Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas likums

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

 

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS LIKUMS

 

1.pants.

Likumā lietotie termini

(1) Likumā lietotie termini atbilst Reliģisko organizāciju likumā lietotajiem terminiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Likumā ir lietoti šādi termini:

1) Baznīca — Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca ar visām tās draudzēm;

2) Baznīcas satversme — Baznīcas satversme, kas likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā;

3) Baznīcas galva — Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskaps, kas stājies amatā un vada Baznīcu saskaņā ar Baznīcas satversmē noteikto kārtību;

4) Baznīcas garīdznieki — Baznīcas garīdznieku sarakstā iekļautais garīgais personāls;

5) dievnams — celtne, kas ir būvēta vai pielāgota dievkalpojumu noturēšanai.

 

2.pants.

Likuma mērķis un uzdevums

(1) Likuma mērķis ir sekmēt atklātas, tiesiskas un harmoniskas sabiedrības, kā arī kultūrvides attīstību.

(2) Likuma uzdevums ir atbilstoši konstitucionālajām tradīcijām un Latvijas Republikas Satversmes 99.panta noteikumam, ievērojot Baznīcas kā Latvijā tradicionālas reliģiskās organizācijas ilglaicīgu pastāvēšanu un izplatību Latvijas teritorijā, atzīstot tās ieguldījumu un bagāto pieredzi sabiedrības fiziskās un garīgās veselības, izglītības, kultūras, sociālās palīdzības un citās jomās, tostarp aktīvo līdzdalību valstiskuma veidošanas procesā, kā arī ievērojot to, ka Baznīcas valdījumā atrodas ievērojams nacionālas nozīmes kultūras un mākslas mantojums, regulēt valsts un Baznīcas tiesiskās attiecības un noteikt valsts un Baznīcas kopīgos uzdevumus sociālajā, tiesiskajā, izglītības un kultūras jomā.

 

3.pants.

Baznīcas statuss

(1) Baznīcai ir juridiskās personas statuss un no tā izrietošās tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

(2) Baznīca savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, šo likumu, Reliģisko organizāciju likumu, likumu "Par kultūras pieminekļu aizsardzību", Doma baznīcas un klostera ansambļa likumu un citus reliģisko organizāciju darbību reglamentējošus normatīvos aktus, kā arī Baznīcas satversmi.

(3) Valsts atzīst Baznīcas tiesības interpretēt Bībeles Svētos Rakstus, formulēt savu mācību (doktrīnu) un to sludināt, veidot savu iekšējo dzīvi, savu organizatorisko struktūru un misiju.

(4) Baznīcas pilns nosaukums ir "Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca". Baznīcas nosaukumu drīkst lietot vienīgi Baznīca un tās draudzes, kā arī Baznīcas dibinātās iestādes un institūcijas. Citu reliģisko organizāciju, biedrību, nodibinājumu un tiesību subjektu nosaukumi nepārprotami atšķiras no Baznīcas nosaukuma.

(5) Baznīca var prasīt tās nosaukuma prettiesiskas izmantošanas izbeigšanu, kā arī Baznīcai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu.

(6) Baznīcas kartotēkās esošā informācija par draudžu locekļiem tiek glabāta Baznīcas noteiktajā kārtībā, ievērojot likumā paredzētos vispārīgos personas datu apstrādes principus.

(7) Baznīcas lēmumi kanoniskajos jautājumos nav pārsūdzami valsts iestādēs.

 

4.pants.

Baznīcas galva

(1) Baznīcas galva pārstāv Baznīcu attiecībās ar valsti.

(2) Baznīcas galva Baznīcas satversmē noteiktajos gadījumos un kārtībā var rakstveidā pilnvarot citas personas vai institūcijas darboties Baznīcas vārdā attiecībās ar valsti.

 

5.pants.

Baznīcas īpašums un finanses

(1) Baznīcas īpašumā var būt kustamā un nekustamā manta.

(2) Baznīcas nekustamo īpašumu iegāde, atsavināšana, ieķīlāšana un citāda apgrūtināšana ar lietu tiesībām iespējama tikai ar Baznīcas augstākās pārvaldes institūcijas — Virsvaldes — rakstveida piekrišanu. Tā nav nepieciešama, ja pēc piedāvājuma Baznīcai noslēgt vienošanos par nekustamā īpašuma atsavināšanu, piesolot tai taisnīgu atlīdzību vai piedāvājot apmainīt nekustamo īpašumu pret līdzvērtīgu mantu, vienošanās netiek noslēgta un nekustamais īpašums tiek atsavināts saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām". Baznīcas īpašumā esošie dievnami un kapsētas piespiedu kārtībā nav atsavināmi.

