Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Väljaandja:Kõrgessaare Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.04.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.10.2012, 112

 

Kõrgessaare valla hallatavate kalmistute kasutamise eeskiri

Vastu võetud 13.04.2012 nr 53

 

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lg 1 p 37 ja “Kalmistuseaduse” § 7 lg 1 alusel.

 

§ 1.  Üldsätted

(1) Käesolev eeskiri reguleerib Kõrgessaare vallas riigi- ja valla omandis oleval maa-alal asuvate kalmistute kasutamist ja haldamist. Kalmistu haldaja on Kõrgessaare Vallavalitsus.

(2) Kõrgessaare vallas asub riigimaal Malvaste kalmistu, asukohaga Malvaste küla.

(3) Kalmistu on muinsuskaitsealune ajaloomälestis.

 

§ 2.  Hauaplatsi kasutusse andmise tingimused ja kord

(1) Kalmistu haldaja annab hauaplatsi (ka perekonna hauaplatsi) käesoleva määruse § 4 lõikes 12 nimetatud hauaplatsi kasutajale kasutusse, vormistades selleks kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõusoleku.

(2) Hauaplatsi kasutajaks on surnu omased - surnu abikaasa, vanemad, täisealine laps, õde, vend või muu surnu lähedane isik tulenevalt tema elukorraldusest.

(3) Kalmistule haua või ehitise rajamisel tuleb võimaluse korral tagada, et need ei paikneks kalmistul asuvale puurkaevule lähemal kui 10meetrit.

(4) Hauatähist ja hauaplatsi piirdeaeda ei peeta väikeehitiseks ehitusseaduse tähenduses ja neile ei kohaldata ehitusseaduses ehitisele esitatavaid nõudeid.

 

§ 3.  Hauaplatsi kasutamise tähtaeg, samuti kasutamisõiguse lõpetamise tingimused ja kord

(1) Hauaplats antakse tähtajatuks kasutamiseks.

(2) Kui hauaplats on kasutaja poolt korrastamata niivõrd pikka aega, et on alust arvata, et selle kasutaja on loobunud hauaplatsist, paneb kalmistu haldaja sellele dateeritud tähise märkega – hooldamata hauaplats, mis tunnistatakse ühe aasta möödudes hooldamata hauaplatsiks, kui selle aja jooksul ei ole hauaplatsi korrastatud.

(3) Kui ühe aasta jooksul tähise paigaldamisest ei ole hauaplatsi korrastatud, tunnistatakse see hooldamata hauaplatsiks ja selle kasutusõigus lõpeb.

(4) Hauaplatsi võtab kalmistu haldaja arvele ja selle võib anda taaskasutusse, kui matmisest samale kohale on möödunud 20 aastat.

 

§ 4.  Matmise kord

(1) Surnu maetakse surmatõendi alusel. Surnult sündinu maetakse arstliku surmateatise alusel. Välisriigis väljastatud surmatõend ei vaja legaliseerimist või apostilliga (välisriigis kasutamiseks ettenähtud dokumendi legaliseerimise standardvorm) kinnitamist. Põhjendatud juhul võib kalmistu haldaja nõuda välisriigis väljastatud surmatõendi tõlkimist.

(2) Tundmatu surnu matmise või tuhastamise korraldab Kõrgessaare Vallavalitsus, kui tundmatu surnu leiti Kõrgessaare valla territooriumilt.

(3) Omasteta surnu matmise või tuhastamise korraldab kalmistu haldaja, kui omasteta surnu viimane rahvastikuregistris registreeritud elukoht oli Kõrgessaare vald.

(4) Omasteks käesoleva määruse tähenduses on surnu abikaasa, vanemad, täisealine laps, õde, vend või muu surnu lähedane isik tulenevalt tema elukorraldusest.

(5) Kui omasteta surnul puudub rahvastikuregistris registreeritud elukoht, on matmise või tuhastamise kohustus kalmistu haldajal, kui tema viimane elukoht oli Kõrgessaare vald.

(6) Kui omasteta surnu viimast elukohta ei ole võimalik tuvastada, korraldab surnu matmise või tuhastamise kalmistu haldaja, kui omasteta surnu leiti Kõrgessaare valla territooriumilt.

(7) Surnu matmise või tuhastamise kulude kandmise kohustus on surnu omastel. Kui kalmistu haldaja on korraldanud surnu matmise või tuhastamise, on tal õigus surnu matmise või tuhastamise kulud surnu pärandi vastu võtnud pärijalt sisse nõuda.

(8) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2, 3, 5 ja 6 nimetatud juhul võib kalmistu haldaja matusekorraldajana taotleda surnu matmise või tuhastamise korraldamise kulude hüvitamiseks matusetoetust riikliku matusetoetuse seaduses sätestatud korras.

(9) Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema 1,5–2 meetrit maapinnast. Urniga matmisel peab matmise sügavus olema vähemalt 1meeter.
Kui haua kaevamisel tuleb välja varem maetu säilmeid, siis tuleb need matta sama haua põhja kaevatud süvendisse, tervena säilinud kirst jäetakse puutumata.

(10) Kirstuga maetava surnu pealematmine ei või toimuda varem kui 20 aasta möödumisel viimasest matmisest samale kohale.

(11) Pealematmiseks on vajalik hauaplatsi kasutaja kirjalik nõusolek. Kui hauaplats on käesoleva määruse § 3 lg 2 kohaselt tunnistatud hooldamata hauaplatsiks, ei ole hauaplatsi kasutaja nõusolek nõutav.

