Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Organizaţiei Religioase "Martorii lui Iehova"

(Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 470 din 25 iunie 2008)

 

În temeiul art. 29 alin. (3) şi al art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 49 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1.

Se recunoaşte Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Organizaţiei Religioase "Martorii lui Iehova", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.657/2003 privind recunoaşterea Statutului de organizare şi funcţionare al Organizaţiei Religioase "Martorii lui Iehova", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 13 iunie 2003.

 

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

                                                         Contrasemnează:
                                                         ───────────────
                                                 Ministrul culturii şi cultelor,
                                                        Adrian Iorgulescu

 

Bucureşti, 18 iunie 2008.

Nr. 658.

 

Anexă
 

Statutul
pentru organizarea şi funcţionarea Organizaţiei Religioase "Martorii lui Iehova"

 

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

 

Art. 1.

Organizaţia Religioasă "Martorii lui Iehova" este un cult religios creştin.

 

Art. 2.

(1) Organizaţia Religioasă "Martorii lui Iehova", denumită în continuare Organizaţia, este persoană juridică română de drept privat, fiind înfiinţată şi funcţionând potrivit Constituţiei, legilor statului român şi dispoziţiilor prezentului statut.

(2) Credinţa Martorilor lui Iehova se predică din anul 1911. Prin Decizia Ministerului Justiţiei nr. 86.310 din 8 august 1949, cultul Martorilor lui Iehova a fost scos în afara legii. Statutul de cult religios recunoscut de statul român a fost redobândit la data de 9 aprilie 1990, prin Sentinţa civilă nr. 1.148/1990, pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în Dosarul nr. 1.174/1990 în vederea acordării personalităţii juridice.

 

Art. 3.

Organizaţia are numai scopuri religioase. Nu desfăşoară niciun fel de activităţi economice şi nu urmăreşte profituri financiare pentru sine sau pentru membrii săi.

 

Art. 4.

Organizaţia funcţionează pe durată nelimitată.

 

Art. 5.

(1) Sediul Organizaţiei este în municipiul Bucureşti şi este cunoscut sub numele de Betel, Casa lui Dumnezeu. Martorii lui Iehova care slujesc benevol pe o perioadă nedeterminată la sediul Organizaţiei sunt membri ai familiei Betel.

(2) Sediul poate fi transferat în orice localitate din România, prin hotărârea Adunării generale.

 

Art. 6.

Organizaţia are ştampilă rotundă cu inscripţia "Organizaţia Religioasă Martorii lui Iehova". Congregaţiile locale, denumite în continuare congregaţiile, au ştampilă rotundă care conţine, pe lângă propria denumire, inscripţia "Organizaţia Religioasă Martorii lui Iehova".

 

Art. 7.

Credinţa Martorilor lui Iehova se bazează exclusiv pe normele şi principiile din Sfintele Scripturi, care constituie Codul canonic al Organizaţiei. Psalmul 119:151 - 160; Ioan 17:17; 1 Corinteni 4:6; 2 Timotei 3:16.

 

Art. 8.

În întreaga sa activitate, Organizaţia se conduce după normele şi principiile din Sfintele Scripturi, sub îndrumarea şi supravegherea canonică a Corpului de guvernare al Organizaţiei Mondiale a Martorilor lui Iehova, denumit în continuare Corpul de guvernare.

 

Art. 9.

Organizaţia aparţine din punct de vedere canonic Organizaţiei Mondiale a Martorilor lui Iehova, care îl are drept cap pe Isus Cristos.

Efeseni 1:22-23; 5:23; Coloseni 1:18.

 

CAPITOLUL II
 Scopul Organizaţiei

 

Art. 10.

Scopul Organizaţiei este să-l glorifice pe Iehova Dumnezeu ca Domn Suveran al Universului şi să proclame măsurile sale pline de iubire în folosul omenirii prin intermediul Regatului său ceresc încredinţat lui Isus Cristos.

Revelaţia 4:11.

 

Art. 11.

În vederea realizării scopului său religios, Organizaţia are dreptul:

a) să efectueze activităţi de traducere, editare, producere, achiziţionare, export, import şi răspândire în locuri publice şi de la uşă la uşă a bibliilor, a publicaţiilor şi a materialelor religioase tipărite, a înregistrărilor video şi audio cu conţinut religios, a materialelor cu conţinut religios înregistrate pe suport electronic, precum şi a altor asemenea materiale şi să asigure transportul acestora. Toate aceste materiale sunt destinate în exclusivitate răspândirii cunoştinţelor religioase şi instruirii Martorilor lui Iehova şi a persoanelor interesate de adevărul biblic. Ele nu conţin nicio formă de reclamă laică, nu sunt mărfuri şi nu pot fi comercializate;

