Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ВМС НА МЮСЮЛМАНСКОТО ИЗПОВЕДАНИЕ В Р.БЪЛГАРИЯ ЗА МАНДАТА 2005-2009 ГОДИНА.

Глава 1

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. /чл.21 от Устава/ Висшият мюсюлмански съвет е колективен орган на мюсюлманите в Република България, който взема решения за дейността на мюсюлманското изповедание между националните конференции и се избира за срок от четири години.

Чл.2. /чл.22 от Устава/ (1) Висшият мюсюлмански съвет се състои от Председател и членове, като Главния мюфтия, Районните мюфтии и Ректорът на ВИИ са членове по право. За членове на състава на съвета се избират лицата, предложени за членове от Районните конференции по реда на Устава, като всяка районна конференция предлага членове на съвета, съобразно броя на регистрираните мюсюлмански настоятелства в съответния район, както следва:

1. Районна мюсюлманска конференция с брой на регистрирани мюсюлмански настоятелства в района до 150, включително, предлага един член на съвета;

2. Районна мюсюлманска конференция с брой на регистрираните мюсюлмански настоятелства в района над 150 предлага двама членове на съвета;

(2) В случай че предложеното за член на ВМС лице не бъде избрано и съответната районна конференция не е посочила втори кандидат за членското място, състава на съвета се попълва по предложение на Главния мюфтия.

Чл.3. Седалището на ВМС е в гр.София, ул.,,Братя Миладинови” №27-втори

етаж.

Чл.4. ВМС в своята дейност се основава на Устава на мюсюлманското изповедание в Р.България приет на Националната конференция проведена на 20.03.2005 г. в гр.София. При осъществяване на дейността си ВМС ползва кръгъл печат с надпис по овала “Мюсюлманско изповедание”, а в средата “Главно мюфтийство”, град София.

Чл.5. (1) ВМС се председателства от неговия председател, който се избира от Националната конференция за срок от четири години.

(2) При отсъствие председателят писмено упълномощава член на ВМС, който да го замества.

Чл.6. (1) Районните мюфтийства в РБ са в градовете: София, Пловдив, Кърджали, Смолян, Айтос, Шумен, Добрич, Разград, Крумовград, Хасково, Плевен и Гоце Делчев.

(2) Районни мюфтийства се разкриват и закриват по решение на ВМС. В решението на ВМС се посочват поименно административните единици /области и общини/, а в случай на нужда и на населените места, които се включват към съответното Районно мюфтийство.

(3) Районни мюфтийства се разкриват с не по-малко от 40 настоятелства.

(4) Районните мюфтийства се регистрират като юридически лица, по решение на ВМС.

Глава 2

ВИСШ МЮСЮЛМАНСКИ СЪВЕТ

 

 

Чл.7. ВМС се състои от 31(тридесет и един) члена.

Чл.8. ВМС ръководи и контролира изповеданието на мюсюлманската религия и на провеждането на религиозни обряди, като тяхното извършване става при пълно зачитане правата на гражданите произтичащи от Конституцията на Република България и международните договорености ратифицирани от Република България.

Чл.9. Висшият мюсюлмански съвет:

1. изготвя правилник за своята работа и дейност;

2. избира и назначава комисии и други помощни органи в съответствие с разпоредбите на Устава;

3. изготвя и приема план-програма за заседанията на ВМС;

4. изготвя и приема план-програма за дейността на Главно мюфтийство и неговите подразделения;

5. утвърждава правилници за вътрешното устройство на Главно мюфтийство и Районните мюфтийства

6. утвърждава правилник за дейността на фонд ,,Вакъфи”;

7. утвърждава правилник за дейността на комисиите към ВМС;

8. утвърждава правилник за дейността на Висшия ислямски институт /ВИИ/ и средните духовни училища /СДУ/ ;

9. одобрява предложенията за организиране на курсове по изучаване на Свещенния Коран, курсове по религия и подготовка, и квалификация на имамите, както и разкриването на лечебни и социални заведения;

10. при необходимост разкрива и закрива Районни мюфтийства и мюсюлмански настоятелства;

11. взема решения за разкриване и закриване на мюсюлмански ущилища и институти;

12. взема решения за назначаване и освобождаване на Ректора на ВИИ и директорите на средните общообразователни духовни ущилища;

13. контролира издаването на религиозна литература;