(3) Dievnamus un rituāla priekšmetus aizliegts ieķīlāt, un uz tiem nevar vērst piedziņu pēc kreditoru pieprasījuma.

(4) Draudzes un Baznīcas mantiskās attiecības tiek risinātas Draudzes nolikumā un Baznīcas satversmē noteiktajā kārtībā. Ja kāda no Baznīcas draudzēm likvidējas, tās manta pāriet Baznīcas īpašumā Draudzes nolikumā noteiktajā kārtībā. Likvidēto Baznīcas iestāžu manta pāriet Baznīcas īpašumā vai valdījumā Baznīcas satversmē noteiktajā kārtībā.

 

6.pants.

Dievnamu, kapliču un kapsētu pārraudzība un ceremonijas kapsētās

(1) Baznīcas dievnamu, kapliču un kapsētu būvniecība (tajā skaitā rekonstrukcija, renovācija, restaurācija, nojaukšana), kā arī kapsētu ierīkošana notiek ar Baznīcas augstākās pārvaldes institūcijas — Virsvaldes — rakstveida piekrišanu.

(2) Baznīcai piederošās kapsētas atrodas Baznīcas pārziņā. Baznīcai piederošajās kapsētās ceremonijas notiek atbilstoši Baznīcas noteiktajai kārtībai.

(3) Baznīca reliģiskās ceremonijas var veikt arī pašvaldību ierīkotajās kapsētās un krematorijās pašvaldību noteiktajā kārtībā.

 

7.pants.

Kultūras un mākslas mantojuma aizsardzība un pieejamība

(1) Baznīca nodrošina tās īpašumā vai valdījumā esošo kultūras un mākslas pieminekļu saglabāšanu.

(2) Valsts un pašvaldības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ikgadējā budžeta ietvaros piedalās Baznīcas īpašumā vai valdījumā esošu kultūras pieminekļu atjaunošanā un uzturēšanā.

(3) Baznīcai ir pienākums ievērot normatīvo aktu prasības par kultūras un mākslas mantojuma aizsardzību, nodrošinot tā pieejamību sabiedrības apskatei Baznīcas noteiktajā kārtībā.

 

8.pants.

Baznīcas garīdznieku tiesības salaulāt

Civillikumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā salaulāt ir tiesīgi tie Baznīcas garīdznieki, kuriem Baznīca devusi atļauju un kuri ierakstīti Tieslietu ministrijai iesniegtajā laulāttiesīgo garīdznieku sarakstā.

 

9.pants.

Grēksūdzes noslēpums

(1) Baznīcas garīdznieku nedrīkst pratināt un nedrīkst pieprasīt, lai viņš izpauž grēksūdzē vai pastorālajā sarunā uzzinātas ziņas pat tad, ja šis garīdznieks ir liecinieks vai procesa dalībnieks tiesā.

(2) Aizliegts ar operatīvās darbības pasākumiem iegūt informāciju grēksūdzes vai pastorālās sarunas laikā.

(3) Nevienai iestādei vai amatpersonai nav atļauts vervēt Baznīcas garīdznieku.

 

10.pants.

Baznīca un militārais dienests

(1) Personām Nacionālajos bruņotajos spēkos ir tiesības saņemt garīgo aprūpi un piedalīties Baznīcas dievkalpojumos, ja vien tas nekavē karadienesta pienākumu izpildi.

(2) Baznīcas garīdznieki un garīgā personāla izglītības iestāžu studenti nav pakļauti militārajam dienestam. Vispārējās mobilizācijas gadījumā minētās personas norīkojamas pasākumos, kuros nav jālieto ieroči.

 

11.pants.

Baznīcas kapelānu garīgā darbība

(1) Baznīcas kapelāni darbojas Nacionālajos bruņotajos spēkos, lidostās, ostās, sauszemes transporta stacijās, ārstniecības, medicīniskās aprūpes, sociālās aprūpes iestādēs, ieslodzījuma vietās un citur, kur nav pieejama parastā Baznīcas garīdznieka aprūpe atbilstoši Reliģisko organizāciju likumam.

