Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Väljaandja:Kohila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2006, 175, 1969
 

Hageri kalmistu eeskiri

Vastu võetud 24.04.2002 nr 74

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 punkt 2, Muinsuskaitseseaduse § 3 lg 2 p 5 ja Rahvatervise seaduse § 8 lõike 2 punkti 21 alusel kehtestatud sotsiaalministri 28. detsembri 2001. a määruse nr 156 «Tervisekaitsenõuded surnu hoidmisele, vedamisele, matmisele ja ümbermatmisele» alusel Kohila Vallavolikogu määrab:

1. Kinnitada Hageri kalmistu eeskiri (lisatud)

2. Määrus jõustub 01. maist 2002. a.

 Volikogu esimees Ülle UDAM
 Kinnitatud
Kohila Vallavolikogu 24. aprilli 2002. a määrusega nr 74

HAGERI KALMISTU EESKIRI

 

I. ÜLDSÄTTED

 

1. Hageri kalmistu (edaspidi kalmistu) eeskiri sätestab kalmistu haldamise, kasutamise ja sulgemise korra.

2. Kalmistu haldamisel, kasutamisel ja sulgemisel juhindutakse Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigustloovatest aktidest ning käesolevast eeskirjast.

3. Käesolevas eeskirjas mõistetakse kalmistu all üldkasutatavat territooriumi, mis vastavalt Kohila valla üldplaneeringule on ette nähtud surnute matmiseks. Hageri kalmistu on ajaloomälestisena kaitse all (reg. nr 8378; 03.07.1997 Kultuuriministri määrus nr 37).

4. Kalmistul viibivad isikud on kohustatud täitma eeskirjast tulenevaid nõudeid.

5. Kalmistu juurde kuuluvad parkla(d), veevõtukohad, jäätmekogumiskohad, tööriistakuur(id), tualett(id), teadetetahvlid jne (edaspidi rajatised).

6. Kalmistu haldaja on Kohila Vallavalitsus või tema poolt volitatud isik (edaspidi haldaja).

7. Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

hauaplats – maa-ala kalmistul, mis eraldatakse isikule surnu(te) matmise eesmärgil ja mis koosneb ühest või mitmest hauakohast;

hauaregister – haudade ja hauaplatsi valdajate andmekogu;

matmiste kvartal – kalmistu territoriaalse jaotuse üksus;

matmistava – traditsioone ja tavasid järgiv matmisviis ja matusekorraldus;

hauaplatsi valdaja – isik, kelle valdusse hauaplats on kalmistu haldaja poolt antud;

matmisraamat – matmiste registreerimise raamat;

kultuurimälestised - ajalooliste isikute hauad või hauaplatsid, kabelid, sepisaiad ja- ristid, skulptuurid, hauaplaadid.

8. Kalmistu on avatud iga päev.

9. Kalmistu kohta peab haldaja järgmist dokumentatsiooni:
9.1. hauaregister
9.2. matmisraamat
9.3. kalmistu plaan, millele on peale kantud ja nummerdatud matmise kvartalid, read, hauaplatsid, hauad, hooned ja rajatised
9.4. lepingute register

10. Kalmistu kohta peetav dokumentatsioon kuulub säilitamisele Kohila Vallavalitsuse arhiivis.

11. Kalmistul peab olema:
11.1. matmiseks ja kalmude korrastamiseks vajalikud vahendid ja tööriistad;
11.2. teadete tahvlid teabega osutatavate teenuste ja nende hindade kohta, kalmistu eeskiri või viide selle asukohale;
11.3. kalmistu plaan, kuhu on märgitud hooned ja rajatised, muinsuskaitselised ja kultuuriloolised objektid, kalmistu eri osade liigenduslikud orientiirid;
11.4. kalmistuinventari hoidmiseks vajalik ruum;
11.5. veevõtukohad;
11.6. tähistatud prügi mahapanekukohad ja/või konteinerid;
11.7. käimla(d).

12. Haldaja kasutuses peab olema kalmistu plaan, kus on fikseeritud nummerdatud matmiste kvartalid, matmiste read, hauaplatsid ja hauad ning kalmistu rajatised.

13. Tasulisi teenuseid võib osutada vastavat tegevusluba omav(ad) ettevõtja(d) lepingulisel alusel kalmistu omanikuga. Kalmistul osutatavate tasuliste teenuste hinnad kehtestab ettevõtja.

 

II. HAUAPLATSIDE ERALDAMISE TINGIMUSED JA KORD

 

14. Hauaplatside eraldamist, kalmistu eeskirja täitmise kontrolli ja kalmistu korrashoidu korraldab kalmistu haldaja.

15. Hauaplats eraldatakse isiku poolt esitatud avalduse või maetava surmatunnistuse alusel. Haldaja matmisloata on hauakaevamine ja matmine keelatud. Haudade avamine ja ümbermatmine võib toimuda vaid Eesti Vabariigi seadustes ettenähtud juhtudel ja korras, kooskõlastatult tervisekaitsetalitusega.

