Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Statutului Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România

 (Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 214 din 20 martie 2008)

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 49 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic.

Se recunoaşte Statutul Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Contrasemnează

 Ministrul Culturii şi Cultelor

     Adrian Iorgulescu

 

Bucureşti, 20 februarie 2008.

Nr. 189.

 

Anexă
 

Statutul
Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică
din România

 

CAPITOLUL I
 Dispoziţii generale

 

SECŢIUNEA 1
Principiile fundamentale

 

Art. 1.

În desfăşurarea activităţii sale, Cultul Creştin Penticostal are la bază următoarele principii:

a) principiul garantării dreptului la libertatea de gândire, de conştiinţă şi religie al oricărei persoane de pe teritoriul României, potrivit Constituţiei şi tratatelor religioase la care România este parte, reprezintă un principiu fundamental în activitatea Cultului Creştin Penticostal;

b) principiul nondiscriminării. Nicio persoană nu poate fi pusă în situaţie de inferioritate pentru credinţa sau apartenenţa sa la o grupare, asociaţie religioasă sau cult ori pentru exercitarea libertăţii religioase. Dobândirea şi exercitarea drepturilor religioase se realizează fără constrângere, în baza legii şi a prezentului statut;

c) principiul autonomiei. În raporturile sale cu statul român, Cultul Creştin Penticostal este autonom. Exercitarea credinţei penticostale se face în baza normelor stabilite de statutul de organizare şi funcţionare;

d) principiul egalităţii. Cultele legal recunoscute sunt egale în faţa legii şi a autorităţilor statale de orice rang. Raporturile Cultului Creştin Penticostal cu alte culte sau organizaţii se realizează pe baza respectului reciproc;

e) principiul conformităţii cu normele moral-creştine.

 

Art. 2.

Libertatea religioasă reprezintă dreptul oricărei persoane de a-şi manifesta credinţa religioasă în mod individual sau în public în cadrul Cultului, fără constrângeri sau restricţii. Norma de bază în exercitarea credinţei penticostale este reprezentată de Sfânta Scriptură şi de Statutul Cultului Creştin Penticostal, însoţit de Mărturisirea de credinţă.

 

Art. 3.

Părinţii, tutorii sau alţi reprezentanţi legali au dreptul exclusiv de a opta pentru educaţia religioasă a copiilor minori, conform propriilor convingeri.

 

SECŢIUNEA a 2-a
Consideraţii generale privind Cultul Creştin Penticostal

 

Art. 4.

Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România se fundamentează pe învăţăturile Sfintelor Scripturi. În toate actele şi publicaţiile oficiale denumirea este: Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România (C.C.P. - B.D.A.R.).

 

Art. 5.

Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România este format din toate bisericile locale din ţară şi din străinătate, care în mod liber au adoptat Mărturisirea de credinţă penticostală, se organizează şi funcţionează după prezentul statut.

 

Art. 6.

Sediul Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România este în municipiul Bucureşti, str. Dr. Carol Davila nr. 81, sectorul 5, cu posibilitatea de a se schimba atunci când situaţia o cere.

 

Art. 7.

Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România este autonom faţă de stat. Principiile de credinţă ale Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România sunt cele cuprinse în Mărturisirea de credinţă.

 

Art. 8.

Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România respectă Constituţia şi legile ţării, potrivit principiului conformităţii legilor faţă de normele şi valorile moralspirituale promovate de Sfânta Scriptură.

 

CAPITOLUL II
Organizarea Cultului Creştin Penticostal

 

Art. 9.

(1) Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România are următoarele părţi componente:

a) biserica locală, constituită dintr-un număr de cel puţin 20 de membri. De biserica locală aparţin bisericile filiale, care se pot constitui şi cu mai puţin de 20 de membri;

b) comunitatea regională din România, constituită în baza unei hotărâri a Consiliului bisericesc, formată dintr-un număr de biserici locale aparţinând unei anumite zone geografice din ţară;

c) comunitatea etnică din România, constituită în baza unei hotărâri a Consiliului bisericesc, formată dintr-un număr de biserici locale aparţinând unei anumite etnii;

d) comunitatea teritorială din diaspora, constituită în baza unei hotărâri a Consiliului bisericesc, formată dintr-un număr de biserici locale din una sau mai multe ţări;

e) Institutul Teologic Penticostal şi alte unităţi de învăţământ de alt rang, organizate potrivit dispoziţiilor Legii învăţământului nr. 84/1995, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi altor norme în domeniu;

f) Casa de Pensii şi Ajutoare a Cultului Creştin Penticostal Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, organizată potrivit normelor legale în vigoare referitoare la sistemul de pensii şi asigurări sociale ale cultelor, denumită în continuare Casa de Pensii şi Ajutoare.

(2) Părţile componente ale Cultului Creştin Penticostal sunt persoane juridice. Ele dobândesc personalitate juridică în condiţiile îndeplinirii cerinţelor prezentului statut.

 

Art. 10.

Structura de conducere a Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România este formată din:

a) Adunarea generală;

b) Consiliul bisericesc;

c) Comitetul executiv.

 

Art. 11.

Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, bisericile penticostale locale, comunităţile regionale, comunităţile etnice, comunităţile teritoriale, Institutul Teologic Penticostal şi Casa de Pensii şi Ajutoare sunt persoane juridice şi se organizează şi funcţionează potrivit prezentului statut.

 

CAPITOLUL III
 Biserica locală

 

SECŢIUNEA 1
Scopurile bisericii locale

 

Art. 12.

Biserica penticostală locală este gruparea de credincioşi care, prin îndemnul şi călăuzirea Duhului Sfânt, într-un mod liber consimţit, acceptă şi respectă Mărturisirea de credinţă şi Statutul Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.

 

Art. 13.

Biserica penticostală locală are autonomie funcţională în condiţiile prezentului statut şi are ca normă de credinţă şi practică creştină Sfânta Scriptură, oglindită în Mărturisirea de credinţă.

 

Art. 14.

Scopurile esenţiale ale bisericii penticostale locale sunt:

a) glorificarea lui Dumnezeu;

b) păstrarea nealterată şi propovăduirea învăţăturii Sfintelor Scripturi;

c) ucenicia, creşterea spirituală şi educarea credincioşilor;

d) răspândirea Evangheliei pentru mântuirea celor pierduţi;

e) practicarea actelor de cult şi a părtăşiei frăţeşti;

f) ajutorarea celor în nevoi, ca manifestare a dragostei creştine.

 

SECŢIUNEA a 2-a
Constituire şi organizare

 

Art. 15.

(1) Biserica penticostală locală se constituie prin hotărârea Adunării generale de constituire a Bisericii şi funcţionează în cadrul Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, pe baza autorizaţiei eliberate de Comitetul executiv, la cererea comunităţii regionale, teritoriale sau etnice, şi se înscrie în Registrul unic al persoanelor juridice de la sediul cultului.

(2) În prealabil, comunitatea regională, teritorială sau etnică se va convinge că credincioşii care solicită autorizarea cunosc, acceptă şi respectă prezentul statut şi că dispun de spaţiul necesar funcţionării ca biserică.

(3) În aceleaşi condiţii va fi autorizată şi biserica filială, care însă, din punct de vedere spiritual şi administrativ, depinde de biserica locală.

 

Art. 16.

În situaţia în care biserica locală constată că sunt îndeplinite condiţiile necesare, iar situaţia o cere, poate solicita comunităţii regionale, teritoriale sau etnice schimbarea autorizării bisericii filiale în biserică locală.

 

Art. 17.

Nicio biserică locală nu poate aparţine Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România dacă nu aparţine unei comunităţi regionale, teritoriale sau etnice.

 

Art. 18.

Desprinderea dintr-o biserică penticostală a unui grup de credincioşi, în vederea înfiinţării, în aceeaşi localitate, a unei noi biserici, se face cu aprobarea comunităţii regionale, teritoriale sau etnice şi numai atunci când această acţiune contribuie la progresul lucrării lui Dumnezeu.

 

Art. 19.

Autorizarea în cadrul Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică Penticostală din România a unei biserici dintr-o altă confesiune religioasă, care acceptă şi practică învăţătura penticostală, se va face cu aprobarea Consiliului bisericesc, la solicitarea şi cu avizul comunităţii regionale, teritoriale sau etnice şi în urma unei monitorizări de minimum un an. Din momentul autorizării, biserica devine unitate de cult creştin penticostal.

