Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. LIEPOS 15 D. NUTARIMO NR. 925 „DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ SUTEIKIMO NUOSAVYBĖN NEATLYGINTINAI RELIGINĖMS BENDRIJOMS, BENDRUOMENĖMS IR CENTRAMS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2010 m. gruodžio 29 d. Nr. 1862

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 15 d. nutarimą Nr. 925 „Dėl Valstybinės žemės sklypų suteikimo nuosavybėn neatlygintinai religinėms bendrijoms, bendruomenėms ir centrams taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 71-3239; 2005, Nr. 40-1295; 2009, Nr. 90-3849):

1. Įrašyti preambulėje po oficialaus paskelbimo šaltinio „2002, Nr. 112-4975“ oficialaus paskelbimo šaltinį „2004, Nr. 124-4491“.

2. Išdėstyti nauja redakcija nurodytu nutarimu patvirtintas Valstybinės žemės sklypų suteikimo nuosavybėn neatlygintinai religinėms bendrijoms, bendruomenėms ir centrams taisykles (pridedama).

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                     ANDRIUS KUBILIUS

        APLINKOS MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĄ      GEDIMINAS KAZLAUSKAS

 

_________________

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2003 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 925

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010 m. gruodžio 29 d.

nutarimo Nr. 1862 redakcija)

 

VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ SUTEIKIMO NUOSAVYBĖN NEATLYGINTINAI RELIGINĖMS BENDRIJOMS, BENDRUOMENĖMS IR CENTRAMS TAISYKLĖS

 

1. Valstybinės žemės sklypų suteikimo nuosavybėn neatlygintinai religinėms bendrijoms, bendruomenėms ir centrams taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja žemės sklypų suteikimą nuosavybėn neatlygintinai religinėms bendrijoms, bendruomenėms ir centrams, kurie veikė iki 1940 m. liepos 21 d., o jų nekilnojamasis turtas pagal TSRS (LTSR) įstatymus buvo nacionalizuotas ar kitaip neteisėtai nusavintas, ir kurie nuosavybės teise turi pastatų ir kitų statinių, naudojamų šiems pastatams ir kitiems statiniams eksploatuoti.

2. Religinėms bendrijoms, bendruomenėms ir centrams žemės sklypai nuosavybėn neatlygintinai suteikiami tik prie jų nuosavybės teise turimų pastatų ir kitų statinių ir tik tokio dydžio, kuris būtinas esamiems pastatams ir kitiems statiniams eksploatuoti pagal jų tiesioginę paskirtį, kaip pažymėta patvirtintame teritorijos planavimo dokumente.

3. Jeigu pastatai ir kiti statiniai, įregistruoti Nekilnojamojo turto registre atskirais objektais, kuriems eksploatuoti suformuojami atskiri žemės sklypai, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso religinei bendrijai, bendruomenei ar centrui ir kitiems asmenims, religinei bendrijai, bendruomenei ar centrui nuosavybėn neatlygintinai suteikiama šio žemės sklypo dalis, proporcinga religinės bendrijos, bendruomenės ar centro nuosavybės teise turimai pastatų ar kitų statinių daliai.

Kai suteikiamame nuosavybėn neatlygintinai religinei bendrijai, bendruomenei ar centrui žemės sklype yra keli savarankiškai funkcionuojantys pastatai ar kiti statiniai, Nekilnojamojo turto registre įregistruoti kaip atskiri objektai (pagrindiniai daiktai), žemės sklypo plane turi būti išskirtos dalys, kurių reikia kiekvienam tokiam pastatui ar statiniui eksploatuoti, ir nustatytas šių dalių plotas.

4. Sprendimą dėl žemės sklypo suteikimo nuosavybėn neatlygintinai religinei bendrijai, bendruomenei ar centrui priima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) vadovas arba jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas. Žemės sklypų suteikimo nuosavybėn neatlygintinai dokumentus rengia Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys pagal žemės sklypų buvimo vietą.

5. Žemės sklypai nuosavybėn neatlygintinai nesuteikiami teritorijose, kurios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus priklauso Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise.

6. Suteikiami nuosavybėn neatlygintinai žemės sklypai formuojami pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) 21 ir 22 straipsniuose nurodytus ir įstatymų nustatyta tvarka parengtus ir patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus arba žemės sklypų planus, prilyginamus detaliojo teritorijų planavimo dokumentams.

Žemės sklypų, esančių miesto gyvenamosiose vietovėse, detaliųjų planų ir žemės sklypų planų, prilyginamų detaliesiems planams, rengimą organizuoja savivaldybės administracijos direktorius, o žemės valdos projektų ir žemės sklypų, esančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, detaliųjų planų rengimą – Nacionalinė žemės tarnyba.

