Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Suvestinė redakcija nuo 2014-01-21

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 129-6507, i. k. 1122270ISAK001R-275

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

ĮSAKYMAS

DĖL DOKUMENTŲ, PATEIKIAMŲ TEISINGUMO MINISTERIJAI STEIGIANT POLITINES PARTIJAS, JŲ FILIALUS AR ATSTOVYBES, KEIČIANT JŲ STEIGIMO DOKUMENTUS IR REGISTRO DUOMENIS, JAS REORGANIZUOJANT IR PERTVARKANT BEI STEIGIANT RELIGINES BENDRUOMENES, BENDRIJAS IR CENTRUS, JŲ TOS PAČIOS RELIGIJOS TIKSLAMS ĮGYVENDINTI JURIDINIUS ASMENIS, FILIALUS AR ATSTOVYBES, KEIČIANT JŲ ĮSTATUS AR JUOS ATITINKANČIUS DOKUMENTUS IR REGISTRO DUOMENIS, IŠBRAUKIANT JUOS IŠ JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

2012 m. lapkričio 5 d. Nr. 1R-275

Vilnius

 

Vadovaudamasis Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 (Žin., 2003, Nr. 107-4810), 8.5 punktu:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Dokumentų, pateikiamų Teisingumo ministerijai steigiant politines partijas, jų filialus ar atstovybes, keičiant jų steigimo dokumentus ir registro duomenis, jas reorganizuojant bei pertvarkant, sąrašą.

1.2. Dokumentų, pateikiamų Teisingumo ministerijai steigiant religines bendruomenes, bendrijas ir centrus, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti juridinius asmenis, filialus ar atstovybes, keičiant jų įstatus ar juos atitinkančius dokumentus ir registro duomenis, išbraukiant juos iš Juridinių asmenų registro, sąrašą.

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. lapkričio 28 d. įsakymą Nr. 287 „Dėl Dokumentų, pateikiamų Teisingumo ministerijai, steigiant politines partijas jų filialus ar atstovybes, keičiant jų steigimo dokumentus ir registro duomenis, jas reorganizuojant ir pertvarkant bei steigiant religines bendruomenes, bendrijas ir centrus, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti juridinius asmenis, filialus ar atstovybes, keičiant jų įstatus ar juos atitinkančius dokumentus ir registro duomenis, išbraukiant juos iš Juridinių asmenų registro, sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 114-5183);

2.2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. rugsėjo 10 d. įsakymą Nr. 1R- 286 „Dėl teisingumo ministro 2003 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 287 „Dėl Dokumentų, pateikiamų Teisingumo ministerijai, steigiant politines partijas ir politines organizacijas, jų filialus ar atstovybes, keičiant jų steigimo dokumentus ir registro duomenis, jas reorganizuojant ir pertvarkant bei steigiant religines bendruomenes, bendrijas ir centrus, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti juridinius asmenis, filialus ar atstovybes, keičiant jų įstatus ar juos atitinkančius dokumentus ir registro duomenis, išbraukiant juos iš Juridinių asmenų registro, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 110-4681);

2.3. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2010 m. rugsėjo 13 d. įsakymą Nr. R-197 „Dėl teisingumo ministro 2003 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 287 „Dėl Dokumentų, pateikiamų Teisingumo ministerijai, steigiant politines partijas ir politines organizacijas, jų filialus ar atstovybes, keičiant jų steigimo dokumentus ir registro duomenis, jas reorganizuojant ir pertvarkant bei steigiant religines bendruomenes, bendrijas ir centrus, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti juridinius asmenis, filialus ar atstovybes, keičiant jų įstatus ar juos atitinkančius dokumentus ir registro duomenis, išbraukiant juos iš Juridinių asmenų registro, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 109-5600).

Teisingumo ministras Remigijus Šimašius

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 1R-275

 

DOKUMENTŲ, PATEIKIAMŲ TEISINGUMO MINISTERIJAI STEIGIANT POLITINES PARTIJAS, JŲ FILIALUS AR ATSTOVYBES, KEIČIANT JŲ STEIGIMO DOKUMENTUS IR REGISTRO DUOMENIS, JAS REORGANIZUOJANT BEI PERTVARKANT, SĄRAŠAS

 

1. Steigiant politinę partiją Teisingumo ministerijai pateikiami šie dokumentai:

1.1. laisvos formos prašymas patvirtinti pateikiamų duomenų tikrumą, įstatų, programos bei kitų dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams;

1.2. nustatytos formos prašymas įregistruoti politinę partiją Juridinių asmenų registre (toliau – Registras);

1.3. steigimo dokumentas (statutas, įstatai) (2 egzemplioriai);

