Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.)

В сила от 01.01.2000 г.

 Обн. ДВ. бр.110 от 17 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.64 от 4 Август 2000г., изм. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., доп. ДВ. бр.35 от 10 Април 2001г., изм. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.10 от 29 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.74 от 30 Юли 2002г., доп. ДВ. бр.112 от 29 Ноември 2002г., изм. ДВ. бр.119 от 27 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2003г., доп. ДВ. бр.42 от 9 Май 2003г., изм. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2003г., доп. ДВ. бр.95 от 28 Октомври 2003г., изм. ДВ. бр.112 от 23 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.114 от 30 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2004г., изм. ДВ. бр.21 от 16 Март 2004г., доп. ДВ. бр.38 от 11 Май 2004г., изм. ДВ. бр.52 от 18 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.53 от 22 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.69 от 6 Август 2004г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.112 от 23 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.115 от 30 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.38 от 3 Май 2005г., изм. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.102 от 20 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г.

Следващи редакции: изм. ДВ. бр.17 от 24 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г.

 

Предмет

Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) Този кодекс урежда обществените отношения, свързани със:

1. държавното обществено осигуряване при общо заболяване, трудова злополука, професионална болест, майчинство, безработица, старост и смърт;

2. допълнителното социално осигуряване, което включва:

а) допълнителното задължително пенсионно осигуряване при старост и смърт;

б) допълнителното доброволно пенсионно осигуряване при старост, инвалидност и смърт;

в) допълнителното доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация.

 

ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ПРЕДИШЕН ДЯЛ I - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.)

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

[…]

Осигурени лица

Чл. 4. (1) Задължително осигурени за всички осигурени социални рискове по този кодекс са:

1. (доп. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) работниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни, или 40 часа, през един календарен месец, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране. Лицата, включени в програмата от социални помощи към осигуряване на заетост, не се осигуряват за безработица;

2. държавните служители;

3. (нова - ДВ, бр. 74 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) съдиите, прокурорите, следователите, съдия-изпълнителите, съдиите по вписванията и съдебните служители;

4. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 74 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица по Закона за Министерството на вътрешните работи и държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица по Закона за изпълнение на наказанията;

5. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 74 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията; членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, не се осигуряват за безработица;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 74 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) лицата, които работят по втори или по допълнителен трудов договор;

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 74 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества;

8. (*) (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности, с изключение на лицата по т. 1 и 7, както и служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията.

 

[…]

§ 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква "д" и т. 4, буква "в", § 11, т. 1, буква "б" и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

© KP

Trascina file per caricare
Trascina file per caricare

CODE OF SOCIAL INSURANCE (TITLE AMEND., SG 67/29 JUL 2003)

[….]

Art. 4. (1) Obligatory insured for all social risks under this code shall be:

1. (suppl., SG 119/02) the workers and the employees hired to work for more than five working days or 40 hours during one calendar month, regardless of the character of the work, of the way of payment and of the source of financing; the persons included in the programme from social aid to providing employment shall not be insured for unemployment;

2. the civil servants;

3. (New, SG 74/02) the judges, prosecutors, investigators, bailiffs, judges for the entries and court employees.

4. (amend,. SG 64/00; prev. item 3 - SG 74/02; amend., SG 119/02) the regular military servicemen under the Law for defence and the armed forces of the Republic of Bulgaria, the civil servants - officers, sergeants and civilians under the Law for the Ministry of Interior and the civil servants - officers, sergeants and civilians according top the Law for fulfillment of the penalties;

5. (amend. SG 1/02; prev. item 4 - SG 74/02) the members of co-operations exercising labour activity and receiving remuneration in the co-operation; the members of co-operations, working without legal labour relations at the co-operation shall not be ensured for unemployment;

6. (Prev. item 5 - SG 74/02) the persons working with second or additional employment contract;

7. (Prev. item 6 - SG 74/02) the contractors in contracts for management and control of commercial companies.

8. (new, SG 112/03) the persons carrying out labour activity and receiving income for elective positions, with exception of the persons under item 1 and 7, as well as the priests with clerical rank of the Bulgarian Orthodox Church and other registered religions according to the Law of the religions.

[…]

§ 88. The code shall enter in force from the 1st of January 2006, except Art. 179, Para 3, Art. 183, Para 9, § 10, item 1, letter "e" and item 4, letter "c", § 11, item 1, letter "b" and § 14, item 12 of the transitional and concluding provisions which shall enter in force from the day of promulgation of the code in the State Gazette.

 

© KP

Trascina file per caricare
Trascina file per caricare