Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

STATUTI I BASHKËSISË FETARE

“VËLLARIA UNGJILLORE E SHQIRISË

Parime të përgjithshme

 

mbështetje të ligjit 8788 dt.03.05.2001, ligjit 8789 dt.07.05.2001, dhe të ligjit nr. 10394 dt. 10/03/2011 “Për Ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave dhe Bashkësisë Fetare Vëllazëria Ungjillore e Shqipërisë” hartohet ky statut i Bashkësi Fetare “VËLLAZËRIA UNGJILLORE E SHQIRI

Ky statut përcakton rregullat për funksionimin, organizimin dhe veprimtarinë e VUSH, duke u bazuar në parimet e lirisë së ndërgjegjes dhe të besimit fetar, të sanksionuara dhe të garantuara në nenet 10 dhe 24 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në marrëveshjet Ndërkombëtare të ratifikuara me ligj si dhe në ligjet e tjera në fuqi.

Bibla është rregulli autoritar për besimin dhe praktikën fetare. Të dyja pjesët e Shkrimeve të Shenjta, Dhiata e Vjetër dhe Dhiata e Re, janë zbulim i Zotit te njeriu. VUSH operon sipas parimeve Biblike të cilat pasqyrohen në Konventën e Lozanës të vitit 1974

VUSH trasgon dhe bart vlerat kombetare të themeluesve të saj historike.

 

NENI 1

Forma

Sipas mënyrës së organizimit “Vëllazëria Ungjillore e Shqipërisë”, është një Organizatë Jofitimpruse me anëtarësi, e themeluar me vullnetin e lirë të anëtarëve të saj.

Bashsia Fetare “Vëllazëria Ungjillore e Shqipërisë”, nuk është kishë por institucion i përbërë nga tërësia e kishave, bashkimeve të kishave dhe organizatave anëtare që pranojnë, nënshkruajnë dhe zbatojnë Statutin e VUSH.

Bashsia Fetare Vëllazëria Ungjillore e Shqipërisë”, respekton pavarësinë dhe vetëqeverisjen e anëtarëve të saj.

r realizimin e llimeve dhe të objektivave të saj, ajo mban lidhje me individë, organizata, shoqata e institucione të tjera, brenda e jashtë vendit, dhe ka të drejtë të anëtarësohet në shoqata homologe ndërkombëtare apo të dalë prej tyre kur përtë votohet nga më shumë se 4/5 e të gjithë anëtarëve të Asamblesë së Përgjithshme.

Vëllazëria Ungjillore e Shqipërisë”, është anëtare e Aleancës Ungjillore Evropiane (European Evangelical Alliance) dhe anëtare e Aleancës Ungjillore Botërore (World Evangelical Alliance).

 

NENI 2

Personaliteti juridik

Bashsia FetareVëllazëria Ungjillore e Shqipëri ka fituar personalitet juridik me vendimin nr. 73 datë 23.02.1995 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, në përputhje me kushtet dhe proçedurat e parashikuara me ligj. Me ligjin nr 10394 dt. 10/03/2011 “Për Ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave dhe Bashkësisë FetareVëllazëria Ungjillore e Shqipërisë”, VUSH ka marë statusin e Bashsisë Fetare.

 

NENI 3

Emërtimi, Sigla, Simboli

Emërtimi i Shoqatës është Bashkësia Fetare llaria Ungjillore e Shqipërisë (VUSH).

Bashsia Fetare ka vulën e saj e cila mban mbishkrimin dhe simbolet e saj: Bibël, bojë dhe penë, dhe kjo vulë regjistrohet si e tillë.

 

NENI 4

Selia

VUSH e ka selinë e saj në qytetin e Tiranës, në adresë Rruga “Zenel Baboçi, nr. 37.

Ajo mund të themelojnë degë të saj në qenr ose në çdo njësi tjetër administrativo-territoriale të Shqipërisë.to degë nuk janë persona juridikë të veçantë, por pjesë e organizatës. Ajo ka të drejtë të themelojë degë të saj, filiale etj. jashtë territorit të Shqipërisë.

 

NENI 5

Kohëzgjatja

Vëllazëria Ungjillore e Shqipërisë”, ushtron veprimtarinë e saj për një afat të pa kufizuar.

 

NENI 6

Qëllimi i Veprimtarisë

VUSH ka llim që të përfaqëso, të mbajë, dhe organizojë një bashkim kombëtar të kishave, bashkimeve të kishave, fondacioneve dhe organizatave Ungjillore në Shqipëri, të cilat kanë sillim të përhapin Ungjillin dhe ndërtojnë dhe forcojnë besimin e Krishterë Ungjillor në Shqipëri.