16. Hauaplatse eraldades ja matmisel tuleb järgida põlist matmistava, mille kohaselt kirst asetatakse hauda ida-lääne suunas (maetava pea läänes) ja hauatähis asub haua peatsis.

17. Kalmistu haldaja peab hauaplatsi taotlejale tasuta kätte näitama hauaplatsi asukoha, märkima kohapeal hauaplatsi mõõdud ja informeerima platsi valdajat või valdaja esindajat tema õigustest ja kohustustest. Igale hauaplatsile eraldatakse üldjuhul maa-ala suurusega 2,5 × 1,2 m ühe hauakoha kohta. Urnimatusteks ettenähtud maa-ala suuruseks on 1 m2 ühe hauakoha kohta.

18. Hauaplats eraldatakse tähtajaliselt (25 aastaks) lepingu alusel, mis sõlmitakse kalmistu haldaja ja hauaplatsi valdaja vahel. Selle tähtaja lõppemisel on hauaplatsi valdajal õigus pikendada hauaplatsi kasutusõigust järgmiseks 25 aastaks või kasutusõigus lõpetada. Hauaplatsi valdaja teovõimetuse või surma korral lähevad tema õigused ja kohustused üle eestkostjale või pärijaile.

19. Hauaplatsi kasutusõigusest loobumise korral teatab hauaplatsi valdaja sellest kirjalikult kalmistu haldajale. Kasutusõigusest loobumise korral on kalmistu haldajal õigus hauaplatsi vaba osa anda välja uuteks matusteks.

20. Kalmistu haldajal on õigus hauaplatsi kasutusõigus lõpetada juhul, kui hauaplats on jäetud hooldamata. Selline hauaplats tähistatakse meeldetuletuseks hoiatustähisega. Kui järgneva viie aasta jooksul hauaplatsi ei korrastata, võidakse lõpetada selle hauaplatsi kasutusõigus.

 

III. MATMINE

 

21. Kalmistule matmiseks annab loa kalmistu haldaja maetava isiku surmatunnistuse alusel ning matmisplatsi valdaja nõusolekul. Ilma matmisloata on haua kaevamine ja matmine keelatud.

22. Kalmistu haldaja registreerib matmise matmisraamatus, kus näidatakse ära surnu ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, vanus, viimane elukoht, surmaaeg, matmise aeg ning surmatunnistuse number, väljaandmise aeg ja väljaandja, samuti andmed matuse korraldaja ja hauaplatsi asukoha kohta.

23. Matmisloa väljastamisel teeb haldaja kande hauaregistrisse ja kalmistu plaanile.

24. Üldjuhul peab eelseisvast matmisest haldajale olema ette teatatud mitte vähem kui üks ööpäev. Riiklikel pühadel matmisi üldjuhul ei toimu.

25. Käesoleva eeskirja punktides 16 ja 24 loetletud nõuetest võib erandkorras valdaja kirjalikul loal kõrvale kalduda juhul, kui matuse korraldajad soovivad matta lahkunut vastavalt oma religioossetele tavadele, mis ei kattu kohalike põliste matmistavadega.

26. Haldajal on õigus keelduda käesoleva eeskirja punktis 25 nimetatud matmiskorralduseks loa andmisest, kui niisugune matmine on vastuolus keskkonna ja tervisekaitse nõuetega.

27. Matta võib kirstuga või tuhastatult urniga. Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema minimaalselt 1,5 m, urniga 1,0 m. Haua kaugus hauaplatsi piirist kirstuga matustel peab olema minimaalselt 0,2 m, urniga matustel minimaalselt 0,8 m.

28. Kui haua kaevamisel tuleb pinnasest välja eelmise matuse säilmeid, maetakse need tagasi sama haua põhja kaevatud süvendisse. Tervena säilinud kirst tuleb jätta puutumata.

29. Matmist takistavate hauakivide ja muude hauarajatiste ajutine kõrvaldamine ja taaspaigaldamine toimub matja kulul.

30. Matja korrastab või hüvitab matmise käigus kõrvalolevatele haudadele tekitatud kahjustused kokkuleppel kalmistu haldaja või kahjukannatajaga.

31. Hauaplatsi korrastab pärast matmist matja.

32. Pealematmine võib üldjuhul toimuda vähemalt 25 aasta möödumisel eelmisest matusest.

33. Kultuurilooliselt tuntud isikute haudadele pealematmist ei tehta.

34. Kalmistu vanadele hauaplatsidele võib matta järgmistel tingimustel:
34.1. perekonna hauaplatsile valdaja soovil vanasse hauda, kui eelmisest matusest on möödunud vähemalt 20 aastat;
34.2. vabanenud ja uuesti välja antud hauaplatsile pärast 25 aasta möödumist viimasest matusest;
34.3. perekonna hauaplatsile varem kasutamata pinnasesse.

