Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU

 

Ćlan 1.

U Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 10/04, 21/06, 26/08, 31/11 i 15/13), u poglavlju V, iza ~lana 63. dodaju se novi ~l. 63a., 63b., 63c., 63d., 63e., 63f., 63g., 63h., 63i., 63j. i 63k. koji glase:

 

"Ćlan 63a.

(Vrsta i na~in vo|enja evidencija)

(1) [kola vodi evidenciju o:

a) u~eniku;

b) uspjehu u~enika;

c) odgojno-obrazovnom radu;

d) zaposlenicima i

e) {kolskom inventaru.

(2) Evidencija iz stava (1) vodi se u elektronskom i materijalnom obliku.

(3) Za redovno vo|enje evidencije i ta~nost podataka odgovoran je direktor {kole.

 

Ćlan 63b.

(Informacioni sistem upravljanja u obrazovanju)

(1) Evidencija u elektronskom obliku iz ~lana 63a. stav (1) ovog zakona se vodi kroz Informacioni sistem upravljanja u obrazovanju (u daljem tekstu: EMIS), koji uspostavlja i kojim upravlja Ministarstvo, s ciljem efikasnog funkcionisanja odgojno-obrazovnog sistema.

(2) EMIS je sitem za prikupljanje, obradu i generisanje statisti~kih izvje{taja na nivou osnovnog i srednjeg obrazovanja s ciljem efikasnijeg upravljanja obrazovnim procesom i resursima u Kantonu Sarajavo, a sastoji se od dva nivoa baza podataka:

a) {kolska baza, za ~iji rad je zadu`ena EMIS odgovorna osoba u {koli pkoja brine o njegovom funkcionsanju i

b) ministarska baza, za ~iji rad je zadu`ena EMIS odgovorna osoba u Ministarstvu.

(3) Ministarsku bazu podataka ~ine objedinjene baze svih osnovnih {kola koje se vode kao pojedina~ne baze podataka.

(4) Obrada li~nih podataka u EMIS sistemu vr{i se uz kori{tenje obaveznih mjera tehni~ke za{tite, koje uklju~uju pohranu u bazu podataka i pristup serveru, preko mre`e kontrolisane sa firewall-om. Podaci o prenosu od udaljenih korisni~kih ra~unara do servera i obratno za{ti}eni su od prislu{kivanja i izmjene. Za{tita se provodi upotrebom kriptografije, upotrebom HTTPS protokola i alternativno upotrebom VPN mre`a.

 

Ćlan 63c.

(Evidencija o u~eniku)

(1) Evidenciju o u~eniku ~ine podaci o njegovom identitetu (li~ni podaci), identitetu roditelja/staratelja, obrazovnom, socijal- nom i zdravstvenom statusu, uspjehu u~enika, te podaci o preporu~enoj i pru`enoj dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podr{ci.

(2) Li~ni podaci o u~eniku iz stava (1) ovog ~lana su: ime i prezime u~enika, jedinstveni mati~ni broj, pol, datum ro|enja, mjesto, op}ina i dr`ava ro|enja, adresa, mjesto stanovanja, kontakt telefon, mati~ni broj u~enika, nacionalna pripadnost i dr`avljanstvo.

(3) Li~ni podaci o roditelju/staratelju u~enika iz stava (1) su: ime i prezime roditelja, adresa, mjesto, op}ina stanovanja, kontakt telefon, odnosno adresa elektronske po{te na koje je mogu}e prenijeti hitne poruke roditelju/staratelju u vrijeme kada u~enik boravi u {koli.

(4) Podaci o obrazovnom statusu u~enika iz stava (1) ovog ~lana su podaci o: vrsti {kole i trajanju obrazovanja i odgoja, organizaciji obrazovno-odgojnog rada, obaveznim i izbornim predmetima, fakultativnim predmetima, stranim jezicima, podaci o individualnom obrazovnom planu, dopunskoj i dodatnoj nastavi, cjelodnevnoj nastavi i produ`enom boravku, slobodnim aktivnostima za koje se opredijelio i drugim oblastima {kolskog programa u kojima u~estvuje, u~e{}u na takmi~enjima, nagradama, izostancima, izre~enim odgojnim i odgojno-disciplinskim mjerama.

