Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Väljaandja: Koigi Vallavolikogu
Akti liik: määrus
Teksti liik: algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge: RT IV, 20.10.2012, 5


Kalmistu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 08.12.2011 nr 20


Määrus kehtestatakse kalmistuseaduse § 7 lõike 1 alusel.

 

§ 1. Eeskirja ülesanne

() Käesolev eeskiri reguleerib Koigi valla hallata oleva kalmistu haldamist ja kasutamist.

 

§ 2. Mõisted

() Käesolevas eeskirjas kasutatavad mõisted on samatähenduslikud kalmistuseaduses toodud mõistetega, kui käesolevas eeskirjas ei ole märgitud teisiti.

§ 3. Kalmistute haldamine, hooldamine ja andmete kogumine

(1) Koigi valla haldusterritooriumil asuvat kalmistut haldab ning kalmistu hooldaja määrab Koigi Vallavalitsus (edaspidi haldaja).

(2) Koigi Vallavalitsus korraldab kalmistuseadusest tuleneva kohustuse koguda kalmistule maetud isikute, hauaplatside ja hauaplatside kasutajate kohta andmeid vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

 

§ 4. Hauaplats, selle taotlemine ja kasutusse andmine

(1) Matja soovi kohaselt eraldatakse kas ühe- või mitmekohaline hauaplats (nn pereplats).

(2) Hauaplatsi mõõtmed kirstus matmise korral:
1) ühe hauakohaga hauaplats 1,25 x 2,50 m;
2) kahe hauakohaga hauaplats 2,50 x 2,50 m;
3) kolme hauakohaga hauaplats 3,75 x 2,50 m.

(3) Hauaplatsi mõõtmed urnis matmise korral on üldjuhul 1,0 x 1,0 m.

(4) Hauaplatsi saamiseks esitab matja haldajale vastava taotluse, mille vormi kehtestab haldaja. Hauaplats eraldatakse kas kirstus või urnis matmiseks.


(5) Matjal, kes ei soovi matmiskoha eraldamist, on võimalik puistata tuhk tuhapuistealale, mille määrab kindlaks kalmistu haldaja.

(6) Hauaplatsi eraldamisel sõlmib kalmistu haldaja matjaga matmiskoha kasutamise lepingu (edaspidi kasutusleping). Kasutuslepingu vormi kinnitab haldaja.

 

§ 5. Hauaplatsi kasutamise tähtaeg ning selle pikendamise tingimused ja kord

() Hauaplatsi kasutusleping sõlmitakse tähtajatu. Hauaplatsi, mille kasutusleping on lõpetatud, võtab kalmistu haldaja arvele kui kasutajata hauaplatsi.

 

§ 6. Hauaplatsi kasutamisõiguse ennetähtaegse lõpetamise tingimused ja kord

(1) Hauaplatsi kasutaja võib kasutuslepingu erakorraliselt ühepoolselt üles öelda, esitades kalmistu haldajale kirjalikult kasutuslepingu ülesütlemise avalduse.

(2) Kalmistu haldaja ütleb kasutuslepingu erakorraliselt ühepoolselt üles kui hauaplats on tunnistatud hooldamata hauaplatsiks vastavalt käesolevale eeskirjale.

 

§ 7. Matmise kord

(1) Loa matmiseks annab kalmistu hooldaja kalmistuseaduses nõutud dokumentide alusel.

(2) Matmisloa väljastamisel teeb kalmistu haldaja kalmistu hooldaja teate alusel kande hauaregistrisse ja kalmistuplaanile.

(3) Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema 1,5–2 meetrit maapinnast. Urniga matmisel peab matmise sügavus olema vähemalt 1 meeter. Kui haua kaevamisel tuleb välja varem maetu säilmeid, siis tuleb need matta sama haua põhja kaevatud süvendisse, tervena säilinud kirst jäetakse puutumata.

(4) Kirstuga maetava surnu pealematmine ei või toimuda varem kui 20 aasta möödumisel viimasest matmisest samale kohale.

 

§ 8. Kalmistu tööaeg

() Kalmistu on avatud ööpäevaringselt.

 

§ 9. Kalmistu heakorra nõuded

(1) Kalmistu territooriumil tuleb hoida korda, puhtust ja hauarahu.

