Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

 

RĪGAS EBREJU RELIĢISKĀS DRAUDZES LIKUMS

 

1.pants.

Likumā lietotie termini

(1) Likumā lietotie termini atbilst Reliģisko organizāciju likumā lietotajiem terminiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Likumā ir lietoti šādi termini:

1) Latvijas ebreju draudžu un kopienu padome — Latvijas Republikas biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta biedrība;

2) Rīgas ebreju reliģiskā draudze — reliģiska organizācija, kāda tā ir šā likuma spēkā stāšanās brīdī;

3) statūti — Rīgas ebreju reliģiskās draudzes (turpmāk — Draudze) statūti, kas likumā noteiktajā kārtībā reģistrēti reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā;

4) Draudzes vadītājs — persona, kas stājusies amatā un vada Draudzi saskaņā ar statūtos noteikto kārtību;

5) Draudzes rabīns — Draudzes garīdznieku sarakstā iekļautais garīdznieks;

6) dievnams — celtne, kas ir būvēta vai pielāgota dievkalpojumu noturēšanai.

 

2.pants.

Likuma mērķis un uzdevums

(1) Likuma mērķis ir sekmēt atklātas, tiesiskas un harmoniskas sabiedrības, kā arī kultūrvides attīstību.

(2) Likuma uzdevums ir atbilstoši konstitucionālajām tradīcijām un Latvijas Republikas Satversmes 99.panta noteikumam, ievērojot Draudzes kā Latvijā tradicionālas reliģiskās organizācijas ilglaicīgu pastāvēšanu Latvijas teritorijā, respektējot tās uzticību garīgajām un morālajām vērtībām, kā arī ievērojot to, ka ebreju reliģiskās draudzes nav izveidojušas reliģisku savienību Latvijā un ka Draudzes īpašumā atrodas nacionālas nozīmes kultūras un mākslas mantojums, regulēt valsts un Draudzes tiesiskās attiecības un noteikt valsts un Draudzes kopīgos uzdevumus sociālajā, tiesiskajā un kultūras jomā.

 

3.pants.

Draudzes statuss

(1) Draudzei ir juridiskās personas statuss un no tā izrietošās tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

(2) Draudze savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, šo likumu, Reliģisko organizāciju likumu, likumu "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" un citus reliģisko organizāciju darbību reglamentējošus normatīvos aktus, kā arī Draudzes statūtus.

(3) Draudze pilnā apmērā realizē tiesības uz pašvaldību un pašnoteikšanos saskaņā ar statūtiem un tajos noteiktajiem kanoniem.

(4) Draudzes pilns nosaukums ir "Rīgas ebreju reliģiskā draudze". Draudzes nosaukumu drīkst lietot vienīgi Draudze, kā arī tās dibinātās iestādes un institūcijas. Citu reliģisko organizāciju, biedrību, nodibinājumu un citu tiesību subjektu nosau­kumi nepārprotami atšķiras no Draudzes nosaukuma.

(5) Draudze var prasīt tās nosaukuma prettiesiskas izmantošanas izbeigšanu, kā arī Draudzei nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu.

(6) Draudzes lēmumi kanoniskajos jautājumos nav pārsūdzami valsts iestādēs.

 

4.pants.

Draudzes vadītājs

(1) Draudzes vadītājs pārstāv Draudzi attiecībās ar valsti.

(2) Draudzes vadītājs statūtos noteiktajā kārtībā un gadījumos var rakstveidā pilnvarot citas personas darboties Draudzes vārdā attiecībās ar valsti.

 

5.pants.

Draudzes īpašums

(1) Draudzes īpašumā var būt kustamā un nekustamā manta.

(2) Visu veidu darbības ar Draudzes nekustamiem īpašumiem (t.sk. ieķīlāšana, atsavināšana, apgrūtināšana ar lietu tiesībām) iespējamas tikai ar Draudzes vadītāja rakstveida piekrišanu. Šāda piekrišana nav nepieciešama, ja nekustamais īpašums tiek atsavināts saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām". Draudzes īpašumā esošie dievnami un kapsētas piespiedu kārtībā nav atsavināmi.

