Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ ПРОТОКОЛ

[…]

Глава втора.

ДЪРЖАВЕН ПРОТОКОЛ

[…]

.

Чл. 9. (1) Официални церемонии се провеждат:

1. на националния празник - 3 март;

2. на официални празници, при честване на исторически събития и личности;

3. по инициатива на органите на държавната власт.

(2) На официалните церемонии по случай националния празник на Република България присъстват президентът на републиката, председателят на Народното събрание и министър-председателят. На официалния прием, даван от президента на републиката по случай националния празник, присъстват председателят на Народното събрание, министър-председателят и министърът на външните работи.

(3) Когато присъстват едновременно на официални церемонии на територията на страната, официалните лица заемат места съгласно следното подреждане:

1. президентът на Република България;

2. председателят на Народното събрание;

3. министър-председателят;

4. вицепрезидентът на Република България;

5. патриархът на Българската православна църква;

6. кметът на общината, в която се провежда церемонията;

7. ръководителите на чуждестранните представителства по реда на тяхното акредитиране;

 

[…]

 

Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 5 април 2000 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

© KP

Trascina file per caricare

LAW FOR THE STATE PROTOCOL

 […]

Chapter two.

STATE PROTOCOL

.[…]

Art. 9. (1) Official ceremonies shall be held:

1. on the national holiday - March 3;

2. on official holidays, in celebrating historical events and persons;

3. by initiative of the bodies of the state authority.

(2) Present at the official ceremonies on the occasion of the national holiday of the Republic of Bulgaria shall be the President of the Republic, the Chairman of the National Assembly and the Prime Minister. Present, at an official reception given by the President of the Republic on the occasion of the national holiday, shall be the Chairman of the National Assembly, the Prime Minister and the Minister of Foreign Affairs.

(3) When attending simultaneously official ceremonies on the territory of the country the officials shall take places in the following order:

1. the President of the Republic of Bulgaria;

2. the Chairman of the National Assembly;

3. the Prime Minister;

4. the Vice-President of the Republic of Bulgaria;

5. the Patriarch of the Bulgarian Orthodox Church;

 

[…]

 

Prom. SG. 32/18 Apr 2000

 

© KP

Trascina file per caricare