14. одобрява предложенията на директора на фонд ,,Вакъфи” за сключване на договори за ползване или отдаване под наем на вакъфски имоти, както и за сключване на договори за съвместна дейност;

15. приема и одобрява бюджетите на Главно мюфтийство, Районните мюфтийства, Мюсюлманските настоятелства назначени по реда на чл. 66 от Устава и контролира изпълнението им;

16. взема решение по чл.29, чл.37, чл.56 от Устава и назначава временно изпълняващ длъжността до провеждане на съответната конференция;

17. приема отчетите на Контролно-ревизионната комисия;

18. по предложение на Главния мюфтия одобрява броя на заместник-главните мюфтии и избира същите;

19. по предложение на Главния мюфтия определя кой от заместник-главните мюфтии да упражнява функциите му при невъзможност да ги осъществява за не повече от три месеца;

20. следи за изпълнението на Устава;

21. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитието на изповеданието;

Чл.10. (1) Висшия мюсюлмански съвет се свиква на заседание от неговия председател с писмена покана изпратена до всички членове на ВМС, Мюсюлманските настоятелства и други заинтересовани лица и организации, определени от председателя;

(2) поканата може да се отправи и по телефона /факс/ при наложащи

случаи;

(3) поканата се отправя седем дни преди заседанието на ВМС, като се посочват денят, часът, мястото на провеждане и дневния ред;

Глава 3

СТРУКТУРА НА ВИСШИЯ МЮСЮЛМАНСКИ СЪВЕТ

Чл.11. Висшия мюсюлмански съвет има следната структура:

1.Заседания на ВМС.

2.Председател на ВМС.

3.Комисии на ВМС.

Чл.12. Председателя на Висшия мюсюлмански съвет се избира от

Националната мюсюлманска конференция за мандат от четири години.

Чл.13. Председателят на Висшия мюсюлмански съвет:

1. представлява ВМС пред държавни и обществени органи и организации в и извън страната;

2. ръководи подготовката за заседанията на ВМС;

3. осигурява реда по време на заседанията и налага предвидените дисциплинарни мерки;

4. ръководи заседанията на ВМС съгласно правилника за неговата работа;

5. следи за законосъобразността на решенията на ВМС;

6.следи за изпълнение на взетите решения;

7. подготвя и представя в писмен вид взетите решения на членовете на ВМС;

8. приема жалби от структурите на изповеданието;

9. следи за присъствието на членовете на ВМС;

10. следи за спазването на настоящия правилник;

Чл.14. Правомощията на председателя на ВМС се прекратяват:

1. с изтичане на четиригодишния мандат;

2. при нарушаване на устава и на други актове на мюсюлманското изповедание;

3. при извършване на престъпление от общ характер;

4. при извършване на финансови злоупотреби с имущество на изповеданието;

5. в случаите на невъзможност по обективни причини да изпълнява за повече от три месеца функциите си;

6. при смърт;

Чл.15. Освобождаването на председателя на ВМС в случаите на чл.15. т.

2,4,5 става с решение на ВМС взето с 2/3 от гласовете на членовете.

Чл.16. Председателят на ВМС прави предложение за вида, броя, състава и ръководството на постоянните комисии и ги подпомага в цялостната им дейност.

Чл.17. Председателят на ВМС планира и организира международната дейност на съвета.

Глава 4

КОМИСИИ НА ВИСШИЯ МЮСЮЛМАНСКИ СЪВЕТ

Чл.18. (1) ВМС избира от състава на членовете си постоянни и временни комисии.

(2) В състава на временните комисии могат да участват и лица, които не са членове на ВМС.

Чл.19. ВМС образува следните постоянни комисии:

1. ,,Финанси и счетоводство”.

2. ,,Вакъфски имоти, ремонт и строителство”.

3. ,,Учебен, Хадж, издателска дейност и печат”.

4. “Комисия по фетва”.

5. ,,Организационно-административна и дисциплина”.

6. ,,Връзки с обществеността и международна дейност”.

Чл.20. Постоянните комисии имат за задача:

1. да изготвят проекти за инструкции, наредби, решения, обръщения, декларации и други за внасяне във ВМС;

2. да разглеждат доклади, информации и предложения от стуктурите на изповеданието, поставени въпроси за обсъждане и да излизат с предложения за решения с конкретни мерки по отстраняване на пропуски, нарушения и други пред ВМС;

3. да извършват анализи и проучвания за законосъобразната, целесъобразна и ефективна дейност на изповеданието;

Чл.21. Временните комисии се избират от ВМС по конкретен повод, за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети и мероприятия.

