Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Väljaandja:Koeru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.10.2012, 86

 

Koeru valla kalmistute kasutamise eeskiri

Vastu võetud 26.01.2012 nr 3

 

Määrus kehtestatakse kalmistuseaduse § 7 lõike 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, alusel.

 

1. peatükk

ÜLDSÄTTED 

 

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Kalmistu kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab EELK Koeru Maarja-Magdaleena koguduse omandis oleval maa-alal ja Koeru valla poolt hallatavate kalmistute kasutamise (edaspidi kalmistu) korra.

 (2) Kalmistute rajamisel, haldamisel, kasutamisel ja sulgemisel juhindutakse Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigustloovatest aktidest ja käesolevast eeskirjast ning kalmistu hooldamise nõudmistes järgitakse eesti rahva kalmistu- ja matmistraditsioone.

§ 2.  Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) kalmistu - tähistatud, vajalike ehitistega maa-ala inimeste surnukehade või nende tuha matmiseks ja surnute mälestamiseks;
 2) hauaplats - kalmistul asuv maa-ala ühe või mitme surnu matmiseks kirstus või tuhaurnis;
 3) hauakoht - koht hauaplatsil kirstu või urni matmiseks või urnikamber kolumbaariumis;
 4) kalmistu haldaja - kalmistu kasutamist korraldav valla ametiasutus;
 5) kalmistuvaht –töölepinguga kalmistu haldamisega seotud ülesandeid täitma volitatud isik
 6) hauaplatsi kasutaja - isik, kellel on hauaplatsi kasutamise õigus;
 7) matja - isik, kes korraldab surnu matmise;
 8) hauarajatis - hauaplatsil paiknev maapinnaga kohtkindlalt ühendatud ehitis (piirdeaed, betoonrant, hauakamber vms);
 9) hauatähis - ühte või mitut hauakohta tähistav rist, plaat, sammas, kivi või muu tähis
 10) hauaregister – haudade ja hauaplatsi valdajate andmekogu
 11) andmekogu – elektrooniline arhiiv
 12) matmisraamat – matmise registreerimise raamat

§ 3.  Kalmistu haldamine

 (1) Koeru haldusterritooriumil ja EELK Koeru Maarja-Magdaleena koguduse maa-alal asuvaid kalmistuid haldab Koeru Vallavalitsus (edaspidi kalmistu haldaja) vastavalt lepingule.

 (2) Kalmistu haldaja korraldab kalmistuseadusest, käesolevast kalmistute kasutamise eeskirjast ja teistest õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmist vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

 (3) Kalmistute haldaja ülesanneteks on kalmistute maa-ala aastaringne korrashoid ja kalmistute elektroonilise arhiivi loomine ja pidamine.

 (4) Kalmistute haldamisega seotud ülesannete täitmise volitamiseks on õigus sõlmida halduslepinguid:
 1) Koeru Vallavalitsusel, mille tähtaeg ei ületa ühte eelarveaastat;
 2) Koeru Vallavolikogul, mille tähtaeg ületab ühe eelarveaasta.

 (5) Kalmistu haldaja avalikustab kalmistu haldamisega seotud ülesandeid täitva isiku (edaspidi kalmistuvaht) kontaktandmed, töö- ja vastuvõtuajad ning Koeru valla kalmistute kasutamise eeskirja kalmistul asuval infotahvlil.

 (6) Hauaplatsi kasutusõiguse tasu suuruse ja kalmistute haldaja poolt osutatavate teenuste hinnad kehtestab Koeru Vallavolikogu.

§ 4.  Kalmistu tööaeg

  Kalmistu on avatud iga päev.

 

2. peatükk

KALMISTU HEAKORD 

 

§ 5.  Kalmistute heakorra nõuded

 (1) Kalmistu territooriumil tuleb hoida korda, puhtust ja hauarahu.