b) să înfiinţeze, să cumpere, să construiască, să închirieze, să doteze şi să întreţină terenuri şi clădiri cu destinaţia de lăcaşuri de cult, numite săli ale Regatului şi săli de congrese, aşezăminte de cult, locuinţe de cult şi alte clădiri sau spaţii necesare atât în vederea ţinerii serviciilor şi a congreselor religioase, cât şi a organizării învăţământului religios şi a altor activităţi;

c) să înfiinţeze tipografii, legătorii, spaţii de depozitare, garaje, ateliere şi alte amplasamente necesare. În aceste amplasamente pot sluji numai Martori ai lui Iehova botezaţi, care îşi oferă serviciile benevol şi gratuit, ca expresie a devoţiunii lor faţă de Dumnezeu;

d) să exercite dreptul de ipotecă sau să împrumute fonduri pentru finanţarea achiziţiilor de terenuri, clădiri şi bunuri mobile şi pentru orice alte activităţi;

e) să primească bunuri mobile şi imobile, precum şi fonduri din donaţii, testamente şi daruri manuale, pe care să le administreze sau să le înstrăineze potrivit hotărârii Comitetului executiv;

f) să primească şi să trimită ajutoare financiare de la sau către alte persoane juridice, folosite de Martorii lui Iehova în România sau în străinătate;

g) să asigure asistenţă juridică membrilor săi atunci când aceştia sunt vătămaţi în dreptul lor fundamental la libertate de conştiinţă şi religioasă, precum şi în drepturile lor care decurg din calitatea de membri ai Organizaţiei;

h) să le acorde, în funcţie de necesităţi, membrilor Ordinului Religios Mondial al Slujitorilor Speciali cu Timp Integral Martori ai lui Iehova, denumit în continuare Ordinul, şi altor slujitori religioşi locuri de cazare gratuite în spaţii aflate în proprietatea sau în folosinţa Organizaţiei;

i) să asigure întreţinerea şi îngrijirea membrilor Ordinului pe toată perioada serviciului lor benevol;

j) să le acorde membrilor Ordinului, precum şi altor slujitori religioşi care fac o promisiune solemnă de ascultare şi sărăcie un ajutor financiar, subsidiu, în vederea acoperirii cheltuielilor de evanghelizare şi a altor cheltuieli de strictă necesitate.

 

Art. 12.

Organizaţia îşi îndeplineşte activităţile religioase pe teritoriul României prin intermediul congregaţiilor.

1 Timotei 3:15.

 

Art. 13.

Activităţile religioase ale Organizaţiei constau în următoarele:

a) predicarea în orice loc public şi de la uşă la uşă a veştii bune despre Regatul lui Dumnezeu, încredinţat lui Isus Cristos, ca mărturie pentru Numele, Cuvântul şi suveranitatea lui Iehova Dumnezeu, în conformitate cu exemplul Congregaţiei creştine din secolul I.

Matei 24:14; Faptele 5:42 şi 20:20;

b) predarea de bunăvoie şi gratuit a Sfintelor Scripturi, în conformitate cu porunca lui Isus Cristos din Matei 28:19-20, la persoanele care doresc aceasta;

c) organizarea şi desfăşurarea serviciilor, a sărbătorilor şi a ceremoniilor religioase în lăcaşurile de cult proprii şi în alte locuri;

d) promovarea, sprijinirea şi reprezentarea intereselor congregaţiilor şi ale altor asociaţii şi organisme ale Martorilor lui Iehova, precum şi îndrumarea şi supravegherea acestora;

e) furnizarea literaturii biblice şi a celorlalte materiale necesare îndeplinirii scopului Organizaţiei;

f) instruirea şi pregătirea membrilor Organizaţiei prin intermediul şcolilor biblice şi al altor cursuri;

g) colaborarea cu entităţile juridice din străinătate ale Martorilor lui Iehova. Aceasta include atât trimiterea de misionari şi de alţi membri ai Organizaţiei în străinătate, cât şi invitarea şi primirea de misionari şi de alţi reprezentanţi ai Martorilor lui Iehova din străinătate, care să ajute la îmbunătăţirea activităţilor religioase ale Organizaţiei;

h) desfăşurarea unor acţiuni de binefacere şi de caritate, precum şi trimiterea de ajutoare umanitare.

Faptele 11:29; Galateni 6:10;

i) folosirea oricăror mijloace de comunicare pentru predicarea veştii bune despre Regatul lui Dumnezeu;

j) efectuarea altor activităţi pentru realizarea scopului religios al Organizaţiei.

 

Art. 14.

(1) Sărbătorile religioase ale Martorilor lui Iehova sunt: Cina Domnului, congresele locale, congresele naţionale şi congresele internaţionale.

(2) Cina Domnului este principala sărbătoare religioasă a Martorilor lui Iehova. Ea este celebrată anual, la data care corespunde zilei de 14 Nisan din calendarul biblic.

Luca 22:19-20; 1 Corinteni 11:23-26.