Глава 5

ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ МЮСЮЛМАНСКИ СЪВЕТ

Чл.22. Пълномощията на член на ВМС възникват след регистрацията в СГС и се прекратяват:

1. при подаване на оставка пред ВМС;

2. при осъждане за престъпление от общ характер с влязла в сила присъда;

3. при трайна невъзможност за изпълнение на задълженията си за повече от три месеца;

4. при смърт;

Чл.23. Член на ВМС има право:

1. да бъде избиран в състава на комисиите;

2. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетенцията на ВМС;

Чл.24. Член на ВМС е длъжен:

1. да присъства редовно на заседанията на ВМС;

2. да поддържа връзка с мюсюлманите от района си и да ги информира за дейността и решенията на ВМС преди и след заседанията;

3. при две и повече отсъствия от заседание без уважителна причина да се налага санкция;

Глава 6

ЗАСЕДАНИЯ НА ВИСШИЯ МЮСЮЛМАНСКИ СЪВЕТ

Чл.25. Висшия мюсюлмански съвет през целия си мандат заседава редовно веднъж месечно, през първата седмица на месеца.

Чл.26. Председателят на ВМС уведомява писмено /при извънредни случаи и по телефона или факса/ членовете на съвета и поканените длъжностни лица за деня, часа и мястото на заседанието, както и предложение за дневен ред, най-малко седем дни преди неговото провеждане, като представи и съответните писмени материали.

Чл.27. Заседанията на ВМС се откриват от неговия председател, а при невъзможност за присъствие, председателят упълномощава писмено някого от членовете да води заседанието.

Чл.28. Председателят на заседанието:

1. открива, ръководи и закрива заседанието съгласно настоящия правилник;

2. предлага и подлага на обсъждане и гласуване дневния ред.

3. предоставя думата за изказване само по въпроси включени в дневния ред;

4. въдворява ред и следи за кворум по всяко време на заседанието, по своя инициятива може да прекъсне заседанието за определено време и да дава почивки за не повече от двадесет минути;

5. ръководи гласуването по време на заседанието на ВМС;

6. подписва протокола от заседанието след изготвянето му в окончателен вид;

Чл.29. По процедурни въпроси председателят дава думата веднага, ако те са

свързани с:

1. приемане и допълнение на дневния ред;

2. отлагане на разискванията или прекратяването им;

3. прекратяване на заседанието;

4. неспазване разпоредбите на този правилник;

Чл.30. Процедурни въпроси се поставят в рамките на една минута.

Чл.31. Процедурното предложение се счита за прието, когато са гласували 50% плюс 1 от присъстващите членове.

Чл.32. Думата за изказване се дава от председателя. Никой не може да се изказва без да е получил думата от председателя.

Чл.33. Изказващия има право на изказване до три минути. Ако не спазва приетия регламент председателят му отнема думата.

Чл.34. Отношение по поставени въпроси за обсъждане и решение може да вземе всеки един член на съвета след предоставената му от председателя възможност в рамките на три минути.

Чл.35. Членовете на ВМС нямат право да прекъсват изказващия се, да отправят лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи против когото и да било от присъстващите на заседанието или да извършват постъпки, които нарушават реда на заседанието.

Чл.36. За нарушения и за недобросъвестно отношение към заседанието председателят налага следните дисциплинарни мерки:

1. напомняне;

2. забележка;

3. порицание;

4. отнемане на думата;

5. отстраняване от заседанието;

Чл.37. Напомняне се прави от председателя на член на ВМС, който се отклони от предмета на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин.

Чл.38. (1) Забележка се прави от председателя към член на ВМС, на когото е направено вече напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда.

(2) Забележка се прави и на член на ВМС, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.

Чл.39. Порицание се налага от председателя на ВМС на член на съвета, който въпреки напомнянето или забележката продължава да нарушава реда на заседанието или е създал безредие в залата.

