Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ĶEKAVAS NOVADA DOME

Reģ.Nr. 90000048491

Gaismas iela 19k-9, Ķekava,

Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, tālrunis 67935803, fakss67935819 e

-pasts: novads@kekava.lv

 

APSTIPRINĀTI

ar Ķekavas novada Domes 2010.gada 11.marta sēdes

Lēmumu Nr. 2.§ 2.2. (prot. Nr.7.)

Spēkā no 11.05.2010.

Saistošie noteikumi Nr.12/2010

ĶEKAVAS NOVADA KAPSĒTU APSAIMNIEKOŠANAS NOTEIKUMI

 

Izdoti saskaņā ar

likuma “Par pašvaldībām”

15.panta pirmās daļas 2.punktu,

21.panta pirmās daļas 16.punktu

un 43.panta trešo daļu

 

I.Vispārīgie jautājumi

 

1.Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek apsaimniekotas Ķekavas novada teritorijā esošās kapsētas.

2.Noteikumos lietotie termini: kapsēta

–īpaša teritorija, kas ierādīta mirušo apbedīšanai;

atvērtā kapsēta

–kapsēta, kurā mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas kapavietas;

slēgtā kapsēta

–kapsēta, kurā mirušo apbedīšana nenotiek; daļēji slēgtā kapsēta

–kapsēta, kurā mirušo apbedī ģimenes kapavietā;

kapavieta (ģimenes kapavieta)

–noteikta izmēra zemes gabals kapsētā, kuru ierāda mirušo

apbedīšanai un šīs teritorijas labiekārtošanai: kopiņas izveidošanai un apzaļumošanai, krūmu stādīšanai, soliņa novietošanai, kapa aprīkojuma uzstādīšanai;kapavietas nomnieks

–fiziska persona, ar kuru noslēgts beztermiņa nomas līgums par kapavietas izveidošanu un kopšanu; kapliča

–ēka kapsētā mirušo novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijai;

kapsētu pārvaldnieks

–darbinieks, kurš, uz darba līguma pamata vada kapu saimniecības darbus;

kapsētas apsaimniekotājs

–Ķekavas novada pašvaldības Vides un teritorijas labiekārtošanas daļa.

3. Ķekavas novada kapsētas ir pašvaldības īpašums.

4. Ķekavas novada pašvaldības kapsētas, atsevišķa kapsēta vai tās daļa var tikt nodota apsaimniekošanā kādai no reliģiskajām konfesijām pēc to pieprasījuma vai juridiskai personai vienojoties ar Ķekavas novada pašvaldību par kapsētas nodošanas un apsaimniekošanas kārtību. Pirms tam jāveic teritorijas inventarizācija un jāsastāda apbedījumu vietu shēma. Mirušo reģistrācijas grāmata un visi ar apbedīšanu saistītie dokumenti tiek nodoti saskaņā ar aktu. Pretendents samaksā visus izdevumus, kas saistīti ar kapsētas nodošanu. Kapsētas apsaimniekotājs ir iepriekšējā kapsētu apsaimniekotāja tiesību un pienākumu pārņēmējs.

5.Ķekavas novadā ir atvērtās (Katlakalna kapsēta, Ķekavas Jaunā kapsēta, Bramberģes kapsēta, Čandaru kapsēta) un daļēji slēgtās kapsētas (Plakanciema kapsēta, Mellupu kapsēta, Ratnieku kapsēta). Ķekavas novada Dome ar lēmumu nosaka v ai maina kapsētas statusu.

6.Ķekavas novadā var būt arī reliģisko organizāciju vai privātās kapsētas. Tām obligāti jāved mirušo reģistrācijas grāmata un jāsastāda pbedījumu vietu shēma, kā arī pašvaldībā jāsaskaņo attiecīgās kapsētas iekšējās kārtības notei kumi.

7.Kapsētas, kas minētas 5.punktā, ir paredzētas Ķekavas novadā deklarēto mirušo iedzīvotāju apbedīšanai.

8.Ķekavas novadā deklarēto iedzīvotāju radinieku apbedīšana pašvaldības kapsētās iespējama, ja kapavietas nomnieks ir pierādījis radniecību un saņēmis kapu apsaimniekotāja saskaņojumu par apbedījuma veikšanu esošajā kapavietā.