 

Art. 20.

Biserica penticostală locală este legal angajată faţă de terţi, prin semnătura pastorului şi cea a secretarului sau a unui delegat al acestora.

 

Art. 21.

(1) Ştampila bisericii este rotundă, cu diametrul de 35 mm. Circumferinţa ei este delimitată de două cercuri concentrice la distanţă de 1 mm unul faţă de celălalt, cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groasă. Pe circumferinţa interioară a cercului mai mic se scrie în formă rotundă "Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România", iar pe un al doilea rând, interior, sub formă de cerc, se scrie biserica, după care urmează judeţul.

(2) În centrul ştampilei se află imaginea unui porumbel în zbor, care coboară, de la care pornesc raze în toate direcţiile, până la circumferinţa unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm.

(3) Ştampila poate cuprinde de asemenea denumirea specifică a bisericii, de exemplu: Betel, Betania, Filadelfia şi altele asemenea.

(4) Modelul ştampilei este unic şi se află la sediul central al Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.

 

Art. 22.

Biserica locală încetează să mai existe atunci când scopurile pentru care s-a constituit nu mai pot fi îndeplinite sau când comunitatea regională constată că biserica nu mai respectă prezentul statut şi după ce s-au epuizat toate demersurile în soluţionarea crizei.

 

SECŢIUNEA a 3-a
Calitatea de membru al bisericii locale

 

A. Dobândirea calităţii de membru

 

Art. 23.

Calitatea de membru al bisericii locale se dobândeşte de către persoana care:

a) s-a întors la Dumnezeu cu pocăinţă şi credinţă, făcând dovada naşterii din nou;

b) l-a mărturisit pe Isus Hristos în apa botezului ca Domn şi Mântuitor, conform Sfintelor Scripturi;

c) acceptă prezentul Statut al Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România;

d) se înscrie ca membru în evidenţele bisericii.

 

Art. 24.

Acceptul pentru botezul în apă al persoanelor nou-convertite se face, la cererea acestora, de către pastorul bisericii, împreună cu comitetul acesteia. Aceste persoane vor urma în prealabil un curs de pregătire biblică în vederea însuşirii adevărurilor de bază ale vieţii de credinţă. Vor fi acceptate la botez numai acele persoane care fac dovada unei întoarceri autentice la Dumnezeu.

 

Art. 25.

Calitatea de membru este personală şi netransmisibilă. Un credincios poate fi membru în acelaşi timp numai într-o singură biserică.

 

Art. 26.

(1) Credincioşii penticostali se pot transfera, la cerere scrisă, într-o altă biserică.

(2) Se acceptă transferul de membri în bisericile penticostale şi al credincioşilor din alte biserici evanghelice, care acceptă Mărturisirea de credinţă şi practica Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.

(3) Analiza şi decizia cu privire la cerea de transfer se fac de către pastorul bisericii împreună cu comitetul bisericii.

(4) Membrii care pleacă din localitate sau din ţară pentru o perioadă mai mare de 3 luni, indiferent de motivul plecării, trebuie să ceară transferul de la biserica locală, iar la întoarcere vor aduce transferul de la biserica pe care au frecventat-o în perioada absenţei din biserica locală.

 

Art. 27.

Calitatea de membru al bisericii încetează prin retragere, transfer, excludere sau deces. Retragerea ca membru trebuie să fie comunicată conducerii bisericii în scris. Persoanele care pierd calitatea de membru nu au niciun drept asupra bunurilor şi valorilor aduse sub orice titlu în patrimoniul bisericii şi nici urmaşii lor.

 

B. Drepturile membrilor

 

Art. 28.

Drepturile membrilor bisericii locale sunt:

a) să participe la slujbele bisericii;

b) să participe la adunările generale ale bisericii, cu drept de vot;

c) să fie aleşi în diferite slujbe spirituale sau administrative, potrivit chemării lui Dumnezeu şi în funcţie de calităţile spirituale şi capacităţile intelectuale;

d) să li se oficieze actele de cult de care au nevoie;

e) să beneficieze de asistenţă spirituală din partea bisericii;

f) să se poată transfera într-o altă biserică, la cerere.

 

C. Obligaţiile membrilor

 

Art. 29.

Îndatoririle membrilor bisericii locale sunt:

a) să trăiască în spiritul învăţăturilor Sfintelor Scripturi şi să respecte prezentul statut;

b) să frecventeze cu regularitate serviciile divine şi să îşi aducă contribuţia la împlinirea menirii bisericii;

c) să îi respecte pe ceilalţi membri, pe slujitorii bisericii, să respecte rânduiala bisericii locale şi să se supună hotărârilor conducerii acesteia;

d) să contribuie cu regularitate la susţinerea financiară a bisericii prin zeciuieli şi donaţii, potrivit învăţăturii Sfintelor Scripturi şi nevoilor lucrării lui Dumnezeu.

 

D. Disciplina membrilor. Reguli şi proceduri

 

Art. 30.

(1) Fiecare membru al bisericii este supus disciplinei acesteia.

(2) Disciplina bisericească se exercită de conducerea bisericii, sub îndrumarea pastorului, cu următoarele scopuri:

a) pentru a păstra sănătatea morală şi spirituală a bisericii;

b) pentru a păstra unitatea şi armonia în cadrul bisericii;

c) pentru a îndemna la pocăinţă şi a-l recupera pe cel căzut;

d) pentru a păstra neştirbită mărturia bisericii în faţa lumii.

(3) Formele de disciplinare care se aplică în biserică sunt:

a) mustrare personală de către pastor sau conducătorul bisericii;

b) mustrare în faţa comitetului bisericii;

c) retragerea unor drepturi, dreptul de a sluji în biserică, dreptul de a participa la Cina Domnului, pe o perioadă determinată;

d) retragerea tuturor drepturilor de membru pe o perioadă nedeterminată;

e) excluderea; excluderea, după caz, poate fi însoţită de interdicţia accesului persoanei excluse în locaşul de cult al bisericii care a decis excluderea.

(4) În desfăşurarea activităţii sale, biserica poate decide, în cazuri riguros determinate, interzicerea accesului unor persoane care tulbură serviciile divine.

(5) Sancţiunile prevăzute la alin. (3) lit. c)-e) din prezentul articol se trec într-un proces-verbal semnat de conducerea bisericii, se aduc la cunoştinţă celui în cauză şi se comunică Adunării generale.

(6) Persoana faţă de care s-a aplicat o formă de disciplinare are dreptul de a se adresa în scris, prin contestaţie, comunităţii regionale, teritoriale sau etnice, ca organ ierarhic superior, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii.

(7) Aplicarea formei extreme de disciplinare, excluderea, se face cu confirmarea comunităţii regionale, teritoriale sau etnice, pentru următoarele abateri:

a) căderea în păcate grave şi trăirea în păcat;

b) trăirea nedemnă din punct de vedere moral, trăire care aduce prejudicii grave bisericii şi lucrării lui Dumnezeu;

c) răspândirea de învăţături şi practici contrare adevărului biblic;

d) subminarea cu premeditare a unităţii şi autorităţii bisericii prin producerea de dezbinări sau prin răspândirea de zvonuri care pot duce la aceasta;

e) absenţa îndelungată şi voită de la serviciile divine şi de la activităţile desfăşurate în cadrul bisericii.

(8) Repunerea în drepturi, respectiv reprimirea celui pus sub disciplină, conform alin. (3) lit. c)-e) din prezentul articol, se face de către pastor împreună cu comitetul bisericii, atunci când acesta:

a) se căieşte din toată inima de abaterile sale;

b) face dovada că viaţa lui s-a îndreptat şi că a fost iertat de Domnul pentru faptele sale;

c) se supune rânduielilor bisericii;

d) cere în scris să fie reprimit.

(9) În cazul reprimirii celui exclus, aceasta se comunică comunităţii regionale, teritoriale sau etnice. Excluderea, precum şi reprimirea vor fi consemnate într-un proces-verbal şi operate în evidenţele de membri ale bisericii.

 

E. Alte categorii de persoane

 

Art. 31.