(3) Dievnamus un rituāla priekšmetus aizliegts ieķīlāt, un uz tiem nevar vērst piedziņu pēc kreditoru pieprasījuma.

 

6.pants.

Ceremonijas kapsētās

(1) Draudzei piederošajās kapsētās ceremonijas notiek atbilstoši Draudzes noteiktajai kārtībai.

(2) Draudze reliģiskās apbedīšanas ceremonijas var veikt arī pašvaldību ierīkotajās kapsētās pašvaldību noteiktajā kārtībā.

 

7.pants.

Kultūras pieminekļu aizsardzība un pieejamība

(1) Draudze nodrošina tās īpašumā vai valdījumā esošo kultūras pieminekļu saglabāšanu un izmantošanu saskaņā ar kultūras pieminekļu aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

(2) Draudze nodrošina tās īpašumā vai valdījumā esošo kultūras pieminekļu pieejamību sabiedrības apskatei Draudzes noteiktajā kārtībā.

(3) Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzēto finanšu līdzekļu apmērā valsts piedalās Draudzes īpašumā vai valdījumā esošo kultūras pieminekļu izpētes finansēšanā un saimnieciski neizmantojamu valsts nozīmes kultūras pieminekļu konservācijā un restaurācijā. Pašvaldībai ir tiesības piedalīties saimnieciski neizmantojamu vietējas nozīmes kultūras pieminekļu konservācijā un restaurācijā.

 

8.pants.

Draudzes rabīna tiesības salaulāt

Civillikumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā salaulāt ir tiesīgi tie Draudzes rabīni, kuriem Draudze devusi atļauju un kuri ierakstīti Tieslietu ministrijai iesniegtajā laulāttiesīgo Draudzes rabīnu sarakstā.

 

9.pants.

Informācijas aizsargātība

(1) Draudzes rabīnu nedrīkst pratināt un nedrīkst pieprasīt, lai viņš izpauž savas garīgās darbības rezultātā uzzinātās ziņas, pat tad, ja šis rabīns ir liecinieks vai procesa dalībnieks tiesā.

(2) Nevienai iestādei vai amatpersonai nav atļauts vervēt Draudzes rabīnu.

 

10.pants.

Draudze un militārais dienests

Nacionālajos bruņotajos spēkos personām ir tiesības saņemt Draudzes rabīna garīgo aprūpi un piedalīties Draudzes dievkalpojumos, ja vien tas nekavē karadienesta pienākumu izpildi.

 

11.pants.

Sadarbība patvēruma piešķiršanas procesā

(1) Patvēruma meklētājam, kurš baidās no vajāšanas savas Mozus ticīgā (jūdaista) pārliecības dēļ, patvēruma piešķiršanas procesā ir tiesības uz Draudzes pārstāvja klātbūtni pārrunu laikā.

(2) Valsts iestādes, ja nepieciešams, izprasa Draudzes atzinumu par patvēruma meklētāja iespējamo vajāšanu viņa jūdaista pārliecības dēļ.

 

12.pants.

Draudzes attiecības ar darbiniekiem

Draudze darba tiesisko attiecību nodibināšanā ar darbiniekiem, attiecību pastāvēšanā, grozīšanā un izbeigšanā ir tiesīga balstīties uz personas reliģisko piederību, gatavību un spēju darboties labā ticībā un lojalitātē attiecībā uz Draudzes mācību (doktrīnu), kā arī uz morāles, uzvedības normu, principu un ideālu kopumu, kas ir pamatā jūdaismam.

 

13.pants.

Pārskats par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu

Pārskatu par Draudzei piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu Draudze sagatavo Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā un iesniedz Finanšu ministrijai.

 

14.pants.

Draudzes rabīnu saraksts

(1) Draudze rakstveidā iesniedz Tieslietu ministrijai to personu sarakstu, kuras atbilst šā likuma 1.panta 5.punktā minēto Draudzes rabīnu statusam un kuras ir tiesīgas veikt 8.pantā minētās darbības, kā arī ziņas par šīm personām.