 (2) Kalmistu territooriumil on keelatud:
 1) kahjustada hooneid, väravaid, piirdeid, veevõtukohti, kalme, hauatähiseid ja -rajatisi;
 2) murda puude ja põõsaste oksi ning raiuda puid ilma raieloata;
 3) istutada puid ja põõsaid ning rajada hekke kalmistu haldaja kooskõlastuseta;
 4) kalmistule olmeprügi toomine, prahi panemine selleks mitteettenähtud kohta või kalmistu territooriumi risustamine mõnel muul viisil;
 5) suurendada omavoliliselt hauaplatsi mõõtmeid;
 6) kalmistul mootorsõidukiga sõitmine haldaja loata;
 7) lõkete tegemine (välja arvatud kalmistu haldaja poolt kalmistu hooldamiseks tarvilike tööde läbiviimisel);
 8) loomade matmine;
 9) kaasa võtta koeri ja teisi koduloomi ilma jalutusrihmata;
 10) muu avalikku korda, heakorda ja hauarahu rikkuv tegevus.

 (3) Kalmistu haldajal on õigus eemaldada või määrata eemaldamisele kalmistu ilmet häirivad või ohtlikud aiad, puud ja põõsad.

 (4) Kalmistu miljöö väärtuse säilitamise eesmärgil tuleb nii kasutusel olevatel kui mahajäetud hauaplatsidel vanemad kui 50 aastat hauatähised ja -piirded jätta oma algsele kohale. Jalalt murdunud ning katkised ristid ja tähised (ka tükid), mida ei ole võimalik algsel kohal eksponeerida, tuleb viia kalmistu hooldaja poolt määratud kohta.

 

3. peatükk

HAUAPLATSI KASUTUSSE ANDMINE 

 

§ 6.  Hauaplatsi kasutusse andmise tingimused ja kord

 (1) Hauaplats eraldatakse kas kirstus või urnis matmiseks.

 (2) Hauaplats eraldatakse vastavalt matja soovile ühe- või mitmekohalisena.

 (3) Hauaplatsi suuruse ja asukoha määrab kalmistu hooldaja arvestades kalmistu planeeringut:
 1) ühe hauakoha suurus kirstumatuse korral on üldjuhul 2,5 x 1,5 m;
 2) ühe hauakoha suurus urnimatuse korral on üldjuhul 1,0 x 1,0 m.

 (4) Akteeritud hauaplatsid eraldatakse üldjuhul esialgse kuju ja suurusega.

 (5) Erandjuhtudel, kui looduslikud tingimused ei võimalda eraldada lõikes 3 sätestatud suurusega hauaplatsi, võib eraldada väiksema hauaplatsi. Kirstuga matmisel ei tohi hauaplatsi pikkus olla väiksem kui 2 m ja laius väiksem kui 1,2 m.

 (6) Hauaplatsi eraldades tuleb üldjuhul jälgida põlist matmistava, mille kohaselt kirst asetatakse hauda ida-lääne suunas (maetava pea läände) ja hauatähis asetseb peatsis.

 (7) Lõikes 6 sätestatust võib erandkorras kõrvale kalduda kui nimetatud tegevus ei ole vastuolus keskkonnakaitse nõuetega ega häiri kalmistu üldist väljanägemist järgmistel juhtudel:
 1) kalmistu varasem planeering ei võimalda hauda kaevata õiges suunas;
 2) matuse korraldajad soovivad kaevata hauda ja matta lahkunut vastavalt oma religioossetele tavadele, mis ei kattu kohalike põliste matmistavadega.

 (8) Hauaplatsi eraldamine on tasuta ja eraldamisel sõlmib matjaga hauaplatsi kasutamise lepingu (edaspidi kasutusleping) kalmistuvaht. Kasutuslepingu vormi kinnitab Koeru Vallavalitsus.

§ 7.  Hauaplatside kasutamise tähtaeg ning selle pikendamise tingimused ja kord

 (1) Hauaplatsi kasutusleping sõlmitakse tähtajaga kuni 20 aastat. Kasutuslepingu tähtaja lõppemisest teavitab kalmistu haldaja hauaplatsi kasutajat kirjalikult kuus kuud enne lepingu lõppemist. Hauaplatsi, mille kasutusleping on lõppenud, võtab kalmistu haldaja arvele kui kasutajata hauaplatsi.