(1) Sunt consideraţi aparţinători ai bisericii următorii:

a) minorii nebotezaţi din familiile credincioşilor penticostali, care frecventează serviciile divine ale bisericii;

b) persoanele care frecventează în mod constant serviciile religioase şi încă nu au fost botezate, dar care şi-au exprimat opţiunea scrisă în acest sens.

(2) Aparţinătorii beneficiază de următoarele drepturi:

a) să participe la slujbele bisericii;

b) să beneficieze de îndrumare spirituală din partea bisericii.

(3) Aparţinătorii au obligaţia de a se încadra în disciplina şi în rânduiala bisericii locale.

 

SECŢIUNEA a 4-a
Slujitorii bisericii

 

A. Categoriile de slujitori

 

Art. 32.

Potrivit principiului Noului Testament cu privire la preoţia tuturor credincioşilor, fiecare credincios este chemat să slujească în biserică, potrivit darului încredinţat lui de Dumnezeu şi recunoscut de biserică.

 

Art. 33.

Biserica penticostală recunoaşte slujbele spirituale din biserică, potrivit Epistolei către Efeseni 4: 11-13; apostoli, proroci, evanghelişti, păstori şi învăţători, precum şi potrivit Epistolei 1Tim. 3: 1-13: prezbiteri şi diaconi.

 

Art. 34.

Credincioşii care dovedesc maturitate spirituală şi calităţi de slujire menite să contribuie la desăvârşirea spirituală a celorlalţi membri ai bisericii pot sluji ca:

a) pastori - slujitorii ordinaţi care răspund de toate problemele spirituale şi administrative ale bisericii şi oficiază toate actele de cult. Ei pot fi pastori coordonatori, pastori asistenţi, pastori de sector sau pastori coordonatori de zonă;

b) prezbiteri - slujitorii ordinaţi care oficiază toate actele de cult ce le sunt repartizate de pastor;

c) diaconi - slujitorii ordinaţi care oficiază numai Cina Domnului, binecuvântările de copii şi înmormântările, sub îndrumarea pastorului, şi care se ocupă de problema ajutorărilor în biserică;

d) apostoli, misionari - slujitorii trimişi de biserică în ţară sau în străinătate pentru a înfiinţa biserici noi într-o altă cultură, prin răspândirea Evangheliei, pentru a întări bisericile mai mici sau/şi pentru a desfăşura activităţi cu caracter social-umanitar;

e) evanghelişti - slujitorii recunoscuţi şi trimişi de biserică să răspândească Evanghelia pentru mântuirea celor pierduţi, prin evanghelizări publice sau de la om la om;

f) învăţători - slujitorii recunoscuţi de biserică, ce se ocupă de educaţia biblică a membrilor bisericii, a nou-convertiţilor, a tinerilor şi copiilor. Ei trebuie să fie capabili să predea corect şi eficient învăţăturile Sfintelor Scripturi;

g) proroci - slujitorii recunoscuţi de biserică, ce comunică mesaje din partea lui Dumnezeu prin manifestarea slujbei profetice.

 

B. Ordinarea slujitorilor. Condiţii şi proceduri

 

Art. 35.

Pastorii împreună cu comitetele de conducere ale bisericilor au sarcina de a o recunoaşte şi de a identifica chemarea specifică a fiecărui slujitor din partea lui Dumnezeu, procedând la învestirea în lucrarea divină, după caz, prin recunoaştere sau prin actul ordinării, cu rugăciune şi punerea mâinilor. Actul ordinării nu se aplică femeilor.

 

Art. 36.

Aprobarea slujitorilor în vederea ordinării se face de către Adunarea generală a bisericii, la propunerea conducerii bisericii, prin votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor prezenţi.

 

Art. 37.

(1) Slujitorii propuşi pentru a fi ordinaţi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie botezaţi cu Duhul Sfânt şi plini de Duhul Sfânt;

b) să fie căsătoriţi şi să aibă o bună mărturie în familie;

c) să nu fi fost sancţionaţi disciplinar pe linie bisericească, conform art. 30 alin. (3) lit. c)-e);

d) să nu aibă antecedente incompatibile cu calitatea de slujitor ordinat;

e) să îndeplinească criteriile prevăzute de Scriptură în epistolele 1 Tim. 3: 1-13 şi 1 Tit: 6-9:

-în viaţa lui personală trebuie să fie: cumpătat, înţelept, blând, să nu fie beţiv, să nu fie bătăuş, să nu fie gâlcevitor, să nu fie încăpăţânat, liber de dragostea de bani, drept, iubitor de bine, înfrânat;

-în viaţa familiei sale trebuie să fie: bărbatul unei singure neveste, un bun conducător al propriei sale case;

-în viaţa lui spirituală trebuie să fie sfânt, să se ţină de Cuvântul adevărat, să nu fie nou-convertit;

-în relaţiile sale interpersonale trebuie să aibă o bună reputaţie în afara bisericii, să fie vrednic de cinste;

-în slujirea lui trebuie să fie ospitalier, capabil să înveţe pe alţii.

(2) În vederea ordinării sau recunoaşterii, slujitorii propuşi vor fi examinaţi din punct de vedere doctrinar, după cum urmează:

a) pastorii - de către Comitetul executiv;

b) prezbiterii şi diaconii - de către conducerea comunităţii regionale, teritoriale sau etnice;

c) apostolii, misionarii şi evangheliştii - de către conducerea comunităţii regionale, teritoriale sau etnice.

(3) Comisia de ordinare a slujitorilor va fi formată din cel puţin 3 pastori, în cazul ordinării pastorilor şi prezbiterilor, şi de cel puţin 2 pastori în cazul ordinării diaconilor.

 

Art. 38.

Fiecare slujitor ordinat va semna un angajament solemn de fidelitate faţă de Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România şi va primi o legitimaţie care îi atestă dreptul de a-şi exercita slujba pentru care a fost învestit.

 

C. Pierderea calităţii de slujitor. Condiţii şi proceduri

 

Art. 39.

(1) Calitatea de slujitor poate fi suspendată din următoarele motive:

a) încălcarea condiţiilor biblice care au stat la baza ordinării;

b) încălcarea angajamentului solemn de slujitor al bisericii;

c) abateri de la prevederilor prezentului statut;

d) abateri grave sau repetate de la conduita spirituală personală;

e) nerespectarea sistematică a atribuţiilor de slujire.

(2) În situaţia în care se impune suspendarea prevăzută alin. (1), comitetul bisericii anunţă comunitatea regionala, etnică sau teritorială asupra necesităţii de declanşare a procedurii de suspendare. Finalizarea cercetării se va face în baza unei rezoluţii. Dacă rezoluţia este aceea de suspendare, ea va fi înaintată Comitetului executiv, care va delibera asupra situaţiei, verificând condiţiile de legalitate şi legitimitate ale cauzei. Consiliul bisericesc decide, prin hotărâre definitivă, modalitatea de soluţionare a rezoluţiei. Pe toată durata procesului de suspendare părţile implicate în cauză au dreptul la contestaţie, potrivit procedurii de contencios.

 

Art. 40.

(1) Calitatea de slujitor poate fi revocată în situaţiile prevăzute în art. 39, dacă gravitatea situaţiei o impune. Revocarea operează de asemenea dacă în intervalul suspendării persoana în cauză nu îşi revizuieşte comportamentul sau atitudinea care a dus la aplicarea suspendării.

(2) Procedura revocării se realizează potrivit art. 39 alin. (2).

(3) Atât pe perioada suspendării, cât şi în cazul revocării se retrage legitimaţia de slujitor.

 

Art. 41.

Slujitorii bisericii sunt datori să păstreze secretul mărturisirii personale. În relaţia cu autorităţile de stat, slujitorul poate invoca secretul mărturisirii, după caz, potrivit libertăţii de conştiinţă.

 

D. Angajarea slujitorilor

 

Art. 42.

(1) Biserica hotărăşte angajarea slujitorilor prevăzuţi la art. 37, în funcţie de nevoi şi de posibilităţi. În afară de aceştia, biserica mai poate angaja personal administrativ şi de specialitate.

