Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KOMPENSACIJŲ UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ DYDŽIO, ŠALTINIŲ, MOKĖJIMO TERMINŲ BEI TVARKOS, TAIP PAT GARANTIJŲ IR LENGVATŲ, NUMATYTŲ PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYME,

Į S T A T Y M A S

 

1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-792

Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas reglamentuoja kompensacijų, numatytų Lietuvos Respublikos piliečiams pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą, dydį, šaltinius, mokėjimo terminus ir tvarką, taip pat garantijų sugražintų gyvenamųjų namų nuomininkams įgyvendinimo tvarką ir sąlygas bei lengvatas 1918–1920 m. nepriklausomybės kovų kariams savanoriams, pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams, politiniams kaliniams, tremtiniams ir Vyčio Kryžiaus ordinu apdovanotiems asmenims, jų sutuoktiniams, tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams).

 

2 straipsnis. Atlyginimo už išlikusį nekilnojamąjį turtą principas

Atlyginant piliečiams už išlikusį nekilnojamąjį turtą pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą, laikomasi negrąžinamo turto ir vietoj jo perduodamo kito turto, kuriuo atlyginama už valstybės išperkamą turtą, lygiavertiškumo principo.

 

3 straipsnis. Atlyginimas už išperkamą žemę, mišką, vandens telkinius

1. Atlyginant už valstybės išperkamą žemę, mišką, vandens telkinius, perduodamų neatlygintinai nuosavybėn žemės, miško, vandens telkinio vertė, mokamų pinigų suma, išduodamų vertybinių popierių skaičius bei vertė, įskaitomos piniginės prievolės valstybei dydis apskaičiuojami pagal Vyriausybės patvirtintą metodiką.

2. Atlyginant už miesto teritorijoje esančią žemę, laikomasi nuostatos, kad po neteisėto žemės nacionalizavimo miestams priskirta žemė vertinama priemiestinėse teritorijose esančios žemės ūkio paskirties žemės vidutine rinkos kaina, o kita miestų teritorijose esanti žemė vertinama tam miestui Vyriausybės nustatyta vidutine atlyginimo kaina.

 

4 straipsnis. Atlyginimas už išperkamus ūkinės-komercinės paskirties pastatus

Atlyginant už valstybės išperkamus ūkinės-komercinės paskirties pastatus ir jų priklausinius, išduodamų vertybinių popierių skaičius bei vertė apskaičiuojama pagal Vyriausybės patvirtintą metodiką.

 

5 straipsnis. Atlyginimas už išperkamus gyvenamuosius namus, jų dalis, butus

Atlyginant už valstybės išperkamus gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, perduodamo neatlygintinai turto, mokamų pinigų suma, išduodamų vertybinių popierių skaičius bei vertė, įskaitomos piniginės prievolės valstybei dydis apskaičiuojama pagal Vyriausybės patvirtintą metodiką.

 

6 straipsnis. Atlyginimo piliečiams už valstybės išperkamą išlikusį nekilnojamąjį turtą šaltiniai

Atlyginimo piliečiams už valstybės išperkamą išlikusį nekilnojamąjį turtą šaltiniai yra: valstybei priklausantis turtas, valstybei priklausantys vertybiniai popieriai, valstybės biudžeto lėšos, valstybės pasiskolintos lėšos, Žemės reformos fondo lėšos ir kiti įstatymuose nurodyti šaltiniai.

 

7 straipsnis. Atlyginimo už išlikusį nekilnojamąjį turtą terminai

1. Atlyginimo už atskirus nekilnojamojo turto objektus (žemę, mišką, vandens telkinius, ūkinės-komercinės paskirties pastatus ir jų priklausinius, gyvenamuosius namus, jų dalis, butus) terminus nustato Vyriausybė.

