Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Įstatymas paskelbtas: Žin., 1998, Nr. 61-1728

Neoficialus įstatymo tekstas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KOMPENSACIJŲ UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ DYDŽIO, ŠALTINIŲ, MOKĖJIMO TERMINŲ BEI TVARKOS, TAIP PAT VALSTYBĖS GARANTIJŲ IR LENGVATŲ, NUMATYTŲ PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYME,

ĮSTATYMAS

 

Keistas įstatymo pavadinimas:

Nr. IX-1760, 2003-10-14, Žin., 2003, Nr. 102-4582 (2003-10-31)

 

1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-792

Vilnius

 

Nauja įstatymo redakcija:

Nr. IX-1760, 2003-10-14, Žin., 2003, Nr. 102-4582 (2003-10-31)

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis Įstatymas nustato kompensacijų, numatytų Lietuvos Respublikos piliečiams pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą, dydį, šaltinius, mokėjimo terminus ir tvarką, taip pat valstybės garantijų sugrąžintų gyvenamųjų namų, jų dalių, butų savininkams ir nuomininkams, kurie gyvena piliečiams bei religinėms bendruomenėms ir bendrijoms grąžintuose gyvenamuosiuose namuose, jų dalyse, butuose, įgyvendinimo tvarką ir sąlygas, garantijų turėtojų teises ir pareigas bei lengvatas asmenims, pripažintiems nedarbingais Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka, ar asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelių specialiųjų poreikių lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidams), 1918–1920 m. nepriklausomybės kovų kariams savanoriams, pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams, politiniams kaliniams, tremtiniams ir Vyčio Kryžiaus ordinu iki 1940 m. birželio 15 d. apdovanotiems asmenims, jų sutuoktiniams, tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams), asmenims, kuriems reikalingos endoprotezavimo operacijos, ir asmenims, sergantiems sunkiomis ligomis, įrašytomis į Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sąrašą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-305, 2005-07-05, Žin., 2005, Nr. 88-3282 (2005-07-21)

 

2 straipsnis. Atlyginimo už išlikusį nekilnojamąjį turtą principas

Atlyginant piliečiams už išlikusį nekilnojamąjį turtą pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą, laikomasi negrąžinamo turto ir vietoj jo perduodamo kito turto, kuriuo atlyginama už valstybės išperkamą turtą, lygiavertiškumo principo.

 

3 straipsnis. Atlyginimas už valstybės išperkamą žemę, mišką, vandens telkinius

1. Atlyginant už valstybės išperkamą žemę, mišką, vandens telkinius, perduodamų neatlygintinai nuosavybėn žemės, miško, vandens telkinio vertė, mokamų pinigų suma, įskaitomos piniginės prievolės valstybei dydis yra apskaičiuojami pagal Vyriausybės patvirtintą metodiką.

2. Atlyginant už miesto teritorijoje esančią žemę, laikomasi nuostatos, kad po neteisėto žemės nacionalizavimo miestams priskirta žemė vertinama priemiestinėse teritorijose esančios žemės ūkio paskirties žemės vidutine rinkos kaina, o kita miestų teritorijose esanti žemė vertinama tam miestui Vyriausybės nustatyta vidutine atlyginimo kaina.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-2409, 2012-11-13, Žin., 2012, Nr. 136-6963 (2012-11-24)

 

4 straipsnis. Neteko galios nuo 2012-11-24.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-2409, 2012-11-13, Žin., 2012, Nr. 136-6963 (2012-11-24)

 

5 straipsnis. Atlyginimas už valstybės išperkamus gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, ūkinės-komercinės paskirties pastatus ir jų priklausinius

Atlyginant už valstybės išperkamus gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, ūkinės-komercinės paskirties pastatus ir jų priklausinius, perduodamo neatlygintinai turto, mokamų pinigų suma, įskaitomos piniginės prievolės valstybei dydis yra apskaičiuojami pagal išperkamo turto rinkos vertę, nustatytą pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-2409, 2012-11-13, Žin., 2012, Nr. 136-6963 (2012-11-24)

 

6 straipsnis. Atlyginimo už valstybės išperkamą išlikusį nekilnojamąjį turtą šaltiniai

1. Atlyginimo piliečiams už valstybės išperkamą išlikusį nekilnojamąjį turtą šaltiniai yra: valstybei priklausantis turtas, valstybės biudžeto lėšos, valstybės pasiskolintos lėšos ir kiti įstatymuose nurodyti šaltiniai.

2. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija turi teisę Lietuvos Respublikos vardu imti paskolas kompensacijoms už valstybės išperkamą išlikusį nekilnojamąjį turtą mokėti. Šias lėšas paskirsto Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-2409, 2012-11-13, Žin., 2012, Nr. 136-6963 (2012-11-24)

 

7 straipsnis. Atlyginimo už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą terminai

1. Piniginės kompensacijos už išperkamus atskirus nekilnojamojo turto objektus (žemę, mišką, vandens telkinius, ūkinės komercinės paskirties pastatus ir jų priklausinius, gyvenamuosius namus, jų dalis, butus) mokamos nuo sprendimo atkurti nuosavybės teises priėmimo dienos kasmet lygiomis dalimis, kurių dydis nustatomas pagal šio straipsnio 2 dalyje nustatytus kompensacijų išmokėjimo terminus ir atsižvelgiant į tai, kokią sumą kiekvienam piliečiui liko išmokėti.

2. Piniginės kompensacijos piliečiams išmokamos šiais terminais:

1) už išperkamą žemę, mišką, vandens telkinius – iki 2009 m. sausio 1 d.;

2) už išperkamus gyvenamuosius namus, jų dalis, butus – iki 2011 m. sausio 1 d.;

3) asmenims, pripažintiems nedarbingais Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka, ar asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelių specialiųjų poreikių lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidams), asmenims, kuriems reikalingos endoprotezavimo operacijos, 1918–1920 m. nepriklausomybės kovų kariams savanoriams, pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams, politiniams kaliniams, tremtiniams ir Vyčio Kryžiaus ordinu iki 1940 m. birželio 15 d. apdovanotiems asmenims kompensacijos už išperkamą žemę, mišką, vandens telkinius, gyvenamuosius namus, jų dalis, butus – iki 2007 m. sausio 1 d.;

4) asmenų, pripažintų nedarbingais Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka, ar asmenų, sukakusių senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelių specialiųjų poreikių lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidų), 1918–1920 m. nepriklausomybės kovų karių savanorių, pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių, politinių kalinių, tremtinių ir Vyčio Kryžiaus ordinu iki 1940 m. birželio 15 d. apdovanotų asmenų sutuoktiniams, tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams) kompensacijos už išperkamą žemę, mišką, vandens telkinius, gyvenamuosius namus, jų dalis, butus – iki 2009 m. sausio 1 d.

3. Iš kompensacijoms mokėti numatytų valstybės biudžeto lėšų 20 procentų kasmet skiriama asmenims ir jų paveldėtojams, sergantiems sunkiomis ligomis, įrašytomis į Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sąrašą. Tuo atveju, kai lieka nepanaudotų šiam tikslui skirtų lėšų, jos išmokamos šio straipsnio 2 dalyje išvardytiems piliečiams.

*4. Tuo atveju, kai sprendimas atkurti nuosavybės teises priimtas po 2009 m. sausio 1 d. ir iki 2010 m. gruodžio 31 d., piliečiams piniginė kompensacija už išperkamą žemę, mišką, vandens telkinius išmokama 2011 metais, kai po 2011 m. sausio 1 d. – kitais kalendoriniais metais po tokio sprendimo priėmimo (išskyrus piniginę kompensaciją už valstybės išperkamą žemę, kuri nustatyta tvarka buvo priskirta miestų teritorijoms iki 1995 m. birželio 1 d., kai sprendimas atkurti nuosavybės teises priimtas po 2012 m. sausio 31 d.). Tuo atveju, kai sprendimas atkurti nuosavybės teises priimtas po 2012 m. sausio 31 d., piliečiams piniginė kompensacija už valstybės išperkamą žemę, kuri nustatyta tvarka buvo priskirta miestų teritorijoms iki 1995 m. birželio 1 d., Vyriausybės nustatyta tvarka mokama iš Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme šiam tikslui numatytų lėšų. Kai sprendimas atkurti nuosavybės teises priimtas po šio straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodyto termino, piniginė kompensacija už išperkamus gyvenamuosius namus, jų dalis, butus bei ūkinės-komercinės paskirties pastatus ir jų priklausinius piliečiams išmokama kitais kalendoriniais metais po tokio sprendimo priėmimo. Kai sprendimas atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą dėl asmenų, išvardytų šio straipsnio 2 dalies 3 ir 4 punktuose, priimtas po 2009 m. sausio 1 d. ir iki 2010 m. gruodžio 31 d., jiems piniginė kompensacija išmokama 2011 metais, kai po 2011 m. sausio 1 d. – kitais kalendoriniais metais po tokio sprendimo priėmimo.