 

NENI 7

Objektivat

Vëllazëria Ungjillore e Shqipërisë”, do të realizojë llimin e saj përmjet objektivave të poshtme:

a) Të vendosë, të zhvillojë dhe të rua marrëdnie vëllazërore midis besimtarëve, kishave, bashkësive, bashkimeve të kishave dhe organizatave (OJF) Ungjillore të origjinave të ndryshme, anëtare të VUSH.

b) Të përgatisë dhe organizojë institucione të arsimit laik e fetar të të gjitha niveleve, duke përdorur të gjitha mjetet e nevojshme në përputhje me ligjin në fuqi.

c) Të koordinojë punën për ndihmat humanitare, materiale dhe ekonomike, për të gjithë shqiptarët, pa asnjë dallim. Ndihmat jepen në fushën e arsimit, të shëndetësisë, të kultus, të sporteve, të asistens sociale etj.

ç) Të ushtrojë një rol informimi dhe përfaqësimi të besimit ungjillor midis grupeve të ndryshme Ungjillore në Shqipëri, e më tej.

d) Të botojë dhe të shpërndajë libra, revista, fletëpalosje, materiale periodike e audiovizuale etj., që i shërbejnë plotësimit të qëllimeve dhe të objektivave të saj sipas rastit që do ti paraqitet.

dh) Të organizojë veprimtari të ndryshme artistike, kulturore, shkencore, sportive etj., në përputhje me qëllimet e saj.

VUSH ushtron veprimtarinë e saj në mënyrë të pavarur nga organet dhe interesat shtetëro.

 

NENI 8

Anëtarësia, drejtat dhe detyrimet

Anëtar i VUSH, mund të jetë:

a. Çdo kishë apo bashkësi në statutin e të cilit shprehet qartë besimi i tyre ungjillor, që pranon dhe angazhohetr respektimin e statutit të VUSH, ka jo më pak se 20 (njezet) anëtarë të pagëzuar në ujë me frekuentim të rregullt dhe që pranojnë Konventën e Lozanës të vitit 1974.

b. Çdo kishë apo bashkësi, që ka jo më pak se 10 (dhjetë) anëtarë të pagëzuar në ujë me frekuentim të rregullt dhe që pranojnë Konventën e Lozanës të vitit 1974, mund të aplikojnë për statusin e Anëtarit Vëzhgues. Atari Vëzhgues ka të gjitha të drejtat njëlloj si Anëtari i Përhershëm, përveç të drejtës për të votuar.r periudhën që është Anëtar Vëzhgues duhet të pagua gjysmën e kuotizacionit.

c. Çdo organizatë apo fondacion në statutin e të cilit shprehet qartë besimi i tyre ungjillor që pranon dhe angazhohet r respektimin e statutit të VUSH dhe që pranojnë Konventën e Lozanës të vitit 1974.

VUSH nuk antarëson indivi. Anëtarët e VUSH duhet të jenë persona juridik të regjistruar sipas legjislacionit në fuqi.

E drejta e anëtarësisë në VUSH nuk mund të tjetërsohet dhe as të kalohet me anë të trashëgimisë.

Çdo anëtar i VUSH (llazëria Ungjillore e Shqipërisë ) është njëkohësisht anëtar i Mbledhjes së Përgjithshme të Asamblesë së Anëtarëve dhe ka të drejtë që,përmjet përfaqësuesve të vet:

a. marrë pjesë në votim,

b. marrë pjesë në të gjitha veprimtaritë e VUSH.

c. diskutojë dhe japë mendimin e tij rreth çështjeve që ngrihen në Asamble. d. zgjedhë dhe të zgjidhet në organet drejtuese të VUSH.

e. rkojë ndryshimin e statutit të VUSH përputhje me nenin përkas.

f. të kontribuojë financiarisht për mbajtjen e VUSH-it

Çdo anëtar i VUSH, përfaqësohet në Mbledhjet e Përgjithshme të Asamblesë së Atarëve nga jo më shumë se dy përfaqësues, nga të cit vetëm nri prej tyre është përfaqesues ligjor i cili ka drejn e votës dhe nënshkrimit të akteve në emër të anëtarit të cilinrfaqëson.