2. Kompensacijos pinigais išmokamos kasmet lygiomis dalimis nuo sprendimo atkurti nuosavybės teises priėmimo dienos. Vyriausybei suteikiama teisė kiekvienais metais išleisti Vyriausybės vertybinių popierių už tokią sumą, kuri reikalinga kompensacijoms išmokėti. Piniginės kompensacijos išmokamos:

1) už išperkamus žemę, mišką, vandens telkinius – iki 2006 m. rugpjūčio 1 d.;

2) už gyvenamuosius namus, jų dalis, butus – iki 2010 m. sausio 1 d.;

3) 1918–1920 m. nepriklausomybės kovų kariams savanoriams, pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams, politiniams kaliniams, tremtiniams ir Vyčio Kryžiaus ordinu apdovanotiems asmenims, jų sutuoktiniams, tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams) kompensacijos už išperkamą žemę, mišką, vandens telkinius išmokamos iki 2002 m. rugpjūčio 1 d., o už gyvenamuosius namus, jų dalis, butus – iki 2006 m. sausio 1 d.

3. Piliečiams neišmokėtos piniginių kompensacijų sumos indeksuojamos atsižvelgiant į metų infliaciją.

4. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija turi teisę leisti vertybinius popierius arba imti paskolas kompensacijoms už išlikusį nekilnojamąjį turtą mokėti. Kompensacijoms skirtas lėšas paskirsto Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

 

8 straipsnis. Atlyginimo už valstybės išperkamą išlikusį nekilnojamąjį turtą pinigais ir vertybiniais popieriais tvarka

1. Vyriausybės nustatyta tvarka sudaromi piliečių sąrašai kompensacijoms už turėtą turtą mokėti pinigais. Piliečių sąrašus kompensacijoms už išperkamą žemę, mišką ir vandens telkinius patvirtina apskričių viršininkai. Piliečių sąrašus kompensacijoms už išperkamus ūkinės-komercinės paskirties pastatus, gyvenamuosius namus, jų dalis, butus patvirtina miestų (rajonų) merai.

2. Jeigu per 3 mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos pilietis neapsisprendžia dėl išpirkimo būdo ir nepateikia dėl to rašytinio prašymo, Vyriausybės įgaliota institucija priima sprendimą atkurti nuosavybės teisę į piliečio turėtą turtą išperkant jį ir nurodo jo vertę, bet nenurodo išpirkimo būdo. Apie šį sprendimą institucija raštu praneša piliečiui. Piliečiui apsisprendus ir per vieną mėnesį pateikus rašytinį prašymą, institucija priima papildomą sprendimą dėl išpirkimo būdo. Jeigu pilietis neapsisprendžia ir per vieną mėnesį nepateikia rašytinio pareiškimo dėl išpirkimo būdo, institucija savo nuožiūra priima sprendimą dėl išpirkimo būdo, pateikia jį tvirtinti apskrities viršininkui ir apie šį sprendimą raštu informuoja pilietį. Pilietis, nesutinkantis su institucijos sprendimu, gali per vieną mėnesį motyvuotu prašymu kreiptis į apskrities viršininką panaikinti institucijos sprendimą. Apskrities viršininko sprendimas yra galutinis ir gali būti skundžiamas tik teismui.

 

9 straipsnis. Garantijų sugrąžintų gyvenamųjų namų nuomininkams įgyvendinimo tvarka ir sąlygos

1. Savininkui sugrąžinto gyvenamojo namo, jo dalies, buto nuomininkui kitos gyvenamosios patalpos neatlygintinai nuosavybėn suteikiamos, kitų gyvenamųjų patalpų ar žemės sklypo gyvenamajam namui statyti įsigijimo išlaidos kompensuojamos Vyriausybės nustatyta tvarka pagal Vyriausybės parengtą programą, kuri sudaroma atsižvelgiant į miestų, rajonų savivaldybių pateiktus duomenis. Remdamasi šiais duomenimis, Vyriausybė kasmet Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte numato, kiek turi būti skirta lėšų nurodytai programai įgyvendinti.

2. Jeigu gyvenamojo namo savininkas parduoda sugrąžintą gyvenamąjį namą, jo dalį, butą, nuomininkai turi pirmenybės teisę jį pirkti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 125 straipsnio nustatyta tvarka ir sąlygomis.

