Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Na osnovu člana IV/4. a) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 21. Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina ("Službeni glasnik BiH", broj 12/03, 76/05), Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 77. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 13. aprila 2006. godine, i na 57. sjednici Doma naroda, održanoj 13. aprila 2006. godine, usvojila je

 

ODLUKU

O OSNIVANJU VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

Ovom Odlukom osniva se Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine kao posebno savjetodavno tijelo Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće).

 

Član 2.

Vijeće čine po jedan predstavnik svake nacionalne manjine iz člana 3. Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina.

 

Član 3.

(1) Svojom odlukom Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Parlamentarna skupština) imenuje članove Vijeća, na prijedlog komisija za ljudska prava oba doma Parlamentarne skupštine, koje su dužne, u fazi izbora kandidata, konsultirati udruženja nacionalnih manjina ili druge nevladine organizacije (NVO) o nacionalnim manjinama.

(2) U slučaju nemogućnosti izbora predstavnika nacionalnih manjina na način objašnjen u stavu (1) ovog člana Odluke, Parlamentarna skupština može imenovati predstavnika nacionalnih manjina na samoinicijativni prijedlog komisija.

 

Član 4.

(1) Vijeće daje mišljenja, savjete i prijedloge Parlamentarnoj skupštini o svim pitanjima koja se tiču prava, položaja i interesa nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini.

(2) Vijeće može delegirati stručnjake za rad u ustavno-pravnim i komisijama za ljudska prava oba doma Parlamentarne skupštine kad one raspravljaju o pravima, položaju i interesima nacionalnih manjina.

(3) Delegirani stručnjaci iz stava (2) ovog člana mogu biti iz reda nacionalnih manjina, ali i nezavisni stručnjaci iz konstitutivnih naroda.

 

Član 5.

(1) Konstituirajuću sjednicu Vijeća sazivaju predsjedavajući oba doma Parlamentarne skupštine. Konstituirajuća sjednica Vijeća može početi ako joj prisustvuje većina od ukupnog broja imenovanih predstavnika nacionalnih manjina.

(2) Vijeće se konstituira izborom predsjedavajućeg i dva zamjenika, imenovanih između članova Vijeća.

 

Član 6.

Organizacija, način rada i druga pitanja utvrđuju se posebnim internim aktom koji usvaja Vijeće, uz saglasnost Parlamentarne skupštine u roku od 60 dana od dana konstituiranja Vijeća.

 

Član 7.

(1) Mandat članova Vijeća traje četiri godine.

(2) U opravdanim slučajevima, Parlamentarna skupština može, za vrijeme mandata, zamijeniti člana Vijeća, na prijedlog komisija za ljudska prava oba doma Parlamentarne skupštine.

 

Član 8.

(1) Sredstva za rad Vijeća osiguravaju se u budžetu institucija Bosne i Hercegovine.

(2) Troškove rada Vijeća utvrđuju nadležne komisije oba doma Parlamentarne skupštine.

(3) Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Vijeća obavlja Sekretarijat Parlamentarne skupštine. Nadležni organi Bosne i Hercegovine dužni su, po zahtjevu Vijeća, pružiti sve oblike podrške koju traži Vijeće.

 

Član 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

 

PS BiH broj 299/06

13. aprila 2006. godine

Sarajevo

 

Predsjedavajući

Predstavničkog doma

Parlamentarne skupštine BiH

Martin Raguž, s. r.

 

Predsjedavajući

Doma naroda

Parlamentarne skupštine BiH

Mustafa Pamuk, s. r.