1.4. programa (1 egzempliorius);

1.5. steigiamojo suvažiavimo protokolas, kuriame turi būti nurodytas politinės partijos suvažiavimo laikas ir vieta, steigėjų, dalyvavusių suvažiavime ir balsavusių už politinės partijos įsteigimą, skaičius, valdymo ir kitų organų išrinkimas, buveinės nustatymo tvarka. Prie protokolo turi būti pridėtas steigėjų, dalyvavusių suvažiavime ir balsavusių už politinės partijos įsteigimą, sąrašas, kuriame turi būti kiekvieno steigėjo vardas, pavardė, pilietybė ir asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, žyma apie nepriklausymą kitoms politinėms partijoms. Šie duomenys turi būti patvirtinti kiekvieno steigėjo parašu. Jei suvažiavime steigėjams atstovauja kitas asmuo, turi būti pateikti įgaliojimai. Tokiu atveju steigėjų, dalyvavusių suvažiavime, sąraše turi būti nurodytas kiekvieno atstovo turimų įgaliojimų skaičius. Įgaliojime apie įgaliotoją, be kitų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (toliau – Civilinis kodeksas) privalomų duomenų, turi būti nurodyti tokie pat duomenys kaip ir apie steigėją. Visi įgaliojimai turi būti sunumeruoti ir sugrupuoti pagal dalyvavusius suvažiavime steigėjus (atstovus);

1.6. bendras politinės partijos steigėjų sąrašas kompiuterinėje laikmenoje „Microsoft Office Excel“ formatu, kuriame turi būti kiekvieno steigėjo pavardė, vardas, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas;

1.7. politinės partijos simbolių, vėliavų pavyzdžiai arba jų eskizai, jeigu jie numatyti steigimo dokumente (statute, įstatuose);

1.8. Registro tvarkytojo patvirtinimą, kad juridinio asmens pavadinimas laikinai įtrauktas į Registrą;

1.9. jeigu pavadinime vartojamas žodis „katalikų“ – rašytinis Katalikų Bažnyčios vadovybės (vyskupo) sutikimas;

1.10. savininko ar bendraturčio sutikimas suteikti patalpas politinės partijos buveinei registruoti;

1.11. nustatytos formos prašymą pasirašiusio fizinio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija.

2. Steigiant politinės partijos filialą ar atstovybę, Teisingumo ministerijai pateikiami šie dokumentai:

2.1. laisvos formos prašymas patvirtinti pateikiamų duomenų tikrumą, nuostatų ir kitų dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams;

2.2. nustatytos formos prašymas įregistruoti filialą ar atstovybę Registre;

2.3. filialo ar atstovybės nuostatai (2 egzemplioriai);

2.4. politinės partijos organo sprendimas įsteigti filialą ar atstovybę ir skirti jų valdymo organus;

2.5. Registro tvarkytojo patvirtinimą, kad juridinio asmens pavadinimas laikinai įtrauktas į Registrą;

2.6. savininko ar bendraturčio sutikimas suteikti patalpas filialo ar atstovybės buveinei registruoti;

2.7. nustatytos formos prašymą pasirašiusio fizinio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija.

3. Pasikeitus politinės partijos steigimo dokumentui (statutui, įstatams) ar Registro duomenims, Teisingumo ministerijai pateikiami šie dokumentai:

3.1. laisvos formos prašymas patvirtinti keičiamų duomenų tikrumą, įstatų, programos ir kitų keičiamų dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams;

3.2. nustatytos formos prašymas įregistruoti pakeitimus Registre;

3.3. politinės partijos suvažiavimo, priėmusio sprendimą pakeisti steigimo dokumentą, protokolas, surašytas pagal Civilinio kodekso 2.90 ir 2.91 straipsniuose nustatytus reikalavimus, ir politinės partijos organo, priėmusio sprendimą sušaukti suvažiavimą, posėdžio protokolas ar sprendimas, pasirašytas visų organo narių, jei protokolas nerašomas;

3.4. steigimo dokumento pakeitimai (lyginamasis variantas) (1 egzempliorius) ir visas pakeistas steigimo dokumento (statuto, įstatų) tekstas (2 egzemplioriai);

3.5. programos tekstas (jeigu programa keičiama) (1 egzempliorius);

3.6. kompetentingo organo sprendimas, patvirtinantis Registro duomenų pakeitimų teisėtumą, jeigu keičiami Registro duomenys;

3.7. jeigu keičiamas politinės partijos pavadinimas:

3.7.1. viešo paskelbimo apie pavadinimo pakeitimą arba pranešimo apie tai visiems kreditoriams raštu kopijos. Jei juridinis asmuo neturi kreditorių, tai patvirtinama pranešime, o šiame punkte nurodyti dokumentai neteikiami;

3.7.2. Registro tvarkytojo patvirtinimas, kad juridinio asmens pavadinimas laikinai įtrauktas į Registrą;

3.7.3. atsiradus aplinkybėms, nurodytoms šio sąrašo 1.9 punkte, – šiame punkte nurodytas dokumentas;

3.8. savininko ar bendraturčio sutikimas suteikti patalpas buveinei registruoti, jeigu keičiamas buveinės adresas;

3.9. nustatytos formos prašymą pasirašiusio fizinio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija;

3.10. pasikeitus tik politinės partijos programai, Teisingumo ministerijai pateikiamas pakeistas programos tekstas ir suvažiavimo, pakeitusio programą, protokolas, surašytas pagal Civilinio kodekso 2.90 ir 2.91 straipsniuose nustatytus reikalavimus.

4. Pasikeitus politinės partijos filialo ar atstovybės nuostatams ar Registro duomenims, Teisingumo ministerijai pateikiami šie dokumentai:

4.1. laisvos formos prašymas patvirtinti pateikiamų duomenų tikrumą, nuostatų ir kitų dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams;

4.2. nustatytos formos prašymas įregistruoti pakeitimus Registre;

4.3. filialo ar atstovybės nuostatų pakeitimai (lyginamasis variantas) (1 egzempliorius) ir visas pakeistas nuostatų tekstas (2 egzemplioriai);

4.4. politinės partijos organo sprendimas pakeisti filialo ar atstovybės nuostatus ar skirti jų valdymo organus;

4.5. Registro tvarkytojo patvirtinimas, kad juridinio asmens filialo ar atstovybės pavadinimas laikinai įtrauktas į Registrą, jeigu keičiamas pavadinimas;

4.6. savininko ar bendraturčio sutikimas suteikti patalpas buveinei registruoti, jeigu keičiamas buveinės adresas;

4.7. nustatytos formos prašymą pasirašiusio fizinio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija.

5. Reorganizuojant politinę partiją Teisingumo ministerijai pateikiami šie dokumentai:

5.1. Reorganizuojant politinę partiją prijungimo ar išdalijimo būdu, dalyvaujančių reorganizavime politinių partijų dokumentų ir duomenų teikėjai pateikia:

5.1.1. laisvos formos prašymą patvirtinti teikiamų duomenų tikrumą;

5.1.2. nustatytos formos prašymą įregistruoti teisinį statusą Registre;

5.1.3. valdymo organų, priėmusių sprendimą parengti reorganizavimo sąlygas, posėdžių protokolus ar sprendimus, pasirašytus visų organo narių, jei protokolas nerašomas;

5.1.4. reorganizavimo sąlygas;

5.1.5. viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygas ir (arba) pranešimo apie tai visiems kreditoriams raštu kopijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-13, 2014-01-20, paskelbta TAR 2014-01-20, i. k. 2014-00311

5.2. Po reorganizavimo tęsiančių veiklą politinių partijų dokumentų ir duomenų teikėjai, kai priimtas sprendimas dėl reorganizavimo ir patvirtintos reorganizavimo sąlygos, per įstatymuose ir reorganizavimo sąlygose nustatytą terminą pateikia:

5.2.1. laisvos formos prašymą patvirtinti pateikiamų duomenų tikrumą, įstatų, programos ir kitų dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams;

5.2.2. nustatytos formos prašymą įregistruoti pakeistus Registro duomenis Registre;

5.2.3. sprendimą dėl reorganizavimo ne vėliau kaip per 3 dienas nuo jo priėmimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-13, 2014-01-20, paskelbta TAR 2014-01-20, i. k. 2014-00311

5.2.4. steigimo dokumento (statuto, įstatų) pakeitimus (lyginamasis variantas) (1 egzempliorius) ir visą pakeistą steigimo dokumento tekstą (2 egzempliorius);

5.2.5. programos tekstą (jeigu programa keičiama);

5.2.6. politinės partijos suvažiavimo, kuriame buvo priimtas sprendimas dėl reorganizavimo ir patvirtintos reorganizavimo sąlygos, protokolą, surašytą pagal Civilinio kodekso 2.90 ir 2.91 straipsniuose nustatytus reikalavimus, ir politinės partijos organo, priėmusio sprendimą sušaukti suvažiavimą, posėdžio protokolą ar sprendimą, pasirašytą visų organo narių, jei protokolas nerašomas;

5.2.7. politinės partijos suvažiavimo, priėmusio sprendimą dėl steigimo dokumentų ir duomenų pakeitimo, valdymo ir kitų organų išrinkimo protokolą, surašytą pagal Civilinio kodekso 2.90 ir 2.91 straipsniuose nustatytus reikalavimus, ir politinės partijos organo, priėmusio sprendimą sušaukti suvažiavimą, posėdžio protokolą ar sprendimą, pasirašytą visų organo narių, jei protokolas nerašomas;

5.2.8. nustatytos formos prašymą pasirašiusio fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją.