(2) Angajarea personalului se face de către comunitatea regională, teritorială sau etnică, la cererea comitetului bisericii, conform statului de funcţii, aprobat de Adunarea generală a bisericii, atunci când biserica locală nu are posibilitatea să facă acest lucru.

 

SECŢIUNEA a 5-a
Conducerea bisericii locale

 

A. Pastorul bisericii

 

Art. 43.

(1) Biserica penticostală locală este condusă de pastorul ales de Adunarea generală a bisericii şi confirmat de comunitatea regională, teritorială sau etnică şi de Comitetul executiv al Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.

(2) Pastorul este ajutat în activitatea sa de comitetul bisericii, ales de asemenea de Adunarea generală.

 

Art. 44.

Pastorul bisericii are următoarele atribuţii:

a) predicarea şi învăţarea Sfintelor Scripturi;

b) pregătirea şi îndrumarea celorlalţi slujitori ai bisericii;

c) organizarea şi îndrumarea activităţilor spirituale şi administrative ale bisericii;

d) păstorirea membrilor bisericii;

e) coordonarea serviciilor divine la care este prezent;

f) prezidarea şedinţelor comitetului bisericii şi, în lipsa sa, delegarea acestei responsabilităţi unui alt slujitor din comitetul bisericii;

g) coordonarea activităţii membrilor comitetului bisericii, precum şi a tuturor compartimentelor bisericii;

h) oficierea actelor de cult, ocazii în care poate solicita ajutorul celorlalţi slujitori ordinaţi.

 

Art. 45.

Bisericile cu peste 300 de membri pot avea pe lângă pastorul coordonator şi unul sau mai mulţi pastori asistenţi, în raport cu numărul de membri ai bisericii. Aceştia ajută nemijlocit la îndeplinirea atribuţiilor pastorale şi preiau responsabilităţile ce le sunt delegate de către pastorul coordonator.

 

Art. 46.

Nimeni nu poate fi promovat direct pastor, fără a fi îndeplinit o stagiatură în slujba de diacon, apoi ca prezbiter.

 

Art. 47.

(1) În vederea bunei desfăşurării a activităţii, în cadrul comunităţii regionale, etnice sau teritoriale pot funcţiona pastori de sector sau pastori coordonatori de zonă.

(2) Pastorii de sector au atribuţiile pastorilor care deservesc bisericile locale, dar le exercită în mai multe biserici care alcătuiesc un sector de slujire.

(3) Pastorii coordonatori de zonă au următoarele atribuţii:

a) supraveghează şi îndrumă activitatea spirituală şi administrativă a bisericilor de pe teritoriul cel puţin al unui judeţ;

b) primesc sesizările pastorilor de sector sau ale bisericilor din teritoriu cu privire la diferite nevoi spirituale sau abateri de la rânduiala duhovnicească şi se implică în rezolvarea lor, ţinând cont de responsabilităţile celorlalţi slujitori şi conlucrând armonios cu aceştia;

c) sesizează preşedintele comunităţii regionale cu privire la abaterile slujitorilor de la morala sau doctrina sănătoasă ori de la rânduiala duhovnicească a Bisericii Penticostale şi propune analizarea acestora de comitetul comunităţii regionale sau de Comisia de disciplină.

 

B. Comitetul bisericii

 

Art. 48.

(1) Comitetul bisericii locale se compune din pastor, conducător, acolo unde nu este un pastor localnic, secretar, casier, 2 cenzori şi mai mulţi membri, după cum decide Adunarea generală.

(2) Pastorul coordonează activitatea comitetului bisericii, iar conducătorul conduce serviciile divine în lipsa pastorului, potrivit competenţelor ce îi sunt delegate de către acesta.

(3) Secretarul ţine evidenţa membrilor bisericii, efectuează corespondenţa, întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor de comitet şi ale Adunării generale şi ţine la zi evidenţa patrimoniului acesteia.

(4) Casierul răspunde de gestiunea casieriei, păstrează banii şi alte valori, ţine registrele de casa şi de bancă la zi şi efectuează plăţi în baza hotărârilor comitetului bisericii, respectiv a dispoziţiilor de plată semnate de cei în drept.

(5) Cu avizul comunităţii regionale, teritoriale sau etnice, în caz de excepţie, casierul poate fi şi din afara comitetului bisericii.

(6) Cenzorii controlează din proprie iniţiativă operaţiunile financiar-contabile ale bisericii, semestrial, şi consemnează constatările făcute într-un proces-verbal.

(7) Ceilalţi membri ai comitetului bisericii vor avea atribuţiile stabilite în cadrul comitetului bisericii.

 

Art. 49.

Atribuţiile comitetului bisericii sunt:

a) conduce operativ activitatea bisericii sub coordonarea pastorului, pe tot timpul mandatului încredinţat;

b) stabileşte direcţiile şi obiectivele de dezvoltare ale bisericii;

c) urmăreşte respectarea bunei rânduieli în biserică;

d) împreună cu pastorul hotărăsc şi aplică măsurile de disciplinare a membrilor, în caz de abateri;

e) îngrijeşte de săraci, văduve şi orfani;

f) întocmeşte bugetul bisericii şi îl supune spre aprobare Adunării generale;

g) rezolvă orice alte sarcini încredinţate de Adunarea generală.

 

Art. 50.

(1) Alegerile de comitet se fac o dată la 4 ani. Adunarea generală a bisericii poate acorda cel mult un nou mandat comitetului în exerciţiu.

(2) Propunerile candidaţilor pentru a fi aleşi în noul comitet al bisericii vor fi făcute de pastorul bisericii sau de pastor în colaborare cu o comisie de propuneri, formată din oameni cu o experienţă deosebită în lucrare.

(3) Candidaţii propuşi pentru a fi aleşi în comitetul bisericii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să aibă un caracter ales şi o înaltă ţinută morală şi spirituală;

b) să aibă o mărturie demnă în ceea ce priveşte familia lor;

c) să aibă capacitatea şi disponibilitatea de a îndeplini sarcinile încredinţate;

d) să aibă o vechime de cel puţin 5 ani în cadrul Cultului Penticostal şi 2 ani în biserica respectivă; fac excepţie bisericile nou-înfiinţate;

e) să nu fi fost sancţionat disciplinar pe linie bisericească pentru abateri grave, conform art. 30 alin. (7) lit. c)-e).

 

C. Adunarea generală a bisericii

 

Art. 51.

(1) Adunarea generală a bisericii este alcătuită din toţi membrii care se bucură de drepturi depline şi care se află în ţară.

(2) Adunarea generală a bisericii se întruneşte o dată pe an în şedinţă ordinară, şi ori de câte ori este nevoie, în şedinţe extraordinare.

(3) Adunarea generală a bisericii are următoarele atribuţii:

a) alege pastorul bisericii şi îl pune în slujbă cu acordul comunităţii regionale, teritoriale sau etnice şi în prezenţa delegatului acesteia;

b) alege comitetul bisericii la expirarea mandatului sau când situaţia o impune;

c) solicită comunităţii regionale, teritoriale sau etnice recunoaşterea prezbiterilor, a diaconilor şi a celorlalţi slujitori aleşi;

d) aprobă execuţia bugetară şi descărcarea de gestiune a comitetului bisericii, precum şi bugetul bisericii;

e) aprobă cumpărările şi vânzările de bunuri mobile şi imobile, precum şi alte investiţii necesare bunei desfăşurări a activităţii;

f) desemnează prin vot delegaţii bisericii pentru Adunarea generală a comunităţii regionale, teritoriale sau etnice, Conferinţa naţională şi Congresul Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.

(4) Adunarea generală a bisericii se convoacă şi este prezidată de pastor, iar în lipsa acestuia, de către un alt membru cu funcţie de răspundere: pastor asistent, prezbiter, diacon sau conducător de biserică, delegat de pastor ori de Comunitatea regională, teritorială sau etnică.

(5) Adunarea generală a bisericii se convoacă cu două săptămâni înainte de data fixată pentru întrunirea ei şi se consideră statutară dacă întruneşte cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor. În cazul neîntrunirii numărului statutar, Adunarea generală se va ţine peste o săptămână, cu numărul membrilor prezenţi la această dată.