*Pastaba. Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo (2003 m. spalio 14 d. redakcija) 7 straipsnio (2005 m. gruodžio 23 d. redakcija) 4 dalis (2012 m. lapkričio 13 d. redakcija; Žin., 2012, Nr. 136-6963) tiek, kiek joje nėra nustatytas galutinis piniginių kompensacijų už valstybės išperkamą žemę, kuri nustatytąja tvarka buvo priskirta miestų teritorijoms iki 1995 m. birželio 1 d., kai sprendimas atkurti nuosavybės teises priimtas po 2012 m. sausio 31 d., išmokėjimo terminas, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1, 2 dalims, 128 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas

2013-10-10, Žin., 2013, Nr. 107-5297 (2013-10-12)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-305, 2005-07-05, Žin., 2005, Nr. 88-3282 (2005-07-21)

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas

2005-08-23, Žin., 2005, Nr. 152-5605 (2005-12-30)

Nr. X-482, 2005-12-23, Žin., 2005, Nr. 153-5647 (2005-12-31)

Nr. XI-658, 2010-01-19, Žin., 2010, Nr. 13-622 (2010-02-02)

Nr. XI-1652, 2011-11-10, Žin., 2011, Nr. 143-6707 (2011-11-26)

Nr. XI-2409, 2012-11-13, Žin., 2012, Nr. 136-6963 (2012-11-24)

 

8 straipsnis. Atlyginimo už valstybės išperkamą išlikusį nekilnojamąjį turtą pinigais tvarka

1. Piniginės kompensacijos už valstybės išperkamą išlikusį nekilnojamąjį turtą išmokamos ir piliečių sąrašai kompensacijoms mokėti sudaromi Vyriausybės nustatyta tvarka. Piliečių sąrašus kompensacijoms už išperkamą žemę, mišką ir vandens telkinius tvirtina Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovas arba jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas. Piliečių sąrašus kompensacijoms už išperkamus ūkinės komercinės paskirties pastatus, gyvenamuosius namus, jų dalis, butus tvirtina savivaldybių administracijų direktoriai.

2. Piliečiams neišmokėtos piniginių kompensacijų sumos indeksuojamos kiekvienais metais atsižvelgiant į praėjusių metų infliaciją.

3. Neteko galios nuo 2012-11-24.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-482, 2005-12-23, Žin., 2005, Nr. 153-5647 (2005-12-31)

Nr. XI-913, 2010-06-18, Žin., 2010, Nr. 72-3617 (2010-06-22)

Nr. XI-2409, 2012-11-13, Žin., 2012, Nr. 136-6963 (2012-11-24)

 

9 straipsnis. Valstybės garantijos sugrąžintų natūra gyvenamųjų namų, jų dalių, butų nuomininkams ir savininkams, šių garantijų įvykdymo tvarka ir sąlygos, garantijų turėtojų teisės ir pareigos

1. Savivaldybės administracijos direktorius savininkams ir nuomininkams, gyvenantiems savininkui (piliečiui, religinei bendruomenei ar bendrijai) grąžintame gyvenamajame name, jo dalyje, bute, privalo išduoti valstybės garantinį dokumentą (toliau – valstybės garantija).

2. Valstybės garantija įsipareigojama, kad nuomininkams per šiame dokumente nurodytą laiką:

1) bus Vyriausybės nustatyta tvarka kompensuojamos gyvenamųjų patalpų įsigijimo išlaidos, neviršijančios valstybės garantijoje nurodytos nuomojamų patalpų rinkos vertės, arba

2) bus suteiktos kitos didesnės vertės gyvenamosios patalpos, kurių dalis, atitinkanti nuomojamų patalpų vertę, nurodytą valstybės garantijoje, bus neatlygintinai perduota nuosavybėn, o likusią dalį, kuri negali viršyti valstybės remiamų būsto kreditų nustatytų dydžių, jie privalės išsipirkti rinkos kaina Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais, arba

3) bus neatlygintinai perduotos nuosavybėn kitos mažesnės vertės gyvenamosios patalpos, o valstybės garantijoje nurodytos nuomotų ir perduotų nuosavybėn gyvenamųjų patalpų vertės skirtumas kompensuojamas Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais, arba