(3) Congresele locale se organizează anual şi sunt: congresul de district (3 zile), congresul de circumscripţie (2 zile) şi congresul special de o zi. La aceste congrese participă una sau mai multe circumscripţii.

Deuteronomul 16:16.

(4) Congresele naţionale se organizează cu ocazia unor evenimente religioase deosebite.

(5) Congresele internaţionale sunt sărbători speciale care se organizează sub îndrumarea directă a Corpului de guvernare.

 

Art. 15.

(1) Serviciile religioase săptămânale se ţin în lăcaşurile de cult proprii şi în alte locuri.

(2) Lăcaşurile de cult pot fi folosite şi pentru ceremonii religioase, cum ar fi căsătoriile, botezurile şi serviciile funerare.

 

Art. 16.

Orice activitate îndeplinită de un Martor al lui Iehova prin care îi aduce închinare lui Iehova Dumnezeu şi sprijină lucrarea de predicare a veştii bune despre Regatul încredinţat lui Isus Cristos constituie un serviciu sacru.

Luca 2:37; Romani 1:9; 12:1-2; Evrei 13:15.

 

CAPITOLUL III
 Organizarea centrală

 

Art. 17.

Organele centrale ale Organizaţiei sunt:

a) Adunarea generală;

b) Comitetul executiv.

 

Art. 18.

Adunarea generală este organul de conducere al Organizaţiei şi este alcătuită din 15 până la 25 de membri, numiţi dintre bătrânii congregaţiilor.

 

Art. 19.

În caz de deces, încetare a calităţii de bătrân al congregaţiei, demisie, încetare a calităţii de Martor al lui Iehova sau revocare a unuia dintre membrii Adunării generale, în locul său poate fi numit un alt membru, pe baza unei recomandări făcute de Comitetul executiv.

 

Art. 20.

Demisia scrisă a unui membru al Adunării generale este înaintată Comitetului executiv. În acest caz, încetarea calităţii de membru al Adunării generale va fi aprobată la următoarea întrunire a acesteia.

 

Art. 21.

Dacă nu mai îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele şi obligaţiile scripturale şi statutare, un membru al Adunării generale este revocat la propunerea Comitetului executiv.

 

Art. 22.

Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Comitetului executiv.

 

Art. 23.

Atribuţiile Adunării generale sunt următoarele:

a) efectuarea de amendamente şi adăugări la statutul Organizaţiei, cu aprobarea prealabilă a Corpului de guvernare;

b) numirea de noi membri ai Adunării generale şi revocarea membrilor acesteia care nu mai corespund cerinţelor prevăzute în prezentul statut, la propunerea Comitetului executiv;

c) numirea şi revocarea membrilor Comitetului executiv, precum şi stabilirea responsabilităţilor acestora, cu aprobarea prealabilă a Corpului de guvernare;

d) numirea organului de control;

e) aprobarea bilanţului anual şi a proceselor-verbale ale organului de control;

f) dizolvarea Organizaţiei şi lichidarea patrimoniului;

g) desfăşurarea oricăror activităţi în vederea realizării scopului religios al Organizaţiei.

 

Art. 24.

Fiecare membru al Adunării generale are drept de vot şi poate fi reprezentat cu ocazia întrunirilor de un alt membru. De asemenea, fiecare membru poate fi împuternicit să voteze în numele a cel mult 2 membri.

 

Art. 25.

Hotărârile Adunării generale se adoptă pe baza votului deschis al majorităţii membrilor prezenţi. La prima convocare este necesară prezenţa majorităţii membrilor Adunării generale, majoritatea fiind constituită din totalitatea membrilor prezenţi şi a celor reprezentaţi. Dacă la prima convocare nu se poate constitui o majoritate a membrilor Adunării generale, la a doua convocare hotărârile se adoptă pe baza votului deschis al majorităţii celor prezenţi şi reprezentaţi, indiferent de numărul acestora.

 

Art. 26.

Hotărârile Adunării generale care au ca obiect modificarea statutului, dizolvarea Organizaţiei sau lichidarea patrimoniului se adoptă pe baza votului afirmativ a cel puţin două treimi din numărul total al membrilor.

 

Art. 27.

Adunarea generală este prezidată de preşedintele Organizaţiei sau, când acesta este absent ori se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini funcţia, de vicepreşedinte, de secretar ori de un alt membru al Comitetului executiv.

 

Art. 28.

Comitetul executiv este organul de administrare al Organizaţiei şi este alcătuit din cel puţin 3 membri, care sunt numiţi de Adunarea generală dintre propriii membri, pe o perioadă nedeterminată, cu aprobarea prealabilă a Corpului de guvernare.

 

Art. 29.

Comitetul executiv poate numi un membru interimar, cu aprobarea prealabilă a Corpului de guvernare, în locul unui membru decedat, demis sau revocat.

 

Art. 30.