Çdo anëtar i VUSH kar detyrë:

a. të zbatojë dhe mbrojë statutin nga anëtarët e saj, b. të marrë pjesë në veprimtaritë e përbashkëta;

c. tju bëjë të njohur anëtarëve të kishave dhe organizatave të tyre objektivat e VUSH;

d. të pagua kuotizacionin një herë në vit, në fillim të vitit të ri financiar, që përkon me fillimin e punimeve të Mbledhjes së Përgjithshme të Asamblesë së Anëtarëve së rradhës.

 

NENI 9

Pranimi dhe shkarkimi i Atarëve

Të drejn e pranimit të anëtarëve të rinj të VUSH dhe të përjashtimit të tyre e ka Mbledhja e Përgjithshme e Asamblesë e Atarëve me votimin pro të 4/5 të anëtarëve pjesëmarrës sipas quorumit të përcaktuar nëtë statut.

Mbledhja e Përgjithshme e Asamblesë së Anëtarëve, ka të drejtë të përjashtojë një anëtar në qof se:

- veprimtaria e tij është antikushtetuese dhe në dëm të Bashkësisë Fetare VUSH.

- veprimtaria e anëtarit është në kundërshtim mellimet dhe objektivat e VUSH,

- kur anëtari nuk paguan kuotizacionetr një periudhë 2 vjeçare pa arsye.

- kur veprimtaria e tij bie ndesh me memorandumin e mirëkuptimit që është nënshkruar më parë prej tij.

- kur anëtari refuzon në mënyrë të vazhdueshme zbatimin e detyrimeve që rrjedhin nga ky statut.

Anëtarët gjithashtu kanë të drejn e dorëheqjes, të cin ia paraqesin Komitetit Ekzekutiv, i cili ia paraqetr miratim Mbledhjes së Përgjithshme të Asamblesë së Atarëve.

Ndryshimi i statusit të një subjekti anëtar me të drejta të plota në një anëtar vëzhgues bëhet kur numri i subjektit anëtar zbret nga numri 20 anëtare të pagëzuar në ujë me frekuentim të rregullt.

Propozimir përjashtim mund tëhet nga çdo anëtar i Asamblesë drejtuar Komitetit Ekzekutiv, apo nga vetë Komiteti Ekzekutiv, dhe duhet bërë jo më vonë se dy muaj para takimit të Asamblesë së Përgjithshme.

Komitetit Ekzekutiv merr vendimin r propozimin r përjashtim pasi të shqyrtojë çështjen me anëtarin përkatës.

Komiteti Ekzekutiv fton kisn, organizatën ( personin përfaqësues ligjor dhe në mungesë të tij person të autorizuar prej tij me shkrim tek noteri ) që propozohetr përjashtim të jetë në mbledhjen e asamblesë për të dhënë mendimin e tij.

Nëse pas njoftimit me shkrim subjekti nuk pranon të paraqitet vendimi nga Asambleja mund të merret pa praninë e tyre.

 

KREU II

ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI

 

NENI 10

Organet Vendimmarrëse dhe drejtuese të VUSH

Organet vendimarrëse dhe drejtuese të VUSH janë:

1. Mbledhja e Përgjithshme e Asamblesë së Anëtarëve

2. Komiteti Ekzekutiv

3. Presidenti

4. Sekretari i Përgjithshëm

Organi më i lar vendimarrës është Mbledhja e Përgjithshme e Asamblesë së Anëtareve të saj.

Në përputhje me procedurat e përcaktuara në ligj dhe në këtë statut, Mbledhja e Përgjithshme e

Asamblesë së Atarëve, mblidhet të paktën 1 herë në vit.

 

NENI 11

Kompetencat e Mbledhjes së Asamblesë Përgjithshme të Anëtarëve

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Anëtarëve, si organi më i lartë vendimmarrës i VUSH, përveç çështjeve të tjera që çmon se duhet të shqyrtohen prej tij, vendos për :

- Ndryshimin e Statutit dhe Regullores së VUSH i cili realizohet me votimin pro të 4/5 të anëtarëve të VUSH të pranishëm në mbledhje.

- Pranimin dhe largimin e anëtarëve të VUSH.

- Zgjedh ose emëron anëtarët e organit më të lar ekzekutiv, Komitetin Ekzekutiv, Presidentin dhe Sekretarin e Përgjithshëm.

- Përcakton fushat dhe programet e veprimtarisë së punës së VUSH në përputhje me statutin e saj.

- Mbikëqyr dhe kontrollon rregullisht realizimin e tyre.

- Shqyrton çështjet ekonomike, financiare dhe të administrimit.

- Miraton aktet më të ndësishme në lidhje me buxhetin e organizatës jofitimprurëse dhe shpenzimet për vitin e ardhshëm.

