Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

НАРЕДБА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, И ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ ИЛИ ЗА БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ

 

Раздел I.

Елементи на възнаграждението и доходите за определяне на осигурителните вноски

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2004 г., в сила от 27.12.2003 г.) Осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 - 6 и 8 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване се изчисляват и внасят върху получените брутни възнаграждения и други доходи от трудова дейност. Осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване се внасят върху получените брутни възнаграждения, намалени с нормативно признатите разходи по чл. 22, ал. 1, т. 1, буква "д" от Закона за облагане доходите на физическите лица.

(2) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) Осигурителните вноски за лицата, работещи по трудови правоотношения, се внасят върху получените брутни трудови възнаграждения, включително възнагражденията за платените от работодателя отпуски по чл. 155-157, 159, 161, 166, 168 - 170 и 319 от Кодекса на труда, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

(3) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) Минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя за лицата, които не са отработили всичките дни през месеца или са се намирали в отпуски, извън посочените в ал. 2, се определя пропорционално на отработените дни през месеца. В тези случаи минималният месечен осигурителен доход се определя, като минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя се раздели на броя на работните дни през месеца и получената сума се умножи по броя на отработените дни и дните на платените отпуски, посочени в ал. 2.

(4) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) Минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя, когато съгласно условията на трудовия договор или чл. 138, ал. 2 от Кодекса на труда лицето е работило при непълно работно време, се определя пропорционално на отработените часове. В тези случаи минималният месечен осигурителен доход се определя, като минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя се раздели на броя на законоустановените работни часове за месеца и получената сума се умножи по броя на отработените часове за месеца. По този ред се определя и минималният месечен осигурителен доход, когато лицето се е намирало в отпуски извън посочените в ал. 2 или не е отработило всички работни дни през месеца.

(5) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) Осигурителните вноски за лицата, работещи по договори за управление и контрол на търговски дружества, се внасят върху полученото брутно възнаграждение, намалено с нормативно признатите разходи, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя. Когато лицето не е работило през целия месец по договор за управление и контрол, минималният месечен осигурителен доход се определя пропорционално на работните дни през месеца.

(6) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2004 г., в сила от 27.12.2003 г.) Осигурителните вноски за лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности, с изключение на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 7 от Кодекса за социално осигуряване, както и за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията се внасят върху полученото брутно възнаграждение, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя. Когато лицето не е работило през целия месец, минималният месечен осигурителен доход се определя пропорционално на отработените дни през месеца.

[…]

§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2006 г.

© KP

Trascina file per caricare

ORDINANCE FOR THE ELEMENTS OF THE REMUNERATION AND THE INCOMES ON WHICH INSURANCE INSTALMENTS ARE MADE, AND FOR CALCULATION OF THE PECUNIARY INDEMNIFICATION FOR TEMPORARY INCAPACITY FOR WORK OR PREGNANCY AND BIRTH

 

Section I.

Elements of the remuneration and the incomes on which insurance instalments are made

Art. 1. (1) (Amend., SG 83/00, suppl. SG 10/03; amend., SG 21/04 – in force from December 27, 2003) The insurance instalments for the persons under art. 4, para 1, item 1 – 6 and 8 and para 2 of the Law for the social insurance shall be calculated and paid on the received gross remuneration and other revenue from labour activity. The insurance instalments for the persons under art. 4, para 1, item 7 of the Code for the social insurance shall be paid on the received gross remuneration reduced by the normative recognized expenses under art. 22, para 1, item 1, letter "e" of the Law for income taxation of individuals.

(2) (new – SG 10/03) The insurance instalments for the persons, working with legal terms of employment, shall be paid for the received gross remuneration, including the remuneration for leaves, paid by the employer under art. 155 – 157, 159, 161, 166, 168 – 170 and 319 of the Labour Code, but not less than the minimum monthly insurance income for the respective profession of the basic economic activity of the insurer and not more than the maximum monthly extent of the insurance income, determined with the Law of the budget of the state public insurance for the respective year.

(3) (new – SG 10/03) The minimum monthly insurance income for the respective profession of the basic economic activity of the insurer for the persons, who have not worked all the days during the month, except these, pointed out in para 2, shall be determined proportionally to the worked out days during the month. In these cases the minimum monthly insurance income shall be determined by dividing of the minimum monthly insurance income for the respective profession of the basic economic activity of the insurer by the number of the working days during the month and the obtained sum is multiplied by the number of the worked out days and the days of the paid leave, pointed out in para 2.

(4) (new – SG 10/03) The minimum monthly insurance income for the respective profession of the basic economic activity of the insurer, when according to the conditions of the employment contract or art. 138, para 2 of the Labour Code the person has worked with not full working time, shall be determined proportionally to the worked out hours. In these cases the minimum monthly insurance income shall be determined by dividing of the minimum monthly insurance income for the respective profession of the basic economic activity of the insurer by the number of the lawfully established working hours for the month and the obtained sum is multiplied by the number of the worked out hours for the month. By this order shall be determined also the minimum monthly insurance income when the person has been in a leaves out of these, pointed out in para 2 or has not worked during all the working days in the month.

(5) (new – SG 10/03) The insurance instalments for the persons, working with contracts for management and control of commercial companies, shall be paid for the received gross income, reduced with the normatively recognised expenses, but not less than the minimum monthly insurance income for the respective profession of the basic economic activity of the insurer. When the person has not worked during the whole month with contract for management and control, the minimum monthly insurance income shall be determined proportionally to the working days during the month.

(6) (new, SG 21/04 – in force from December 27, 2003) The insurance instalments for the persons practicing labour activity and receiving income for elective positions, with exception of the persons under art. 4, para 1, item 1 and 7 of the Code for social insurance, as well as for the employees with clerical rank of the Bulgarian Orthodox Church and other registered religions according to the Law for the religions, shall be paid on the received gross remuneration, but on no less than the minimal monthly insurance income for the respective profession for the basic economic activity of the insurer. If the person has not worked during the whole month the minimal monthly insurance income shall be determined proportionally to the worked off days of the month.

[…]

 (PROM. – SG 01/06, IN FORCE FROM 01.01.2006)

 

§ 5. The Decree shall enter in force on the 1st of January 2006.

© KP

Trascina file per caricare