru buna desfășurare a activității acestora;

e)hotărăște, când situația o impune, excluderea din Cultul Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România a unei biserici sau a altei părți componente, care s-a abătut de la doctrina penticostală ori de la morala creștină;

f)hotărăște colaborarea Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România cu organizații penticostale, evanghelice sau filantropice atât din interiorul, cât și din exteriorul țării, în condițiile păstrării identității spirituale și administrative;

g)descarcă de gestiunea anuală Comitetul executiv, după prezentarea raportului Comisiei de cenzori;

h)votează bugetul Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România;

i)aprobă transferul de proprietate a imobilelor necesare activităților reglementate prin prezentul statut;

j)îi validează sau îi invalidează, atunci când situația o impune, pe rectorul Institutului Teologic Penticostal, cadrele didactice ale Institutului Teologic Penticostal, pe redactorul-șef al publicației centrale de presă, pe președintele și pe directorul Casei de Pensii și Ajutoare a Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România;

k)judecă abaterile de la conduita creștină sau de la Mărturisirea de credință ale slujitorilor și ia hotărâri în acest sens, ca instanță de apel;

l)stabilește perioadele pentru alegeri în bisericile locale la comunitățile regionale, teritoriale sau etnice și la nivel central."

Articolul 87 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

 

Art. 87. -

(1) Comitetul executiv are în responsabilitate conducerea curentă a Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România prin Biroul permanent și este compus din președinte, vicepreședinte, secretar general și alți 6 membri aleși de Congres, dintre membri Consiliului bisericesc.

(2) Președintele reprezintă Cultul Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România în relațiile oficiale, coordonează activitatea Consiliului bisericesc și a Comitetului executiv, emite decizii cu privire la personalul angajat, ordonează plățile și semnează actele și documentele împreună cu secretarul general, ia orice alte hotărâri în limita competenței sale.

(3) Secretarul general coordonează personalul angajat al Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. El are răspunderea activității operative privind personalul administrativ și de specialitate. În situații speciale reprezintă Cultul Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România în relațiile oficiale. Împreună cu președintele ordonează plățile și semnează actele și documentele Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. El are în subordine secretarul, care efectuează corespondența și ține la zi evidența necesară activității centrale.

(4) Vicepreședintele asigură conducerea Comitetului executiv în lipsa președintelui și se implică activ în rezolvarea sarcinilor ce îi sunt încredințate în cadrul ședințelor acestuia.

(5) Ceilalți membri ai Comitetului executiv participă la întrunirile acestuia cu drept de vot și se implică activ în rezolvarea sarcinilor ce le revin."

Articolul 88 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

 

Art. 88. -

(1) Atribuțiile Comitetului executiv sunt:

a)conduce activitatea curentă a Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România;

b)duce la îndeplinire hotărârile Consiliului bisericesc;

c)rezolvă, la solicitarea comunității regionale, teritoriale sau etnice, problemele deosebite care apar în cadrul bisericilor;

d)susține și apără interesele bisericilor și ale părților componente ale cultului, la cererea acestora;

e)aprobă angajarea personalului necesar desfășurării activității centrale;

f)întocmește proiectul de buget al Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România și urmărește execuția bugetară;

g)aprobă achiziționarea bunurilor mobile necesare activității centrale;

h)convoacă și prezidează Conferința națională anuală a Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică, la care vor participa toți pastorii legitimați și cu responsabilități pastorale;

i)stabilește ordinea de zi a Consiliului bisericesc pe care o transmite spre știința consilierilor cu 30 de zile înainte.

(2) Hotărârile Comitetului executiv sunt valabile în condițiile prezenței a cel puțin 2/3 din membri săi, cu votul majorității simple.

(3) Comitetul executiv se convoacă de către președintele Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România și se întrunește de regulă trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.

(4) Nu se admite cumul de funcții și mai mult de două mandate consecutive pentru pozițiile executive, președinte, vicepreședinte, secretar general, la nivelul Comitetului executiv și la nivelul comunităților regionale, teritoriale sau etnice."

Articolul 89 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

 

Art. 89. -

(1) În desfășurarea activității sale, Comitetul executiv este coordonat de către Biroul permanent, care este format din: președintele cultului, vicepreședinte și secretar general.