(5) Podaci o zdravstvenom statusu u~enika iz stava (1) ovog ~lana obra|uju se radi osiguranja posebnih obrazovnih potreba u~enika, a to su sljede}i podaci: o zdravstvenom statusu u~enika (zdrav/bolestan), vrsti oboljenja, dijagnozi, terapiji, vrsti posebne potrebe i sl. Na~in obrade podataka o zdravstvenom stanju u~enika se ure|uje posebnim aktom koji donosi ministar.

(6) Podaci kojima se odre|uje socijalni status u~enika, roditelja/staratelja su: podaci o uslovima stanovanja (stanovanje u stanu, ku}i, porodi~noj ku}i, podstanarstvu, domu, da li u~enik ima svoju sobu i drugim oblicima stanovanja), udaljenosti doma}instva od {kole; stanju porodice (broj ~lanova porodi~nog doma}instva, da li su roditelji `ivi, bra~ni status roditelja, njihov obrazovni nivo i zaposlenje), kao i podatak o primanju nov~ane socijalne pomo}i i da li porodica mo`e da obezbijedi u`inu, knjige i pribor za u~enje.

 

Ćlan 63d.

(Evidencija o uspjehu u~enika)

Evidenciju o uspjehu u~enika ~ine podaci kojima se utvr|uje postignut uspjeh u~enika u u~enju i vladanju i to: ocjene u toku kvalifikacijskog perioda, zaklju~ne ocjene iz nastavnih predmeta na kraju prvog i drugog polugodi{ta, ocjene na eksternoj maturi i podaci o izdatim javnim ispravama, podaci o razrednim, popravnim, kontrolnim i godi{njim ispitima, o rezultatima eksterne mature i drugim ispitima koji se obra|uju u skladu sa zakonom.

 

Ćlan 63e.

(Evidencija o odgojno-obrazovnom radu)

Evidenciju o odgojno-obrazovnom radu ~ine podaci o: podjeli predmeta na nastavnike i rasporedu sati nastave i ostalih oblika odgojno-obrazovnog rada, ud`benicima i drugim nastavnim sredstvima, rasporedu pismenih radova, kontrolnim vje`bama, podaci o ostvarivanju {kolskog programa, saradnji sa roditeljima, odnosno starateljima i jedinicom lokalne samouprave i ostalim oblicima odgojno-obrazovnog rada, u skladu sa Zakonom.

 

Ćlan 63f.

(Evidencija o zaposlenima)

(1) Evidenciju o zaposlenicima ~ine sljede}i podaci: ime i prezime, jedinstveni mati~ni broj gra|anina, pol, datum ro|enja, mjesto, op}ina i dr`ava ro|enja, adresa, mjesto, op}ina i dr`ava stanovanja, kontakt telefon, adresa elektronske po{te, nivo i vrsta obrazovanja, podaci o stru~nom usavr{avanju i ste~enim zvanjima, podaci o dr`avljanstvu, podatak o vrsti radnog odnosa, na~inu i du`ini radnog anga`ovanja, podaci o stru~nom ispitu, podaci o zadu`enjima i fondu ~asova nastavnika, stru~nih saradnika, asistenata u nastavi i ostalog nenastavnog osoblja, plati i u~e{}u u radu organa i tijela {kole, a u svrhu ostvarivanja odgojno-obrazov- nog rada, u skladu sa Zakonom.

(2) Li~ni podaci iz stava (1) ovog ~lana se obra|uju za potrebe obaveznog obrazovanja, potrebe {kole i Ministarstva.

 

Ćlan 63g.