(2) Baznīcas kapelānu garīgo darbību pārrauga Baznīca.

 

12.pants.

Sadarbība patvēruma piešķiršanas procesā

(1) Patvēruma meklētājam, kurš baidās no vajāšanas savas luteriskās pārliecības dēļ, patvēruma piešķiršanas procesā ir tiesības uz Baznīcas pārstāvja klātbūtni pārrunu laikā.

(2) Valsts iestādes, ja tas nepieciešams, izprasa Baznīcas atzinumu par patvēruma meklētāja iespējamo vajāšanu viņa luteriskās pārliecības dēļ.

 

13.pants.

Baznīcas attiecības ar darbiniekiem un garīdzniekiem

(1) Baznīca darba tiesisko attiecību nodibināšanā ar darbiniekiem, šo attiecību pastāvēšanā, grozīšanā un izbeigšanā ir tiesīga balstīties uz personas reliģisko piederību, gatavību un spēju darboties labā ticībā un lojalitātē attiecībā uz Baznīcas mācību (doktrīnu), kā arī Baznīcas morāles un uzvedības normu, principu un ideālu kopumu (ētosu).

(2) Garīdznieku norīko uz kalpošanas vietu un atbrīvo no kalpošanas Baznīcas galva, pamatojoties uz Baznīcas satversmi. Baznīcas galvas rīkojums ir vienīgais pamats garīdznieka kalpošanas uzsākšanai, grozīšanai un atbrīvošanai no kalpošanas.

 

14.pants.

Baznīca un izglītība

(1) Baznīcas dibinātajās un vadītajās izglītības iestādēs izglītības saturu un mācību norisi nosaka Baznīca.

(2) Baznīcas izglītības iestādēm ir tiesības uz šo iestāžu un to izglītības programmu licencēšanu un akreditāciju atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Baznīcas augstskolās, kuras darbojas, ievērojot Augstskolu likuma noteikumus, pārstāvības un vadības institūciju izveidošanu un to kompetenci, rektora iecelšanas un apstiprināšanas kārtību, papildu prasības studējošo uzņemšanai, kā arī studējošo pašpārvaldes izveidošanas un darbības nosacījumus nosaka Baznīca. Baznīcas augstskolu tiesības rīkoties ar tām nošķirto mantu un finanšu resursiem nedrīkst atšķirties no Baznīcas dibinātu iestāžu tiesībām.

(3) Baznīcas izglītības iestādes var saņemt finansiālu atbalstu no valsts.

(4) Baznīcai ir tiesības apmācīt visus savai reliģiskajai darbībai un aktivitātēm nepieciešamos darbiniekus.

(5) Baznīcai ir tiesības pasniegt valsts un pašvaldības izglītības iestādēs kristīgās ticības mācību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

15.pants.

Pārskats par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu

Pārskatu par Baznīcai piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu Baznīca sagatavo Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā un iesniedz Finanšu ministrijai.

 

16.pants.

Baznīcas garīdznieku saraksts

(1) Baznīca rakstveidā iesniedz Tieslietu ministrijai to personu sarakstu, kuras atbilst šā likuma 1.panta 4.punktā minēto Baznīcas garīdznieku statusam un kuras ir tiesīgas veikt šā likuma 8. un 11.pantā minētās darbības, kā arī ziņas par šīm personām. Tieslietu ministrijai iesniedzamo ziņu apjomu, to iesniegšanas un aktualizācijas kārtību un termiņus nosaka Ministru kabinets.

(2) Par izmaiņām šā panta pirmajā daļā sniegtajās ziņās Baznīca divu nedēļu laikā rakstveidā paziņo Tieslietu ministrijai.

(3) Tieslietu ministrijai iesniegtās ziņas ir publiski pieejamas.

 

PĀREJAS NOTEIKUMI

 

1. Baznīca līdz 2009.gada 1.jūlijam saskaņo Baznīcas satversmi ar šo likumu, attiecīgi grozot Baznīcas satversmi, apstiprinot to jaunā redakcijā un iesniedzot Tieslietu ministrijai reģistrācijai Reliģisko organizāciju likumā noteiktajā kārtībā.

2. Baznīca līdz 2009.gada 1.aprīlim paziņo Tieslietu ministrijai šā likuma 16.panta pirmajā daļā minētos datus.

 

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 20.novembrī.

