Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Z AKON

O DOPUNAMA ZAKONA O SREDNJ EM OBRAZOVANJ U

 

Ćlan 1

U Zakonu o srednjem obrazovanju ("Slu` bene novine Kantona Sarajevo", broj 23/10) u poglavlju VIII, iza ~lana 102. dodaju se novi ~lanovi 102a., 102b., 102c., 102d., 102e., 102f.102g., 102h., 102i.,102j. i 102k koji glase:

 

"Ćlan 102a.

(Vrsta i na~in vo| enja evidencija)

(1) [ kola vodi evidenciju o:

a) u~eniku;

b) uspjehu u~enika;

c) odgojno-obrazovnom radu;

d) zaposlenicima i

e) {kolskom inventaru.

(2) Evidencija iz stava (1) vodi se u elektronskom i materijalnom obliku.

(3) Za redovno vo| enje evidencije i ta~nost podataka odgovoran je direktor {kole.

 

Ćlan 102b.

(Informacioni sistem upravljanja u obrazovanju)

(1) Evidencija u elektronskom obliku iz ~lana 102a. stav (1) ovog zakona se vodi kroz Informacioni sistem upravljanja u obrazovanju (u daljem tekstu: EMIS), koji uspostavlja i kojim upravlja Ministarstvo, s ciljem efikasnog funkcionisanja odgojno-obrazovnog sistema.

(2) EMIS je sitem za prikupljanje, obradu i generisanje statisti~kih izvje{taja na nivou osnovnog i srednjeg obrazovanja s ciljem efikasnijeg upravljanja obrazovnim procesom i resursima u Kantonu Sarajavo, a sastoji se od dva nivoa baza podataka:

a) {kolska baza, za ~iji rad je zadu` ena EMIS odgovorna osoba u {koli koja brine o njegovom funkcionisanju i

b) ministarska baza, za ~iji rad je zadu` ena EMIS odgovorna osoba u Ministarstvu.

(3) Ministarsku bazu podataka ~ine objedinjene baze svih srednjih

{kola koje se vode kao pojedina~ne baze podataka.

(4) Obrada li~nih podataka u EMIS sistemu vr{i se uz kori{tenje obaveznih mjera tehni~ke za{tite, koje uklju~uju pohranu u bazu podataka i pristup serveru, preko mre` e kontrolisane sa firewall-om. Podaci o prenosu od udaljenih korisni~kih ra~unara do servera i obratno za{ti}eni su od prislu{kivanja i izmjene. Za{tita se provodi upotrebom kriptografije, upotrebom HTTPS protokola i alternativno upotrebom VPN mre` a.

 

Ćlan 102c.

(Evidencija o u~eniku)

(1) Evidenciju o u~eniku ~ine podaci o njegovom identitetu (li~ni podaci), identitetu roditelja/staratelja, obrazovnom, socijal- nom i zdravstvenom statusu, uspjehu u~enika, te podaci o preporu~enoj i pru` enoj dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podr{ci.

(2) Li~ni podaci o u~eniku iz stava (1) ovog ~lana su: ime i prezime u~enika, jedinstveni mati~ni broj, pol, datum ro| enja, mesto, op}ina i dr` ava ro| enja, adresa, mjesto stanovanja, kontakt telefon, mati~ni broj u~enika, nacionalna  pripadnost i dr` avljanstvo.

(3) Li~ni podaci o roditelju/staratelju u~enika iz stava (1) su: ime i prezime roditelja, adresa, mjesto, op}ina stanovanja, kontakt telefon, odnosno adresa elektronske po{te na koje je mogu}e prenijeti hitne poruke roditelju/staratelju u vrijeme kada u~enik boravi u {koli.