4) bus perduotas nuosavybėn žemės sklypas gyvenamajam namui statyti. Jeigu perduodamo žemės sklypo gyvenamajam namui statyti vertė didesnė už valstybės garantijoje nurodytą nuomojamų patalpų vertę, žemės sklypo dalis, atitinkanti nuomojamų patalpų vertę, bus neatlygintinai perduota nuosavybėn, o likusią dalį valstybės garantijos turėtojai privalės išsipirkti rinkos kaina Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais. Perduodant nuosavybėn mažesnės vertės už garantijoje nurodytą nuomojamų patalpų vertę žemės sklypą gyvenamajam namui statyti, vertės skirtumas garantijos turėtojams bus kompensuojamas Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais, arba

5) bus Vyriausybės nustatyta tvarka išnuomotos kitos valstybės ar savivaldybės gyvenamosios patalpos, į nuompinigius įskaičiuojant nuomotų patalpų vertę, arba

6) bus kompensuojama nuomotų gyvenamųjų patalpų rinkos vertė pinigais, kurie bus pervesti į valstybės garantijos turėtojo nurodytą sąskaitą banke.

3. Piliečiui, religinei bendruomenei ar bendrijai natūra grąžinto gyvenamojo namo, jo dalies ar buto nuomininkai turi teisę tik į vieną iš šio straipsnio 2 dalyje nurodytų garantijų. Savo valią dėl valstybės garantijos pasirinkimo nuomininkai pareiškia raštu per mėnesį nuo savivaldybės administracijos direktoriaus pranešimo gavimo dienos. Jeigu nuomininkai per šį laiką nepareiškia savo valios dėl valstybės garantijos pasirinkimo, išduodama šio straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodyta garantija.

4. Savivaldybės administracijos direktorius kartu privalo išduoti valstybės garantiją ir sugrąžinto gyvenamojo namo, jo dalies, buto savininkui.

5. Valstybės garantija nuomininkui – tai Vyriausybės nustatytos formos dokumentas, kuriuo valstybė (garantas) įsipareigoja grąžinto namo, jo dalies, buto nuomininkui ir jo šeimos nariams (toliau – garantijos turėtojai) įvykdyti garantiją, nurodytą šio straipsnio 2 dalyje, o garantijos turėtojai įsipareigoja, kai bus įvykdyta garantija, patuštinti turėtas gyvenamąsias ir kitas patalpas per šio straipsnio 12 dalyje nustatytą laiką. Valstybės garantijoje nuomininkui ir jo šeimos nariams turi būti nurodyta: valstybės garantijos išdavimo vieta, data, numeris, ją išdavusios savivaldybės administracijos pavadinimas, sprendimą atkurti nuosavybės teises priėmusi institucija, sprendimo data ir numeris, nuomojamų gyvenamųjų patalpų adresas ir jų rinkos vertė, garantas, garantijos turėtojas (turėtojai) ir jo asmens kodas (kodai), viena iš šio straipsnio 2 dalyje nurodytų garantijų ir šio straipsnio 11 dalyje nurodyta įvykdymo data, garantijos turėtojų įsipareigojimas, kai bus įvykdyta garantija, patuštinti turimas gyvenamąsias ir kitas patalpas, taip pat nurodoma, kad valstybės garantija pasibaigia perleidus iš jos atsirandančią reikalavimo teisę, ją pasirašiusio asmens vardas, pavardė, pareigos, savivaldybės administracijos antspaudas. Šią garantiją pasirašo garantijos turėtojai – nuomininkas ir jo šeimos nariai. Jeigu nuomininkas ir jo šeimos nariai nepasirašo arba atsisako pasirašyti valstybės garantiją, savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo valstybės garantijos dokumente įrašo ir savo parašu patvirtina atitinkamą žymą.

6. Iš valstybės garantijos atsirandanti reikalavimo teisė garantijos turėtojams priklauso bendrosios nuosavybės teise.

7. Valstybės garantijos turėtojui mirus, kol garantija neįvykdyta, reikalavimo teisė, atsirandanti iš valstybės garantijos, paveldima Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Paveldėjus iš valstybės garantijos atsirandančią reikalavimo teisę, valstybės garantijoje numatytas valstybės įsipareigojimas, kuris buvo suteiktas mirusiam garantijos turėtojui, įgyvendinamas įpėdiniams, kai valstybės garantiją išdavusiam savivaldybės administracijos direktoriui įpėdinis (garantijos įgijėjas) pateikia paveldėjimo teisės į garantijos turėtojo reikalavimo teisę, atsirandančią iš valstybės garantijos, notaro patvirtintą liudijimo nuorašą. Savivaldybės administracijos direktorius, išdavęs valstybės garantiją, paveldėjimo teisės liudijimo nuorašo pagrindu patikslina valstybės garantiją, nurodydamas naujo garantijos turėtojo (asmens, paveldėjusio reikalavimo teisę, atsirandančią iš valstybės garantijos) duomenis. Pagal šio straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatytą valstybės garantiją išnuomotų gyvenamųjų patalpų nuomininkui mirus, nuomos sutartis pakeičiama Civilinio kodekso 6.602 straipsnyje nustatyta tvarka, o likusi nepanaudota nuomos mokesčiui padengti valstybės garantiniame dokumente nurodytos gyvenamųjų patalpų vertės dalis įskaitoma į nuompinigius.