- Nxjerr norma për rregullimin e veprimtarisë, të organizimit dhe të struktus së organizatës.

- Krijon komitete të posaçme, si dhe vendos edher çështje të tjera të parashikuara shprehimisht në ligj.

- Merr vendimr përfundimin e veprimtarisë dhe shpërndarjen e VUSH kur kjo kërkohet nga mbi 75% e anëtarëve të Asamblesë.

 

NENI 12

Rregullatr mbajtjen e Mbledhjes së Përgjithshme të Asamblesë Anëtarëve

Mbledhja e Përgjithshme e Asamblesë së Anëtarëve, mblidhet të paktën një herë në vit. Mbledhja thirret jashtë radhës, me kërkesë të më shumë së gjysmës së anëtarëve, me kërkesë të Komitetit Ekzekutiv si dhe me kërkesë të Presidentit, dhe Sekretarit të Përgjithshëm.

Mbledhja njoftohet me shkrim,përmjet poss së thjesh, poss elektronike, apo edhepërmjet botimit të njoftimit në n nga gazetat e shtypit të përditshëm, të paktën 7 ditë përpara, duke bërë të ditur datën, on, vendin e zhvillimit të saj dhe rendin e ditës.

Vendimet në Asamblenë e Përgjithshme (me përjashtim të atyre që janë paracaktuar) merren me shumicë të thjeshtë votash.

Cdo anëtar ka një votë të barabartë.

 

NENI 13

Pjesëmarrja

Mbledhja e Përgjithshme e Asamblesë së Anëtarëve është e vlefshme kur në të marrin pjesë jo më pak se 2/3 e anëtarëve të saj me të drejtë vote.

Nëse në lajmërimin e parë nuk plotësohet numri i nevojshëm i anëtarëve, mbledhja e dy mbahet brenda 45 ditëve dhe me praninë e jo më pak se 50 % të anëtarëve të saj.

 

NENI 14

Vendimarrja

Vendimet e Mbledhjes së Përgjithshme të Asamblesë së Anëtarëve, përveç rasteve të përcaktuara ndryshe në dispozita të veçanta në këtë statut, merren me votën pro të shumicës së anëtarëve të pranishëm. Votimi është i fshehtë, përveç rasteve të veçanta kur Asambleja mund të vendosë ndryshe.

Çdo vendim i Mbledhjes dhe procesverbalet përkatëse të tyre nënshkruhen nga Presidenti dhe Sekretari i Përgjithshëm.

 

NENI 15

Organet Ekzekutive

VUSH, ka organe të saj ekzekutive:

- Komitetin Ekzekutiv,

- Presidentin

- Sekretarin e Përgjithshëm.

 

NENI 16

Komiteti Ekzekutiv

Komiteti Ekzekutiv është organi më i lartë ekzekutiv i VUSH.

Mbledhja e Përgjithshme e Asamblesë së Anëtarëve zgjedh ose shkarkon anëtarët e Komitetit Ekzekutiv me votim të fsheh. Predurat e votimit përcaktohen në Rregulloren e Brendshme të VUSH.

Veprimtaria e përditshme, dhe ekzekutimi i programeve të vendosura nga organi më i lartë vendimarrës i VUSH bëhet nga organi më i lartë ekzekutiv.

Komiteti Ekzekutiv i VUSH zgjidhet në çdo tre vjet me votim te fshehtë nga Mbledhja e Përgjithshme e Asamblesë së Anëtarëve.

Komiteti Ekzekutiv përbëhet nga 7 anëtarë. Anëtarët e Komitetit Ekzekutiv janë:

Presidenti

zv. Presidenti

Sekretari i Përgjithshëm

zv. Sekretari i Përgjithsm

Sekretarir Financat

2 Anëtarë

Çdo anëtar i VUSH, nuk mund të ketë më shumë se 1 (një) përfaqësues anëtar të Komitetit Ekzekutiv. Anëtarët e Komitetit Ekzekutiv nuk mund të zgjidhen më shumë se dy he radhazi në të njëjn

detyrë.

Votimi i Anëtarëve të Komitetit ka kë renditje: zgjidhet presidenti, pas tij Sekretari i Përgjithshëm, zv/Presidenti, zv/Sekretari i Përgjithshëm, Sekretarir financat dhe 2 anëtarët.

 

NENI 17

Kompetencat

Komiteti Ekzekutiv drejton punën e VUSH gjatë periudhës midis dy zgjedhjeve. Komiteti Ekzekutiv mblidhet jo më pak se një herë në 2 muaj.

