Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

LIETUVOS TARYBŲ SOCIALISTINĖS RESPUBLIKOS

AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO

ĮSAKAS

DĖL MALDOS NAMŲ IR VIENUOLYNŲ PASTATŲ, O TAIP PAT DĖL

RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ NACIONALIZAVIMO

 

Sutinkamai su Lietuvos TSR Konstitucijos 6 ir 96 str. str. Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas nutaria:

1. Nacionalizuoti maldų namų ir vienuolynų pastatus, o taip pat religinių bendruomenių gyvenamuosius namus su visais prie jų esančiais ūkiškais ir pagalbiniais trobesiais, nepriklausomai nuo jų ploto didumo.

2. Nustatyti, kad maldos namų pastatai perduodami naudotis neatlygintinai ir neribotam laikui religinėms bendruomenėms, užsiregistravusioms pas Religinių Kultų Reikalų Tarybos prie TSRS Ministrų Tarybos Įgaliotinį Lietuvos TSR ir Religinių Kultų Reikalų Tarybos prie TSRS Ministrų Tarybos Įgaliotinį Lietuvos TSR rusų pravoslavų cerkvėms reikalams, o vienuolynų pastatai ir gyvenamieji namai paimami į komunalinio ūkio fondą.

3. Pavesti Lietuvos TSR Ministrų Tarybai nustatyti nacionalizacijos įvykdymo tvarką ir laiką sutinkamai su šiuo Įsaku.

 

Originalus dokumentas