(6) În situaţii deosebite, ca urmare a sesizării scrise, motivate şi semnate de majoritatea membrilor comitetului bisericii sau cel puţin de o treime din numărul membrilor bisericii, comunitatea regională, teritorială sau etnică convoacă Adunarea generală a bisericii, cu anunţarea în scris, cu cel puţin o săptămână înainte.

 

SECŢIUNEA a 6-a
Activităţile bisericii locale

 

Art. 52.

Biserica, prin slujitorii, membrii şi aparţinătorii ei, îşi desfăşoară activitatea spirituală, culturală, de învăţământ, social-caritabilă şi administrativ-gospodărească.

 

Art. 53.

Biserica are datoria să depună mărturie creştină prin cuvânt şi faptă, pentru a răspândi Evanghelia şi dragostea lui Dumnezeu în societate.

 

Art. 54.

Biserica acordă asistenţă spirituală membrilor şi aparţinătorilor ei, persoanelor din afara ei care i-o solicită, precum şi tuturor categoriilor sociale care au nevoie de asistenţă în orfelinate, aziluri, unităţi de învăţământ, spitale, unităţi militare, penitenciare, alte unităţi şi altele asemenea.

 

Art. 55.

(1) Biserica îşi desfăşoară slujbele religioase obişnuite în lăcaşul propriu, închiriat sau în orice alt spaţiu destinat acestui scop.

(2) Zilele şi orele în care au loc serviciile divine se stabilesc de către fiecare biserică în parte.

(3) Slujbele speciale sau ocazionale ale bisericii pot fi organizate în aer liber, în săli publice, în alte spaţii amenajate special sau pe stadioane.

(4) La serviciile divine participă credincioşii penticostali. Pot participa şi alte persoane, cu condiţia respectării rânduielii stabilite de către biserică.

 

Art. 56.

Biserica poate organiza studii biblice şi grupe de părtăşie în casele membrilor sau aparţinătorilor ei. Grupele de studiu biblic şi cele de părtăşie frăţească nu constituie organizaţii bisericeşti de sine stătătoare.

 

Art. 57.

Biserica poate înfiinţa, organiza şi întreţine, singură sau în asociere cu alte biserici, unităţi de învăţământ religios de orice grad, societăţi misionare, tabere şcolare şi de tineret, orfelinate, aziluri, case de odihnă, edituri, tipografii, mijloace de informare în masă, unităţi productive, cimitire confesionale şi alte activităţi pe linia scopului propus, în spiritul prezentului statut.

 

Art. 58.

Biserica poate trimite misionari în ţară şi în străinătate pentru răspândirea Evangheliei şi pentru activităţi cu caracter social-umanitar.

 

SECŢIUNEA a 7-a
Patrimoniul bisericii

 

Art. 59.

Biserica locală, prin Adunarea generală, dispune de patrimoniul şi de fondurile ei, fără niciun amestec din afară. Gestionarea acestora se face de către comitetul bisericii.

 

Art. 60.

Biserica poate avea în proprietate lăcaşul de cult cu anexele şi terenurile aferente, case pastorale şi pentru personalul de serviciu, clădiri şi terenuri pentru unităţile de învăţământ, unităţi sanitare, de caritate şi de odihnă, mijloace materiale şi tehnice necesare desfăşurării activităţii proprii, cimitir confesional şi alte bunuri.

 

Art. 61.

În vederea dobândirii sau înstrăinării bunurilor mobile şi imobile, biserica nu are nevoie de avizul sau aprobarea unui organ ierarhic superior, cu excepţia bunurilor imobile care au destinaţia de lăcaş de cult.

 

Art. 62.

Biserica se întreţine din contribuţiile şi zeciuielile membrilor ei, din donaţii din partea persoanelor fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, cu respectarea principiului biblic privind moralitatea provenienţei acestora, şi din alte activităţi proprii.

 

Art. 63.

Donaţiile de orice natură făcute bisericii în mod legal intră în proprietatea acesteia şi nu pot fi restituite sub nicio formă donatorilor.

 

Art. 64.

Conform învăţăturii Sfintelor Scripturi şi potrivit nevoilor concrete ale lucrării lui Dumnezeu, fiecare biserică are datoria să participe la susţinerea financiară a comunităţii regionale, teritoriale sau etnice a Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.

 

CAPITOLUL IV
Comunitatea regională, teritorială sau etnică

 

SECŢIUNEA 1
Constituirea comunităţii

 

Art. 65.

Bisericile penticostale locale de pe raza unuia sau a mai multor judeţe se pot uni pentru a constitui o comunitate penticostală regională, cu scopul de a se sprijini reciproc în lucrarea de evanghelizare şi de zidire duhovnicească, precum şi pentru a avea un mijloc de reprezentare colectivă în faţa autorităţilor locale şi în relaţiile lor cu conducerea Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din Romania.

 

Art. 66.

(1) Bisericile locale dintr-una sau mai multe ţări învecinate se pot uni pentru a forma o comunitate penticostală teritorială din diaspora, cu scopul de a se sprijini reciproc în lucrarea de evanghelizare şi de zidire duhovnicească, precum şi pentru a avea un mijloc de reprezentare colectivă în faţa autorităţilor locale şi în relaţiile lor cu conducerea Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din Romania.

(2) Dobândirea personalităţii juridice se face cu respectarea dispoziţiilor legale specifice statului pe al cărui teritoriu îşi deşfăşoară activitatea.

 

Art. 67.

Bisericile penticostale locale aparţinând unei anumite etnii se pot uni pentru a constitui o comunitate penticostală etnică, având acelaşi scop prevăzut la art. 53.

 

Art. 68.

Înfiinţarea unei comunităţi regionale, teritoriale sau etnice se face prin hotărârea Adunării de constituire, a delegaţilor tuturor bisericilor implicate, cu votul a cel puţin trei pătrimi din numărul acestora şi cu aprobarea Consiliului bisericesc. Din rândul delegaţilor trebuie să facă parte pastorii şi conducătorii bisericilor.

 

SECŢIUNEA a 2-a
Atribuţiile comunităţii regionale, teritoriale sau etnice

 

Art. 69.

Atribuţiile comunităţii regionale, teritoriale sau etnice sunt:

a) asistă bisericile locale în lucrarea de zidire spirituală, de vestire a Evangheliei şi de educaţie creştină;

b) încurajează şi ajută la înfiinţarea de noi biserici;

c) pregăteşte slujitori duhovniceşti pentru bisericile din cadrul comunităţii;

d) asistă bisericile, la solicitarea acestora, şi intervine, când situaţia o impune, în probleme de disciplină bisericească;

e) hotărăşte asupra propunerilor făcute de biserici cu privire la ordinarea de noi slujitori;

f) efectuează, la cerere, angajarea şi plata personalului deservent al bisericilor locale, din fondurile provenite de la acestea, precum şi angajarea şi plata personalului propriu;

g) îndrumă şi exercită controlul de legalitate în problemele financiare ale bisericilor;

h) îndeplineşte alte activităţi specifice pentru realizarea obiectivului pentru care a fost constituită.

 

SECŢIUNEA a 3-a
Conducerea comunităţii regionale

 

Art. 70.

Organele de conducere ale comunităţii regionale, teritoriale sau etnice sunt:

a) Adunarea generală;

b) Comitetul comunităţii;

c) Biroul permanent.

 

A. Adunarea generală a comunităţii regionale

 

Art. 71.

(1) Adunarea generală a comunităţii regionale se compune din toţi păstorii legitimaţi în cadrul comunităţii şi câte un delegat la 200 de membri.

(2) Adunarea generală a comunităţii teritoriale se compune din toţi păstorii legitimaţi în cadrul comunităţii şi câte un delegat la 50 de membri.

(3) Adunarea generală a comunităţii etnice se compune din toţi păstorii legitimaţi în cadrul comunităţii şi câte un delegat pentru fiecare biserică.

(4) Adunarea generală a comunităţii regionale, teritoriale sau etnice se convoacă de Biroul permanent al comunităţii o dată la 4 ani, în şedinţă ordinară electivă, şi ori de câte ori este nevoie în şedinţă extraordinară.

(5) Şedinţele ordinare elective ale Adunării generale a comunităţii regionale, teritoriale sau etnice vor fi prezidate de către un membru al Comitetului executiv.

