Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

PIELIKUMS

Balvu novada Domes

2014.gada 13.februāra lēmumam

(prot. Nr.2, 28.§)

 

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Balvos

 

2014.gada 13.februārī

Nr.3/2014

 

PAR KAPSĒTU UZTURĒŠANU UN APSAIMNIEKOŠANU BALVU NOVADĀ

 

Par pvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu,

43.panta pirmās daļas 2. un 9. punktu un 43.panta trešo daļu

 

1.Vispārīgie jautājumi

 

1.1.Noteikumos lietotie termini: Kapsēta – īpaša teritorija, kas saskaņā ar Balvu novada Domes lēmumu ierādīta mirušo apbedīšanai;

Atvērtā kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas kapavietas;

Daļēji slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušos apbedī ģimenes kapavietās;

Slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšana nenotiek.

Kapavieta (ģimenes kapavieta) – noteikta izmēra zemes iecirknis kapsētā, kuru ierāda mirušo apbedīšanai un šīs teritorijas labiekārtošanai, tas ir, kopiņas izveidanai un apzaļumošanai, krūmu stādīšanai, soliņa novietošanai vai kapa aprīkojuma uzstādīšanai, t.sk., piemiņas plāksnes vai kapu pieminekļa uzstādīšanai.

Kapavietas uzturētājs – fiziska persona, kurai ierādīts zemes iecirknis kapsētā kapavietas (ģimenes kapavietas) izveidošanai un kopšanai.

Kapliča – ēka kapsētā mirušo novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijas;

Kapsētas pārzinis – amatpersona, kuru izvirzījis kapu apsaimniekotājs, kas pilda kapsētu uzturēšanas noteikumos paredzētos pienākumus un nodrošina šo noteikumu ievērošanu.

Kapsētu apsaimniekotājs – Balvu novada pašvaldība, vai juridiska persona, kurai kapsēta nodota apsaimniekošanā vai kas ir uzvarējusi Balvu novada Domes rīkotā izsolē (konkursā) un ieguvusi tiesības organizēt Balvu novada kapsētu saimniecisko darbu.

1.2.Saistošie noteikumi “Par kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu Balvu novadā”, turpmāk – Noteikumi, regulē kapsētu izveidošanas un uzturēšanas kārtību Balvu novada administratīvajā teritorijā.

1.3. Balvu novada kapsētas var būt Balvu pašvaldības, reliģisko organizāciju vai citu personu īpašums.

1.4. Kapsētas izveidana uz privātpersonu zemes ir atļauta tikai tad, ja šīs zemes īpašnieks, pēc ierosinājuma, saņem Balvu novada Domes atļauju (lēmumu) par kapsētas ierīkošanu un nodrošina tās uzturēšanu atbilstoši šiem noteikumiem un LR normatīvajiem aktiem.

1.5. Zemes īpašnieks atbild par kapsētas teritorijas reģistrēšanu zemesgrāmatā un kapsētas apsaimniekošanu.

1.6. Jaunas kapsētas ierīkošanai tiek piešķirta Balvu novada pašvaldības īpašumā esoša zemes dabas pamatnes teritorija, kas tiek reģistrēta zemesgrāmatā, norādot tās izmantošanas veidu. Balvu novada Dome nodrošina Balvu novada pašvaldības kapsētu reģistrēšanu zemesgrāmatā.

1.7. Balvu novada pašvaldības kapsētas vai tās daļas pēc atsevišķu reliģisko organizāciju vai citu

juridisko personu pieprasījuma, vienojoties ar Balvu novada Domi par kapsētas nodošanas kārtību, var nodot šo organizāciju uzturēšanā. Pirms tam jāveic teritorijas inventarizācija un jāsastāda apbedījumu vietu shēma. Mirušo reģistrācijas grāmatas un visi ar apbedīšanu saistītie dokumenti tiek nodoti saskaņā ar aktu. Visus izdevumus, kas saistīti ar kapsētas nodošanu, maksā reliģiskā organizācija vai juridiskā persona.