Чл.40. Председателят на ВМС отнема думата на член на ВМС, който:

1. по време на изказването си има наложени две от предвидените в чл.38, т. 1, 2 и 3 дисциплинарни мерки;

2. след изтичане на времето за изказване продължава изложението си въпреки поканата на председателя да го прекрати;

Чл.41. Председателят може да отстрани от едно заседание член на ВМС, който:

1. възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;

2. продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа в заседателната зала;

Чл.42. (1) Председателят може да отстрани за повече от едно заседание, но

не повече от две заседания, член на ВМС, който:

1. оскърбява ВМС, Председателя, Главния мюфтия или членовете на ВМС;

2. призовава към насилие в залата;

(2) на отстраненият от заседанието член на ВМС по ал.1 и по чл.43 не се

заплащат командировачните за заседанията, от които е бил отстранен.

(3) членът на ВМС има право да оспорва наложената дисциплинарна

мярка пред Председателя, който може да я потвърди, отмени или промени.

Чл.43. Гласуването е явно и лично. Гласува се ,,ЗА” , ,,ПРОТИВ” или ,,ВЪЗДАРЖАЛ СЕ”.

Чл.44. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

Чл.45. На заседанието на ВМС под контрола на председателя се води протокол. След изготвянето му в окончателен вид той се подписва от председателя и протоколчика(секретаря).

Чл.46. Окончателният текст на протокола, заедно с проектите за актове и решения, мотивите към тях и окончателната им редакция се съхраняват в архива на ВМС.

Чл.47. Решенията на ВМС влизат в сила веднага след гласуването им.

Глава 7

ВНАСЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ

Чл.48. Председателят на ВМС, Главният мюфтия, постоянните комисии във ВМС, членове на ВМС, районни мюфтии и председатели на мюсюлмански настоятелства, както и всеки един мюсюлманин могат да внасят проекти и материали за решение, като с писмени мотиви ги отправят до председателя на ВМС, който ги регистрира.

Чл.49. Проектите и материалите за разглеждане по предходния член се отправят до председателя на ВМС преди обявяване деня за заседание. Постъпилите след това материали остават за следващото заседание.

Чл.50. Председателят на ВМС разпределя постъпилите проекти между комисиите съобразно тяхната компетенция.

Чл.51. Комисията обсъжда проекта, излиза с мотивирано становище и решение с предложение за приемане, допълване или отхвърляне от ВМС и го внася в заседание.

Чл.52. ВМС след като изслуша доклада на вносителя, становището на съответната комисия и направените разисквания взима становище и решение с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове.

Чл.53. Решенията се изпращат по предназначение за сведение и изпълнение.

Глава 8

КОНТРОЛ И ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТИ

Чл.54. Висшият мюсюлмански съвет изслушва и приема отчет за дейността на:

1. Контролно- ревизионната комисия;

2. Комисията по фетва;

3. Комисия ,,Финанси и счетоводство”;

4. Комисия ,,Вакъфски имоти, ремонт и строителство”;

5. Комисия ,,Учебен, Хадж, издателска дейност и печат”;

6. Комисия ,,Организационно- административна и дисциплина”;

7. Комисия ,,Връзки с общественността и международна дейност”;

като взема решения за осигуряването на допуснатите грешки и бележи мероприятия за преодоляването им.

Глава 9

ОРГАНИЗАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл.55. (1) Щатното разписание е включено в щатното разписание на Главно мюфтийство.

(2) Секретарят на ВМС и персоналния шофьор се назначават от Главния мюфтия по предложение на председателя на ВМС.

(3) ВМС се помещава на втория етаж в сградата на Главно мюфтийство, като помещението е оборудвано с необходимите технически средства.

(4) Консумативите и поддръжката се обезпечава от бюджета на Мюсюлманското изповедание.

Чл.56. (1) Секретарят на ВМС протоколира заседанията на ВМС и подпомага подготовката и провеждането на заседанията на ВМС.

(2) Секретарят на ВМС поддържа и актуализира картотеката и архива свързана с дейността на Висшия мюсюлмански съвет.

Глава 10

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящия правилник е изработен на основание устава на Мюсюлманкото изповедание приет на Националната мюсюлманска конференция на 20.03.2005 г. в гр. София.

§2. ВМС на свое заседание може да допълва и прави промени в настоящия правилник.

§3. Правилника е приет на заседание на ВМС с решение №2 от 20.07.2005 г.

Влиза в сила от деня на приемането му.

 

© KP

Trascina file per caricare