(12) Hauaplatsi kasutajaks käesoleva määruse tähenduses on isik, kellel on kalmistu haldajaga leping või kirjalik taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolek hauaplatsi kasutamiseks. Hauaplatsi kasutaja surma korral on tema omastel eelisõigus hauaplatsi kasutamiseks.

(13) Surnu ümbermatmine toimub kokkuleppel kalmistu haldajaga. Surnu ümbermatmise korraldab kalmistu haldaja.

(14) Liivapinnase puhul tohib kirstuga maetud surnu ümber matta pärast ühe aasta möödumist ja niiske pinnase puhul pärast kolme aasta möödumist surnu eelmisest matmisest.

(15) Surnu tuhastamine võib toimuda ainult tuhastamise tellija ja tuhastamisteenust osutava ettevõtja (krematoorium) vahel sõlmitava lepingu kohaselt arvestades kalmistuseaduse § 10 sätteid.

 

§ 5.  Kalmistu tööaeg

(1) Kalmistu on avatud iga päev.

(2) Töövälisel ajal edasilükkamatute toimingute tegemine toimub kokkuleppel kalmistu haldajaga või kalmistuvahiga tema pädevuse piires.

§ 6.  Kalmistu heakorra ja hooldamise nõuded ja kord

 (1) Kooskõlas hea tavaga tagab kalmistu haldaja tingimused kalmistu häirimatuks kasutamiseks.

(2) Kalmistu haldaja tagab kalmistule vaba ja heakorrastatud juurdepääsu ning piirdega ümbritsetuse.

(3) Kalmistu haldaja tagab kalmistu piirdeaia ja värava korrasoleku.

(4) Heakorra ja hooldetöid kalmistu territooriumil (väljaarvatud hauaplatsid) korraldab kalmistu haldaja.

(5) Kalmistule on prügi jaoks paigaldatud konteinerid. Prügi panek mujale on keelatud.

(6) Kalmistu haljastuse tagamiseks tuleb järjekindlalt pügada hekke ja piirata nende võsastumist. Eemaldamisele kuuluvad kuivanud ja esteetilise ilme kaotanud puud, samuti võsa. Haljastusjäätmed võib paigaldada väljaspool piirdeaeda selleks eraldatud kohta.

 

§ 7.  Hauatähiste ja piirete paigaldamise, eemaldamise ja ümberpaigaldamise kord

 (1) Hauatähised ja piirded hauaplatsidele paigaldatakse kasutaja poolt järgides head tava ning viisil, mis ei häiri teisi kasutajaid.

(2) Kasutajad tagavad hauatähiste ja piirete eetilise väljanägemise.

(3) Kalmistu haldajal on õigus lagunenud ja käesoleva eeskirja § 3 lõikes 2 toodud korras hooldamata hauaplatsiks tunnistatud haudade hauatähised ja piirded eemaldada, väljaarvatud käesoleva eeskirja § 8 lg 4 p 4 kohaselt ajaloomälestisena või kunstimälestisena arvele võetud hauatähised ja piirded.

(4) Miljöölise väärtuse eesmärgil tuleb hauaplatsidel, mille staatus on ajaloomälestis või kunstimälestis, hauatähised ja piirded jätta oma algsele kohale ning tagada nende säilimine.

 

§ 8.  Kalmistu kohta peetavad andmed

(1) Kalmistu haldaja peab arvestust tema hallatavale kalmistule maetud isikute, hauaplatside ja hauaplatside kasutajate kohta.

(2) Maetud isiku andmed:
 1) ees- ja perekonnanimi ning isikukood või sünniaeg;
 2) surmaaeg;
 3) vabal tahtel antud andmed maetu usutunnistuse kohta;
 4) surmatõendi või surmateatise number ja väljastaja;
 5) matmise kuupäev.

(3) Hauaplatsi kasutaja andmed:
 1) hauaplatsi kasutaja ees- ja perekonnanimi;
 2) isikukood või sünniaeg;
 3) sideandmed (telefoninumber, e-posti aadress).

(4) Hauaplatsi andmed:
 1) kvartal - kui on märgistatud;
 2) rida/sektor - kui on märgistatud;
 3) aadress;
 4) staatus (ajaloomälestis, kunstimälestis, kasutuses, vaba);
 5) matuse liik (kirstumatus, urnimatus);
 6) kirstu või urni materjal;
 7) hauaplatsil asuvate hauatähiste ja piirete lühikirjeldus.

(5) Andmete kogumisel lähtutakse isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõuetest.

 

§ 9.  Muud kalmistu tegevuse korraldamisega seotud asjaolud

(1) Kalmistu haldaja tagab kalmistute kui ajaloomälestiste säilimiseks muinsuskaitseseadusest tulenevate nõuete täitmise.

(2) Kalmistu haldajale on soovituslik kalmistu hooldamisel ja korrastamisel Muinsuskaitseinspektsiooni poolt 17. veebruaril 1998 kinnitatud “Ajalooliste kalmistute hooldamise ja korrastamise metoodiline juhendi”.

 

§ 10.  Järelevalve ja vastutus

Kõrgessaare valla territooriumil asuva kalmistu mittenõuetekohase kasutamise korral on kalmistu haldajal õigus teha ettekirjutus. Ettekirjutuse mittetäitmisel võib rakendada asendustäitmist või sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 640 eurot.

 

§ 11.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

 

Aili Küttim
volikogu esimees