5.3. Reorganizuojamos politinės partijos dokumentų ir duomenų teikėjai, kai priimtas sprendimas dėl reorganizavimo ir patvirtintos reorganizavimo sąlygos, per įstatymuose ir reorganizavimo sąlygose nustatytą terminą pateikia:

5.3.1. laisvos formos prašymą patvirtinti pateikiamų dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams;

5.3.2. sprendimą dėl reorganizavimo ne vėliau kaip per 3 dienas nuo jo priėmimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-13, 2014-01-20, paskelbta TAR 2014-01-20, i. k. 2014-00311

5.3.3. suvažiavimo, kuriame buvo priimtas sprendimas dėl politinės partijos reorganizavimo ir patvirtintos reorganizavimo sąlygos, protokolą ir politinės partijos organo, priėmusio sprendimą sušaukti suvažiavimą, posėdžio protokolą, surašytą pagal Civilinio kodekso 2.90 ir 2.91 straipsniuose nustatytus reikalavimus, ar sprendimą, pasirašytą visų organo narių, jei protokolas nerašomas;

5.3.4. prašymą išregistruoti politinę partiją iš Registro;

5.4. Reorganizuojant politinę partiją sujungimo ar padalijimo būdu, reorganizuojamų politinių partijų dokumentų ir duomenų teikėjai pateikia:

5.4.1. laisvos formos prašymą patvirtinti teikiamų duomenų tikrumą;

5.4.2. nustatytos formos prašymą įregistruoti teisinį statusą Registre;

5.4.3. valdymo organų, priėmusių sprendimą parengti reorganizavimo sąlygas, posėdžių protokolus ar sprendimus, pasirašytus visų organo narių, jei protokolas nerašomas;

5.4.4. reorganizavimo sąlygas;

5.4.5. viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygas ir (arba) pranešimo apie tai visiems kreditoriams raštu kopijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-13, 2014-01-20, paskelbta TAR 2014-01-20, i. k. 2014-00311

5.5. Reorganizuojamų politinių partijų dokumentų ir duomenų teikėjai, kai priimtas sprendimas dėl reorganizavimo ir patvirtintos reorganizavimo sąlygos per įstatymuose ir reorganizavimo sąlygose nustatytą terminą pateikia:

5.5.1. laisvos formos prašymą patvirtinti pateikiamų duomenų tikrumą, įstatų, programos ir kitų dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams;

5.5.2. sprendimą dėl reorganizavimo ne vėliau kaip per 3 dienas nuo jo priėmimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-13, 2014-01-20, paskelbta TAR 2014-01-20, i. k. 2014-00311

5.5.3. nustatytos formos prašymą įregistruoti naują politinę partiją Registre, pasirašytą visų reorganizuojamų politinių partijų dokumentų ir duomenų teikėjų;

5.5.4. suvažiavimo, kuriame buvo priimtas sprendimas dėl politinių partijų reorganizavimo ir patvirtintos reorganizavimo sąlygos, protokolą ir politinės partijos organo, priėmusio sprendimą sušaukti suvažiavimą, posėdžio protokolą, surašytą pagal Civilinio kodekso 2.90 ir 2.91 straipsniuose nustatytus reikalavimus, ar sprendimą, pasirašytą visų organo narių, jei protokolas nerašomas;

5.5.5. naujos politinės partijos steigimo dokumentą (statutą, įstatus) (2 egzempliorius);

5.5.6. programą (1 egzempliorius);

5.5.7. politinės partijos suvažiavimo, priėmusio sprendimą dėl steigimo dokumentų ir duomenų pakeitimo, valdymo ir kitų organų išrinkimo protokolą, surašytą pagal Civilinio kodekso 2.90 ir 2.91 straipsniuose nustatytus reikalavimus, ir politinės partijos organo, priėmusio sprendimą sušaukti suvažiavimą, posėdžio protokolą ar sprendimą, pasirašytą visų organo narių, jei protokolas nerašomas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-13, 2014-01-20, paskelbta TAR 2014-01-20, i. k. 2014-00311