Mbledhja e Komitetit mbahet kur janë të pranishëm 4 prej anëtarëve të tij dhe jo më pak se 5 anëtarë kur ka vendimarrje me votim.

Çdo anëtar i Komitetit mund të largohet nga ky pozicion kur :

- veprimtaria e tij ushtrohet në kundërshtim me Legjistlacionin Shqiptar dhe me statutin e VUSH,

- për arsye sndetsore,

- kur dorëhiqet,

- kur vdes.

Shkarkimi i një anëtarihet me pjesmarrjen e 3/5 të të gjithë anëtarëve te Asamblesë dhe me 4/5 e votave të anëtarëve të pranishëm per shkarkim.

Komiteti Ekzekutiv kar dety:

a. Të zbatojë vendimet e marra në Asamblenë e Përgjithshme, të marrë vendime që nevojtenr përmbushjen e vizionit si dhe për zbatimin e statutit te VUSH.

b. të ndjekë përmes Sekretarit të Përgjithsm ecurinë e jetës së kishave anëtare të saj dhe të jetë

korrent të veprimtarive që zhvillohen në të gjithë teritorin e vendit ku ka anëtarë të VUSH. c. të përgatisë gjithë infrastruktun e nevojshmer pranimet e reja në VUSH, të shqyrtojë dhe

ndjek kërkesat përkatëse duke ia paraqitur në fund asamblesë së rrads për miratim

d. ti propozojë Mbledhjes së Përgjithshme të Asamblesë së Atarëve, ndryshimet ne statut dhe rregulloren e brendshme

e. të përfaqësojë VUSH përpara organeve shtetërore, brenda dhe jashtë vendit përmes

Presidentit dhe/ose Sekretarit të Përgjithsm

f. Komiteti Ekzekutiv vendos në raste të konfliktit të kompetencave mes funksioneve të ndryshme.

 

NENI 18

Presidenti

Presidenti i VUSH është kryetar i Mbledhjes së Përgjithshme të Asamblesë së Anëtarëve. a. Presidenti zgjidhet nga Asambleja e Përgjithshme me votim të fsheh.

b. Kanditaturat r vendin e Presidentit parapërgatiten nga Komisioni Nominues sipas propozimeve të anëtarëve të Asamblesë.

c. Kandidati duhet të ke përfunduar studimet e larta dhe jetë mbi mosn 30 vj.

i. Presidenti përfaqëson VUSH përpara organeve shteterore, komuniteteve fetare në Shqipëri, ambasadave të huaja dhe në marrëdhënie me të tretët.

j. Cilësimi i tij është : Kryetar i Vëllazërisë Ungjillore të Shqipërisë.

k. Presidentinshkruan marrëveshje në përputhje me funksionin e tij si Kryetar i Asamblesë së Anëtarëve dhe përfaqësues i VUSH.

l. Kujdeset r realizimin e objektivave të VUSH-it në bashkëpunim edhe me Sekretarin e Përgjithshëm.

m. Kujdesët për ruajtjen e unitetit në komunitetin ungjillor së bashku me të gjithë anëtarët e Komitetit Ekzekutiv.

n. Detyrohet të njoftojë me shkrim zyrën e VUSH kur largohet nga Shqipëria dhe zv/ Presidenti merr automatikisht përgjegjësitë e tij.

o. Në rast ndërprerje te mandatit zv/ Presidenti merr vendin e Presidentit deri në fund të mandatit 3 vjeçar.

p. Komitetit Ekzekutiv merr detyrat e Komisionit Nominues për pozicionin vakant në Komitetin Ekzekutiv.

q. Presidenti duhet të jenshtetas shqiptar

 

NENI 19

Zv.Presidenti

a) Zëvendëson Presidentin në rastet e përshkruara në statut.

b) Ndihmon Presidentin në ushtrimin e funksioneve të tij.

c) Merr përgjegjësinë për tu kujdesurr njërën nga aleancat rajonale.

d) Është në mbrojtje të statutit të VUSH dhellimeve të tij.