Pagal teritorijų planavimo dokumentus Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Žin., 2002, Nr. 41-1539; 2005, Nr. 80-2899), nustatyta tvarka rengiamų žemės sklypų planų su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje (toliau – žemės sklypo planas) organizatorius yra teritorijų planavimo dokumento organizatorius.

Teritorijų planavimo dokumento, žemės sklypo plano ir kadastro duomenų bylos rengimą finansuoja teritorijų planavimo dokumento organizatorius, išskyrus žemės reformos žemėtvarkos projektus, jų pagrindu rengiamus žemės sklypų planus ir kadastro duomenų bylas, kurie apmokami religinės bendrijos, bendruomenės ar centro lėšomis.

7. religinė bendrija, bendruomenė ar centras, pageidaujantis ir turintis teisę gauti nuosavybėn neatlygintinai žemės sklypus prie jų nuosavybės teise turimų pastatų ir kitų statinių, Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui pateikia:

7.1. Prašymą suteikti žemės sklypus nuosavybėn neatlygintinai. Prašyme nurodomas religinės bendrijos, bendruomenės ar centro pavadinimas, kodas, buveinė, pastatų ir kitų statinių, esančių žemės sklype, unikalus numeris. Prašymas turi būti pasirašytas pagal religinės bendrijos, bendruomenės ar centro kanonus, statutus ir kitas normas kompetentingos vadovybės.

7.2. Dokumentą, patvirtinantį, kad religinei bendrijai, bendruomenei ar centrui atstovaujantis asmuo turi įgaliojimą veikti religinės bendrijos, bendruomenės ar centro, pageidaujančio įsigyti nuosavybėn neatlygintinai žemės sklypus, vardu.

7.3. Pagal teritorijų planavimo dokumentą parengtą žemės sklypo planą ir žemės sklypo kadastro duomenų bylą (kai prašymo suteikti nuosavybėn neatlygintinai žemės sklypą pateikimo metu prašomas suteikti žemės sklypas suformuotas).

7.4. Dokumentą, patvirtinantį, kad religinė bendrija, bendruomenė ar centras veikė iki 1940 m. liepos 21 d. ir nuosavybės teise turėjo nekilnojamojo turto, kuris pagal TSRS (LTSR) įstatymus buvo nacionalizuotas ar kitaip neteisėtai nusavintas.

Dokumentais, patvirtinančiais, kad religinė bendrija, bendruomenė ar centras iki 1940 m. liepos 21 d. nuosavybės teise turėjo nekilnojamojo turto ir šis turtas pagal TSRS (LTSR) įstatymus buvo nacionalizuotas ar kitaip neteisėtai nusavintas, gali būti išrašai iš hipotekos ir notarų aktų knygų, turto perleidimo sutartys, testamentai, teismų sprendimai, turto nacionalizavimo aktai, taip pat valstybinių archyvų turimų dokumentų pagrindu išduoti pažymėjimai.

Jeigu religinė bendrija turi religinį centrą, religinis centras gali pateikti dokumentą, įrodantį, kad ši bendrija ar centras turėjo nuosavybės teise nekilnojamojo turto, kuris pagal TSRS (LTSR) įstatymus buvo nacionalizuotas ar kitaip neteisėtai nusavintas. Šiuo atveju žemės sklypai, esantys prie religinių bendruomenių, bendrijų ar centrų nuosavybės teise turimų pastatų ir kitų statinių, suteikiami tam tikrai religinei bendruomenei, bendrijai ar centrui.

8. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys, gavęs religinės bendrijos, bendruomenės ar centro prašymą suteikti nuosavybėn neatlygintinai žemės sklypus ir kitus Taisyklių 7 punkte nurodytus dokumentus, per 10 darbo dienų sutikrina asmens pateiktus duomenis su Juridinių asmenų registro duomenimis, patvirtinančiais juridinio asmens įregistravimą, taip pat su Nekilnojamojo turto registro duomenimis, patvirtinančiais pastatų ir kitų statinių, esančių žemės sklype, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir juridinių faktų įregistravimą, prideda Juridinių asmenų registro ir Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašus prie religinės bendrijos, bendruomenės ar centro pateikto prašymo suteikti žemės sklypą neatlygintinai ir kitų dokumentų, nurodytų Taisyklių 7 punkte.

9. Jeigu pagal pateiktus dokumentus nustatoma, kad religinės bendrijos, bendruomenės ar centro prašymas negali būti tenkinamas, Nacionalinės žemės tarnybos vadovas arba jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas per 5 darbo dienas nuo dokumentų patikrinimo priima motyvuotą sprendimą prašymo netenkinti. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys apie tokį sprendimą per 5 darbo dienas informuoja prašymą pateikusią religinę bendriją, bendruomenę ar centrą.

