Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

[…]

Глава трета.

ФУНКЦИИ НА АГЕНЦИЯТА

Чл. 6. Агенцията:

1. организира, финансира и координира с други държавни органи и с гражданските организации изучаването на състоянието и проблемите на българските общности извън Република България и изготвянето на анализи, прогнози и програми за работата с тях;

2. съдейства за разработването и актуализирането на политиката и националната стратегия за защита и духовно единение с Отечеството на българите, живеещи извън територията на Република България;

3. координира и подпомага дейността на министерствата, другите ведомства, органите на местната администрация, средствата за масово осведомяване и гражданските организации за практическо осъществяване на държавната политика и националната стратегия по отношение на българите, живеещи извън територията на Република България;

4. инициира и участва в разработването на нормативни актове по проблемите на българите, живеещи извън територията на Република България;

5. поддържа постоянни връзки с българите, живеещи извън територията на Република България, с техните организации за културна, просветна, делова и друга дейност, като ги подпомага с информационни материали;

6. съдейства за сдружаването на българите, живеещи извън територията на Република България, както и за дейността на съществуващите техни организации, включително чрез обмен на опит, предоставяне на информационни, просветни и други подобни материали;

7. съдейства за лобиране в полза на България и на нейното демократично, социално-икономическо и духовно развитие от страна на българските общности и на отделни българи, живеещи извън територията на Република България;

8. съгласува със Светия Синод на Българската православна Църква и с управителните тела на другите религиозни общности работата сред българите по света за тяхното духовно сплотяване и запазване на националната, културната и религиозната им идентичност;

9. съгласува с други ведомства и организации и развива самостоятелна дейност за поддържане на връзки, предоставяне на информация за страната, лобиране в нейна полза и участие в икономическото й, културното и друго развитие на живели в България, а сега живеещи в чужбина лица от други етноси, както и с техни низходящи;

[…]

(Изм. - ДВ, бр. 87 от 2001 г., в сила от 15.10.2001 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2005 г.)

 

© KP

Trascina file per caricare

STRUCTURAL REGULATIONS OF THE STATE AGENCY FOR THE BULGARIANS ABROAD

 

[…]

Chapter three.

FUNCTIONS OF THE AGENCY

[…]

Art. 6. The agency shall:

1. organise, finance and coordinate with other state bodies and with the civil organisations the study of the status and the problems of the Bulgarian communities outside the Republic of Bulgaria and the preparation of analyses, prognoses and programmes for working with them;

2. assist the working out and the updating of the policy and the national strategy for protection and spiritual unity with the Fatherland of the Bulgarians living outside the territory of the Republic of Bulgaria;

3. coordinate and assist the activity of the ministries, the other administrative bodies, the bodies of the local administration, the mass media and the civil organisations for practical implementation of the state policy and the national strategy regarding the Bulgarians living outside the territory of the Republic of Bulgaria;

4. initiate and participate in the working out of normative acts on the problems of the Bulgarians living outside the territory of the Republic of Bulgaria;

5. maintain permanent contacts with the Bulgarians living outside the territory of the Republic of Bulgaria, with their organisations for cultural, educational, business and other activities providing them with informational materials;

6. assist the association of the Bulgarians living outside the territory of the Republic of Bulgaria, as well as the activity of their existing organisations, including through exchange of experience, submitting informational, educational and other similar materials;

7. assist the lobbying in favour of Bulgaria and its democratic, social and economic and spiritual development by the Bulgarian communities and by individual Bulgarians living outside the territory of the Republic of Bulgaria;

8. coordinate with the Holy Synod of the Bulgarian Orthodox Church and with the managing bodies of the other religious communities the work with the Bulgarians throughout the world for their spiritual uniting and protection of the national, cultural and religious identity;

[...]

 amend. SG. 84/21 Oct 2005

 

© KP

 

Trascina file per caricare