Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ЗАКОН ЗА ЗАМЯНА НА ВОИНСКИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ С АЛТЕРНАТИВНА СЛУЖБА

[…]

Раздел IV.

Права и задължения на гражданина при изпълнение на мирновременната алтернативна служба

[…]

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2003 г.) По време на изпълнение на мирновременната алтернативна служба гражданите имат следните ограничения:

1. нямат право да извършват религиозна или атеистична пропаганда на работното си място;

2. не могат да членуват в синдикални организации и нямат право на стачка;

3. не могат да отказват изпълнение на задълженията по мирновременната алтернативна служба по религиозни мотиви;

4. нямат право да се кандидатират за народни представители, общински съветници и кметове;

5. нямат право да извършват търговска дейност, да бъдат членове на управителни или контролни органи на търговски дружества и кооперации, както и да сключват трудови договори;

6. могат да напускат територията на страната само през време на отпуск.

[…]

§ 4. Законът влиза в сила от 1 януари 1999 г.

§ 5. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет, който в срок от 2 месеца от влизането му в сила приема правилник за неговото прилагане.

[…]

Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 29 октомври 1998 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

© KP

Trascina file per caricare

LAW OF SUBSTITUTING THE MILITARY DUTIES FOR AN ALTERNATIVE SERVICE

[…]

Section IV.

Rights and obligations of the citizen during fulfilment of the peacetime alternative service

[…]

Art. 30. (amend., SG 50/03) During the peacetime alternative service the citizens shall be restricted as follows:

1. they shall not have the right to carry out religious or atheistic propaganda at their working place;

2. they may not be members of trade unions and shall not have the right to strike;

3. they may not refuse the fulfilment of their duties related to the peacetime alternative service for religious motives;

4. they shall not have the right to run for national representatives, municipal counsellors and mayors;

5. they shall not have the right to carry out commercial activity, to be members of managing or control bodies of trade companies and cooperations, as well as to conclude employment contracts;

6. they may leave the territory of the country only during a leave.

[…]

§ 4. The law shall be effected as of January 1 1999.

§ 5. The implementation of the law shall be assigned to the Council of Ministers which within a term of 2 months of its effecting shall adopt regulations for its implementation.

The law was adopted by the XXXVIII National Assembly on October 29 1998 and was affixed with the official seal of the National Assembly.

Trascina file per caricare

Legge sulla sostituzione della leva militare con un servizio alternativo

 ( riformata con G. U. n. 131 del 6 novembre 1998, riformata con G. U.  n. 69 dell’agosto 1999, riformato con G. U.  n. 49 del 16 giugno 2000, riformato G. U. n. 50 30 maggio 2003, riformato con G. U. n. 70 del 10 agosto 2004, e riformato G. U. n. 91 15 novembre 2005).

Art. 30 (riformato con G. U. n. 50 del 2003)

Durante l’esercizio del servizio alternativi i cittadini hanno i seguenti limiti:

1. Non hanno diritto di svolge propaganda religiosa o ateistica sul luogo di lavoro

2. […]

3. Non possono rifiutarsi di svolge il loro lavoro per motivi religiosi

4. […]

5.[…]

6.[…]

 

© KP 

Trascina file per caricare