Rīgā 2008.gada 3.decembrī

likums stājas spēkā ar 2008.gada 17.decembri

Valsts prezidenta vietā

Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze

.

 

Trascina file per caricare

 

Latvian Evangelical Lutheran Church Law

 

The Saeima has adopted and the President has proclaimed the following Law:

 

LATVIAN EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH LAW

 

Article 1.

Terms Used

(1) The terms used in the Act complies with the Religious Organizations Law the terms used, unless this Law provides otherwise.

(2) The law uses the following terms:

1) The Church - the Latvian Evangelical Lutheran Church with all its churches;

2) The Constitution of the Church - the Church constitution in a legally registered religious organizations and institutions in the register;

3) The head of the Church - the Latvian Evangelical Lutheran Church of the Archbishop, who took office and run by the Church in accordance with the constitution of Churches procedure;

4) The Church Clergy - church clergy list contains an ecclesiastic;

5) church - building, which is constructed or adapted for worship.

 

Article 2.

The law aims and task

(1) The purpose is to promote an open, rule of law and a harmonious society, as well as cultural development.

(2) of Law mission it is in accordance with the constitutional traditions and the Latvian Constitutional Article 99 rule, subject to the Church as Latvian traditional religious organizations long-term existence and prevalence of Latvian territory, in recognition of its contribution to society and the rich experience of physical and mental health, education, culture, social assistance and other areas, including the active participation of statehood-making process, as well as of the fact that the Church is in possession of significant national importance of cultural and artistic heritage, to regulate the state and church relationship and to determine the state and the Church common challenges in the social, legal, educational and cultural fields.

 

Article 3.

Churches status

(1) The Church has legal personality and rights arising from it in accordance with laws and regulations.

(2) Church implemented the Latvian Constitution of the Republic, this Law, the Law on Religious Organizations, the Law "On Protection of Cultural Monuments", the Dome of the church and the monastery ensemble of laws and other religious organizations in the statutory, as well as the constitution of the Church.

(3) The State recognizes the right of the Church to interpret the Bible scriptures to formulate their teaching (doctrine) and their preaching, build your inner life, its organizational structure and mission.

(4) The Church's full name is "the Latvian Evangelical Lutheran Church." Church name may be used only for the Church and its parishioners, as well as the Church established by the authorities and institutions. Other religious organizations, associations, foundations and the legal entity names clearly different from the name of the Church.

(5) The church may require its name wrongful termination of use, as well as the church suffered damages.

(6) Church of paper files the information about church members is stored within the Church, within the statutory general personal data processing principles.

(7) Church canonical decisions in matters not subject to appeal in state institutions.

 

Article 4.

Head of the church

(1) The head of the Church represented by the Church's relations with the state.

(2) The head of the Church of the Church constitution in the cases and the order in writing authorize any other person or authority to act on behalf of the Church's relations with the state.

 

Article 5.

Church property and finances

(1) The Church may possess movable and immovable property.

(2) Church real estate acquisition, alienation, pledging and otherwise encumbering the rights is possible only with the highest governing body of the Church - the Central Board - written consent. It is not necessary when after the offer to the Church to enter into an agreement on the alienation of immovable property, promising the fair compensation or offering to exchange real estate for an equivalent property agreement is concluded and the property is being seized in accordance with the law "On expropriation of property for state or public needs" . Church-owned churches and cemeteries coercive order is not transferable.

(3) Church buildings and ritual objects prohibited pledge, and they may not levy execution at the request of creditors.

(4) The Church and the Church property relations are resolved church rules and church constitution procedures. If one of the congregations of the Church into liquidation, its property to move the Church owned the church regulations prescribed by them. Deaths of Church institutions to move property ownership or possession of the Church of the Church constitution procedures.

 

Article 6.

Church, chapel and cemetery monitoring and ceremonies in cemeteries

(1) Churches church, chapel and cemetery construction (including reconstruction, renovation, restoration, demolition), as well as cemeteries happens to the Church the highest governing body - the Central Board - written consent.

(2) Church-owned cemetery is the responsibility of the Church. Church-owned cemeteries ceremony takes place in accordance with the established procedure of the Church.

(3) Church religious ceremony can be performed in municipal cemeteries and crematoria fitted shall municipal procedures.

 

Article 7.