3. Nuomininkui neatlygintinai skiriamo žemės sklypo gyvenamajam namui statyti dydis, kitoms gyvenamosioms patalpoms įsigyti kompensuojamos išlaidos, taip pat neatlygintinai suteikiamų kitų gyvenamųjų patalpų vertė turi atitikti šių nuomininkų nuomojamų patalpų vertę. Nuomojamų gyvenamųjų patalpų vertė nustatoma tokia pat tvarka, kaip ir grąžinamų savininkams gyvenamųjų namų, jų dalių, butų vertė.

4. Tais atvejais, kai nuomininkui suteiktų gyvenamųjų patalpų vertė viršija jo nuomotų patalpų vertę, nuosavybėn neatlygintinai nuomininkui perduodama tik tokia naujai suteiktų gyvenamųjų patalpų dalis, kuri atitinka jo nuomotų gyvenamųjų patalpų vertę. Likusią gyvenamųjų patalpų dalį nuomininkas privalo išpirkti rinkos verte išsimokėtinai ne vėliau kaip per 10 metų Vyriausybės nustatyta tvarka.

5. Tais atvejais, kai nuomininkui, jam sutikus, neatlygintinai perduodamos nuosavybėn mažesnės vertės gyvenamosios patalpos, negu buvo jo nuomotos, nuomotų ir perduotų nuosavybėn gyvenamųjų patalpų vertės skirtumas nuomininkui kompensuojamas Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais.

6. Nuomininkas, kuriam buvo suteiktos kitos gyvenamosios patalpos arba sumokėta kompensacija kitoms gyvenamosioms patalpoms ar žemės sklypui įsigyti, privalo patuštinti turėtas gyvenamąsias patalpas per 6 mėnesius nuo kitų patalpų suteikimo arba kompensacijos išmokėjimo dienos, o jei už gautas lėšas perkamas žemės sklypas namui statyti, – per 1 metus nuo sklypo nupirkimo dienos. Jeigu nuomininkai neišsikelia, jie iškeldinami įstatymų nustatyta tvarka pagal miesto, rajono savivaldybės ieškinį.

 

10 straipsnis. Atlyginimo už žemę, mišką padidinimo tvarka

1. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymo 4 straipsnio 8 dalyje nurodytiems piliečiams siūlomo lygiaverčio turėtajam žemės sklypo plotas rajono (miesto) žemėtvarkos skyriaus teikimu gali būti iki trisdešimties arba iki šimto procentų padidintas apskrities viršininko sprendimu ir Vyriausybės nustatyta tvarka.

2. Lietuvos Respublikos piliečiams 1918–1920 m. nepriklausomybės kovų kariams savanoriams, pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams, politiniams kaliniams, tremtiniams ar Vyčio Kryžiaus ordinu apdovanotiems asmenims, jų sutuoktiniams, tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams), kuriems atkurtos nuosavybės teisės į žemę, priskirtą valstybės išperkamai žemei ir naudojamą asmeniniam arba valstiečių ūkiui, apskrities viršininko sprendimu pagal rajono (miesto) žemėtvarkos skyriaus išvadą atlyginimo dydis pinigais gali būti padidinamas iki 30 procentų.

 

11 straipsnis. Valstybės išperkamo ir perduodamo nuosavybėn neatlygintinai turto vertės nustatymas

1. Vyriausybė nustato išperkamo ir perduodamo neatlygintinai savininkų nuosavybėn turto bei savininkams sugrąžintų gyvenamųjų namų (jų dalių, butų), kuriuose gyvena nuomininkai, įvertinimo tvarką ir turto įvertinimo atlyginimo šaltinius.

2. Nurodyto turto įvertinimas įforminamas turto vertinimo ataskaita. Ataskaitą tvirtina miesto (rajono) meras arba kita valstybės įgaliota institucija.

3. Ginčus dėl valstybės išperkamų gyvenamųjų namų (jų dalių), butų įkainojimo (įvertinimo) sprendžia teismas.

 

12 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimo tvarka

Vyriausybė iki 1998 m. gruodžio 1 d. priima šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus poįstatyminius aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS               VALDAS ADAMKUS