35. Matmine kaitsealusel hauaplatsil võib toimuda ainult kaitset korraldava ametkonna loal.

 

IV. HAUAPLATSIDE KUJUNDAMINE JA HOOLDAMINE

 

36. Hauaplats on kalmistu osa ja platsi kujundamisel tuleb jälgida kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimõtteid ja detailplaneerimisprojektis määratud kujundusnõudeid. Hauaplatsi kujundab platsi valdaja, arvestades käesolevas eeskirjas toodud piiranguid. Kalmistu kujundusnõuete mittetäitmisel hauaplatsi valdajat hoiatatakse. Kalmistu haldajal on õigus mittevastavad hauatähised või - rajatised eemaldada hauaplatsi valdaja kulul ühe aasta möödumisel hoiatamisest.

37. Iga hauaplats peab olema tähistatud.

38. Hauatähised on
38.1. hauarist kõrgusega maapinnast kuni 120 cm;
38.2. hauakivi kõrgusega maapinnast kuni 75 cm;
38.3. hauasammas kõrgusega maapinnast kuni 120 cm;
38.4. hauaplaat.

39. Hauarajatised on:
39.1. hauaplatsi piirdeaed;
39.2. hauaplatsi piirav äärekivi,
39.3. hauaplatsile istutatavad puud, põõsad ja hekk (heki kõrgus kuni 0,5 m);
39.4. hauakabelid;
39.5. hauatähised juhul, kui nende mõõtmed ületavad pk-s 38 toodud piirsuurusi
39.6. istepingid

40. Hauatähised, -rajatised ja haljastus peavad asuma hauaplatsi piires. Kasutada võib madalhaljastust (kuni 0,5 m) ja puude kääbusvorme. Hauaplatsile paigaldatud hauatähised ja/või hauarajatised on valdaja omand ja ta on kohustatud neid korras hoidma. Hauaplatsile on pinnasesse valatud vundamendiga betoonääriste rajamine keelatud.

41. Hauarajatised peab hauaplatsi valdaja rajama nii, et naabruses uue haua kaevamisel ei tekiks rajatise varisemisohtu.

42. Kalmistu haldajal on õigus eemaldada või määrata eemaldamisele kalmistu ilmet häirivad (või ohtlikud) rajatised, puud ja põõsad, kusjuures raied kalmistul toimuvad vastavalt «Mittemetsamaal kasvavate puude ja põõsaste raie eeskirjale» ja lähtudes kehtivatest kalmistu üldilmet määravatest dokumentidest (planeering jms.) Kohila vallas.

43. Hauaplatsi hooldamise korraldab hauaplatsi valdaja. Hauaplatsi hooldaja on kohustatud korrastama hauatähised ja -rajatised, hauaplatsi ja sellega piirnevad teed. Eraldi tuleb sorteerida kõdunev ja mittekõdunev praht ja viia selleks ettenähtud kogumiskohta.

44. Omasteta surnud maetakse valla kulul ja nende hauaplatside korrasoleku tagab kalmistu haldaja.

45. Kalmistu haldaja on kohustatud hoidma kalmistu üldkasutatavad alad korras ja puhtad.

46. Kalmistul on keelatud:
46.1. risustada, rikkuda ja rüüstata hauaplatse ning üldkasutatavat territooriumi, tarvitada alkoholi, jalutada koeri ja teisi koduloomi;
46.2. omavoliliselt maha võtta kasvavaid puid ja põõsaid;
46.3. kasutada mootorsõidukit ilma kalmistu haldaja loata;
46.4. teha lõket kalmistu haldaja loata;
46.5. laiendada omavoliliselt hauaplatse;
46.6. oma tegevusega rikkuda kalmistu rahu;
46.7. matta loomi.

 

VI. KALMISTU LAIENDAMINE JA RAJAMINE

 

47. Loa kalmistu laiendamiseks annab Kohila Vallavolikogu, kehtestades eelnevalt valla üldplaneeringu alusel kalmistu laiendamiseks eraldatud maa-alal detailplaneeringu.

48. Kalmistu detailplaneeringuga nähakse ette kalmistu jaotus kvartaliteks, hauaplatsidele juurdepääsuteede ja -radade paiknemine, ehitiste ja rajatiste asukohad jms.

 

VII. KALMISTU SULGEMINE

 

49. Kalmistu suletakse matmiseks Kohila Vallavolikogu otsusega kalmistu haldaja ettepanekul.

50. Kalmistu sulgemist käsitlev otsus peab määrama tingimused ja korra suletud kalmistu edasise kasutamise, hooldamise ja kaitse korraldamise kohta.

 

VIII. EESKIRJA RIKKUJA VASTUTUS

 

51. Käesoleva eeskirja rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras.

 Volikogu esimees Ülle UDAM