(2) Kalmistu territooriumil on keelatud:
1) kahjustada hooneid, väravaid, piirdeid, veevõtukohti, kalme, hauatähiseid ja -rajatisi;
2) murda lilli, puude ja põõsaste oksi ning raiuda puid ilma raieloata;
3) istutada puid ja põõsaid ning rajada hekke kalmistu haldaja kooskõlastuseta;
4) panna maha olmejäätmeid ja rikkuda jäätmete kogumise nõudeid, sh paigutada jäätmeid väljapoole mahuteid või selleks mitte ette nähtud kohtadesse;
5) suurendada omavoliliselt hauaplatsi mõõtmeid;
6) sõita mootorsõiduki või jalgrattaga kalmistu haldaja loata;
7) paigaldada inventari ja rajatisi kalmistu haldaja kooskõlastuseta;
8) teha lõket;
9) matta loomi;
10) viibida lemmikloomaga, v.a selleks ettenähtud kohad;
11) muu avalikku korda, heakorda ja hauarahu rikkuv tegevus.

 

§ 10. Hauaplatsi hooldamise nõuded ja kord

() Hauaplatsi hooldamise eest vastutab hauaplatsi kasutaja. Hauaplats peab vastama järgmistele nõuetele:
1) hauaplatsile istutatud taimed on terved ja elujõulised;
2) hauaplatsilt on eemaldatud kuivanud ja murdunud taimed, pärjad;
3) hauaplatsi piiravaid hekke pügatakse regulaarselt;
4) hauatähised ja piirded on terved ja neil olev tekst loetav;
5) hauaplatsi kattev liiv on puhas;
6) hauaplatsilt on ära riisutud lehed ja muu praht;
7) hauaplatsi katteplaadid on terved.

 

§ 11. Hooldamata hauaplatsi arvelevõtmise ja taaskasutusse andmise kord

(1) Hooldamata hauaplatsiks loetakse hauaplats, millel esineb vähemalt üks järgmistest tunnustest:
1) hauaplatsi pinnasest on olulises osas läbi kasvanud rohi või võsa;
2) hauarajatised ja -tähised on tugevalt sammaldunud, läbiroostetanud või lagunenud;
3) hauaplatsile kogunenud prahist ja lehtedest on ilmne, et hauaplatsi ei ole pikka aega hooldatud.

(2) Hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamiseks ja kasutajata hauaplatsina arvelevõtmiseks korraldab kalmistu haldaja selle ülevaatamise.

(3) Enne hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamist märgib kalmistu haldaja hauaplatsi tähisega, mis võimaldab aru saada, et hauaplats on kavas tunnistada hooldamata hauaplatsiks. Hauaplatsi ei tunnistata hooldamata hauaplatsiks enne, kui hauaplatsi märgistamisest on möödas vähemalt üks aasta ja hauaplatsi ei ole selle aja jooksul korrastatud.

 

§ 12. Hauatähise ja piirde paigaldamise, eemaldamise ja ümberpaigaldamise kord

(1) Hauaplats peab olema tähistatud risti, hauaplaadi, -kivi, -samba või muu tähisega. Hauatähised, rajatised ja haljastus peavad asuma hauaplatsi piirides.

(2) Hauaplatsile paigutatud hauatähised ja -rajatised (piirdeaed, betoonrant, äärekivi jms) loetakse hauaplatsi kasutaja omandiks.

 

§ 13. Järelevalve ja vastutus

(1) Vastutus käesoleva eeskirja rikkumise eest on sätestatud seadusega.

(2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostab Koigi Vallavalitsuse poolt nimetatud ametiisik.

 

§ 14. Rakendussätted

() Senisel hauaplatsi kasutajal on kohustus esitada kalmistu haldajale taotlus kasutuslepingu sõlmimiseks kolme aasta jooksul pärast eeskirja jõustumist. Kalmistu haldaja tagab pärast andmete kontrollimist esitatud taotluste alusel lepingute sõlmimise hiljemalt viie aasta jooksul arvates eeskirja jõustumisest.

 

§ 15. Määruse jõustumine

() Määrus jõustub 01.01.2012.a.

Elmar Luha
Volikogu esimees