 

NENI 20

Sekretari i Përgjithsm

a) Sekretari i Përgjithsm drejton veprimtarinë e VUSHr përmbushjen e statutit, dhe ekzekuton vendimet e VUSH të caktuara nga Mbledhja e Përgjithshme e Asamblesë së Anëtarëve dhe Komitetit Ekzekutiv.

b) Ndjek me përparësi zhvillimin, ruajtjen dhe vendosjen e marrëdhënieve vëllazërore midis besimtarëve, kishave, bashkësive, bashkimeve të kishave, aleancave rajonale dhe organizatave Ungjillore të origjinave të ndryshme.

c) Koordinon marrëdhëniet mes anëtarëve të VUSH duke realizuar kontaktin mes tyre përmes zyrës së VUSH.

d) Brenda 1 viti merr kontakt me të gjitha aleancat e rretheve.

e) Kanditaturat r vendin e Sekretarit të Përgjithsm parapërgatiten nga Komisioni

Nominues sipas propozimeve të anëtarëve të Asamblesë.

f) Mbledhja e propozimeve përfundon 1 muaj përpara fillimit të Asamblesë zgjedhore.

g) Nuk mund të pranohen propozime të reja në din e zgjedhjes së Sekretarit të Përgjithshëm.

h) Kandidati duhet të ke përfunduar studimet e larta.

i) Kandidati për Sekretar i Përgjithsm duhet të jetë pastor ose drejtues në kishën e tij dhe me një eksperiencë me shumë se 5 vjeçare në drejtim.

j) Nëse është drejtues në kishë dhe jo pastor kishe atëherë duhet të ke miratimin nga pastori i tij

k) Zgjidhet me votim të fshehtë nga Mbledhja e Përgjithshme e Asamblesë së Anëtarëve.

l) Në konsultim me Presidentin, përgatit mbledhjet e zakonshme ose të jashtëzakonshme të Komitetit ekzekutiv dhe të Asamble së Përgjithshme.

m) Shqyrton dokumentacionin e kishave që kërkojnë tëhen anëtare të VUSh-it dhe ia paraqit ato Komitetit Ekzekutiv dhe Asamblesë së VUSHr miratim.

n) Në bashkëpunim me Komitetin Ekzekutiv propozon dhe miraton projekt buxhetinr vitin pasardhës duke ia paraqitur këtë Asamblesë së rrads.

o) Përfaqëson VUSH së bashku me Presidentin në organizatat ku aderon si: WEA dhe EEA.

p) Administron fondet e VUSH sipas mënyrës së caktuar nga Komiteti Ekzekutiv.

q) Ndjek ecurinë e librarisë së VUSH dhe bën me dije Komitetin Ekzekutiv r nevojat që paraqiten.

r) Njofton Komitetin Ekzekutiv kur largohet jashtë shtetit.

s) Në rast largimi nga detyra, zv/ Sekretari i Përgjithsm merr vendin e Sekretarit të Përgjithsm deri në fund të mandatit 3 vjeçar.

t) Komiteti Ekzekutiv merr detyrat e Komisionit Nominues për vendin e ngelur vakant.

Sekretari i Përgjithshëm,është përfaqësues ligjor i VUSH-it. Ai eshte person me kohë të plotë në VUSH dhe paga e tij përcaktohet nga Komiteti Ekzekutiv.

 

NENI 21

Zv.Sekretari i Përgjithshëm

a. Zëvendëson Sekretarin e Përgjithshëm në rastet e përshkruara në statut.

b. Ndihmon Sekretarin e Përgjithsm në ushtrimin e funksioneve të tij.

c. Merr përgjegjësinë për tu kujdesur r njerën nga aleancat rajonale, ose një komision të caktuar.

 

NENI 22

Sekretari i financave

a. Sekretari i Financave – mban dhe kujdesetr dokumentacionin financiar të VUSH.

Mbikqyr mbarëvajtjen e financave në VUSH.

b. Zgjidhet nga Asambleja e Përgjithshme dhe duhet te jetë ekonomist/e dhe me eksperiencë jo me pak se 3 vjeçare në këtë punë.

c. Përgatit dhe paraqet raportin financiar vjetor para Asamble së Përgjithshme.

d. Raporton herë pas here para Komitetit Ekzekutiv për gjendjen financiare të VUSH. e. Ndje realizimin e detyrimeve financiare të anëtarëve të VUSH.

f. Përfaqëson VUSH në konferenca apo takimet kombëtare dhe ndërkombëtare që janë në funksion të marrdhënieve financiare.

g. I propozon Komitetit Ekzekutiv ndalimin, shkurtimin apo ndryshimet në buxhetr projekte të ndryshme të miratuara në përputhje me gjendjen financiare.

 

NENI 23

Anëtarët e tjerë Komitetit Ekzekutiv

a. Ndihmojnë në permbushjen e detyrave të Komitetit Ekzekutiv. b. Drejtojnë punë të caktuara që u ngarkon Komiteti Ekzekutiv.

c. Marrin pjese rregullisht ne mbledhjet e Komitetit Ekzekutiv.