1.8. Kara laika pārapbedījumu koncentrēšana Balvu novadā, apglabājot esošajās vai jaunizveidotās kapsētās no citiem Latvijas rajoniem ievestu karu laikos kritušo vai bojā gājušo mirstīgās atliekas, ir atļauta tikai ar Balvu novada Domes lēmumu.

1.9. Balvu novadā ir atvērtās kapsētas. Balvu novada Dome pēc apsaimniekotāja atzinuma un saskaņojot ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, nosaka un maina kapsētas statusu.

1.10. Kapsētu vai tās daļu var slēgt saskaņā ar Balvu novada Domes lēmumu, ja šādam lēmumam ir pamatojums. Kapsētu vai tās daļu var likvidēt ar Balvu novada Domes lēmumu tikai pēc 25 gadiem no pēdējās apbedīšanas šajā kapsētā vai tās daļā.

1.11. Ja kapsēta vai tās daļa tiek slēgta, apbedīšana attiecīgajā teritorijā tiek pārtraukta. Ne vēlāk

kā gadu pirms kapsētas slēgšanas likvidācijai, Balvu novada Domei jāsniedz oficiāla informācija presē. Visi izdevumi, kas saistīti ar pārapbedīšanu, kapu pieminekļu un apmaļu pārvietošanu, jaunu kapa vietu ierīkošanu citās kapsētās, notiek par kapsētas vai tās daļas likvidācijā ieinteresētās puses līdzekļiem. Slēgtās kapsētās, līdz to likvidēšanai, kapavietas tiek koptas tādā pašā kārtībā, ka darbojošās kapsētas.

 

2.Kapsētu iekšējās kārtības noteikumi

 

2.1. Kapsētu apmeklētājiem, kapavietu uzturētājiem, strādniekiem, amatniekiem kapsētā jāuzturas godbijīgi, jāievēro šie noteikumi, kā arī citi kapsētas īpašnieka, apsaimniekotāja un kapsētas pārziņa norādījumi.

2.2. Bērni līdz 10 gadu vecumam drīkst apmeklēt kapsētas tikai pieaugušo pavadībā, kuri uzņemas par viņiem atbildību.

2.3. Apmeklētājiem kapsētā aizliegts:

2.3.1. ievest dzīvniekus;

2.3.2. pārvietoties ar slēpēm, velosipēdiem, skrituļslidām, mopēdiem, motocikliem u.tml.;

2.3.3. braukt ar automašīnām, izņemot gadījumus, kad ir saņemta kapsētas īpašnieka, apsaimniekotāja vai pārziņa atļauja;

2.3.4. braukt ar automašīnu kapsētu teritorijā bēru ceremonijas laikā;

2.3.5. sniegt apbedīšanas un kapavietu kopšanas komercpakalpojumus bez kapsētas

īpašnieka, apsaimniekotāja vai pārziņa saskaņojuma;

2.3.6. tirgoties bez īpašnieka, apsaimniekotāja vai pārziņa saskaņojuma;

2.3.7. kurināt ugunskurus;

2.3.8. ņemt smiltis un zemi neatļautās vietās;

2.3.9. sēdēt un kāpt uz kapavietām;

2.4. Šīs nodaļas noteikumu neievērošana ir administratīvi sodāms pārkāpums, par ko personām var piemērot naudas sodu līdz 50,00 euro.

