Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ЗАКОН ЗА БЪЛГАРИТЕ, ЖИВЕЕЩИ ИЗВЪН РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда отношенията на българската държава с българите, живеещи извън Република България.

Чл. 2. Българин, живеещ извън Република България, съгласно този закон е лице, което:

1. има поне един възходящ от български произход;

2. притежава българско национално съзнание;

3. пребивава трайно или постоянно на територията на друга държава.

Чл. 3. (1) Български произход се доказва с документ, издаден от:

1. български или чужд държавен орган;

2. организация на българи, живеещи извън Република България, призната от компетентния български държавен орган за поддържане на връзки с тях;

3. Българската православна църква.

(2) Български произход може да се доказва и по общия исков ред.

[…]

Чл. 13. (1) Българската държава подпомага съхраняването и изявата на източноправославното вероизповедание като традиционна религиозна принадлежност на българите и като фактор за опазване на българската национална идентичност, за което, съгласувано с Българската православна църква, подпомага дейността й сред българите, живеещи извън Република България, контактува с техни религиозни общности извън страната и подпомага дейността им зад граница, насочена към утвърждаване на националните и духовните ценности.

(2) Съгласувано с държавите, в които живеят българи, както и със съответните религиозни институции на тяхна територия, Република България съдейства за осъществяване верските права на нашите сънародници.

[…]

Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 29 март 2000 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

© KP

Trascina file per caricare

LAW FOR THE BULGARIANS LIVING OUTSIDE THE REPUBLIC OF BULGARIA

Prom. SG. 30/11 Apr 2000

Chapter one.

GENERAL PROVISIONS

Art. 1. This law settles the relations of the Bulgarian state with the Bulgarians living outside the Republic of Bulgaria.

Art. 2. A Bulgarian living outside the Republic of Bulgaria, according to this law, is a person who:

1. has at least one ascendant of Bulgarian origin;

2. has Bulgarian national consciousness;

3. stays permanently or continuously on the territory of another country.

Art. 3. (1) Bulgarian origin shall be proven by a document issued by:

1. Bulgarian or foreign state body;

2. organisation of Bulgarians living outside the Republic of Bulgaria, acknowledged by the competent Bulgarian state body for maintaining relations with them;

3. the Bulgarian Orthodox Church.

(2) Bulgarian origin can also be proven by the general claim order.

[…]

© KP

Trascina file per caricare

Legge sui cittadini bulgari residenti all’estero

Art. 3. L’origine bulgara si può provare con documento emesso dal :

1 c. Un organo statale bulgaro estero

[…]

3 c. Dalla Chiesa ortodossa bulgara

Art. 4.

[…]

c. 2. Lo Stato bulgaro appoggia e sostiene organizzazioni dei bulgari fuori dal territorio della Repubblica di Bulgaria qualora la loro attività e di proteggere e far crescere la conoscenza della lingua e della cultura bulgara e della tradizione religiosa.

[...]

Riformato G.U n.30 del 11 aprile 2000

© KP

Trascina file per caricare