10. Jeigu pagal pateiktus dokumentus nustatoma, kad religinės bendrijos, bendruomenės ar centro prašymas tenkinamas, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys per 2 mėnesius nuo žemės sklypo kadastro duomenų bylos parengimo atlieka šiuos darbus:

10.1. priima sprendimą dėl žemės servitutų nustatymo (jeigu suteikiamam nuosavybėn neatlygintinai žemės sklypui servitutai suprojektuoti teritorijų planavimo dokumente ir pažymėti žemės sklypo plane);

10.2. priima sprendimą suformuoti žemės sklypą (jeigu suteikiamas nuosavybėn neatlygintinai žemės sklypas nesuformuotas);

10.3. nustato žemės sklypo dalies, kurios reikia pastato ar kito statinio daliai eksploatuoti, dydį, kai religinei bendrijai, bendruomenei ar centrui nuosavybės teise priklauso tik pastato ar kito statinio dalis;

10.4. parengia sprendimo suteikti nuosavybėn neatlygintinai žemės sklypą religinei bendrijai, bendruomenei ar centrui projektą.

11. Jeigu kartu su prašymu suteikti žemės sklypą (jo dalį) nuosavybėn neatlygintinai žemės sklypo planas ir kadastro duomenų byla nepateikiami, nes prašomas suteikti nuosavybėn neatlygintinai valstybinės žemės sklypas nesuformuotas, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys per Taisyklių 8 punkte nurodytą terminą raštu informuoja prašymą pateikusią religinę bendriją, bendruomenę ar centrą apie būtinumą parengti teritorijų planavimo dokumentą, žemės sklypo planą ir kadastro duomenų bylą, nurodo subjektus, kurie turi organizuoti šių dokumentų rengimą, ir kieno lėšomis šie dokumentai turi būti rengiami.

Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys Taisyklių 10.1–10.5 punktuose nurodytus darbus atlieka per 2 mėnesius nuo žemės sklypo plano ir kadastro duomenų bylos parengimo. Jeigu teritorijų planavimo dokumento ir žemės sklypo plano rengimo organizatorius yra savivaldybės administracijos direktorius, jis žemės sklypo planą ir kadastro duomenų bylą pateikia Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui pagal žemės sklypo buvimo vietą.

12. Sprendime suteikti nuosavybėn neatlygintinai žemės sklypą religinei bendrijai, bendruomenei ar centrui nurodoma:

12.1. religinės bendrijos, bendruomenės ar centro, kuriems suteikiamas nuosavybėn neatlygintinai žemės sklypas prie jų nuosavybės teise turimų pastatų ir kitų statinių, pavadinimas;

12.2. suteikiamo nuosavybėn neatlygintinai žemės sklypo plotas (0,0001 ha tikslumu); jeigu numatomame suteikti nuosavybėn neatlygintinai žemės sklype yra pastatų ir kitų statinių, Nekilnojamojo turto registre įregistruotų kaip atskirų objektų, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančių religinei bendrijai, bendruomenei ar centrui ir kitiems asmenims, arba yra keli statiniai, įregistruoti Nekilnojamojo turto registre kaip atskiri objektai, ir ne visi priklauso religinei bendrijai, bendruomenei ar centrui, nurodomas religinei bendrijai, bendruomenei ar centrui numatomos suteikti nuosavybėn neatlygintinai žemės sklypo dalies plotas;

12.3. žemės sklypo vertė;

12.4. specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir kiti apribojimai;

12.5. žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir pobūdis (jeigu nustatytas);

12.6. žemės servitutai;

12.7. žemės sklypo naudojimo reikalavimai saugomose teritorijose ir nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijose.

13. Nacionalinės žemės tarnybos vadovas arba jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas per 10 darbo dienų nuo Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio Taisyklių 10 punkte nurodytų darbų atlikimo priima sprendimą dėl žemės sklypo suteikimo nuosavybėn neatlygintinai religinei bendrijai, bendruomenei ar centrui.

14. Nuosavybės teisė į žemės sklypą religinei bendrijai, bendruomenei ar centrui pereina nuo žemės sklypo perdavimo, kuris įforminamas valstybinės žemės sklypo perdavimo ir priėmimo aktu. Šį aktą pasirašo religinės bendrijos, bendruomenės ar centro vadovas arba jo įgaliotas atstovas ir Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio vadovas. Žemės sklypo perdavimo ir priėmimo aktas pasirašomas per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl žemės sklypo suteikimo nuosavybėn neatlygintinai religinei bendrijai, bendruomenei ar centrui priėmimo.

_________________