(Na~in prikupljanja podataka za evidenciju)

(1) Li~ni podaci koji se obra|uju u EMIS-u poti~u iz javnih isprava koje se pribavljaju po slu`benoj du`nosti ili ih dostavljaju roditelji/staratelji i zaposlenici.

(2) Izuzetno li~ni podaci koji se obra|uju u EMIS sistemu zavisno od prirode tih podataka mogu biti pribavljeni na propisanom obrascu EMIS, kao izjave i izja{njenja roditelja/staratelja.

(3) Na osnovu podataka unesenih u EMIS osnovna {kola izdaje javne isprave elektronskim putem.

Ćlan 63h. (Obrada podataka)

Vrste, naziv, sadr`aj obrazaca i na~in vo|enja dokumentacije i evidencije u materijalnom obliku propisuje ministar Pravilnikom o vo|enju pedago{ke dokumentacije i evidencije.

 

Ćlan 63i.

(Vo|enje evidencije)

(1) Evidencija se vodi na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku latini~kim pismom u skladu sa zakonom.

(2) Podaci u EMIS-u a`uriraju se na dan nastanka promjene, a najkasnije u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

 

Ćlan 63j.

(Rokovi ~uvanja podataka)

(1) Li~ni podaci iz evidencije o u~enicima i podaci iz evidencije o uspjehu u~enika koji se odnose na zaklju~ne ocjene na kraju

{kolske godine i rezultati na zavr{nom ispitu ~uvaju se trajno.

(2) Svi ostali podaci ~uvaju se deset godina.

 

Ćlan 63k.

(Svrha obrade i za{tita podataka)

(1) Svrha obrade podataka je obezbje|ivanje indikatora u obrazo- vanju, radi pra}enja efikasnog i kvalitetnog funkcionisanja odgojno-obrazovnog sistema, planiranja obrazovne politike, pra}enje, prou~avanje i unapre|ivanje odgojno-obrazovnog nivoa u~enika, profesionalnog statusa i usavr{avanja nastavnika, rada obrazovnih ustanova, efikasno finansiranje sistema obrazovanja i stvaranje osnova za sprovo|enje istra`ivanja u oblasti obrazovanja.

(2) Sve osobe koje dolaze u kontakt sa podacima u informacionom sistemu upravljanja u obrazovanju, odnosno podacima koji su u bazu uskladi{teni moraju biti upoznati da dolaze u kontakt sa podacima koji predstavljaju slu`benu tajnu, te da se moraju pridr`avati Zakona o za{titi li~nih podataka, i da svaka zloupotreba podataka iz baze podataka za sobom povla~i odgovornost kao i sankcije u skladu sa zakonom.

(3) Za potrebe nau~no-istra`iva~kog rada i prilikom izrade obrazovno-statisti~kih analiza, li~ni podaci koriste se i objavljuju na na~in kojim se obezbje|uje za{tita identiteta u~esnika odgojno-obrazovanog procesa.

(4) Podaci iz dokumentacije i evidencije moraju biti za{ti}eni od zloupotrebe, uni{tenja, gubitka, neovla{tenih promjena ili pristupa, u skladu s odredbama zakona i Pravilnikom o primjeni informacionog sistema EMIS u Kantonu Sarajevo, a kojeg donosi ministar najkasnije u roku od tri mjeseca nakon usvajanja Zakona.

(5) Detaljnije upute o na~inu prikupljanja podataka, osoblja koji su ovla{teni da koriste informacije sadr`ane u pojedina~nim datotekama, na~in snimanja i prijenosa li~nih podataka, na~in njihovog uni{tavanja nakon isteka roka ~uvanja i druge postupke i mjere za{tite propisuje pravilnikom iz stava (4) ovog ~lana.

(6) Ovla{tenje za pristup i nivoe pristupa podacima iz EMIS-a odobrava ministar.

 

Ćlan 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja

u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo".

 

Broj 01-02-33321/15

29. decembra 2015. godine

Sarajevo

 

Predsjedateljica

Skup{tine Kantona Sarajevo

Prof. Ana Babi}, s. r.