Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

НАРЕДБА № 4 ОТ 16 ФЕВРУАРИ 1999 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ

 

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

[…]

Чл. 2. (1) Всяко лице, подлежащо на данъчна регистрация, извършващо продажби на стоки и услуги в търговски обект по смисъла на тази наредба, е задължено да регистрира и отчита извършените от него продажби чрез издаване на касова бележка от фискално устройство, освен когато заплащането се извършва по банков път.

(2) При разносна търговия фискалната касова бележка се издава от лицето по ал. 1 и се предава на разносвача, който от своя страна я предава на купувача при заплащането на цената (стойността) на стоката или услугата.

(3) Разпоредбите на ал. 1 не се отнасят за лица, извършващи:

1. (изм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г.) дейност по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителната разпоредба на Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ) (обн., ДВ, бр. 118 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 71 и 153 от 1998 г.; доп., бр. 50 от 1999 г.; изм., бр. 103 и 111 от 1999 г.), продажби от обекти, специализирани само за вестници и списания, както и дейност на наемодатели-физически лица, включително отдаващите под наем складови помещения;

2. (доп. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) продажби на непреработена и собствена селскостопанска продукция от лица, които не са търговци, в обекти на открито, за чието ползване се заплащат такси по глава трета, раздел II от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г.), с изключение на продажби от обекти в лицензираните стокови борси и тържища;

3. амбулантна търговия - които предлагат стоки и услуги, без да имат търговски обект по смисъла на тази наредба; не е амбулантна търговия продажбата на стоки и услуги от изнесени от търговския обект съоръжения;

4. занаятчийски дейности по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителната разпоредба на ЗОДФЛ, с изключение на ремонт на автомобили, при условие че лицата са правоспособни занаятчии - пенсионери по инвалидност и за изслужено време и старост, и извършват услугите самостоятелно от обект по смисъла на чл. 3;

5. дейности в обекти, намиращи се в населени места с брой на жителите под 300 души и разположени във високопланински и труднодостъпни места, с изключение на курортните селища и местности;

6. (нова - ДВ, бр. 113 от 1999 г.) продажби на билети или други удостоверителни знаци за услуги (квитанция, талон и др.), които имат най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата и са отпечатани по реда на чл. 3 от Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с ПМС № 289 от 1994 г.(обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г.; изм., бр. 73 от 1998 г.);

7. (нова - ДВ, бр. 27 от 2003 г., в сила от 25.03.2003 г.) продажби на самолетни билети;

  1. (нова - ДВ, бр. 12 от 2005 г.) производство и продажба на вещи, свързани с богослужебната дейност, ритуали и обреди от Българската православна църква и от лица, които са регистрирани по Закона за вероизповеданията (ДВ, бр. 120 от 2002 г.);

    [...]

ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2006г

© KP

Trascina file per caricare

ORDINANCE NO 4 OF 16TH OF FEBRUARY 1999 ON REGISTRATION AND REPORTING OF THE SALES AT THE COMMERCIAL SITES

 

Chapter one.

GENERAL PROVISIONS

[…]

Art. 2. (1) Each person, subject of fiscal registration, performing sale of goods and services in a commercial site in the meaning of this ordinance, shall be obligated to register and report the performed by him sales by issuing of a cash receipt, except the payment has been executed as a bank payment.

(2) In case of errand-trade, the fiscal cash receipt shall be issued by the person per Para 1 and shall be handed to the errand-person who shall pass it to the buyer at payment of the cost (value) of the good or the service.

(3) The provisions of Para 1 shall not apply to persons performing:

1. (amend. – SG 113/1999, add. – SG 16/2000, amend. SG 27/2003) activity in the meaning of § 1, item 6 of the additional provision of the Law on Taxation of the Incomes of the Natural Persons (LTINP) ( prom. – SG 118/1997, amend. and add. SG 71 and 153 / 1998, suppl., SG 50/1999, amend., SG 103 and 111 /1999) sales at sites specialized only for newspapers and magazines, as well as activity of lessors, including these who rent storage premises;

2. (suppl., SG – 64/2004, in force form the 01.08.2004) sales of natural and own agricultural production by persons who are not traders at open sites, for the usage of which sites they shall pay fees as per Chapter Three, Section II of the Law on the Local Taxes and Fees (LLTF) ( prom. SG – 117/1997; amend. and add. SG – 71, 83, 105 and 153 /1998) except the sales at sites on the licensed commodity-exchange and market-places;

3. peddling – these who offer goods and services without a commercial site in the meaning of this ordinance; peddling shall not be the sale of goods and services at drawn aside from the commercial site units;

4. handcraft activities in the meaning of the § 1, item 5 of the additional provision of the LTINP, except repair of cars, under condition that the persons are legally capable craftsmen and perform the services independently from a site in the meaning of Art. 3;

5. activities at sites, located in a populated places of number of the inhabitants less than 300 and located in high mountain places and impenetrable places, except the resort villages and places.

6. (new – SG 113/199) sales of tickets and other certifying signs of services (receipts, vouchers, etc.) which have at least two protective elements on the paper and / or the seal and have been printed out under the Art. 3 of the Ordinance on the Terms and Order of Printing out of and Control over Securities, adopted by DCM ¹ 289 /1994 (prom. SG 101/1994 ; amend., and suppl., SG 38/ 1995; amend., SG 73/ 1998);

7. (new – SG 27/2003) sales of airplane tickets;

8. (new - SG 12/2005) production and sale of items related to liturgical activity, rituals and rites of the Bulgarian Orthodox Church and by persons registered per the Law on the Religions ( SG, 120/2002);

9. (new – SG 83/05) sales of goods and services, when the due sums are collected by a person of § 9 of the transitional and concluding provisions.

(4) (amend. and suppl. – SG 113/1999, amend. and supl. – SG 4/2000) The banks, whereas performing bank or currency transactions, the financial houses which perform non-cash transactions with foreign currency, as well as persons performing scope of activity as per Art. 1, items 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 and 12 of the Trade Law (TL) ( prom. SG 48/1991; amend. 25/ 1992; amend . and suppl. 61 and 103/ 1993, 63 / 1994; amend., 63/ 1995; amend. and suppl. 42, 59, 83, 86 and 104 /1996; 58, 100 and 124/ 1997 ; suppl., 39, 52 and 70 / 1998) shall not be obligated to register sales of goods and services under the order of Para 1 and Para 2.

(5) Shall not be obliged to register the executed by him sales at a commercial site by a fiscal device in the meaning of this ordinance, a person meeting the following conditions:

1. registers and reports the turnover of the executed sales of goods and services by an approved for the respective commercial site integrated automatic system of management of the commercial activity;

2. (amen., SG 111/2001, in force form the 01.01. 2002) has an established electronic connection with the territorial taxation directorate per lace of his fiscal registration for daily automatic transfer of summary data at the daily closing ( in the form of the daily financial report) form the commercial sites for which the system ahs been approved;

3. (amend. – SG 111/2001 in force form the 01.01. 2002) the investments in the capital and his economic activity in Bulgaria exceed the åequivalence of 10 000 000 USD in BGN.

(6) The right of using the exception of the Para 5 shall be lost in case of failure to meet some of the conditions of the Para 5, as well as in case of found offence of the accountàncy.

(7) (suppl. SG 113/1999. amend. – SG 27/2003, revoked as not in conformity with the legislation by Decision N0. 6797/2003 of the Supr. Adm. Court – SG 62/2003).

[…]

§ 12. The ordinance shall enter into force on November 1, 2005 except § 4 which shall enter into force on January 1, 2006.

© KP

Trascina file per caricare