Comitetul executiv se întruneşte ori de câte ori este nevoie. Hotărârile Comitetului executiv se adoptă cu votul majorităţii membrilor şi sunt semnate de cel puţin 3 dintre ei.

 

Art. 31.

(1) Atribuţiile Comitetului executiv sunt următoarele:

a) coordonarea lucrării de predicare a veştii bune despre Regatul lui Dumnezeu;

b) înfiinţarea, organizarea, supravegherea şi dizolvarea congregaţiilor, a circumscripţiilor, a districtelor, a asociaţiilor şi a altor organisme;

c) numirea, repartizarea şi demiterea bătrânilor, a slujitorilor auxiliari, a pionierilor regulari şi a membrilor Ordinului - Faptele 14:23; Tit 1:5;

d) distribuirea către congregaţii a publicaţiilor şi a altor materiale religioase necesare îndeplinirii activităţilor religioase;

e) supravegherea organizării şi a desfăşurării serviciilor şi sărbătorilor religioase în locuri publice şi private, în vederea închinării la Iehova Dumnezeu şi a predării Sfintelor Scripturi;

f) schimbarea destinaţiei imobilelor deţinute în proprietate, atât a clădirilor de cult existente, cât şi a celor dobândite în vederea utilizării ulterioare ca clădiri de cult;

g) numirea şi repartizarea slujitorilor religioşi în clădirile de cult aflate în proprietatea sau în folosinţa Organizaţiei;

h) redactarea şi semnarea proceselor-verbale ale întrunirilor Adunării generale;

i) numirea şi organizarea comitetelor de orice fel, în vederea realizării scopurilor statutare;

j) emiterea de instrucţiuni, directive, regulamente şi recomandări privitoare la îndeplinirea activităţilor religioase ale Organizaţiei;

k) împuternicirea unor membri ai Organizaţiei ca reprezentanţi ai acesteia în relaţiile cu instituţiile publice şi cu alte persoane juridice;

l) aprobarea tuturor tranzacţiilor Organizaţiei;

m) dispunerea verificării contabilităţii Organizaţiei cel puţin o dată pe an;

n) folosirea ştampilei rotunde a Organizaţiei;

o) desfăşurarea oricăror activităţi în vederea realizării scopului religios al Organizaţiei.

(2) Atribuţiile Comitetului executiv pot fi delegate unor persoane calificate, în conformitate cu îndrumările Corpului de guvernare.

 

Art. 32.

Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul sunt reprezentanţii legali ai Organizaţiei. Ei sunt numiţi dintre membrii Comitetului executiv.

 

Art. 33.

Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul sunt semnatari legali pentru Organizaţie. Când niciunul dintre ei nu este prezent la sediul Organizaţiei, orice membru al Comitetului executiv aflat la sediu are drept de semnătură.

 

Art. 34.

Preşedintele urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor Adunării generale şi ale Comitetului executiv.

 

Art. 35.

În caz de absenţă sau de imposibilitate a exercitării funcţiei, preşedintele este înlocuit de vicepreşedinte, de secretar sau de oricare alt membru al Comitetului executiv.

 

Art. 36.

Secretarul păstrează documentele Comitetului executiv şi întocmeşte procesele-verbale ale întrunirilor acestuia.

 

Art. 37.

Organul de Control este numit de Adunarea generală pe o perioadă nedeterminată, la recomandarea Comitetului executiv. Acesta este alcătuit din cel puţin 3 membri, bătrâni ai congregaţiei, care nu sunt membri ai Adunării generale.

 

Art. 38.

În caz de deces, demisie sau revocare a unui membru al organului de control, Comitetul executiv poate numi un membru interimar.

 

Art. 39.

Organul de control verifică modul în care este administrat patrimoniul Organizaţiei şi prezintă rapoarte în faţa Adunării generale.

 

Art. 40.

Funcţiile de conducere, de administrare, de reprezentare şi de control din cadrul Organizaţiei nu sunt remunerate.

 

Art. 41.

Organele de conducere, de administrare, de reprezentare şi de control îşi desfăşoară activitatea la sediul Organizaţiei.

 

CAPITOLUL IV
Organizarea locală

 

Art. 42.

Unităţile locale ale Organizaţiei sunt:

  1. a) congregaţia;
  2. b) circumscripţia;
  3. c) districtul.

 

Art. 43.

Congregaţia este o comunitate religioasă formată din membri şi asociaţi ai Organizaţiei, care locuiesc în una sau mai multe localităţi.

 

Art. 44.

(1) Organul de îndrumare al congregaţiei este corpul de bătrâni, care îi include pe toţi bătrânii numiţi ai congregaţiei. Din punct de vedere scriptural, bătrânii sunt păstori spirituali care se îngrijesc de nevoile spirituale ale membrilor, asociaţilor şi ale persoanelor interesate de adevărul biblic. Ei coordonează activităţile religioase ale congregaţiei.