(4) Podaci o obrazovnom statusu u~enika iz stava (1) ovog ~lana su podaci o: vrsti {kole i trajanju obrazovanja, obrazovnom profilu i smjeru, organizaciji obrazovnog rada, obaveznim i izbornim predmetima, stranim jezicima, fakultativnim predmetima, podaci o individualnom obrazovnom planu, dopunskoj i dodatnoj nastavi, slobodnim aktivnostima za koje se opredijelio i drugim oblastima {kolskog programa u kojima u~estvuje, u~e{}u na takmi~enjima, nagradama, izostancima, izre~enim odgojnim i odgojno-disciplinskim mjerama.

(5) Podaci o zdravstvenom statusu u~enika iz stava (1) ovog ~lana obra| uju se radi osiguranja posebnih obrazovnih potreba u~enika, a to su sljede}i podaci: o zdravstvenom statusu u~enika (zdrav/bolestan), vrsti oboljenja, dijagnozi, terapiji, vrsti posebne potrebe i sl. Na~in obrade podataka o zdravstvenom stanju u~enika se ure| uje posebnim aktom koji donosi ministar.

(6) Podaci kojima se odre| uje socijalni status u~enika, roditelja/staratelja su: podaci o uslovima stanovanja (stanovanje u stanu, ku}i, porodi~noj ku}i, podstanarstvu, domu, da li u~enik ima svoju sobu i drugim oblicima stanovanja), udaljenosti doma}instva od {kole; stanju porodice (broj ~lanova porodi~nog doma}instva, da li su roditelji ` ivi, bra~ni status roditelja, njihov obrazovni nivo i zaposlenje), kao i podatak o primanju nov~ane socijalne pomo}i i da li porodica mo` e da obezbijedi knjige i pribor za u~enje.

 

Ćlan 102d.

(Evidencija o uspjehu u~enika)

Evidenciju o uspjehu u~enika ~ine podaci kojima se utvr| uje postignut uspjeh u~enika u u~enju i vladanju i to: ocjene u toku kvalifikacijskog perioda, zaklju~ne ocjene iz nastavnih predmeta na kraju prvog i drugog polugodi{ta, ocjene na eksternoj maturi i podaci o izdatim javnim ispravama, podaci o razrednim, popravnim, kontrolnim i godi{njim ispitima, o rezultatima eksterne mature i drugim ispitima koji se obra| uju u skladu sa zakonom.

 

Ćlan 102e.

(Evidencija o odgojno-obrazovnom radu)

Evidenciju o odgojno-obrazovnom radu ~ine podaci o: podjeli predmeta na nastavnike i rasporedu sati nastave i ostalih oblika obrazovnog rada, ud` benicima i drugim nastavnim sredstvima, rasporedu pismenih radova, kontrolnim vje` bama, podaci o ostvarivanju {kolskog programa, saradnji sa roditeljima, odnosno starateljima i jedinicom lokalne samouprave i ostalim oblicima odgojno-obrazovnog rada, u skladu sa Zakonom.

Ćlan 102f. (Evidencija o zaposlenima)

(1) Evidenciju o zaposlenicima ~ine sljede}i podaci: ime i prezime, jedinstveni mati~ni broj gra| anina, pol, datum ro| enja, mjesto, op}ina i dr` ava ro| enja, adresa, mjesto, op}ina i dr` ava stanovanja, kontakt telefon, adresa elektronske po{te, nivo i vrsta obrazovanja, podaci o stru~nom usavr{avanju i ste~enim zvanjima, podaci o dr` avljanstvu, podatak o vrsti radnog odnosa, na~inu i du` ini radnog anga` ovanja, podaci o stru~nom ispitu, podaci o zadu` enjima i fondu ~asova nastavnika, stru~nih saradnika, asistenata u nastavi i ostalog nenastavnog osoblja, plati i u~e{}u u radu organa i tijela {kole, a u svrhu ostvarivanja odgojno-obrazov- nog rada, u skladu sa Zakonom.

(2) Li~ni podaci iz stava (1) ovog ~lana se obra| uju za potrebe obaveznog srednjeg obrazovanja, potrebe {kole i Ministarstva.

 

Ćlan 102g.

