Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

STATUT

MODIFICÃRI LA STATUTUL CULTULUI CREȘTIN PENTICOSTAL BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICÃ DIN ROMÂNIA

 

S-a votat introducerea în Statutul Cultului Creștin Penticostal a urmãtoarelor articole noi:

 

Art._ Slujitorii ordinaþi în alte biserici din þarã, sau în strãinãtate și care se înscriu ca membri într-o altã bisericã, vor fi supuși votului de recunoatere a ordinãrii sale de cãtre bisericã, dacã nevoia lucrãrii o cere, cu avizul Comunitãþii.

 

Art._ Atunci când o bisericã sau un grup de biserici solicitã ordinarea unui slujitor membru în altã bisericã, el trebuie sã aibã acordul a 2/3 a Adunãrii Generale a bisericii unde este membru, sau sã se transfere ca membru în biserica ce îl solicitã, unde va trebui sã întruneascã același procent.

 

S-a votat modificarea urmãtoarelor articole din Statutul Cultului Creștin Penticostal:

 

Art. 39. - (1) Calitatea de slujitor poate fi suspendatã din urmãtoarele motive:

a) încãlcarea condiþiilor biblice care au stat la baza ordinãrii;

b) încãlcarea angajamentului solemn de slujitor al bisericii;

c) abateri de la prevederilor prezentului statut;

d) abateri grave sau repetate de la conduita spiritualã personalã;

e) nerespectarea sistematicã a atribuþiilor de

 

(2) În urma sesizãrii scrise și documentate din partea unei persoane, a unui grup de credincioși, sau a bisericii, Comunitatea verificã veridicitatea faptelor sesizate și decide dacã se impune suspendarea prevãzutã la alin. (1). În cazul în care cele sesizate se dovedesc întemeiate, comunitatea regionala, etnicã sau teritorialã declanșeazã procedura de suspendare. Finalizarea cercetãrii se va face în baza unei rezoluþii. Dacã rezoluþia este aceea de suspendare, ea va fi înaintatã dupã caz Comitetului Comunitãþii în cazul diaconilor și presbiterilor, sau Comitetului Executiv în cazul pastorilor, care va delibera asupra situaþiei, verificând condiþiile de legalitate și legitimitate ale cauzei. Comitetului Executiv în cazul diaconilor și presbiterilor, și Consiliul bisericesc în cazul pastorilor, decide prin hotãrâre definitivã, modalitatea de soluþionare a rezoluþiei. Pe toatã durata procesului de suspendare pãrþile implicate în cauzã au dreptul la contestaþie, potrivit procedurii de contencios. (se va reformula)

 

Art. 68. - Înfiinþarea unei comunitãþi regionale, teritoriale sau etnice se face prin hotãrârea Adunãrii de constituire, a delegaþilor tuturor bisericilor implicate, cu votul a cel puþin trei pãtrimi din numãrul acestora și cu aprobarea Consiliului bisericesc. Din rândul delegaþilor trebuie sã facã parte pastorii și conducãtorii bisericilor. Numãrul minim de membri, necesar pentru înfiinþarea unei comunitãþi noi, trebuie sã fie cel puþin egal cu norma de reprezentare pentru un membru în Consiliul

Bisericesc.

Art. 85. - (1) Consiliul Bisericesc este forul superior de conducere al Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolicã din România între adunãrile generale elective.

(2) Consiliul Bisericesc este format din 33 de membri, aleși dintre pastorii care au cel puþin 8 ani în pastoraþie.

(3) Fac parte de drept din Consiliul bisericesc președinþii comunitãþilor penticostale regionale, un reprezentant al comunitãþilor etnice, un reprezentant al comunitãþilor teritoriale

și un reprezentant al Institutului Teologic Penticostal.

(4) Consiliul Bisericesc se întrunește de cel puþin douã ori pe an și este convocat de Comitetul executiv sau de cel puþin jumãtate din numãrul consilierilor. Hotãrârile consiliului se iau cu majoritate simplã, în prezenþa a cel puþin douã treimi din numãrul membrilor.

(5) Consiliul Bisericesc este prezidat de președintele Cultului Creștin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolicã din România, asistat de secretarul general.

 

Art. 87. - (1) Comitetul Executiv este compus din 9 membri și

este însãrcinat cu conducerea curentã a Cultului Creștin Penticostal

Ð Biserica lui Dumnezeu Apostolicã din România prin Biroul per- manent. El se compune din: președinte, vicepreședinte, secretar general, trezorier și “5” membri.

(2) Președintele reprezintã Cultul Creștin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolicã din România în relaþiile oficiale, coordoneazã activitatea Consiliului bisericesc și a Comitetului executiv, emite decizii cu privire la personalul angajat, ordoneazã plãþile și semneazã actele și documentele împreunã cu secretarul general, ia orice alte hotãrâri în limita competenþei sale.

(3) Secretarul general coordoneazã personalul angajat al Cultului Creștin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolicã din România. El are rãspunderea activitãþii operative privind personalul administrativ și de specialitate. În situaþii speciale reprezintã Cultul Creștin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolicã din România în relaþiile oficiale. Împreunã cu președintele ordoneazã plãþile și semneazã actele și documentele Cultului Creștin Penticostal

Ð Biserica lui Dumnezeu Apostolicã din România.

(4) El are în subordine secretarul, care efectueazã corespondenþa și þine la zi evidenþa necesarã activitãþii centrale.

(5) Vicepreședintele asigurã conducerea Comitetului executiv în lipsa președintelui și se implicã activ în rezolvarea sarcinilor ce îi sunt încredinþate în cadrul ședinþelor acestuia.

(6) Trezorierul rãspunde de gestiunea financiar-contabilã a Cultului Creștin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolicã din România și îl are în subordine pe contabilul-șef.

(7) Ceilalþi membri ai Comitetului executiv participã la întrunirile acestuia cu drept de vot și se implicã activ în rezolvarea sarcinilor ce le revin.

 

Notã: Porþiunile în italic bold, reprezintã modificãrile aduse la art. 39 alin. 2, art. 68 alin. 2, art. 85 alin. 2 și 3 și art. 87 alin.

1 și 5.