Cultural and artistic heritage and Availability

(1) The church provides its ownership or possession of the cultural and artistic monuments.

(2) State and local governments by law to participate in the annual budget of the Church owned or held by Heritage renewal and maintenance.

(3) The Church has the obligation to comply with regulatory requirements for cultural and artistic heritage, ensuring its accessibility for the public viewing of the Church Regulations.

 

Article 8.

Clergy the right to marry

Civil Law and other regulatory enactments are entitled to marry those of the Church clergy, which the Church has authorized and recorded in the Ministry of Justice submitted laulāttiesīgo clergy list.

 

Article 9.

Confessional secret

(1) The clergy of the Church should not be involved in criminal proceedings and may not require him to disclose the confession or pastoral conversation can determine messages, even if the priest is a witness or a party to the proceedings before the Court.

(2) It is prohibited to operational activities measures to obtain information or a confession pastoral call.

(3) any authority or official is not allowed to recruit Church clergy.

 

Article 10.

Church and military service

(1) Persons National Armed Forces are entitled to spiritual care and to participate in the worship of the Church, as long as it does not prevent military service obligations.

(2) Church clerics and ecclesiastics education students are not subject to military service. General mobilization, that person be assigned to operations which do not contain the use of weapons.

 

Article 11.

Church chaplain spiritual activity

(1) Church Chaplain operates the National Armed Forces, airports, ports, land transport stations, treatment, medical care, social care institutions, prisons and other places where is no ordinary church pastoral care is in accordance with the Law on Religious Organizations.

(2) Church chaplain mental activities are supervised by the Church.

 

Article 12.

Cooperation in the asylum process

(1) An asylum seeker who is afraid of being persecuted for his Lutheran beliefs, asylum proceedings are entitled to have a representative in the Church during the negotiations.

(2) The national authorities, if necessary, in the opinion of the Church demanded an asylum seeker alleged persecution of his Lutheran beliefs.

 

Article 13.

Church relations with employees and clergy

(1) The Church of engagement with employees, such a relationship, modification and termination are entitled to rely on a person's religion, willingness and ability to act in good faith and loyalty with regard to Church teaching (doctrine), as well as the Church of morality and norms of behavior, principles and ideals set (ethos).

(2) Clergy posted to the ministry site and released from service head of the Church, based on the constitution of the Church. Head of the Church Order is the only basis cleric service initiation, modification and exemption from service.

 

Article 14.

Church and education

(1) The Church founded and led schools curriculum and teaching progress down the church.

(2) Church educational institutions have the right to these institutions and their educational program licensing and accreditation in accordance with applicable laws and regulations. Churches universities, which operate under the provisions of the Higher Education Law, representation and management bodies, and their terms of reference, the Rector's appointment and approval of the additional requirements for admission of students as well as students' self-creation and the operating conditions determined by the Church. Church universities the right to dispose of them separated property and financial resources may not differ from the church established institutional rights.

(3) Church educational institutions may receive financial support from the state.

(4) The Church has the right to train all their religious activities and the activities of the staff needed.

(5) The Church has the right to teach in state and municipal educational institutions of the Christian religion regulatory enactments.

 

Article 15.

An overview of the state budget funds

An overview of the Church assigned state budget funds the Church prepares the Law on Budget and Financial Management with the procedures and submitted to the Ministry of Finance.

 

Article 16.

Clergy list

(1) The church submitted in writing to the Ministry of Justice a list of people who meet the Section 1, Paragraph 4 of the Church clergy status and are entitled to carry out this law, 8 and 11 of these activities, as well as information about them. The Ministry of Justice submitted a message to the amount of their submission and updating procedures and deadlines determined by the Cabinet.

(2) The changes in the first part of the Church's data for two weeks to notify in writing the Ministry of Justice.

(3) The Ministry of Justice of the submitted information is publicly available.

 

TRANSITIONAL PROVISIONS

1 Church 1 July 2009 to coordinate the Church constitution of this law by amending the constitution of the Church, approving a new version and by the Ministry of Justice for registration of religious organizations by law.

2. Church until 1 April 2009 notify the Ministry of Justice of this Section 16, the first part of the data.

 

The law comes into force on November 20, 2008.

The President,

Saeima Chairman Gundars Daudze

Riga, December 3, 2008

Editor's comment: The law comes into force on 17 December 2008.