Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този закон се уреждат устройството, функциите, управлението и финансирането на висшето образование в Република България.

Чл. 2. Цел на висшето образование е подготовката на висококвалифицирани специалисти над средното образование и развитието на науката и културата.

Чл. 3. Висшето светско образование е независимо от идеологии, религии и политически доктрини. То се осъществява в съответствие с общочовешките ценности и националните традиции.

Чл. 4. Във висшето образование не се допускат привилегии и ограничения, свързани с възраст, раса, народност, етническа принадлежност, пол, социален произход, политически възгледи и вероизповедание, с изключение на случаите, изрично посочени в Правилника за дейността на висшето училище в съответствие с особеностите на обучението и бъдещата професия.

[...]

Чл. 22. Автономията на висшето училище не може да се нарушава чрез:

1. намеса в дейността на висшето училище, освен в случаите, изрично посочени в закон;

2. влизане или оставане на органите на сигурността и обществения ред без съгласието на академичните власти, освен за предотвратяване на непосредствено предстоящо или започнало престъпление, за залавяне на извършителя му, както и в случаите на природни бедствия и аварии;

3. създаване и дейност на политически и религиозни организации във висшето училище;

4. осъществяване на дейност, накърняваща конституционни права на членовете на академичната общност, свързани с раса, народност, етническа принадлежност, произход, религия, убеждение, политическа принадлежност.

[...]

 

§ 9. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 4, 5 и 6, които влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

© KP

Trascina file per caricare

LAW FOR THE HIGHER EDUCATION

 

Chapter one.

GENERAL PROVISIONS

Art. 1. With this law shall be regulated the structure, the functions, the management and the funding of the Higher Education in the Republic of Bulgaria.

Art. 2. The object of the higher education shall be to prepare highly qualified specialists above the secondary school and the development of science and culture.

Art. 3. The higher secular education shall be independent from ideologies, religions and political doctrines. It shall be implemented in compliance with the universal human values and national traditions.

Art. 4. In the higher education shall not be admitted privileges and restrictions, connected with age, race, nationality, ethnical belonging, sex, social descent, political views and religion, except the cases explicitly pointed out in the Regulation for the activity of the high school in compliance with the peculiarities of the training and the future profession.

[…]

Chapter four.

ACADEMIC AUTONOMY

[…]

Art. 22. The autonomy of the high school shall not be possible to be breached with:

1. intrusion in the activity of the high school except in the cases explicitly pointed out in a law;

2. entering and staying of the bodies of security without the consent of the academic authorities except for preventing of immediately forthcoming or started crime for the detention of the committers as well as in the cases of natural disasters and accidents;

3. establishing and activity of political and religious organisations in the high school;

4. implementing of activity, affecting the constitutional rights of the members of the academic community, connected with race, nationality, ethnic belonging, descend, religion, belief, political belonging.

[…]

§ 82. This law shall enter into force on the day of its promulgation in State Gazette, except § 30 (about art. 44a), which shall enter into force from the study year 2004 – 2005.

The law was passed by the 39th National Assembly on May 21, 2004 and is affixed with the official seal of the National Assembly.

© KP

Trascina file per caricare

Legge sull’istruzione superiore

Art. 4. Negli istituti superiori non sono ammessi privilegi e limiti collegati con l’età la razza, la nazionalità, l’appartenenza etnica, sesso origine convinzioni politiche e religiose, con le eccezioni previste dal regolamento dell’istituto superiore, in conformità con la particolarità  dell’educazione e la futura professione

[…]

Art. 22. L’autonomia dell’istituto superiore non può essere violata dalla:

[…]

c. 3 .  realizzazione  di attività politiche e di organizzazioni religiose nell’istituto superiore

c 4. realizzazione di attività che violano i diritti costituzionale dei membri dell’Accademia delle scienze collegati con la nazionalità, l’appartenenza etnica, sesso origine convinzioni politiche e religiose.

 

Trascina file per caricare