8. Garantijos turėtojai turi teisę reikalavimo teisę, atsirandančią iš valstybės garantijos, perleisti kitiems asmenims. Garantijos turėtojai kartu su reikalavimo teisės, atsirandančios iš valstybės garantijos, perleidimo sutartimi perduoda ir dokumentus, patvirtinančius reikalavimo teisę. Teisė į valstybės garantijoje numatytus valstybės įsipareigojimus, kurie buvo suteikti garantijos turėtojui, gyvenančiam savininkams grąžintuose gyvenamuosiuose namuose, jų dalyse, butuose, asmeniui, įgijusiam reikalavimo teisę, atsirandančią iš valstybės garantijos, yra įgyvendinama pagal šio įstatymo 9 straipsnio 11 dalį, kai valstybės garantiją išdavusiai savivaldybei asmuo, įgijęs reikalavimo teisę, atsirandančią iš valstybės garantijos, pateikia nuomininko reikalavimo teisės, atsirandančios iš valstybės garantijos, perleidimo sutarties kopiją. Savivaldybės administracijos direktorius, išdavęs valstybės garantiją, valstybės garantijos perleidimo sutarties kopijos pagrindu patikslina valstybės garantiją, nurodydamas naujo garantijos turėtojo (asmens, įgijusio reikalavimo teisę, atsirandančią iš valstybės garantijos) duomenis. Valstybės garantija garantijos turėtojui, perleidusiam reikalavimo teisę, atsirandančią iš valstybės garantijos, laikoma pasibaigusia nuo reikalavimo teisės, atsirandančios iš valstybės garantijos, perleidimo. Nuomininkas, perleidęs reikalavimo teisę, atsirandančią iš valstybės garantijos, privalo per 2 mėnesius išsikelti iš turėtų gyvenamųjų ir kitų patalpų. Neišsikėlusieji iš jų iškeldinami teismo tvarka ir kita gyvenamoji patalpa jiems nesuteikiama.

9. Valstybės garantija savininkui (savininkams) – tai Vyriausybės nustatytos formos dokumentas, kuriuo valstybė (garantas) įsipareigoja per jame nurodytą laiką perduoti savininkui (savininkams) (garantijos turėtojui (turėtojams) nuomininkų patuštintas gyvenamąsias ir kitas patalpas. Valstybės garantijoje savininkui (savininkams) turi būti nurodyta: valstybės garantijos išdavimo vieta, data, numeris, ją išdavusios savivaldybės pavadinimas, sprendimą atkurti nuosavybės teises priėmusi institucija, sprendimo data ir numeris, garantas, garantijos turėtojas (turėtojai) ir jo asmens kodas (kodai), valstybės garantijos įvykdymo data, ją pasirašiusio asmens vardas, pavardė, pareigos, savivaldybės administracijos antspaudas ir garantijos turėtojo (turėtojų) parašas (parašai). Šios garantijos turėtojui mirus, kol ji neįvykdyta, garantija lieka galioti jo įpėdiniams.

10. Grąžinto natūra gyvenamojo namo, jo dalies, buto nuosavybės teisei perėjus kitam asmeniui, valstybės garantija, išduota asmeniui, perleidusiam nuosavybės teisę į grąžintą gyvenamąjį namą, jo dalį, butą, lieka galioti naujajam savininkui.

11. Valstybės garantijos apskaitomos savivaldybės administracijoje pagal turto buvimo vietą. Šio straipsnio 5 ir 9 dalyse nurodytų valstybės garantijų vykdymo eiliškumą, apskaitos ir kontrolės tvarką nustato Vyriausybė, atsižvelgdama į tai, kad šio straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 5 ir 6 punktuose nurodytos valstybės garantijos turi būti įvykdytos ne vėliau kaip iki 2009 m. sausio 1 d., o šio straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodyta garantija – per 2 metus nuo jų išdavimo, ir į tai, kad pirmąja eile vykdomos garantijos, kurių turėtojai (nuomininkas ar jo šeimos nariai) gyvena avarinės būklės namuose, taip pat 1992–2002 metais nuomininkams išduotos garantijos, o antrąja eile – kitų turėtojų garantijos. Nuomininkams, kuriems dėl ginčų nagrinėjimo teisme valstybės garantijos neįvykdytos iki 2009 m. sausio 1 d., teismui priėmus sprendimą, garantijos išduodamos ir (ar) vykdomos ne vėliau kaip kitais kalendoriniais metais po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