(6) Atribuţiile Adunării generale a comunităţii regionale, teritoriale sau etnice sunt:

a) primeşte raportul Comitetului comunităţii regionale, teritoriale sau etnice şi aprobă descărcarea de gestiune pe baza raportului Comisiei de cenzori;

b) alege Comitetul comunităţii regionale, teritoriale sau etnice, Biroul permanent şi Comisia de cenzori formată din 3 membri;

c) revocă Comitetul comunităţii regionale, teritoriale sau etnice şi Biroul Permanent atunci când constată că membrii acestora nu mai corespund condiţiilor statutare care au stat la baza alegerii lor;

d) alege pentru următorii 4 ani reprezentanţii comunităţii în Consiliul bisericesc;

e) ia hotărâri privind cumpărarea şi vânzarea de bunuri mobile şi imobile şi alte materiale necesare activităţii proprii;

f) ia orice hotărâri care privesc bunul mers al comunităţii regionale, teritoriale sau etnice.

 

B. Comitetul comunităţii regionale, teritoriale sau etnice

 

Art. 72.

(1) Comitetul comunităţii regionale, teritoriale sau etnice este ales de Adunarea generală şi se compune din 5 până la 11 pastori.

(2) Pentru a fi aleşi în Comitetul comunităţii regionale, teritoriale sau etnice, pastorii trebuie îndeplinească următoarele condiţii:

a) să aibă o vechime de cel puţin 5 ani în pastoraţie, cu excepţia comunităţilor nou-înfiinţate;

b) să fie recunoscuţi pentru ataşamentul lor ferm la doctrina, rânduiala şi valorile morale şi spirituale ale Cultului Penticostal;

c) să fie recunoscuţi pentru principialitatea şi probitatea caracterului lor;

d) să fi dovedit eficienţă şi competenţă în lucrarea lor pastorală;

e) să nu fi fost sancţionaţi disciplinar pentru abateri.

(3) Comitetul comunităţii regionale, teritoriale sau etnice se compune din preşedinte, unul sau 2 vicepreşedinţi, secretar şi mai mulţi membri, până la completarea numărului statutar. Dintre aceştia se aleg pastorii coordonatori de zonă.

(4) Preşedintele comunităţii regionale, teritoriale sau etnice are următoarele atribuţii:

a) conduce activitatea curentă a comunităţii regionale, teritoriale sau etnice şi stabileşte sarcini concrete pentru membrii Comitetului comunităţii regionale, teritoriale sau etnice;

b) răspunde nemijlocit de activitatea spirituală din cadrul comunităţii regionale, teritoriale sau etnice, emite decizii de angajare a personalului şi de modificare a drepturilor salariale ale personalului angajat;

c) prezidează şedinţele Comitetului comunităţii regionale, teritoriale sau etnice şi şedinţele extraordinare ale Adunării generale.

(5) Vicepreşedinţii asigură conducerea comunităţii regionale, teritoriale sau etnice în lipsa preşedintelui şi preiau orice responsabilitate stabilită în fişa de post, pe principiul delegării de autoritate. Delegarea de autoritate se va face în scris atunci când intervin deplasări de lungă durată, incapacitate fizică sau de altă natură.

(6) Secretarul efectuează corespondenţa, întocmeşte procesele-verbale ale Adunării generale şi ale Comitetului comunităţii regionale, teritoriale sau etnice, ţine evidenţa cărţilor de muncă ale personalului angajat şi orice alte evidenţe necesare activităţii comunităţii regionale, teritoriale sau etnice.

(7) Ceilalţi membri ai Comitetului comunităţii regionale, teritoriale sau etnice vor avea sarcinile stabilite în sedinţele comitetului.

(8) Comitetul comunităţii regionale, teritoriale sau etnice are următoarele atribuţii:

a) conduce activitatea Comunităţii regionale, teritoriale sau etnice pe durata mandatului încredinţat;

b) duce la îndeplinire hotărârile Adunării generale ale comunităţii regionale, teritoriale sau etnice;

c) pregăteşte lucrările Adunării generale ale comunităţii regionale, teritoriale sau etnice;

d) ia orice hotărâri necesare pentru bunul mers al comunităţii;

e) cercetează abaterile de la morala creştină sau de la doctrina penticostală a pastorilor şi face propuneri Comitetului executiv în vederea sancţionării celor vinovaţi;

f) cercetează abaterile de la morala creştină sau de la doctrina penticostală a celorlalţi slujitori şi ia măsurile ce se impun.

 

C. Biroul permanent al comunităţii regionale, teritoriale sau etnice

 

Art. 73.

Biroul permanent al comunităţii regionale, teritoriale sau etnice este format din preşedinte, vicepreşedinţi şi secretar şi rezolvă problemele curente din cadrul comunităţii regionale, teritoriale sau etnice.

 

Art. 74.

Ceilalţi angajaţi ai comunităţii regionale, teritoriale sau etnice răspund de activitatea lor conform fişei postului şi contractului de muncă în baza căruia au fost angajaţi.

 

Art. 75.

În cadrul comunităţii regionale, teritoriale sau etnice pot funcţiona diferite comisii pe domenii de activitate, care îşi vor desfăşura activitatea specifică în baza regulamentelor proprii, avizate de conducerea comunităţii regionale, teritoriale sau etnice.

 

SECŢIUNEA a 4-a
Patrimoniul comunităţii regionale, teritoriale sau etnice

 

Art. 76.

Comunitatea regională, teritorială sau etnică poate avea imobile proprii, aziluri pentru bătrâni, case de odihnă, edituri, tipografii, unităţi de învăţământ de toate gradele, societăţi misionare, studio radio sau TV şi alte unităţi pentru realizarea scopului propus.

 

Art. 77.

(1) Comunitatea regională, teritorială sau etnică se susţine financiar din contribuţia tuturor bisericilor din cadrul ei. Ea poate primi donaţii de la orice persoană fizică sau juridică din ţară ori din străinătate, cu respectarea principiului biblic privind moralitatea provenienţei acestora.

(2) Donaţiile de orice natură făcute în mod legal comunităţii regionale, teritoriale sau etnice intră în proprietatea acesteia şi nu pot fi restituite.

 

Art. 78.

La nivelul comunităţii regionale, teritoriale sau etnice funcţionează unul sau mai multe seminarii biblice penticostale, pentru pregătirea de noi lucrători în cadrul bisericilor din zonă şi pentru instruirea celor deja implicaţi în lucrare.

 

Art. 79.

(1) Ştampila comunităţii regionale, teritoriale sau etnice este rotundă, cu diametrul de 35 mm. Circumferinţa ei este delimitată de două cercuri concentrice la distanţă de 1 mm unul faţă de celălalt, cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groasă. Pe circumferinţa interioară a cercului mai mic se scrie, în formă rotundă, "Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România", iar pe un al doilea rând interior, sub formă de cerc, se scrie comunitatea regională, teritorială sau etnică, după care urmează denumirea comunităţii.

(2) În centrul ştampilei se află imaginea unui porumbel în zbor care coboară, de la care pornesc raze în toate direcţiile, până la circumferinţa unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm.

 

Art. 80.

Comunitatea regională, teritorială sau etnică se dizolvă atunci când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza înfiinţării ei. În caz de dizolvare, patrimoniul comunităţii regionale, teritoriale sau etnice trece la Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.

 

CAPITOLUL V
Conducerea Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România

 

Art. 81.

(1) Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România este format din toate bisericile penticostale locale, organizate în comunităţi regionale, teritoriale sau etnice, Institutul Teologic Penticostal şi Casa de Pensii şi Ajutoare a C.C.P.

B.D.A.R.

(2) Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România este organizaţia centrală de reprezentare a intereselor generale ale părţilor ei componente.

(3) Organele de conducere ale Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România sunt:

a) Adunarea generală;

b) Consiliul bisericesc;

c) Comitetul executiv.

 

SECŢIUNEA 1
Adunarea generală

 

A. Organizare şi funcţionare

 

Art. 82.

(1) Adunarea generală a Cultului Creştin Penticostal se compune din toţi pastorii în exerciţiu şi din câte un delegat la 1.500 de membri. Bisericile locale care au un număr mai mic de membri se vor asocia prin bună înţelegere şi vor alege delegatul lor la Adunarea generală a Cultului Creştin Penticostal, cu prioritate dintre prezbiteri sau diaconi.

