Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Skupština Kantona

 

Na osnovu čl. 2. tačka b) i 18.stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 04.04.2013. godine, donijela je

 

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O OSNOVNOM  ODGOJU  I OBRAZOVANJU

 

Član 1.

U članu 8. u  stavu (1) riječi “a onim učenicima koji vjeronauku no pohadaiu škola će omogućiti pohadanje drugog srodnog nastavnog predmeta o etici i/ili religiji, a čiji nastavni plan i program donosi Ministarstvo.”, mijenjaju se i glase: “a onim učenicima koji vjeronauku ne pohadaju omogućit će se pohadanje alternativnog odnosno alternativnih predmeta, a čije će nastavne planove i programe donijeti Ministarstvo.”

 

Član 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, a primjenjivat će se počev od 2013./2014. Školske godine.

 

Broj 01-02-7991/13

04, aprila 2013. Godine

Sarajevo

 

Predsjedavajuća

Skupštine Kantona Sarajevo

Prof. Dr. Mirjana Malić, s. r.