Matei 20:26-27; Ioan 21:15-17; Faptele 20:28; Galateni 6:1; 1 Petru 5:1-3.

(2) Trei dintre bătrâni - supraveghetorul care prezidează, secretarul şi supraveghetorul serviciului - alcătuiesc comitetul de serviciu al congregaţiei. În mod excepţional, dacă într-o congregaţie sunt mai puţin de 3 bătrâni, unele responsabilităţi ale comitetului de serviciu pot fi cumulate, în cazul bătrânilor, sau pot fi delegate temporar unora dintre cei mai calificaţi slujitori auxiliari.

(3) Corpul de bătrâni este ajutat de slujitorii auxiliari. Ei efectuează activităţi cu caracter administrativ, sub supravegherea corpului de bătrâni. În funcţie de calităţile spirituale, slujitorii auxiliari pot ajuta la predare şi păstorire.

 

Art. 45.

(1) Numirea unui bătrân sau a unui slujitor auxiliar se face la recomandarea corpului de bătrâni local şi a supraveghetorului de circumscripţie.

(2) Bătrânii şi slujitorii auxiliari îşi pot păstra numirea de serviciu atât timp cât corespund cerinţelor din Sfintele Scripturi şi respectă îndrumările Corpului de guvernare şi ale Organizaţiei.

(3) Demiterea unui bătrân sau a unui slujitor auxiliar este hotărâtă de către corpul de bătrâni local şi este confirmată de Organizaţie.

 

Art. 46.

Cerinţele de numire a bătrânilor şi slujitorilor auxiliari - enumerate în 1 Timotei 3:1-10, 12, 13, Tit 1:5-9 şi 1 Petru 5:1-3 - sunt:

a) predicarea cu zel a veştii bune despre Regatul lui Dumnezeu;

b) conduită morală exemplară;

c) calităţi spirituale deosebite;

d) grijă exemplară faţă de familie;

e) loialitate faţă de Organizaţie;

f) predarea în mod corect a Cuvântului lui Dumnezeu;

g) susţinerea loială a normelor şi principiilor din Sfintele Scripturi, aşa cum sunt predate de Corpul de guvernare.

 

Art. 47.

Atribuţiile corpului de bătrâni sunt următoarele:

a) îndrumarea şi supravegherea lucrării de predicare a veştii bune despre Regatul lui Dumnezeu desfăşurate de congregaţie, în armonie cu îndrumările Organizaţiei;

b) organizarea, coordonarea şi supravegherea tuturor serviciilor, sărbătorilor şi ceremoniilor religioase ale congregaţiei, inclusiv a predării învăţăturilor din Sfintele Scripturi;

c) păstorirea membrilor congregaţiei, prin acordarea de asistenţă religioasă la nivel individual, în scopul încurajării, al îndrumării şi al întăririi credinţei acestora;

d) numirea de supraveghetori şi asistenţi ai şcolilor de serviciu teocratic şi ai altor cursuri;

e) delegarea unora dintre membrii lor pentru a oferi asistenţă religioasă în spitale, în penitenciare, în aziluri şi în orfelinate, potrivit îndrumărilor Organizaţiei;

f) recomandarea numirilor de bătrâni, slujitori auxiliari şi pionieri regulari;

g) recomandarea unuia sau mai multor bătrâni ori slujitori auxiliari ca reprezentanţi ai congregaţiei în relaţiile cu instituţiile publice, în vederea împuternicirii lor de către Organizaţie;

h) aprobarea de noi membri şi asociaţi;

i) numirea de comitete judiciare;

j) îndeplinirea altor activităţi necesare realizării scopului Organizaţiei.

 

Art. 48.

Corpul de bătrâni se întruneşte ori de câte ori este nevoie.

 

Art. 49.

Corpul de bătrâni adoptă hotărâri în urma consultărilor, a discuţiilor şi a consensului, în temeiul normelor şi principiilor din Sfintele Scripturi şi al îndrumărilor Corpului de guvernare şi ale Organizaţiei.

 

Art. 50.

Mai multe congregaţii formează o circumscripţie.

 

Art. 51.

Organizaţia numeşte un bătrân ca supraveghetor de circumscripţie. El vizitează periodic congregaţiile pentru a le instrui, încuraja şi ajuta din punct de vedere spiritual.

Faptele 15:36, 40; 41; 16:4-5; Romani 1:11-12.

 

Art. 52.

Mai multe circumscripţii formează un district.

 

Art. 53.

Organizaţia numeşte un supraveghetor de circumscripţie ca supraveghetor de district. El îi instruieşte şi îi încurajează pe supraveghetorii de circumscripţie şi pe membrii congregaţiilor şi prezidează congresele de circumscripţie.

 

Art. 54.