(2) Adunarea generală a Cultului Creştin Penticostal se convoacă de Comitetul executiv în şedinţe ordinare cu caracter electiv o dată la 4 ani, când se constituie în Congresul Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică.

(3) Adunarea generală a Cultului Creştin Penticostal se convoacă anual de Comitetul executiv, în şedinţe ordinare cu caracter spiritual şi organizatoric, constituindu-se în Conferinţa naţională a Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică, la care vor participa toţi pastorii în exerciţiu.

(4) Adunarea generală a cultului se convoacă de Comitetul executiv în şedinţe extraordinare pentru modificarea actelor normative, când se constituie în Congresul de lucru al Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică.

 

B. Atribuţiile Adunării generale

 

Art. 83.

(1) Atribuţiile Adunării generale a Cultului Creştin Penticostal sunt:

a) primeşte raportul de activitate al Consiliului bisericesc şi al Comisiei de cenzori;

b) descarcă de gestiune Consiliul bisericesc;

c) alege din cadrul Consiliului bisericesc membrii Comitetului executiv, care trebuie să aibă o vechime în pastoraţie de cel puţin 8 ani;

d) alege Comisia de cenzori alcătuită din 3 membri;

e) face modificări în Statutul Cultului Creştin Penticostal, la propunerea Consiliului bisericesc;

f) aduce îmbunătăţiri la Mărturisirea de credinţă, la propunerea Consiliului bisericesc;

g) votează moţiuni şi rezoluţii referitoare la morala creştină, libertatea religioasă, drepturile omului, mediul încojurător şi alte probleme de interes major;

h) hotărăşte în privinţa colaborării Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică cu alte organizaţii religioase din ţară şi din străinătate, în condiţiile păstrării identităţii sale spirituale şi administrative.

 

Art. 84.

(1) Lucrările Congresului Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică vor fi prezidate de un birou de zi, format din 5 membri, condus de un preşedinte ales, la propunerea Adunării generale.

(2) Conferinţa naţională a Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică va fi condusă de Comitetul executiv.

 

SECŢIUNEA a 2-a
Consiliul bisericesc

 

A. Organizare şi funcţionare

 

Art. 85.

(1) Consiliul bisericesc este forul superior de conducere al Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România între adunările generale elective.

(2) Consiliul bisericesc este format din 31 de membri, aleşi dintre pastorii care au cel puţin 8 ani în pastoraţie.

(3) Fac parte de drept din Consiliul bisericesc preşedinţii comunităţilor penticostale regionale şi un reprezentant al comunităţilor etnice.

(4) Consiliul bisericesc se întruneşte de cel puţin două ori pe an şi este convocat de Comitetul executiv sau de cel puţin jumătate din numărul consilierilor. Hotărârile consiliului se iau cu majoritate simplă, în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor.

(5) Consiliul bisericesc este prezidat de preşedintele Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, asistat de secretarul general.

 

B. Atribuţiile Consiliului bisericesc

 

Art. 86.

Consiliul bisericesc are următoarele atribuţii:

a) îndrumă şi controlează activitatea Comitetului executiv;

b) înfiinţează şi organizează departamente de lucru şi aprobă regulamentele acestora;

c) duce la îndeplinire hotărârile Congresului şi ale Conferinţei naţionale ale Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, delegând sarcini specifice Comitetului executiv şi comisiilor de specialitate;

d) analizează situaţia generală din cadrul Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România şi face recomandări bisericilor şi celorlalte organizaţii membre pentru buna desfăşurare a activităţii acestora;

e) hotărăşte, când situaţia o impune, excluderea din Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România a unei biserici sau a altei organizaţii membre, care s-a abătut de la doctrina penticostală sau de la morala creştină;

f) propune Conferinţei naţionale colaborarea Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România cu organizaţii penticostale, evanghelice, ecumenice sau filantropice atât din interiorul, cât şi din exteriorul ţării, în condiţiile păstrării identităţii spirituale şi administrative;

g) descarcă de gestiunea anuală Comitetul executiv, după prezentarea raportului Comisiei de cenzori;

h) votează bugetul Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România;

i) îi revocă pe acei membri ai Comitetului executiv care nu corespund sau demisionează, iar în caz de deces completează locurile rămase libere, cu informarea Adunării generale;

j) aprobă cumpărări şi vânzări de bunuri imobile necesare activităţii centrale;

k) îi validează sau îi invalidează, atunci când situaţia o impune, pe rectorul Institutului Teologic Penticostal, pe redactorul-şef al publicaţiei centrale de presă şi pe preşedintele şi pe directorul Casei de Pensii şi Ajutoare a Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România;

l) judecă abaterile de la conduita creştină sau de la Mărturisirea de credinţă ale slujitorilor şi ia hotărâri în acest sens, ca instanţă de apel;

m) stabileşte perioadele pentru alegeri în bisericile locale, la comunităţile regionale, teritoriale sau etnice şi la nivel central.

 

SECŢIUNEA a 3-a
Comitetul executiv

 

A. Organizare şi funcţionare

 

Art. 87.

(1) Comitetul executiv este însărcinat cu conducerea curentă a Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România prin Biroul permanent şi se compune din: preşedinte, 2 vicepreşedinţi, secretar general, trezorier şi 2 membri.

(2) Preşedintele reprezintă Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România în relaţiile oficiale, coordonează activitatea Consiliului bisericesc şi a Comitetului executiv, emite decizii cu privire la personalul angajat, ordonează plăţile şi semnează actele şi documentele împreună cu secretarul general, ia orice alte hotărâri în limita competenţei sale.

(3) Secretarul general coordonează personalul angajat al Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. El are răspunderea activităţii operative privind personalul administrativ şi de specialitate. În situaţii speciale reprezintă Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România în relaţiile oficiale. Împreună cu preşedintele ordonează plăţile şi semnează actele şi documentele Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.

(4) El are în subordine secretarul, care efectuează corespondenţa şi ţine la zi evidenţa necesară activităţii centrale.

(5) Vicepreşedinţii asigură conducerea Comitetului executiv în lipsa preşedintelui şi se implică activ în rezolvarea sarcinilor ce le sunt încredinţate în cadrul şedinţelor acestuia.

(6) Trezorierul răspunde de gestiunea financiar-contabilă a Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România şi îl are în subordine pe contabilul-şef.

(7) Ceilalţi membri ai Comitetului executiv participă la întrunirile acestuia cu drept de vot şi se implică activ în rezolvarea sarcinilor ce le revin.

 

B. Atribuţiile Comitetului executiv

 

Art. 88.

(1) Atribuţiile Comitetului executiv sunt:

a) conduce activitatea curentă a Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România;

b) duce la îndeplinire hotărârile Consiliului bisericesc;

c) rezolvă, la solicitarea comunităţii regionale, teritoriale sau etnice, problemele deosebite care apar în cadrul bisericilor;

d) susţine şi apără interesele bisericilor şi ale celorlalte organizaţii penticostale, la cererea acestora;

e) aprobă angajarea personalului necesar desfăşurării activităţii centrale;

f) întocmeşte proiectul de buget al Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România şi urmăreşte execuţia bugetară;

g) aprobă achiziţionarea bunurilor mobile necesare activităţii centrale.

(2) Hotărârile Comitetului executiv au valabilitate numai dacă au fost votate de majoritatea simplă a membrilor săi.

(3) Comitetul executiv se convoacă de către preşedintele Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România şi se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.

(4) Nu se admite cumulul de funcţii pentru funcţiile executive (preşedinte, vicepreşedinte, secretar) la nivelul Comitetului executiv şi la nivelul comunităţilor regionale, teritoriale sau etnice.

 

Art. 89.

(1) În desfăşurarea activităţii sale, Comitetul executiv este ajutat de către Biroul permanent, care este format din: preşedintele cultului, vicepreşedinţi şi secretar general.

(2) Biroul permanent este un instrument de lucru, ajutător în susţinerea activităţii Comitetului executiv.

(3) Biroul permanent soluţionează probleme cu caracter urgent, de natură administrativă, prezintă referate, rapoarte, informări din partea departamentelor de specialitate sau orice alt tip de documente în vederea informării corecte şi exacte a Comitetului executiv.