12. Valstybės garantijos galiojimo laikas pasibaigia, kai ji įvykdoma. Pasibaigus valstybės garantijai, šio straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 5, 6 punktuose nurodytų garantijų turėtojai per 4 mėnesius, o šio straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytos garantijos turėtojas, įsigyjantis gyvenamąsias patalpas statomame name, – per 6 mėnesius privalo patuštinti turėtas gyvenamąsias ir kitas patalpas. Šio straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytos garantijos turėtojai per 2 metus privalo patuštinti turėtas gyvenamąsias ir kitas patalpas. Nuomininkai, neįvykdę šios sąlygos, iškeldinami iš turėtų gyvenamųjų patalpų vadovaujantis Civilinio kodekso 6.613 straipsniu. Kai sugrąžinto gyvenamojo namo, jo dalies ar buto nuomininkai patuština turėtas gyvenamąsias ir kitas patalpas ar nuomininkai iškeldinami iš jų, savivaldybės administracijos direktorius privalo šias patalpas per vieną mėnesį Vyriausybės nustatyta tvarka perduoti šio gyvenamojo namo, jo dalies ar buto savininkui (savininkams).

13. Valstybės garantija savininkui laikoma įvykdyta nuo gyvenamojo namo, jo dalies, buto perdavimo savininkui ir perdavimo–priėmimo akto pasirašymo. Perdavimo–priėmimo aktą pasirašo savininkas (savininkai) ir garantiją išdavęs savivaldybės administracijos direktorius.

14. Valstybės garantijos nuomininkams vykdomos Vyriausybės nustatyta tvarka, bet ne vėliau kaip šio straipsnio 11 dalyje nustatytais terminais. Valstybės garantijoms įvykdyti Vyriausybės nustatytais terminais ir tvarka turi būti atliktas nuomojamų gyvenamųjų patalpų rinkos vertės patikslinimas pagal valstybės garantijos išdavimo metu užfiksuotą nuomojamų (nuomotų) gyvenamųjų patalpų būklę, nustatant vertės pokyčius rinkoje. Vyriausybė kasmet, atsižvelgdama į valstybės finansines išgales, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte numato lėšas valstybės garantijoms vykdyti ir savivaldybių pagal šio straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatytą valstybės garantiją nuomojamoms gyvenamosioms patalpoms įsigyti laikantis Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatyme nustatyto socialinio būsto naudingojo ploto normatyvo, nuo 2009 m. sausio 1 d. valstybės garantijoms pagal teismo sprendimus įvykdyti – kitais kalendoriniais metais po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Įsigytos patalpos savivaldybėms priklauso nuosavybės teise.

15. Ginčai dėl valstybės garantijų nagrinėjami teismo tvarka. Šiose bylose šalys atleidžiamos nuo žyminio mokesčio.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-2393, 2004-07-15, Žin., 2004, Nr. 117-4374 (2004-07-29)

Nr. IX-2497, 2004-10-19, Žin., 2004, Nr. 156-5696 (2004-10-26)

Nr. X-482, 2005-12-23, Žin., 2005, Nr. 153-5647 (2005-12-31)

Nr. XI-658, 2010-01-19, Žin., 2010, Nr. 13-622 (2010-02-02)

Nr. XI-913, 2010-06-18, Žin., 2010, Nr. 72-3617 (2010-06-22)

 

10 straipsnis. Atlyginimo už žemę, mišką padidinimo tvarka

1. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymo 4 straipsnio 8 dalyje nurodytiems piliečiams siūlomo lygiaverčio turėtajam žemės sklypo plotas gali būti iki 30 arba iki 100 procentų padidintas Vyriausybės nustatyta tvarka Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovo arba jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo sprendimu.