(Na~in prikupljanja podataka za evidenciju)

(1) Li~ni podaci koji se obra| uju u EMIS-u poti~u iz javnih isprava koje se pribavljaju po slu` benoj du` nosti ili ih dostavljaju roditelji/staratelji i zaposlenici.

(2) Izuzetno li~ni podaci koji se obra| uju u EMIS sistemu zavisno od prirode tih podataka mogu biti pribavljeni na propisanom obrascu EMIS, kao izjave i izja{njenja roditelja/staratelja.

(3) Na osnovu podataka unesenih u EMIS osnovna {kola izdaje javne isprave elektronskim put

 

Ćlan 102h.

(Obrada podataka)

Vrste, naziv, sadr` aj obrazaca i na~in vo| enja dokumentacije i evidencije u materijalnom obliku propisuje ministar Pravilnikom o vo| enju pedago{ke dokumentacije i evidencije.

 

Ćlan 102i.

(Vo| enje evidencije)

(1) Evidencija se vodi na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku latini~kim pismom u skladu sa zakonom.

(2) Podaci u EMIS-u a` uriraju se na dan nastanka promjene, a najkasnije u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

 

Ćlan 102j.

(Rokovi ~uvanja podataka)

(1) Li~ni podaci iz evidencije o u~enicima i podaci iz evidencije o uspjehu u~enika koji se odnose na zaklju~ne ocjene na kraju {kolske godine i rezultati na maturi/zavr{nom ispitu ~uvaju se trajno.

(2) Svi ostali podaci ~uvaju se deset godina.

 

Ćlan 102k.

(Svrha obrade i za{tita podataka)

(1) Svrha obrade podataka je obezbje| ivanje indikatora u obrazovanju, radi pra}enja efikasnog i kvalitetnog funkcionisanja odgojno-obrazovnog sistema, planiranja obrazovne politike, pra}enje, prou~avanje i unapre| ivanje odgojno-obrazovnog nivoa u~enika, profesionalnog statusa i usavr{avanja nastavnika, rada obrazovnih ustanova, efikasno finansiranje sistema obrazovanja i stvaranje osnova za sprovo| enje istra` ivanja u oblasti obrazovanja.

(2) Sve osobe koje dolaze u kontakt sa podacima u informacionom sistemu upravljanja u obrazovanju, odnosno podacima koji su u bazu uskladi{teni moraju biti upoznati da dolaze u kontakt sa podacima koji predstavljaju slu` benu tajnu, te da se moraju pridr` avati Zakona o za{titi li~nih podataka, i da svaka zloupotreba podataka iz baze podataka za sobom povla~i odgovornost kao i sankcije u skladu sa zakonom.

(3) Za potrebe nau~no-istra` iva~kog rada i prilikom izrade obrazovno-statisti~kih analiza, li~ni podaci koriste se i objavljuju na na~in kojim se obezbje| uje za{tita identiteta u~esnika odgojno-obrazovanog procesa.

(4) Podaci iz dokumentacije i evidencije moraju biti za{ti}eni od zloupotrebe, uni{tenja, gubitka, neovla{tenih promjena ili pristupa, u skladu s odredbama zakona i Pravilnikom o primjeni informacionog sistema EMIS u Kantonu Sarajevo, a kojeg donosi ministar najkasnije u roku od tri mjeseca nakon usvajanja Zakona.

(5) Detaljnije upute o na~inu prikupljanja podataka, osoblja koji su ovla{teni da koriste informacije sadr` ane u pojedina~nim datotekama, na~in snimanja i prijenosa li~nih podataka, na~in njihovog uni{tavanja nakon isteka roka ~uvanja i druge postupke i mjere za{tite propisuje pravilnikom iz stava (4) ovog ~lana.

(6) Ovla{tenje za pristup i nivoe pristupa podacima iz EMIS-a odobrava ministar.

 

Ćlan 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu` benim novinama Kantona Sarajevo".

 

Broj 01-02-33322/15

29. decembra 2015. godine

Sarajevo

 

Predsjedateljica

Skup{tine Kantona

Prof. Ana Ba bi}, s. r.