(2) Atunci când unul dintre membrii Biroului permanent se află în imposibilitatea de a-și exercita mandatul, după o perioadă de 6 luni, cu excepția situației în care este ultimul an al mandatului, se vor organiza alegeri anticipate, de către Adunarea generală a Cultului Creștin Penticostal prin care se votează completarea Biroului permanent și apoi se votează poziția în discuție.

(3) Biroul permanent soluționează problemele curente sesizate, prezintă referate, rapoarte din partea departamentelor de specialitate sau orice alt tip de documente în vederea informării corecte și exacte a Comitetului executiv.

(4) Biroul permanent analizează și investighează problemele ivite și prezintă concluziile sale Comitetului executiv, care decide asupra modului de soluționare a acestora."

Articolul 92se modifică și va avea următorul cuprins:

"

 

Art. 92. -

Principalele forme de învățământ din cadrul Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România sunt:

a)școala duminicală, în cadrul bisericii locale;

b)grădinițele pentru preșcolari; ele se organizează de biserica locală potrivit metodologiei și normelor legale specifice;

c)școlile primare;

d)școlile gimnaziale;

e)seminare biblice, în cadrul comunităților regionale, teritoriale, etnice;

f)liceele cu profil teologic;

g)colegiile;

h)unitățile de învățământ superior."

La articolul 95, după alineatul (4)se introduc trei noi alineate, alineatele (5), (6) și (7), cu următorul cuprins:

"

(5) Cultul Creștin Penticostal din România - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, în calitate de fondator al Institutului Teologic Penticostal din București, este singurul care poate decide în privința strategiei de dezvoltare a patrimoniului Institutului Teologic Penticostal din București sau în privința înstrăinării acestuia.

(6) Angajarea cadrelor didactice la Institutului Teologic Penticostal din București se va face cu avizul Consiliul bisericesc al Cultul Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.

(7) În plan spiritual și doctrinar, deciziile instituțiilor de învățământ superior se vor subordona Consiliului bisericesc al Cultul Creștin Penticostal, conform Mărturisirii de credință și Statutului Cultului Creștin Penticostal."

  1. Articolul 99se modifică și va avea următorul cuprins:

"

 

Art. 99. -

Conducerea operativă a Casei de Pensii și Ajutoare se realizează de către președintele Casei de Pensii și Ajutoare. Acestuia îi revine sarcina gestionării în bune condiții a activității curente a Casei de Pensii și Ajutoare."

  1. Articolul 100se abrogă.
  2. Articolul 107se modifică și va avea următorul cuprins:

"

 

Art. 107. -

Cultul Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România se susține din contribuția tuturor comunităților regionale, teritoriale și etnice și din alte activități proprii. El poate primi donații din partea persoanelor fizice și juridice, din țară și din străinătate, cu respectarea principiului biblic privind moralitatea provenienței acestora."

  1. După articolul 107se introduce un nou articol, articolul 1071, cu următorul cuprins:

"

 

Art. 1071. -

Înregistrările făcute în cadrul serviciilor divine ale bisericii nu pot fi folosite în spațiul public decât cu acordul conducerii acesteia."

  1. Articolul 108se modifică și va avea următorul cuprins:

"

 

Art. 108. -

Donațiile de orice natură făcute în mod legal Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România intră în proprietatea acestuia și nu pot fi restituite sub nicio formă."

  1. Articolul 111se modifică și va avea următorul cuprins:

"

 

Art. 111. -

(1) Ștampila Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România este rotundă. Circumferința ștampilei este delimitată de două cercuri concentrice la distanță de 1 mm unul față de celălalt, cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groasă. Pe circumferința interioară a cercului mai mic se scrie în formă rotundă «Cultul Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România».

(2) În centrul ștampilei se află imaginea unui porumbel în zbor, care coboară, de la care pornesc raze în toate direcțiile, până la circumferința unui cerc imaginar cu diametrul corespunzător."

  1. Articolul 112se modifică și va avea următorul cuprins:

"

 

Art. 112. -

Prezentul statut a fost dezbătut și aprobat în cadrul Adunării generale a Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România în data de 27 septembrie 2013, la Sovata, județul Mureș."

 

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   
 

Secretarul de stat pentru culte,
Victor Opaschi

 

 

București, 23 septembrie 2015.

Nr. 125.