 

3.Kapsētu īpnieku, apsaimniekotāju un pārziņu pienākumi un tiesības

 

3.1. Kapsētu īpašnieku, apsaimniekotāju un pārziņu pienākums ir nodrošināt:

3.1.1. kapliču, iekšējo celiņu un ietvju, koplietošanas laukuma, zālienu un koku koanu, teritoriju labiekārtošanu,

3.1.2. kapsētu paplašināšanu un jaunu kapsētu ierīkošanu saskaņā ar apstiprinātiem projektiem;

3.1.3. kapsētu arhitektūras un ainavas veidošanu atbilstoši vietējām kultūrvēsturiskajām tradīcijām un apstiprinātajiem projektiem;

3.1.4. kapsētu sektoru, rindu un kapavietu nospraušanu dabā;

3.1.5. apbedījuma vietu precīzu uzskaiti, kā arī šīs informācijas pieejamību. Apbedīšanas un apbedījumu vietu uzskaites pamatdokumenti ir mirušo reģistrācijas grāmata, kur jāizdara ieraksti

3.1.6. sanitāro normu un noteikumu ievērošanu;

3.1.7. kapsētas ierīkošanas plānu, kurā būtu apzīmēti:

3.1.7.1. zemes gabali (iecirkņi) apbedīšanai un to izmantošanas secība,

3.1.7.2. gājēju celiņu izmēri, izvietojums un labiekārtojums,

3.1.7.3. funkcionālo (kapsētas funkcionēšanai nepieciešamo) ēku un iekārtu izvietojums (kapliča, iežogojums u.c.);

3.2.Kapsētas īpašnieks ir tiesīgs kapsētu apsaimniekot pats vai nodot kapsētas apsaimniekošanas

tiesības, pamatojoties uz noslēgtu līgumu. Pašvaldība savā īpumā esošās kapsētas nodod apsaimniekošanā juridiskai personai vai fiziskai personai, kas uzvarējusi konkursā par kapu teritorijas apsaimniekošanu.

3.3.Kapsētas apsaimniekotājam ir pienākums nozīmēt kapsētas pārzini un noteikt viņa tiesības un pienākumus.

3.4.Kapsētas apsaimniekotājam nosakot maksas pakalpojumus, to apmēri ir jāsaskaņo ar Balvu novada Domi.

3.5.Kapsētas apsaimniekotājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par:

3.5.1.lietvedības kārtošanu par katra mirušā apbedīšanu;

3.5.2.kapsētas esošo vērtību un īpašuma saglabāšanu;

3.5.3.nav atlīdzināmi zaudējumi, kas nodarīti stihisku nelaimju, dabas katastrofu dēļ;

3.5.4.atbild par kapavietu reģistru.

4.Apbedīšanas kārtība

4.1.Kapavieta tiek piešķirta, pamatojoties uz dzimtsarakstu iestādes izdotu miršanas apliecību vai izziņu.

4.2.Kapsētas pārzinis ierāda kapavietu un saskaņo apbedīšanas laiku. Apbedīšana var notikt katru dienu no pulksten 9.00 līdz 17.00. Ja kapavietas uzturētājs vienojas ar kapsētas īpašnieku, ir iespējami izņēmumi.

4.3.Kapu raanu un aizbēršanu veic fiziskas un juridiskas personas, saskaņojot to ar kapu apsaimniekotāju. Kapam jābūt izraktam un sagatavotam mirušā apbedīšanai ne vēlāk kā vienu stundu pirms apbedīšanas ceremonijas sākuma.

4.4.Apbedīšanas (izvadīšanas) pakalpojumus kapsētās sniedz bēru rīkotāja izvēlēta apbedīšanas

firma, persona vai personu grupa.

4.5.Kapsētas apsaimniekotājs veido speciālu sektoru kapsētā bez piederīgo apbedīšanai.

4.6. Katru mirušo apbedī atsevķā kapā. Kapa garumam jābūt ne mazākam par 2 m, platumam –

1 m, dziļumam – 1,5 m līdz zārka vākam. Apglabājot starp kapu kopiņām garajās malās jābūt 1 m, īsajās malās 0.5. Apglabājot bērnus, izmēri var attiecīgi mainīties, izņemot kapa dziļumu.

4.7.Izdarot virsapbedījumus, kapa dziļumam jābūt ne mazākam par 1,2 m līdz zārka vākam.