2. Lietuvos Respublikos piliečiams 1918–1920 m. nepriklausomybės kovų kariams savanoriams, pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams, politiniams kaliniams, tremtiniams ir Vyčio Kryžiaus ordinu apdovanotiems asmenims, jų sutuoktiniams, tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams), kuriems atkurtos arba atkuriamos nuosavybės teisės į žemę, priskirtą valstybės išperkamai žemei ir naudojamą asmeniniam arba valstiečių ūkiui, tarnybinėms daloms, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovo arba jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo sprendimu atlyginimo dydis pinigais padidinamas 15 procentų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-913, 2010-06-18, Žin., 2010, Nr. 72-3617 (2010-06-22)

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS              VALDAS ADAMKUS

 

Pakeitimai:

1. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1182, 1999.05.13, Žin., 1999, Nr. 48-1523 (1999.06.02)

LIETUVOS RESPUBLIKOS KOMPENSACIJŲ UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ DYDŽIO, ŠALTINIŲ, MOKĖJIMO TERMINŲ BEI TVARKOS, TAIP PAT GARANTIJŲ IR LENGVATŲ, NUMATYTŲ PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYME, ĮSTATYMO 8, 9, 10, 12 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

2. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1386, 1999.11.04, Žin., 1999, Nr. 98-2810 (1999.11.19)

LIETUVOS RESPUBLIKOS KOMPENSACIJŲ UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ DYDŽIO, ŠALTINIŲ, MOKĖJIMO TERMINŲ BEI TVARKOS, TAIP PAT GARANTIJŲ IR LENGVATŲ, NUMATYTŲ PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYME, ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMAS

3. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1499, 1999.12.23, Žin., 1999, Nr. 113-3292 (1999.12.30)

LIETUVOS RESPUBLIKOS KOMPENSACIJŲ UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ DYDŽIO, ŠALTINIŲ, MOKĖJIMO TERMINŲ BEI TVARKOS, TAIP PAT GARANTIJŲ IR LENGVATŲ, NUMATYTŲ PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYME, ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

4. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1580, 2000.03.21, Žin., 2000, Nr. 28-767 (2000.04.05)

KOMPENSACIJŲ UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ DYDŽIO, ŠALTINIŲ, MOKĖJIMO TERMINŲ BEI TVARKOS, TAIP PAT GARANTIJŲ IR LENGVATŲ, NUMATYTŲ PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYME, ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

5. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1299, 2003-01-21, Žin., 2003, Nr. 14-539 (2003-02-07)

KOMPENSACIJŲ UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ DYDŽIO, ŠALTINIŲ, MOKĖJIMO TERMINŲ BEI TVARKOS, TAIP PAT GARANTIJŲ IR LENGVATŲ, NUMATYTŲ PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYME, ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

6. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1760, 2003-10-14, Žin., 2003, Nr. 102-4582 (2003-10-31)

KOMPENSACIJŲ UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ DYDŽIO, ŠALTINIŲ, MOKĖJIMO TERMINŲ BEI TVARKOS, TAIP PAT GARANTIJŲ IR LENGVATŲ, NUMATYTŲ PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYME, ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Nauja įstatymo redakcija (keistas įstatymo pavadinimas)

7. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2393, 2004-07-15, Žin., 2004, Nr. 117-4374 (2004-07-29)

KOMPENSACIJŲ UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ DYDŽIO, ŠALTINIŲ, MOKĖJIMO TERMINŲ BEI TVARKOS, TAIP PAT VALSTYBĖS GARANTIJŲ IR LENGVATŲ, NUMATYTŲ PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYME, ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

8. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2497, 2004-10-19, Žin., 2004, Nr. 156-5696 (2004-10-26)

KOMPENSACIJŲ UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ DYDŽIO, ŠALTINIŲ, MOKĖJIMO TERMINŲ BEI TVARKOS, TAIP PAT VALSTYBĖS GARANTIJŲ IR LENGVATŲ, NUMATYTŲ PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYME, ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

9. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-305, 2005-07-05, Žin., 2005, Nr. 88-3282 (2005-07-21)

KOMPENSACIJŲ UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ DYDŽIO, ŠALTINIŲ, MOKĖJIMO TERMINŲ BEI TVARKOS, TAIP PAT VALSTYBĖS GARANTIJŲ IR LENGVATŲ, NUMATYTŲ PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYME, ĮSTATYMO 1 IR 7 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

10. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-482, 2005-12-23, Žin., 2005, Nr. 153-5647 (2005-12-31)

KOMPENSACIJŲ UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ DYDŽIO, ŠALTINIŲ, MOKĖJIMO TERMINŲ BEI TVARKOS, TAIP PAT VALSTYBĖS GARANTIJŲ IR LENGVATŲ, NUMATYTŲ PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYME, ĮSTATYMO 7, 8, 9 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto įstatymo 7 straipsnio 1 dalis įsigalioja nuo 2007 m. sausio 1 d.