(2) Par izmaiņām šā panta pirmajā daļā sniegtajās ziņās Draudze divu nedēļu laikā rakstveidā paziņo Tieslietu ministrijai.

(3) Tieslietu ministrijai iesniedzamo ziņu apjomu, to iesniegšanas un aktualizācijas kārtību un termiņus nosaka Ministru kabinets.

(4) Tieslietu ministrijai iesniegtās ziņas ir publiski pieejamas.

 

15.pants.

Atsevišķu Draudzes lēmumu pieņemšanas kārtība

Šā likuma 5.panta otrajā daļā, 8.pantā un 14.panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajos gadījumos Draudze kā Latvijas ebreju draudžu un kopienu padomes locekle pieņem lēmumu, ievērojot Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomes statūtos noteikto kārtību, ja vien šī kārtība nav pretrunā ar šā likuma un citu normatīvo aktu noteikumiem.

 

PĀREJAS NOTEIKUMI

 

1. Līdz 2008.gada 1.maijam Draudze saskaņo statūtus ar šo likumu, izdarot statūtos attiecīgus grozījumus, apstiprinot tos jaunā redakcijā un iesniedzot Tieslietu ministrijā reģistrācijai Reliģisko organizāciju likumā noteiktajā kārtībā.

2. Draudze līdz 2008.gada 1.jūnijam paziņo Tieslietu ministrijai šā likuma 14.panta pirmajā daļā minētos datus.

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.maijā.


Likums Saeimā pieņemts 2007.gada 31.maijā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2007.gada 20.jūnijā

 

Trascina file per caricare

RIGA JEWISH RELIGIOUS LAW

 

Article 1.

Terms Used

(1) The terms used in the Act complies with the Religious Organizations Law the terms used, unless this Law provides otherwise.

(2) The law uses the following terms:

1) The Latvian Jewish Communities Council - Latvian Republic of associations and foundations registered in the Register Society;

2) the Riga Jewish Religious - religious organization, as it is this law enters into force;

3) statutes - Riga Jewish congregation (hereinafter - the Church) statute that legally registered religious organizations and institutions in the register;

4) the head of the church - a person who came into office and run by the Church in accordance with the statutory procedures;

5) Church rabbi - church clergy clergyman included in the list;

6) church - building, which is constructed or adapted for worship.

 

Article 2.

The law aims and task

(1) The purpose is to promote an open, rule of law and a harmonious society, as well as cultural development.

(2) of Law mission it is in accordance with the constitutional traditions and the Latvian Constitutional Article 99 rule, subject to the Church as Latvian traditional religious organization's long-term existence of Latvian territory, respecting its confidence in the spiritual and moral values, as well as taking into account the fact that the Jewish religious congregations have not established a religious Latvian union and that the Church is in possession of a national cultural and artistic heritage, to regulate the state and church relationship and establish a national church and common challenges in the social, legal and cultural spheres.

 

Article 3.

Congregations status

(1) The church has legal personality and rights arising from it in accordance with laws and regulations.

(2) Church implemented the Latvian Constitution of the Republic, this Law, the Law on Religious Organizations, the Law "On Protection of Cultural Monuments" and other religious organizations in the statutory, as well as the Statute of the church.

(3) The church full exercise the rights of local government and self-determination in accordance with the Statute and shall set the canons.

(4) The Church's full name is "Riga Jewish Religious Community". Congregations name may be used only in church, as well as its established authorities and institutions. Other religious organizations, associations, foundations and other entities names clearly different from the name of the Church.

(5) The church may require its name wrongful termination of use, as well as the church suffered damages.

(6) Church canonical decisions in matters not subject to appeal in state institutions.

 

Article 4.

Head of the church

(1) The head of the Church represented by the Church's relations with the state.

(2) The head of the church statutes with the procedures and cases may in writing authorize another person to act on behalf of the Church's relations with the state.

 

Article 5.

Congregation

(1) The Church may possess movable and immovable property.