4.8.Urna ar mirušā pelniem var tikt apglabāta kapsētā esošajā ģimenes kapa vietā, jaunā kapavietā vai speciāli ierādītā vietā. Urna ar mirušā pelniem jārok 1 m dziļumā. Ir pieļaujama vienlaicīga vairāku urnu apglabāšana vienā kapa vietā, uzstādot kopēju piemiņas zīmi.

4.9.Ierādāmo kapavietu izmēri:

Kapavieta

Platums m

Garums m

2

Laukums m

Vienvietīga

1,75

3,00

5,25

Divvietīga

2,50

3,00

7,50

Trīsvietīga

4,00

3,00

12,00

Kapavieta urnai

Platums m

Garums m

2

Laukums m

Vienvietīga

0,75

1,5

2,25

Divvietīga

1,50

1,5

4,50

Trīsvietīga

2,17

1,5

6,50

4.10. Apbedīšanu izdara ne ātrāk kā 24 stundas pēc nāves iestāšanās konstatēšanas brīža. Ja ir veikta mirušā ķermeņa pataloganatomiskā izmeklēšana vai tiesu medicīniskā izmeklēšana, šo termiņu var saīsināt.

4.11.Mirušo atlieku ekshumāciju var veikt LR normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, saskaņojot ar kapu īpašnieku vai apsaimniekotāju.

4.12. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt, saņemot kapsētas apsaimniekotāja un Veselības inspekcijas atļauju. Kapavietu pēc mirstīgo atlieku izrakšanas aizber un nolīdzina. Ar pārapbedīšanu saistītos izdevumus sedz persona, kura veic pārapbedīšanu..

4.13.Mirstīgo atlieku pārvietošana kapos atļauta speciāli šādam mērķim paredzētos zārkos vai urnā. Mirušā cilvēka apbedīšana bez zārka ir pieļaujama īpašos gadījumos, respektējot tautas un reliģiskās tradīcijas.

4.14.Ar infekcijas slimību miruša cilvēka ķermeņa pārvadāšanas, glabāšanas un apbedīšanas kārtība noteikta LR normatīvajos aktos.

5.Kapliču izmantošana

5.1. Kapsētas apsaimniekotājs iznomā bēru rīkotājiem kapliču mirušo novietošanai līdz apbedīšanas brīdim un sēru pasākumiem. Mirušā ievietošanai kapličā iesniedzama miršanas apliecības kopija.

5.2. Kapličas drīkst apmeklēt tikai kopā ar kapsētu pārzini, pārējā laikā kapličas ir slēgtas.

5.3.Atvadu ceremonijas ilgums kapličā nedrīkst pārsniegt laiku, ko, vienojoties ar bēru rīkotāju, noteicis kapu pārzinis.

6. Kapavietu koanas noteikumi un administratīvā atbildība

6.1. Kapavietas uzturētājam, ja viņš ir kapavietā apbedītās personas radinieks, saskaņā ar šiem

Noteikumiem ir tiesības būt apglabātiem ģimenes kapavietā, kā arī apbedīt tur savus piederīgos.

6.2. Kapa vietas uzturētājs var kopt kapa vietu pats vai arī noslēgt līgumu par kapavietas kopšanu ar kapsētas apsaimniekotāju vai citu juridisku vai fizisku personu.

6.3. Stādījumi, kuri norobežo kapavietu, nedrīkst būt augstāki par 70 cm. Tos nedrīkst stādīt aiz un to zari nedrīkst sniegties pāri ierādītās kapavietas robežām.

6.4. Kapavietas apmales, kas norobežo ierādīto kapavietu, nedrīkst pārsniegt 20 cm augstumu.

6.5. Kapavietas nožogošanai un noformēšanai aizliegts izmantot neatbilstošus materiālus (šīferi, skārdu, ķieģeļus un citus nepiemērotus materiālus).