 (2) Hauaplatsi senisel kasutajal on eesõigus uue kasutuslepingu sõlmimiseks. Uue kasutuslepingu sõlmimiseks esitab hauaplatsi kasutaja kalmistu haldajale kirjaliku avalduse ühe kuu jooksul enne kasutuslepingu tähtaja möödumist. Uue kasutuslepingu sõlmimise avalduse esitamata jätmisel loetakse kasutusleping lõppenuks ka juhul, kui hauaplatsi kasutaja jätkab hauaplatsi kasutamist.

 (3) Hauaplatsi kasutusõigusest loobumise korral teatab hauaplatsi kasutaja või hauaplatsi kasutaja volitatud esindaja sellest kirjalikult kalmistu haldajat. Kasutusõigusest loobumise korral on kalmistu haldajal õigus hauaplatsi, va mälestistena kaitse all oleval kalmistul asuva hauaplatsi, vaba osa uuteks matusteks välja anda.

 (4) Hauaplatsi kasutaja võib soovi korral kasutusõiguse üle anda teisele isikule, millest tuleb kalmistu haldajale kirjalikult teatada.

 (5) Kalmistu haldajal on õigus hauaplatsi kasutusõigus lõpetada juhul kui hauaplats on jäetud kasutaja poolt hooldamata ning isik pole sellekohast ettekirjutust täitnud kahe aasta jooksul.

 

4. peatükk

MATMINE 

 

§ 8.  Matmise kord

 (1) Loa matmiseks annab kalmistuvaht kalmistuseaduses nõutud dokumentide alusel.

 (2) Kalmistuvaht registreerib matmise matmisraamatus, kus näidatakse ära surnu ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, vanus, viimane elukoht, surmaaeg, matmise aeg ning surmatunnistuse number, väljaandmise aeg ja väljaandja, samuti andmed hauaplatsi asukoha, matja ja platsi hooldaja kohta.

 (3) Matmisloa väljastamisel teeb kalmistu haldaja kalmistuvahi teate alusel kande kalmistute elektroonilisse andmekogusse ja kalmistuplaanile.

 (4) Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema 2,0 meetrit maapinnast. Urniga matmisel peab matmise sügavus olema vähemalt 1 meeter. Kui haua kaevamisel tuleb välja varem maetu säilmeid, siis tuleb need matta sama haua põhja kaevatud süvendisse, tervena säilinud kirst jäetakse puutumata.

 (5) Kirstuga maetava surnu pealematmine ei või toimuda varem kui 20 aasta möödumisel viimasest matmisest samale kohale.

 (6) Pealematmiseks on vajalik hauaplatsi kasutaja kirjalik nõusolek. Kui hauaplats on käesoleva eeskirja § 10 lõike 2 kohaselt tunnistatud hooldamata hauaplatsiks, ei ole hauaplatsi kasutaja nõusolek nõutav.

 

5. peatükk

HAUAPLATSIDE KUJUNDAMINE JA HOOLDUS 

 

§ 9.  Hauaplatsi kujundamise ja hoolduse nõuded

 (1) Hauaplatsi hooldamise eest vastutab hauaplatsi kasutaja.

 (2) Hauaplats on kalmistu osa ja platsi kujundamisel tuleb järgida kalmistu kvartalis väljakujunenud kujunduse põhimõtteid, arvestades eeskirjas nimetatud piiranguid.

 (3) Hauaplats peab vastama järgmistele nõuetele:
 1) hauaplats peab olema korrastatud ja hekid pügatud;
 2) hauatähised ja piirded on terved ja neil olev tekst loetav.

 (4) Hauaplatsi kujundamiseks võib kasutada madalhaljastust ja puude kääbusvorme.

 (5) Hauaplatsil asuvad vanemad kui 50 aastat tähised ja piirded tuleb jätta oma algsele kohale.

 (6) Hauaplatsi hooldamisel tekkinud praht tuleb viia selleks ettenähtud kogumiskohta. Mittekomposteeritavad jäätmed tuleb viia vastavasse mahutisse.

 (7) Hauaplatsi hooldamise korraldab hauaplatsi kasutaja.

 (8) Kalmistu haldajal on õigus eemaldada või määrata eemaldamisele kalmistu ilmet häirivad või ohtlikud aiad, puud ja põõsad.