(4) Biroul permanent analizează şi investighează problemele ivite şi prezintă concluziile Comitetului executiv, care decide asupra modului de soluţionare a acestora.

 

CAPITOLUL VI
Învăţământul confesional

 

SECŢIUNEA 1
Organizare şi funcţionare

 

Art. 90.

Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România înfiinţează şi organizează unităţi de învăţământ pentru pregătirea personalului de cult, a profesorilor de religie, precum şi a altor specialişti necesari desfăşurării activităţii religioase.

 

Art. 91.

Forma, gradul, numărul şi planul de şcolarizare pentru instituţiile de învăţământ propriu se decid de Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România în condiţii de autonomie a unităţilor administrativ-teritoriale ale cultului şi potrivit legii.

 

Art. 92.

Principalele forme de învăţământ din cadrul Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România sunt:

a) şcoala duminicală, în cadrul bisericii locale;

b) grădiniţele pentru preşcolari; ele se organizează de biserica locală potrivit metodologiei şi normelor legale specifice;

c) şcolile primare;

d) şcolile gimnaziale;

e) seminariile biblice, în cadrul comunităţilor regionale, teritoriale, etnice;

f) liceele cu profil teologic;

g) unităţile de învăţământ superior.

 

SECŢIUNEA a 2-a
Organizarea învăţământului în biserica locală.
Şcoala duminicală

 

Art. 93.

Şcoala duminicală reprezintă o formă specifică învăţământului confesional şi se organizează în baza principiului potrivit căruia părinţii sau, după caz, reprezentantul legal sau tutorele copilului aleg confesiunea copilului şi, respectiv, forma de învăţământ specifică confesiunii.

 

Art. 94.

Şcoala duminicală se organizează şi îşi desfăşoară activitatea potrivit programei Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. În cadrul şcolii duminicale îşi desfăşoară activitatea învăţători care sunt aleşi de biserica locală. Elevii primesc calificative sau note care, la cerere, pot fi transmise şcolilor, pe care aceştia le frecventează, pentru disciplina Religie.

 

SECŢIUNEA a 3-a
Organizarea învăţământului superior în Cultul Creştin
Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România

 

Art. 95.

(1) Învăţământul teologic superior cuprinde Institutul Teologic Penticostal, facultăţi de teologie, asistenţă socială, precum şi orice alte forme necesare desfăşurării în condiţii optime a procesului de instruire şi formare a slujitorilor şi personalului de specialitate.

(2) Învăţământul teologic superior se organizează în condiţiile legii. Senatul este principalul for de conducere. Senatul este condus de către un preşedinte, care este rectorul unităţii de învăţământ.

(3) Rectorul Institutului Teologic Penticostal este ales sau revocat de senatul instituţiei de învăţământ şi confirmat de Consiliul bisericesc în ceea ce priveşte alegerea sau revocarea sa. El reprezintă instituţia din punct de vedere administrativ şi juridic.

(4) Fiecare facultate este condusă de un consiliu profesoral care stabileşte modul operativ de desfăşurare a activităţilor de învăţământ planificate.

 

CAPITOLUL VII
Casa de Pensii şi Ajutoare a Cultului Creştin Penticostal

 

Art. 96.

(1) Casa de Pensii şi Ajutoare se organizează potrivit regulamentului propriu de organizare şi funcţionare şi conform normelor legale în vigoare referitoare la sistemul de pensii şi asigurări sociale.

(2) Casa de Pensii şi Ajutoare are personalitate juridică şi patrimoniu propriu.

 

Art. 97.

Casa de Pensii şi Ajutoare este condusă de Consiliul de administraţie, din care fac parte consilieri aprobaţi de Consiliul bisericesc. Consiliul de administraţie este condus de către un preşedinte, care devine preşedintele Casei de Pensii şi Ajutoare.

 

Art. 98.

Preşedintele Casei de Pensii şi Ajutoare reprezintă această instituţie în raporturile sale cu Consiliul bisericesc, precum şi în alte domenii de interes major.

 

Art. 99.

Conducerea operativă a Casei de Pensii şi Ajutoare se realizeză de către directorul Casei de Pensii şi Ajutoare. Acestuia îi revine sarcina gestionării în bune condiţii a activităţii curente a Casei de Pensii şi Ajutoare.

 

Art. 100.

Directorul Casei de Pensii şi Ajutoare coordonează Biroul permanent al Casei de Pensii şi Ajutoare, care îndeplineşte sarcinile stabilite potrivit regulamentului.

 

Art. 101.

Principalele atribuţii ale Casei de Pensii şi Ajutoare sunt:

a) asigură pensii pentru persoanele care au fost contribuabili potrivit normelor în materie;

b) asigură diferite indemnizaţii, sporuri şi plăţi caracteristice sistemului de asigurări sociale şi pensii;

c) acordă ajutoare şi efectuează plăţi cu caracter umanitar în condiţiile stabilite de prevederile regulamentului.

 

CAPITOLUL VIII
Asistenţa socială în Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România

 

Art. 102.

În desfăşurarea activităţii sale, Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România poate înfiinţa unităţi de asistenţă socială de orice tip, precum: centre de plasament, centre de zi, case de tip familial, centre de urgenţă, cantine, centre de prevenire sau informare, centre maternale, aziluri şi altele asemenea.

 

Art. 103.

(1) Unităţile de asistenţă socială pot funcţiona atât în cadrul unor organizaţii de tip fundaţii sau asociaţii, cât şi în cadrul bisericii locale, în condiţii dispuse de normele specifice în vigoare.

(2) Asistenţa religioasă din unităţile care funcţionează în cadrul bisericii locale se va face potrivit confesiunii penticostale.

 

CAPITOLUL IX
Publicaţii şi mass-media în atenţia Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România

 

Art. 104.

Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România are ca principală publicaţie revista "Cuvântul Adevărului". În desfăşurarea activităţii sale, Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România poate edita şi tipări diverse publicaţii, potrivit principiului dreptului la liberă exprimare.

 

Art. 105.

Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România poate înfiinţa studiouri de înregistrare audio sau video, posturi de radio şi de televiziune şi poate imprima casete audio, compact-discuri, DVD-uri audio ori video, pe linia scopului propus.

 

Art. 106.

Materialele muzicale, poeziile ori mesajele din cadrul serviciilor divine de închinare pot fi folosite fără a atrage responsabilităţi financiare sau de orice altă natură în sarcina bisericii locale.

 

CAPITOLUL X
Dispoziţii finale

 

Art. 107.

Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România se susţine din contribuţia tuturor comunităţilor regionale, teritoriale şi etnice. El poate primi donaţii din partea persoanelor fizice şi juridice, din ţară şi din străinătate, cu respectarea principiului biblic privind moralitatea provenienţei acestora, şi din alte activităţi proprii.

 

Art. 108.

Donaţiile de orice natură făcute în mod legal Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România intră în proprietatea acestuia şi nu pot fi restituite sub nicio formă donatorilor.

 

Art. 109.

Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România poate avea imobile proprii, aziluri pentru bătrâni, case de odihnă, edituri, tipografii, unităţi de învăţământ de orice grad, societăţi misionare, studiouri radio sau TV, unităţi sanitare şi orice alte unităţi şi instituţii, pe linia îndeplinirii activităţii propuse.

 

Art. 110.

În cadrul Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România pot funcţiona comisii sau departamente de lucru, precum şi birouri de specialitate, în baza unor regulamente proprii aprobate de Consiliul bisericesc, care sunt subordonate acestuia.

 

Art. 111.

(1) Ştampila Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România este rotundă, cu diametrul de 35 mm. Circumferinţa ştampilei este delimitată de două cercuri concentrice la distanţă de 1 mm unul faţă de celălalt, cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groasă. Pe circumferinţa interioară a cercului mai mic se scrie în formă rotundă "Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România".

(2) În centrul ştampilei se află imaginea unui porumbel în zbor, care coboară, de la care pornesc raze în toate direcţiile, până la circumferinţa unui cerc imaginar cu diametrul de 15 mm.

 

Art. 112.

Prezentul statut a fost dezbătut şi aprobat în cadrul Congresului de lucru al Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România în data de 23 noiembrie 2005, la Baia Mare.