(1) Congregaţiile, circumscripţiile şi districtele pot dobândi personalitate juridică pe baza unor hotărâri adoptate de Comitetul executiv.

(2) Dizolvarea ca persoane juridice a unităţilor de cult sus-menţionate se face în acelaşi mod.

 

CAPITOLUL V
 Membri şi asociaţi

 

Art. 55.

Toţi membrii Organizaţiei sunt slujitori ordinaţi ai lui Iehova Dumnezeu.

Matei 28:19-20; Romani 12:1-2; 2 Corinteni 6:3-4; Galateni 3:28; Revelaţia 7:15.

 

Art. 56.

Toţi membrii Organizaţiei predică vestea bună despre Regatul lui Dumnezeu şi participă la serviciile religioase, aplicând în viaţă normele şi principiile din Sfintele Scripturi, aşa cum sunt predate de Corpul de guvernare.

Matei 28:19-20; Evrei 10:23-25.

 

Art. 57.

Toţi membrii Organizaţiei slujesc benevol şi fără remuneraţie, nu sunt salariaţi şi nu pot fi consideraţi ca atare, deoarece potrivit Sfintelor Scripturi slujirea lor nu poate face obiectul unui contract.

Matei 10:8; 1 Corinteni 9:18.

 

Art. 58.

Poate deveni membru al Organizaţiei oricine doreşte acest lucru şi acceptă să respecte normele şi principiile din Sfintele Scripturi, precum şi măsurile organizatorice ale Organizaţiei Mondiale a Martorilor lui Iehova.

 

Art. 59.

Calitatea de membru al Organizaţiei este personală. Atribuţiile şi numirile de serviciu ale membrilor Organizaţiei nu pot fi transmise moştenitorilor sau legatarilor acestora.

 

Art. 60.

Membrii Organizaţiei sunt slujitori religioşi ordinaţi pe baza:

a) deciziei personale - Deuteronomul 30:19-20; Matei 11:28; Galateni 6:5;

b) studierii temeinice a Bibliei şi acceptării învăţăturilor acesteia, sub îndrumarea bătrânilor - Ioan 17:3; Romani 12:1-2;

c) căinţei pentru modul de viaţă din trecut - Faptele 3:19;

d) adoptării unei conduite morale ireproşabile şi a dobândirii calităţilor creştine - Galateni 5:22-23; Efeseni 4:20-24; Filipeni 2:15; Coloseni 3:5-10; 1 Petru 4:1-4;

e) dedicării la Dumnezeu - Romani 14:7-8; Evrei 10:7;

f) botezului în apă - Matei 28:19-20.

 

Art. 61.

Calitatea de membru al Organizaţiei încetează odată cu anunţarea în congregaţie că persoana respectivă nu mai este un Martor al lui Iehova.

1 Ioan 2:19; 1 Corinteni 5:11-13.

 

Art. 62.

(1) Dacă un membru al Organizaţiei îşi exprimă în scris decizia de a nu mai fi un Martor al lui Iehova, corpul de bătrâni ia act de decizia respectivă şi anunţă congregaţia.

(2) Dacă un membru al Organizaţiei îşi exprimă verbal decizia de a nu mai fi Martor al lui Iehova, el nu este obligat să îşi prezinte în scris decizia şi motivele.

(3) Un membru al Organizaţiei poate înceta să fie Martor al lui Iehova şi în mod indirect, când, prin acţiunile sale, arată că a renegat credinţa Martorilor lui Iehova. În acest caz, corpul de bătrâni ia act că persoana respectivă nu mai este Martor al lui Iehova şi anunţă congregaţia.

 

Art. 63.

Unui membru al Organizaţiei îi este retrasă calitatea de Martor al lui Iehova dacă adoptă o conduită care contravine învăţăturilor din Sfintele Scripturi ori dacă susţine şi promovează o altă înţelegere a Scripturilor decât cea predată de Martorii lui Iehova, fără a se căi şi fără a renunţa la conduita pe care a adoptat-o, în pofida ajutorului spiritual care îi este acordat.

1 Corinteni 5:9-13; 6:9-10; Galateni 5:19-21; 2 Ioan 9-10.

 

Art. 64.

(1) Retragerea calităţii de membru al Organizaţiei este hotărâtă de un comitet judiciar numit de corpul de bătrâni al congregaţiei. Comitetul judiciar este un organism canonic temporar al cărui obiectiv este să îl ajute pe cel care a păcătuit să se căiască, să îşi îndrepte conduita, să respingă ce este rău şi să iubească ce este bine, ca să se poată împăca cu Iehova Dumnezeu şi să poată obţine iertare. Comitetul judiciar va folosi în acest scop Sfintele Scripturi.

Faptele 3:19; Romani 12:9; 2 Corinteni 7:8-12; Evrei 12:4-13; Iacov 5:13-15.