Piniginės kompensacijos už išperkamus atskirus nekilnojamojo turto objektus (žemę, mišką, vandens telkinius, ūkinės komercinės paskirties pastatus ir jų priklausinius, gyvenamuosius namus, jų dalis, butus) 2006 metais mokamos nuo sprendimo atkurti nuosavybės teises priėmimo dienos, atsižvelgiant į lėšas, skirtas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ar iš kitų šaltinių, nurodytų Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje, taip pat į pinigų sumą, likusią išmokėti kiekvienam piliečiui.

Išduotos ir iki šio įstatymo įsigaliojimo nepradėtos vykdyti Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 ir 5 punktuose nurodytos valstybės garantijos jų turėtojų prašymu gali būti pakeičiamos į to paties straipsnio 2 dalies 6 punkte nurodytą valstybės garantiją, o Įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 ir 6 punktuose nurodytos valstybės garantijos – į to paties straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodytą valstybės garantiją.

11. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-658, 2010-01-19, Žin., 2010, Nr. 13-622 (2010-02-02)

KOMPENSACIJŲ UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ DYDŽIO, ŠALTINIŲ, MOKĖJIMO TERMINŲ BEI TVARKOS, TAIP PAT VALSTYBĖS GARANTIJŲ IR LENGVATŲ, NUMATYTŲ PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYME, ĮSTATYMO 7, 9 STRAIPSNIŲ PAPILDYMO IR PAKEITIMO ĮSTATYMAS

12. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-913, 2010-06-18, Žin., 2010, Nr. 72-3617 (2010-06-22)

KOMPENSACIJŲ UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ DYDŽIO, ŠALTINIŲ, MOKĖJIMO TERMINŲ BEI TVARKOS, TAIP PAT VALSTYBĖS GARANTIJŲ IR LENGVATŲ, NUMATYTŲ PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYME, ĮSTATYMO 8, 9 IR 10 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas, išskyrus 4 straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2010-07-01.

13. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1652, 2011-11-10, Žin., 2011, Nr. 143-6707 (2011-11-26)

KOMPENSACIJŲ UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ DYDŽIO, ŠALTINIŲ, MOKĖJIMO TERMINŲ BEI TVARKOS, TAIP PAT VALSTYBĖS GARANTIJŲ IR LENGVATŲ, NUMATYTŲ PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYME, ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2012 m. vasario 1 d.

14. Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-2409, 2012-11-13, Žin., 2012, Nr. 136-6963 (2012-11-24)

KOMPENSACIJŲ UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ DYDŽIO, ŠALTINIŲ, MOKĖJIMO TERMINŲ BEI TVARKOS, TAIP PAT VALSTYBĖS GARANTIJŲ IR LENGVATŲ, NUMATYTŲ PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYME, ĮSTATYMO 3, 5, 6, 7, 8 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 4 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMAS

 

*** Pabaiga ***

 

Konstitucinio Teismo nutarimai:

1. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas

2005-08-23, Žin., 2005, Nr. 152-5605 (2005-12-30)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KOMPENSACIJŲ UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ DYDŽIO, ŠALTINIŲ, MOKĖJIMO TERMINŲ BEI TVARKOS, TAIP PAT GARANTIJŲ IR LENGVATŲ, NUMATYTŲ PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYME, ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO 1 DALIES (1999 M. GRUODŽIO 23 D. REDAKCIJA) BEI 2 DALIES (1999 M. GRUODŽIO 23 D. REDAKCIJA) IR DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KOMPENSACIJŲ UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ DYDŽIO, ŠALTINIŲ, MOKĖJIMO TERMINŲ BEI TVARKOS, TAIP PAT VALSTYBĖS GARANTIJŲ IR LENGVATŲ, NUMATYTŲ PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYME, ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO 1 DALIES (2003 M. SPALIO 14 D. REDAKCIJA) BEI 2 DALIES (2003 M. SPALIO 14 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

2. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas

2013-10-10, Žin., 2013, Nr. 107-5297 (2013-10-12)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KOMPENSACIJŲ UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ DYDŽIO, ŠALTINIŲ, MOKĖJIMO TERMINŲ BEI TVARKOS, TAIP PAT VALSTYBĖS GARANTIJŲ IR LENGVATŲ, NUMATYTŲ PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYME, ĮSTATYMO (2003 M. SPALIO 14 D. REDAKCIJA) 7 STRAIPSNIO (2005 M. GRUODŽIO 23 D. REDAKCIJA) 4 DALIES (2011 M. LAPKRIČIO 10 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

 

*** Pabaiga ***