6.6. Aizliegts kapavietas labiekārtošanas rezultātā sašaurināt celiņus starp kapavietu rindām.

6.7. Ierādot kapavietas, jāievēro, ka celiņu platumam starp kapavietām ir jābūt 2m, galveno kapsētas ceļu platumam jābūt līdz 3 m. Izbūvējot celiņus kapsētas iekšienē, kapsētas apsaimniekotājs ir tiesīgs izdot rīkojumu par to, ka kapavietas uzturētājiem jāatbrīvo sakarā ar agrāk labiekārtoto kapavietu aizņemtie ceļi.

6.8. Atkritumi pēc kapu kopšanas pabeigšanas jānogādā kapu apsaimniekotāja izveidotajās atkritumu izbēršanas vietās (uzstādītajos konteineros vai kaudzēs).

6.9. Kapavietas nomnieka pienākums ir gada laikā pēc apbedīšanas labiekārtot kapa vietu un to regulāri kopt.

6.10. Ģimenes kapa brīvo platību, kuras labiekārtošana (kopšana) gada laikā netiek veikta, pēc ierakstīta brīdinājuma nosūtīšanas, piešķir citiem. Brīdinājums izsūtāms ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms brīvās platības ierādīšanas citai personai.

6.11. Kapa vieta, kas netiek kopta 15 gadus pēc kārtas tiek atzīta par neuzraudzītu. Kapavietas uzturētājs tiek rakstiski brīdināts par iespējamo kapavietas nolīdzināšanu. Kapsētas apsaimniekotāja pilnvarota persona pēc 15 gadiem kapa kopiņu nolīdzina, 60 dienas iepriekš par to informējot kapavietas uzturētāju vai nomnieku.

6.12. Virsapbedījumus kapavietās var izdarīt 20 gadus pēc pēdējā apbedījuma. Atsevišķos gadījumos, saskaņojot ar sanitārajiem dienestiem, šo termiņu var samazināt līdz 15 gadiem. Neidentificēta (bezpiederīgo) mirušā kapavieta tiek saglabāta 15 gadus.

7. Atbildība un administratīvā soda piemērana

7.1. Personas par šo noteikumu neievērošanu var saukt pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ņemot vērā izdarītā pārkāpuma raksturu un vainas pakāpi.

7.2. Ja personas, kuras kapsētās sniedz pakalpojumus, nepilda šo noteikumu un citu kapsētu apsaimniekošanas jautājumus reglamentējošu Balvu novada Domes lēmumu prasības, kapsētas apsaimniekotājam ir tiesības pārtraukt līgumattiecības un aizliegt šīm personām sniegt pakalpojumus kapsētās.

7.3. Ar šo saistošo noteikumu pārkāpšanu saistītās lietas izskata un uzliek naudas sodu Balvu novada administratīvā komisija.

7.4.Iekasētā administratīvā soda izlietošana tiek paredzēta Balvu novada kapsētu uzturēšanai un labiekārtošanai.

7.7. Policijas tiesības kontrolēt šo noteikumu izpildi reglamentē LR likumsPar policiju, Balvu novada Domes nolikums u.c. normatīvie akti.

7.5.Domstarpības un strīdus starp kapavietas uzturētāju vai nomnieku un kapsētas apsaimniekotāju, vienojoties izšķir kapsētas īpašnieks.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

N.Dimitrijevs

PIELIKUMS

Balvu novada Domes

2014.gada 13.februāra lēmumam (prot. Nr.2, 28.§)

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv

Balvos

PASKAIDROJUMA RAKSTS

par Balvu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3/2014 “Par kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu Balvu novadā” projektu

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Balvu novada administratīvajā teritorijā ir 46 kapsētas. Pašvaldības autonomā funkcija ir rūpēties par tām un nodrošināt, lai iedzīvotāji var tās izmantot.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kapsētu izveidošanas, uzturēšanas un slēgšanas kārtību.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Nav

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav

Domes priekšsēdētāja vietnieks

N.Dimitrijevs