 (9) Kalmistu kujundusnõuete mittetäitmisel hauaplatsi valdajat hoiatatakse. Kalmistu haldajal on õigus mittevastavad hauatähised või hauarajatised eemaldada platsi kasutaja kulul ühe aasta möödumisel hoiatamisest.

§ 10.  Hooldamata hauaplatsi arvelevõtmise ja taaskasutusse andmise kord

 (1) Kalmistu haldaja tuvastab ja tähistab korrastamata hauaplatsi selle korrastamise tähtaega kajastava hoiatava sildiga.

 (2) Kalmistu haldaja tunnistab korrastamata hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks, kui selle tähistamisest on möödunud vähemalt üks aasta.

 (3) Hooldamata hauaplatsi võib anda taaskasutusse kirstuga pealematmiseks pärast 20 aasta möödumist viimasest matmisest samale kohale.

§ 11.  Hauatähise ja piirde paigaldamise, eemaldamise ja ümberpaigaldamise kord

 (1) Hauaplats peab olema tähistatud risti, hauaplaadi, hauakivi või muu tähisega.

 (2) Hauatähised (hauarist, hauakivi, hauasammas, hauaplaat), hauarajatised (äärekivi, valatud betoonrant, istepink, hekk kõrgusega kuni 1 m, piirdeaed jms) ja haljastus peavad asuma hauaplatsi piires ega tohi oluliselt häirida kõrvalasuvate hauaplatside kasutamist ja korrastamist.

 (3) Hauaplatsile paigaldatud hauatähised ja hauarajatised loetakse hauaplatsi kasutaja omandiks.

 (4) Hauarajatised, mis ei vasta kalmistul kehtestatud nõudmistele, likvideeritakse ühe kuu jooksul pärast kasutajale kirjaliku hoiatuse tegemist.

 (5) Hauatähiste või –rajatiste teisaldamine või eemaldamine tuleb eelnevalt kirjalikult kooskõlastada kalmistu haldajaga.

 

6. peatükk

MÄLESTISED 

 

§ 12.  Mälestistena kaitse all olevad objektid

 (1) Kalmistute kui muinsuskaitsealuste kinnismälestiste kaitseks on kehtestatud kaitsevöönd, millele kohaldatakse muinsuskaitseseaduse § 24 sätestatud kitsendusi ja milles tehtavad leevendused märgitakse kaitsekohustuse teatisse. Kaitsevööndiks on 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates.

 (2) Kalmistul võib asuda üksikobjektidena ajaloo-, arheoloogia-, kunsti- ja arhitektuuri-mälestisi. Kalmistul paiknevatele kinnismälestistele eraldi kaitsevööndit ei kehtestata.

 (3) Mälestiseks tunnistatud hauaplats, hauarajatis tähistatakse eritähisega. Mälestise tähistamist korraldab Muinsuskaitseamet vastavalt muinsuskaitseseadusele.

 (4) Kõik muudatused mälestiseks tunnistatud hauaplatsidel peavad olema kooskõlastatud vastavalt kehtivale korrale.

 (5) Kui mälestiseks tunnistatud hauaplatsi kasutaja loobumisel hauaplatsi edasisest kasutamise õigusest, läheb hauaplatsi kasutamise õigus üle kalmistu haldajale.

 

7. peatükk

JÄRELEVALVE JA VASTUTUS 

 

§ 13.  Järelevalve ja vastutus

 (1) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostab Koeru Vallavalitsus.

 (2) Käesoleva eeskirja mittenõuetekohase täitmise korral on Koeru Vallavalitsusel õigusteha ettekirjutus. Ettekirjutuse mittetäitmisel võib Koeru Vallavalitsus rakendada asendustäitmist või sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 640 eurot.

 

8. peatükk

RAKENDUSSÄTTED

 

§ 14.  Määruse rakendamine

  Senisel hauaplatsi kasutajal on kohustus sõlmida kalmistu haldajaga kasutusleping kolme aasta jooksul pärast eeskirja jõustumist.

§ 15.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Himot Põldver
vallavolikogu esimees