(2) All kinds of activity by the Church real estate (including the pledge, alienation, encumbrance with rights) are possible only with the written consent of church leaders. Such consent is not required if the property is being seized in accordance with the law "On expropriation of property for state or public purposes." The church owned by churches and cemeteries coercive order is not transferable.

(3) Church buildings and ritual objects prohibited pledge, and they may not levy execution at the request of creditors.

Article 6. ceremonies in cemeteries

(1) The church owned cemeteries ceremony takes place in accordance with the procedures specified by the Church.

(2) Church religious funeral ceremony can be performed in municipal cemeteries fitted shall municipal procedures.

 

Article 7.

Protection of cultural monuments and Availability

(1) The church provides its ownership or possession of cultural monuments and in accordance with cultural heritage protection legislation.

(2) The congregation provides its ownership or possession of the cultural monuments of the availability of the public viewing the church procedures.

(3) The normative acts of the annual state budget law for the financial resources of the country participating in church ownership or possession of cultural monuments research funding and economically unusable national cultural heritage conservation and restoration. The municipality has the right to participate economically unusable local cultural heritage conservation and restoration.

 

Article 8.

Congregations Rabbi right to marry

Civil Law and other regulatory enactments are entitled to marry those rabbis Church, which Church has authorized and recorded in the Ministry of Justice submitted laulāttiesīgo Congregation rabbi list.

 

Article 9.

Information Vulnerability

(1) Church rabbis should not be interrogated and may not require him to disclose their mental activity to find out information, even if the rabbi is a witness or party to the proceedings before the Court.

(2) any authority or official is not allowed to recruit Congregation rabbi.

 

Article 10.

Church and military service

NAF persons are entitled to a congregation of Rabbi spiritual care and participate in church services, as long as it does not prevent military service obligations.

 

Article 11.

Cooperation in the asylum process

(1) An asylum seeker who is afraid of being persecuted for their Moses believer (Judaizers) conscience, asylum proceedings are entitled to have a representative in the church during the negotiations.

(2) The national authorities, if necessary, the church demanded an opinion on the asylum seeker's alleged persecution of Judaizers his belief.

 

Article 12.

The church's relations with employees

The church of engagement with employees, a relationship, modification and termination are entitled to rely on a person's religion, willingness and ability to act in good faith and loyalty with regard to Church teaching (doctrine), as well as morality, behavioral norms, principles and ideals set which is based on Judaism.

 

Article 13.

An overview of the state budget funds

An overview of the church assigned state budget funds Church prepares the Law on Budget and Financial Management with the procedures and submitted to the Ministry of Finance.

 

Article 14.

Congregation rabbi list

(1) The church submitted in writing to the Ministry of Justice a list of people who comply with the provisions of the Law Article 1, Paragraph 5 of the rabbi of Congregation status and are entitled to carry out in Article 8 of these activities, as well as information about them.

(2) The changes in the first part of the data supplied Church two weeks to notify in writing the Ministry of Justice.

(3) The Ministry of Justice submitted a message to the amount of their submission and updating procedures and deadlines determined by the Cabinet.

(4) The Ministry of Justice of the submitted information is publicly available.

 

Article 15.

Separate church decision-making procedure

Of this Law, Article 5 of the second paragraph of Article 8 and Article 14, first and second paragraphs in the cases provided Church of the Latvian Jewish community board member shall take a decision in accordance with Latvian Jewish Community Council of the statutory procedure, unless the procedure is not contrary to with this Law and other regulatory enactments.

 

TRANSITIONAL PROVISIONS

 

1. By 1 May 2008 Congregation harmonize the statute with this law, by making appropriate amendments to the articles of association, approving them and submitting a new version of the Ministry of Justice for registration of religious organizations by law.

2. The church until June 1, 2008 announces the Ministry of Justice of this Law, Article 14, first paragraph of the data.

This Law shall enter into force on 1 May 2008.


The law comes into force on 31 May 2007.

State President Vaira Vike-Freiberga

Riga on June 20, 2007