 

NENI 24

Komisioni Nominues

Komisioni Nominues, zgjidhet nga Mbledhja e Përgjithshme e Atarëve me propozimin e Komitetit Ekzekutiv dhe çdo anëtari të VUSH një vit përpara mbajtjes së zgjedhjeve të reja, me shumicë të thjeshtë votash.

Komisioni Nominues përbëhet nga 5 anëtarët përfaqësues të Asamblesë së Përgjithshme. Komisioni Nominues nuk mund të ketë 2 anëtare nga e njëjta kishë apo lëvizje.

Komisioni Nominues duhet të ketë njërin nga anëtarët përfaqësues të zgjedhur anëtarë të Komitetit Ekzekutiv.

Komisioni Nominues zgjedh kryetarin e saj me shumicë të thjeshtë votash.

Komisioni Nominues përgatit materialin r propozimet në përputhje me kërkesat e statutit r zgjedhjet e reja në Komitetin Ekzekutiv:

- njofton anëtarët për kandidaturat e përzgjedhura 1 muaj përpara zgjedhjeve të reja - ia paraqet ato Asamblesë përpara votimit.

Komisioni Nominues përfundon punën e tij me përfundimin e zgjedhjeve të reja.

Çdo anëtar i Komisionit Nominues mund të rimandatohet pa kufizim.

- Në rast mos zgjedhjeje në një pozicion të kandiduar atëherë kandidati i pranism në ato zgjedhje nuk mund të kërkojë përfshirjen e tij në kandidaturar pozicione të tjera të Komitetit Ekzekutiv.

 

KREU III

 

NENI 25

Shpërblimi i anëtarëve organit më të lar vendimmarrës

Anëtarët e organit më të lartë vendimmarrës, që është Mbledhja e Përgjithshme e Asamblesë së Anëtarëve, si rregull ushtrojnë funksionin e tyre pa shpërblim.

 

NENI 26

Përgjegjësia e anëtarëve të organeve drejtuese dhe punonjësve

Anëtarët e organeve vendimmarrëse dhe ekzekutive, si dhe punonjësit e VUSH, nuk përgjigjen për detyrimet e saj ndaj të tretëve, me përjashtim të rasteve kur gjatë ushtrimit të detyrës, me dashje ose nga pakujdesia en, i kanë shkaktuar dëm të tretëve.

 

KREU IV

 

NENI 27

Burimet dhe përdorimi i ardhurave te VUSH

Burimet e të ardhurave të VUSH janë të ardhurat nga kuotizacioni, fonde, grante dhe donacionet e ofruara nga subjektet private ose publike, vendas ose të huaj, si dhe të ardhurat nga veprimtaria ekonomike dhe pasuritë në pronësi të saj.

VUSH siguron të ardhura nga burime që njihen nga ligji dhe bëjnë shpenzime vetëmr realizimin e qëllimit dhe objektit të veprimtarisë, për të cilin është krijuar, si dher drejtimin e mirëmbajtjen e pasurisë së saj.

Nuk lejohet asnjë formë e shpërndarjes së fitimit ose e përfitimit financiar dhe material nga të ardhurat dhe fitimet e VUSH prej personave që janë subjekte të statutit ose aktit themelues, përveç detyrimeve në formën e rrogave, pagesave, shpërblimeve e kompensimeve që rrjedhin nga kontrata e punës ose kontrata të tjera të ngjashme me të ose për mbulimin e shpenzimeve të kryera me porosi dhe për llogari të saj.

VUSH, në raste të veçanta, mund ti japi ndihmë financiare anëtarëve të saj, personave të jashtëm ose subjekteve të tjera. VUSH mund te japi ndihma të tilla edhe nga fonde të dhuruara ose të vëna në dispozicion, kur donatot kanë përcaktuar shprehimisht një të drejtë të tillë.

 

NENI 28

Marrëdniet me donatot

Marrëdniet financiare, të drejtat dhe detyrimet e ndërsjellta me donatot realizohen në përputhje me marrëveshjet përkatëse, por duke respektuar kërkesat e statutit dhe të ligjit.

Ndalohen ndihma materiale ose financiare që jepen për qëllime të kundërligjshme ose që sigurohen nëpërmjet burimeve të kundërligjshme.