 

II. Kapsētu kārtības noteikumi

 

9.Kapsētu apmeklētājiem, kapavietu nomniekiem, strādniekiem, kopējiem un citām personām, kuras atrodas kapsētā, jāizturas godbijīgi un klusi, jāievēro šie noteikumi, kā arī citi kapsētas īpašnieka vai apsaimniekotāja norādījumi.

10.Bērni līdz 16 gadu vecumam drīkst apmeklēt kapsētas tikai pieaugušo pavadībā, kuri uzņemas par viņiem atbildību.

11.Kapsētās aizliegts:

11.2.ievest dzīvniekus;

11.3.piegružot kapsētas teritoriju un dedzināt atkritumus;

11.4.ņemt zemi un smiltis brīvās kapsētas teritorijās;

11.5.postīt kapsētu aprīkojumu (sētas, solus, pieminekļus u.tml.) un stādījumus;

11.6. patvaļīgi mainīt kapsētas pārvaldnieka ierādītās kapavietas teritorijas robežās.

 

III. Kapsētu nomas un kopšanas noteikumi

 

12. Kapavietas nomnieks iegūst kapavietas nomas tiesības, noslēdzot kapavietas nomas līgumu ar kapsētas pārvaldnieku.

13. Kapavietas nomas līgumu var noslēgt, pamatojotiesuz iesniegumu par kapavietas vai ģimenes kapavietas nomu,un:

13.2.miršanas apliecību vai miršanas izziņu;

13.3.pilnvarojumu par ģimenes vai dzimtas kapavietas nomas tiesību pārņemšanu;

13.4. kapavietas piešķiršanas apliecinošu ierakstu mirušo reģistrācijas grāmatā vai citu šī fakta dokumentāru apstiprināšanu.

14. Kap sētas pārvaldnieks noslēdz ar mirušā radiniekiem vai tuviniekiem beztermiņa kapavietas nomas līgumu. Kapavietas nomnieks līgumā apņemas kopt iznomāto kapavietu, veicot šo darbu pats vai algojot kapavietas kopēju, kā arī pildīt citusnomas līgumā norādītos pienākumus.

15. Ja mirušā radinieks vēlas iegūt ģimenes kapavietas nomas tiesības, tad par noteiktu maksu blakus apbedītajam tiek ierādīta papildus platība atbilstoši kapavietasnomas līguma nosacījumiem un noslēgts ģimenes kapavietas nomas līgums.

16. Izbeidzoties kapavietas nomas līgumam, kapsētas īpašnieks vai apsaimniekotājs izlemj jautājumu par kapavietas nomas tiesību piešķiršanu citai personai.

 

IV. Kapsētu darba režīms

 

17.Kapsētu pārvaldnieka pieņemšanas laiks darba dienās, izņemot pirmdienas, no plkst. 9.00 līdz plkst.16.00.

18.Apbedīšana var notikt otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un sestdienās no plkst.11.00 līdz plkst.15.00.

19.Valsts svētkos, pirmdienās un svētdienās kapsētas apbedīšanai ir slēgtas.

20.Mirušo piemiņas dienā un citās oficiālās mirušo atceres dienās kapsētas darba laiku nosaka kapsētu apsaimniekotājs.

 

V. Atbildība un administratīvā soda piemērošana

 

21.Šo noteikumu neievērošana ir administratīvi sodāms pārkāpums, par ko iedzīvotājiem vai amatpersonām var piemērot administratīvo sodu, ņemot vērā izdarītā pārkāpuma raksturu un vainas pakāpi.

22.Kontrolēt šo saistošo noteikumu izpildi atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgs kapsētu pārvaldnieks un Ķekavas novada pašvaldības policijas darbinieki, kuri sastāda administratīvo pārkāpumu protokolus.

23.Lēmumu administratīvo pārkāpumu lietā pieņem Ķekavas novada pašvaldības Administratīvā komisija.

24.Administratīvās komisijas lēmums ir administratīvais akts, kuru privātpersonai ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

 

Domes priekšsēdētājs:

R.Jurķis