Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Na temelju članka IV.4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkoga doma, održanoj 8. lipnja 2005., i na sjednici Doma naroda, održanoj 5. listopada 2005., usvojila je

 

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

 

Članak 1.

U stavku 2. članka 2. Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina ("Službeni glasnik BiH", broj 12/03) riječ "direktno" zamjenjuje se riječju "izravno".

 

Članak 2.

U članku 6. iza riječi "omogućuje" dodaje se zarez i riječ "potiče".

 

Članak 3.

U stavku 1. članka 10. iza riječi: "Pripadnici nacionalnih manjina" dodaje se zarez i riječi: "njihove udruge, institucije i drugi subjekti i oblici organiziranja i djelovanja".

Stavak 2. istoga članka mijenja se i glasi:

"Na organiziranim manifestacijama, skupovima, uz znakovlja nacionalnih manjina obvezno se ističu i druga službena znakovlja (državna, entitetska, kantonalna, gradska i općinska), sukladno valjanim propisima."

 

Članak 4.

U članku 12. riječi: "apsolutnu ili relativnu" brišu se.

 

Članak 5.

Članak 14. mijenja se i glasi:

"Pripadnici nacionalne manjine mogu učiti jezik, književnost, povijest i kulturu i na jeziku manjine kojoj pripadaju. Obrazovne vlasti u Bosni i Hercegovini, u sklopu svojega obrazovnog programa (predškolskog, osnovnog i srednjeg),

obvezne su u školama u kojima učenici - pripadnici jedne nacionalne manjine čine najmanje jednu trećinu osigurati obrazovanje na jeziku te manjine, a ako čine jednu petinu, omogućiti im dodatnu nastavu o jeziku, književnosti, povijesti i kulturi manjine kojoj pripadaju, ako to zahtijeva većina njihovih roditelja.

Radi ostvarivanja prava iz prethodnoga stavka, nadležne obrazovne vlasti obvezne su osigurati financijska sredstva za osposobljavanje nastavnika koji će izvoditi nastavu na jeziku nacionalne manjine, osigurati prostor i druge uvjete za izvođenje dopunske nastave, kao i tiskanje udžbenika na jezicima nacionalnih manjina. "

 

Članak 6.

Stavak 1. članka 16. mijenja se i glasi:

"Radio i televizijske postaje koje ostvaruju ulogu javnoga servisa/službe, a čiji su utemeljitelji Bosna i Hercegovina, entiteti, kantoni, gradovi i općine, obvezne su u svojim programskim shemama predvidjeti posebne emisije za pripadnike nacionalnih manjina, a mogu osigurati i druge sadržaje na jezicima manjina, kao i emisije na službenim jezicima o pripadnicima nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini."

 

Članak 7.

U stavku 3. članka 17. riječi: "spomenika kulture i tradicije u Bosni i Hercegovini i entitetima" zamjenjuju se riječima: "kulturno-povijesnog i graditeljskog naslijeđa u Bosni i Hercegovini i entitetima".

 

Članak 8.

Članak 18. mijenja se i glasi:

"Pripadnici nacionalnih manjina iz članka 3. ovoga Zakona imaju pravo na zaposlenje u organima uprave i drugim javnim službama na svim razinama, razmjerno njihovom postotku u broju pučanstva prema posljednjem popisu u Bosni i Hercegovini, sukladno zakonima koji reguliraju ovo područje.

Nadležne vlasti: država, entiteti, kantoni, općine itd. svojim propisima mogu privremeno utvrditi i veće kvote za zapošljavanje pripadnika nacionalnih manjina, te poduzimati i druge odgovarajuće mjere za postizanje brže i potpunije ravnopravnosti pripadnika nacionalnih manjina."

 

Članak 9.

U članku 19. riječi: "i drugim javnim službama" brišu se.

 

Članak 10.

U članku 20. stavak 3. briše se.

 

Članak 11.

U članku 21. dodaje se novi stavak, kao stavak 2., koji glasi:

"Odluku o utemeljenju Vijeća nacionalnih manjina BiH donijet će Parlamentarna skupština BiH u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona."

 

Članak 12.

U članku 22. stavak 2. iza riječi: "Komisije za ljudska prava" dodaju se riječi: "i drugih komisija i radnih tijela".

 

Članak 13.

U članku 25. riječi: "Na temelju kaznenih zakona entiteta BiH" brišu se i dodaje novi stavak, kao stavak 2., koji glasi: "Kazneni progon i sankcioniranje počinitelja djela iz prethodnoga stavka provodi se prema odgovarajućem kaznenom ili prekršajnom zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini."

 

Članak 14.

U članku 26. iza riječi: "Republika Srpska, Federacija BiH" dodaju se riječi: "i Brčko Distrikt".

 

Članak 15.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH".

 

PSBiH broj 225/05

5. listopada 2005. godine

Sarajevo

 

Predsjedatelj

Zastupničkoga doma

Parlamentarne skupštine BiH

dr. Nikola Špirić, v. r.

 

Predsjedatelj

Doma naroda

Parlamentarne skupštine BiH

Mustafa Pamuk, v. r.