 

NENI 29

Dhurimet dhe kontraktimet me organet shtetërore

VUSH ka të drejtë të marri pjesë si të gjithë personat e tjerë juridikë në fushën e sipërmarrjes, të tenderimit dhe të prokurimit të granteve, të kontraktimeve dhe të shitblerjeve nga ana e organeve shtetërore të shërbimeve publike, të mallrave dhe të pasurive publike, si dhe të transferimit të shërbimeve publike dhe pasurive përkatëse nga sektori publik tek organizatat jofitimprurëse.

 

NENI 30

Veprimtaria ekonomike

VUSH, për realizimin e qëllimit dhe objektit të veprimtarisë së saj, sipas ligjit ka të drejtë të ushtrojë veprimtari ekonomike.

VUSH, mund të zhvillojë veprimtari ekonomike pa qënë nevoja që të krijojë një subjekt të veçantë për këtë qëllim, me kusht që kjo veprimtari të je në përputhje me qëllimet e saj, të jetë deklaruar si një nga burimet e të ardhurave dhe me kusht që kjo veprimtari të mos përbëjë qëllimin primar të veprimtarisë së organizatës.

Nëse VUSH,përmjet ushtrimit të veprimtarisë ekonomike, realizon fitime, ato duhet të përdoren për përmbushjen e qëllimeve të përcaktuara në statut dhe në aktin e themelimit.

 

KREU V

 

NENI 31

Veteshpërndarja

VUSH shpërndahet me iniciativën e saj.

 

NENI 32

Likuidimi

Kur vendoset shpërndarja nga vetë VUSH, likuidimi realizohet nga një ose disa likuidatorë dhe kurdoherë përpara çregjistrimit nga gjykata.

Kur shpërndarjen e vendos gjykata, ajo cakton edhe likuidatorin, duke e veshur me kompetencat e nevojshmer zhvillimin e procedurës së likuidimit.

Në të gjitha rastet, likuidatot ka autoritetin dhe përgjegjësinë mbi asetet, pasurinë dhe përfaqësimin e VUSH-it, që nga dita e emërimit të tyre dhe deri në përfundimin e likuidimit.

 

NENI 33

Veprimtaria e likuidatove

Likuidatot bëjnë vlerësimin e gjendjes financiare të VUSH dhe të pasurisë së saj në çastin e marrjes së vendimit për shërndarjen e saj, si dhe evidentojnë të gjithë kreditot e debitot e mundshëm.

Pas pagimit të detyrimeve që VUSH i ka shtetit dhe kreditorëve të tjerë dhe marrjes së detyrimeve nga të tretët, likuidatori vlerëson pasurinë e mbetur dhe kujdeset që kjo pasuri të shkojë në destinacionin e përcaktuar nga statuti, organi kompetent i saj, gjykata ose ligji.

asnjë rast nuk lejohet shpërndarje ose disponimi në favor të anëtarëve ose personave të tjerë që janë subjekte të statutit ose të aktit të themelimit të organizatës ose të të afërmeve të tyre.

rastet kur VUSH, ka përfituar përjashtim nga taksat apo lehtësira fiskale, donacione nga publiku ose grante shtetërore, çdo pasuri e mbetur pas pagimit të detyrimeve i shpërndahet organizatave të tjera jofitimprurëse që ndjekin qëllime të njëjta ose të ngjashme me VUSH.

 

NENI 34

Çregjistrimi

Kur shpërndarja është vendosur nga vetë VUSH, organi kompetent, sipas statutit, miraton raportin përfundimtar të likuidatorit dhe kërkon nga gjykata çregjistrimin e organizatës jofitimprurëse.

rastet kur organi kompetent i VUSH, nuk miraton raportin përfundimtar të likuidatorit ose shpërndarjen dhe likuidimin e ka vendosur gjykata në seancë gjyqësore në prani të përfaqësuesve të organizatës jofitimprurëse dhe të likuidatorit, ajo shqyrton raportin përfundimtar të likuidatorit dhe merr vendim për çregjistrimin e saj.

 

KREU VI

 

NENI 35

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Mosmarrëveshjet ndërmjet anëtarëve themelues, ndërmjet tyre dhe organeve vendimmarrëse dhe ekzekutive ose ndërmjet tyre dhe të pusuarve zgjidhen me mirëkuptim dhe në përputhje me statutin dhe rregullat e organizatës jofitimpruse, në të kundërt çështja zgjidhet nga gjykata.

 

NENI 36

Ky statut është hartuar në gjuhën shqipe, me vullnetin e lirë e të plotë të anëtarëve të VUSH, bazuar në dispozitat ligjore në fuqi dhe nënshkruhet rregullisht prej tyre.