(2) În cazul în care un comitet judiciar decide să îi retragă unui membru al Organizaţiei calitatea de Martor al lui Iehova, cel în cauză are dreptul la o ultimă audiere în faţa unui comitet de recurs, pe baza unei cereri motivate în scris şi înaintate comitetului judiciar iniţial, în cel mult 7 zile de la data luării deciziei de retragere a calităţii de Martor al lui Iehova. Comitetul de recurs este numit de supraveghetorul de circumscripţie.

(3) Bătrânii care slujesc într-un comitet judiciar sau de recurs au obligaţia scripturală de a nu divulga faptele de care au luat cunoştinţă în această calitate.

Proverbele 25:9.

 

Art. 65.

Cel care şi-a pierdut calitatea de membru al Organizaţiei o poate redobândi dacă îşi exprimă dorinţa în scris şi dacă arată prin modul său de viaţă că s-a căit şi că îndeplineşte din nou cerinţele scripturale pentru membrii Organizaţiei (2 Corinteni 2:5-11; 7:10-11). Decizia de reintegrare este luată de comitetul judiciar care a hotărât excluderea. Dacă nu este posibilă întrunirea aceluiaşi comitet judiciar, se poate forma un alt comitet în vederea reintegrării.

 

Art. 66.

(1) Membrii familiei Betel, misionarii, supraveghetorii de circumscripţie şi de district, cu soţiile lor, pionierii speciali, slujitorii la sălile de congrese, slujitorii internaţionali şi slujitorii la construirea de săli ale Regatului şi săli de congrese sunt membri ai Ordinului. Corpul de guvernare poate numi şi alte categorii de membri ai Ordinului.

(2) Membrii Ordinului semnează o promisiune solemnă de ascultare şi sărăcie, care este un angajament benevol de a sluji cu timp integral oriunde este nevoie. Ei nu urmăresc obţinerea de câştiguri materiale în urma serviciului lor benevol şi se mulţumesc cu sprijinul modest pe care îl primesc din partea Organizaţiei.

 

Art. 67.

(1) Supraveghetorii de circumscripţie şi de district, cu soţiile lor, misionarii, pionierii speciali şi pionierii regulari sunt evanghelizatori cu timp integral.

(2) Supraveghetorii de circumscripţie şi de district, cu soţiile lor, misionarii şi pionierii speciali îşi desfăşoară activitatea religioasă sub îndrumarea directă a Organizaţiei şi sunt dispuşi să slujească oriunde este nevoie.

(3) Pionierii regulari îşi desfăşoară activitatea religioasă sub îndrumarea canonică a corpului local de bătrâni.

 

Art. 68.

Asociaţii sunt persoane nebotezate care aderă la convingerile religioase ale Martorilor lui Iehova şi sunt persoane aprobate de corpul de bătrâni local pentru a participa la activităţile religioase ale Organizaţiei. Asociaţii trebuie să cunoască învăţăturile de bază din Sfintele Scripturi, să le accepte şi să aibă o conduită morală ireproşabilă.

 

Art. 69.

Asociaţii devin membri ai Organizaţiei din momentul în care sunt botezaţi în apă, sub supravegherea bătrânilor.

 

Art. 70.

Calitatea de asociat încetează:

a) prin renunţare din proprie iniţiativă;

b) când corpul de bătrâni constată că asociatul nu mai îndeplineşte cerinţele care au determinat aprobarea lui în această calitate.

 

CAPITOLUL VI
 Patrimoniul

 

Art. 71.

Organizaţia îşi realizează scopul şi activităţile prin servicii benevole gratuite şi donaţii.

 

Art. 72.

Organizaţia nu percepe cotizaţii şi nu obligă pe nimeni să contribuie financiar sau material la susţinerea activităţilor sale religioase.

2 Corinteni 9:7.

 

Art. 73.

Patrimoniul Organizaţiei cuprinde:

a) bunurile mobile şi imobile deţinute cu titlu de proprietate, concesiune ori folosinţă;

b) sumele de bani şi alte valori materiale depuse în cutiile de donaţii pentru susţinerea lucrării de predicare şi pentru construirea şi întreţinerea lăcaşurilor de cult - Matei 24:14;

c) alte elemente de patrimoniu, obţinute în conformitate cu legile în vigoare şi cu prezentul statut.

 

Art. 74.

(1) Bunurile de patrimoniu care sunt afectate direct şi exclusiv cultului sunt sacre. În această categorie se includ: clădirile de cult, mijloacele fixe şi bunurile de inventar aflate în aceste clădiri care servesc la desfăşurarea serviciilor religioase şi a altor activităţi statutare, bibliile, publicaţiile religioase, materialele religioase înregistrate pe suport electronic, cimitirele şi altele asemenea.

(2) Bunurile sacre sunt insesizabile şi imprescriptibile, în condiţiile legii.

 

Art. 75.

