Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Slaptai

LIETUVOS TSR MINISTRŲ TARYBA

NUTARIMAS NR. 460

1948 m. liepos 8 d., Vilnius

 

Dėl maldos namų ir vienuolynų pastatų nacionalizacijos vykdymo tvarkos

 

Atsižvelgiant į Lietuvos TSR aukščiausiosios tarybos prezidiumo 1948 m. birželio 19 d. įsaką „Dėl vienuolynų, maldos namų pastatų ir visų gyvenamųjų namų ir pagalbinių statinių, priklausiusių religinėm bendruomenėm, nacionalizavimo“, Lietuvos TSR Ministrų Taryba NUTARIA:

1. Įpareigoti miestų ir rajonų darbo žmonių deputatų Tarybų vykdomuosius komitetus:

a. Iki 1948 m. rugpjūčio 15 d. [data perbraukta ir neaiški] įvykdyti visų vienuolynų pastatų, maldos namų pastatų ir visų gyvenamųjų namų bei pagalbinių statinių, anksčiau priklausiusių religinei bendruomenei ar vienuolynui, nacionalizaciją, nepriklausomai nuo patalpų dydžio ir įrašyti juos į vietos tarybų komunalinius fondus;

b. Perduoti nacionalizuotų maldos namų pastatus įregistruotoms religinėms bendruomenėms nemokamam ir neterminuotam naudojimui pagal sutartį religinio kulto reikmėms.

2. Nustatyti, kad visi nacionalizuoti gyvenamieji namai, pagalbiniai statiniai bei ir maldos namų pastatai turi būti eksploatuojami bendra tvarka.

 

Lietuvos TSR ministrų tarybos pirmininko pavaduotojas         

V. Pisarev

 

Lietuvos TSR ministrų tarybos reikalų valdytojas              

V. Mickevičius

 

Nacionalizavus pastatus bažnyčių pastatai būdavo paliekami naudotis religinėms bendruomenėms. Būdavo sudaromos štai tokio turinio sutartys su religinių bendruomenių nariais:

 

SUTARTIS

 

Mes, žemiau pasirašę asmenys, gyvenantieji _(gyvenamosios vietos pavadinimas)_, sudarą _bendruomenės pavadinimas_ religinę bendruomenę, įregistruotą 19_ m. _ mėn. _ d. nustatytąja tvarka, toliau vadinami „ASMENYS“, ir _ rajono (miesto) Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, kuriam atstovauja įgaliotas --Pavardė, vardas, tėvo vardas--, toliau vadinamas „VYKDOMASIS KOMITETAS“, sudarome šią sutartį.

 

1. „VYKDOMASIS KOMITETAS“ perduoda, o „ASMENYS“ perima nemokamam naudojimui šį turtą:

a) mūrinį, medinį (pabraukti) kulto pastatą, esantį _(adresas)_ aptvertą mūrine, medine (pabraukti) tvora;

b) kulto turtą pagal pridedamą apyrašą _____________________;

c) gyvenamuosius pastatus, esančius _(tikslus adresas)_ turinčius _kv. metrų naudingo ploto bei kitus pastatus (išvardinti): _________________________________;

d) kitokį turtą (išvardinti): ___________________________________________________;

 

2. „ASMENYS“, pasirašę sutartį, įsipareigoja:

a) prižiūrėti ir saugoti perduotą religinei bendruomenei naudotis kulto pastatą ir kitą turtą;

b) remontuoti kulto pastatą, taip pat iš savo lėšų sumokėti atitinkamus mokesčius - apšidlymo, draudimo, apsaugos ir kitas rinkliavas, susijusias su šio turto naudojimu bei priežiūra;

c) padengti nuostolius, padaromus valstybei, sugadinant arba prarandant šį turtą;

d) naudotis kulto pastatu ir kitu turtu tik religinio kulto reikalams;

e) turėti perduoto kulto turto inventoriaus apyrašą (knygą), į kurį įrašyti visus naujai įgyjamus (perkamus, paaukojamus, perduodamus iš kitų maldos namų ir pan.) kulto reikmenis, jeigu jie nėra kieno nors asmeninė nuosavybė.

 

3. „ASMENYS“ įsipareigoja bet kuriuo laiku, išskyrus religinių apeigų metą, leisti rajono (miesto) vykdomojo komiteto atstovams periodiškai patikrinti ir apžiūrėti turtą, išsiaiškinti, ar teisingai religinė bendruomenė naudojasi jai perduotu turtu, ir gauti žinių, reikalingų kulto tarnautojams ir kitiems asmenims apmokestinti.

 

4. Ši sutartis gali būti nutraukta:

a) jei tikintieji, besinaudojantieji kulto pastatu, patys nuo jo atsisako;

b) jei religinė bendruomenė nesilaiko sutarties sąlygų;

c) jei nustatytąja tvarka nutarta uždaryti maldos namus (kulto pastatą), kuriuo naudotis buvo leista šia sutartimi.

 

5. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, kurių vienas yra laikomas ________ Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto byloje, antrasis ________ religinės bendruomenės byloje, trečiasis -- Religijų reikalų tarybos prie TSRS Ministrų Tarybos įgaliotinio Lietuvos TS Respublikai byloje.

 

Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto įgaliotas atstovas ___________ (Pavardė, vardas, parašas)

 

„ASMENYS“

-------------------------------------------------------------------

|Eilės|  Pavardė, vardas, tėvo vardas  |   Adresas   |   Parašas|

|Nr.  |                              |             |            |

-------------------------------------------------------------------

|     |                                |             |            |

-------------------------------------------------------------------

|     |                                |             |            |

-------------------------------------------------------------------

|     |                                |             |            |

-------------------------------------------------------------------

|     |                                |             |            |

-------------------------------------------------------------------

|     |                                |             |            |

-------------------------------------------------------------------

|     |                                |             |            |

-------------------------------------------------------------------

|     |                                |             |            |

-------------------------------------------------------------------

|     |                                |             |            |

-------------------------------------------------------------------

|     |                                |             |            |

-------------------------------------------------------------------

 

Visi atitinkamos tikybos tikintieji turi teisę pasirašyti šią sutartį, kad gauna naudotis kulto pastatą bei turtą, ir po to, kai kulto turtas esti perduotas, ir tuo naujai pasirašiusieji tampa pilnateisiais to turto naudojimosi ir valdymo dalininkais, kaip ir asmenys, pasirašę šią sutartį anksčiau.

Kiekvienas, pasirašęs šią sutartį, turi teisę atsiimti savo parašą, paduodamas tuo reikalu atitinkamą pareiškimą rajono (miesto) Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomajam komitetui. Tačiau tas neatima atsakomybės už turto priežiūrą ir saugumą iki to laiko, kada jis padavė nurodytą pareiškimą.

 

19__ m. ________ mėn. ___ d.

 

Vilnius, „Vaizdas“, 1969-906

* Štai vienas iš tų dokumentų, kurio pagrindu buvo nacionalizuojamas turtas pirmosios okupacijos metu: „LTSR Laikinosios aukščiausiosios tarybos prezidiumo 1940 m. spalio mėn 31 d. įsakas „Dėl stambiųjų namų nuosavybių miestuose ir pramonės vietovėse nacionalizavimo“ (šaltinis: Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F.R-758, ap.1, b.42, l.61).