(1) În categoria clădirilor de cult se includ sediul Organizaţiei, sălile de congrese, sălile Regatului, aşezămintele de cult, casele de misionari, locuinţele de cult şi altele asemenea, toate aceste imobile aflându-se în proprietatea Organizaţiei. În nicio încăpere din incinta clădirilor de cult nu se desfăşoară activităţi economice.

(2) Sediul Organizaţiei este un lăcaş de cult care cuprinde toate clădirile unde îşi desfăşoară activitatea organele de conducere, de administrare, de reprezentare şi de control ale Organizaţiei, precum şi membrii familiei Betel.

(3) Sălile de congrese şi sălile Regatului sunt lăcaşuri de cult în care se desfăşoară servicii religioase la care asistă una sau mai multe circumscripţii ori congregaţii. Ele pot fi clădiri construite special în acest scop sau clădiri a căror destinaţie este schimbată în lăcaş de cult.

(4) Aşezămintele de cult sunt clădiri în care îşi desfăşoară activitatea religioasă unii membri ai Ordinului.

(5) Casele de misionari sunt clădiri sau spaţii din clădiri în care sunt găzduiţi misionarii Organizaţiei.

(6) Locuinţele de cult sunt clădiri sau spaţii din clădiri în care sunt găzduiţi temporar unii slujitori religioşi ai Organizaţiei. Acestea pot fi spaţii afectate cazării din sălile Regatului şi sălile de congrese, apartamente situate într-un bloc de locuinţe şi altele asemenea.

(7) Slujitorii Organizaţiei care sunt găzduiţi temporar într-o clădire de cult nu sunt chiriaşi şi nu plătesc chirie. Ei pot obţine drept de reşedinţă pe baza unei declaraţii a Organizaţiei privind repartizarea şi luarea lor în spaţiu.

 

Art. 76.

Organizaţia are dreptul de a efectua tranzacţii cu privire la bunuri mobile şi imobile şi poate face donaţii din patrimoniul propriu către congregaţii, către entităţile juridice ale Martorilor lui Iehova din ţară şi din străinătate şi către persoane fizice.

 

Art. 77.

Înstrăinarea unui bun din patrimoniul Organizaţiei se poate face numai pe baza unei hotărâri adoptate de Comitetul executiv. În vederea semnării actului de înstrăinare, Organizaţia va emite şi o împuternicire, semnată de unul dintre membrii Comitetului executiv. Persoana împuternicită să reprezinte Organizaţia va semna actul de înstrăinare, fără obligaţia de a aplica ştampila Organizaţiei.

 

Art. 78.

Administrarea patrimoniului Organizaţiei se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prevederile statutare, cu respectarea normelor şi principiilor din Sfintele Scripturi şi a îndrumărilor Corpului de guvernare.

 

Art. 79.

Comitetul executiv poate împuternici orice persoană în scopul rezolvării unor probleme juridice, administrative, financiare şi contractuale. Împuternicirea poate fi semnată de oricare membru al Comitetului executiv.

 

Art. 80.

Organizaţia are drept de proprietate asupra elementelor de patrimoniu dobândite atât prin mijloace proprii, cât şi din donaţii, testamente, sponsorizări şi orice alte transferuri legale ale dreptului de proprietate.

 

Art. 81.

(1) Toate intrările şi cheltuielile sunt înregistrate în evidenţa contabilă a Organizaţiei, potrivit legii.

(2) Contabilul şi casierul au în custodie fondurile Organizaţiei şi răspund în faţa Comitetului executiv şi a Adunării generale pentru modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile. Contabilul înregistrează toate intrările şi cheltuielile, iar casierul face toate plăţile necesare.

 

Art. 82.

Toate plăţile sunt autorizate de 2 membri ai Comitetului executiv. Comitetul executiv poate desemna în acest scop şi alte persoane.

 

Art. 83.

(1) Nimeni nu poate avea drepturi sau pretenţii asupra vreunui bun patrimonial al Organizaţiei.

(2) Organizaţia nu poartă răspunderea pentru obligaţiile personale ale membrilor săi.

(3) Membrii Organizaţiei nu răspund cu bunurile personale pentru obligaţiile care revin Organizaţiei.

 

CAPITOLUL VII
 Modificări ale statutului

 

Art. 84.

Adunarea generală poate face amendamente şi adăugiri la statut, pe baza votului afirmativ şi deschis a cel puţin două treimi din numărul total al membrilor.

 

Art. 85.

Amendamentele şi adăugirile vor fi înaintate organelor competente, potrivit legii.

 

CAPITOLUL VIII
 Dispoziţii finale

 

Art. 86.

În cazul încetării activităţii Organizaţiei, patrimoniul va fi folosit în conformitate cu rezoluţia adoptată de Adunarea generală şi cu acordul Corpului de guvernare.

 

Art. 87.

Prevederile prezentului statut se completează cu cele ale legislaţiei în vigoare.