5.5.8. dalyvių (narių) sąrašą, kuriame turi būti kiekvieno dalyvio (nario) vardas, pavardė, pilietybė ir asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, žyma apie nepriklausymą arba išstojimą iš kitų politinių partijų. Šie duomenys turi būti patvirtinti kiekvieno dalyvio (nario) parašu, taip pat asmens, sudariusio sąrašą, parašu. Kartu su dalyvių (narių) sąrašu pateikiamas bendras politinės partijos narių sąrašas kompiuterinėje laikmenoje „Microsoft Office Excel“ formatu, kuriame turi būti kiekvieno nario pavardė, vardas, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas;

5.5.9. politinės partijos simbolių, vėliavų pavyzdžius arba jų eskizus, jeigu jie numatyti steigimo dokumente (statute, įstatuose);

5.5.10. Registro tvarkytojo patvirtinimas, kad juridinio asmens pavadinimas laikinai įtrauktas į Registrą;

5.5.11. atsiradus aplinkybėms, nurodytoms šio sąrašo 1.9 punkte, – šiame punkte nurodytą dokumentą;

5.5.12. savininko ar bendraturčio sutikimą suteikti patalpas politinės partijos buveinei registruoti;

5.5.13. prašymą išregistruoti politinę partiją iš Registro;

5.5.14. nustatytos formos prašymą pasirašiusio fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją.

6. Pertvarkant juridinį asmenį į politinę partiją, Teisingumo ministerijai pateikiami šie dokumentai:

6.1. laisvos formos prašymas Teisingumo ministerijai patvirtinti pateikiamų duomenų tikrumą, įstatų, programos ir kitų dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams;

6.2. nustatytos formos prašymas įregistruoti pakeitimus Registre;

6.3. visas pakeistas steigimo dokumento tekstas (statutas, įstatai – 2 egzemplioriai);

6.4. programa (1 egzempliorius);

6.5. politinės partijos suvažiavimo protokolas, kuriame turi būti priimti sprendimai dėl valdymo ir kitų organų išrinkimo, buveinės nustatymo tvarkos, surašytas pagal Civilinio kodekso 2.90 ir 2.91 straipsniuose nustatytus reikalavimus, ir organo, priėmusio sprendimą sušaukti suvažiavimą, posėdžio protokolas ar sprendimas, pasirašytas visų organo narių, jei protokolas nerašomas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-13, 2014-01-20, paskelbta TAR 2014-01-20, i. k. 2014-00311

6.6. dalyvių (narių) sąrašas, kuriame turi būti kiekvieno dalyvio (nario) vardas, pavardė, pilietybė ir asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, žyma apie nepriklausymą kitoms politinėms partijoms. Šie duomenys turi būti patvirtinti kiekvieno dalyvio (nario) parašu, taip pat asmens, sudariusio sąrašą, parašu. Kartu su dalyvių (narių) sąrašu pateikiamas bendras politinės partijos narių sąrašas kompiuterinėje laikmenoje „Microsoft Office Excel“ formatu, kuriame turi būti kiekvieno nario pavardė, vardas, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas;

6.7. politinės partijos simbolių, vėliavų pavyzdžiai arba jų eskizai, jeigu jie numatyti steigimo dokumente (statute, įstatuose);

6.8. pertvarkomo į politinę partiją juridinio asmens viešo paskelbimo apie pertvarkymą ir (arba) pranešimo apie tai visiems kreditoriams raštu kopija;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-13, 2014-01-20, paskelbta TAR 2014-01-20, i. k. 2014-00311

6.9. Registro tvarkytojo patvirtinimas, kad juridinio asmens pavadinimas laikinai įtrauktas į Registrą;

6.10. atsiradus aplinkybėms, nurodytoms šio sąrašo 1.9 punkte, – šiame punkte nurodytas dokumentas;

6.11. savininko ar bendraturčio sutikimas suteikti patalpas politinės partijos buveinei registruoti;

6.12. nustatytos formos prašymą pasirašiusio fizinio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija.

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 1R-275

 

DOKUMENTŲ, PATEIKIAMŲ TEISINGUMO MINISTERIJAI STEIGIANT RELIGINES BENDRUOMENES, BENDRIJAS IR CENTRUS, JŲ TOS PAČIOS RELIGIJOS TIKSLAMS ĮGYVENDINTI JURIDINIUS ASMENIS, FILIALUS AR ATSTOVYBES, KEIČIANT JŲ ĮSTATUS AR JUOS ATITINKANČIUS DOKUMENTUS IR REGISTRO DUOMENIS, IŠBRAUKIANT juos iš juridinių asmenų registro, SĄRAŠAS

1. Tradicinės religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigti juridiniai asmenys, norintys būti įtraukti į Juridinių asmenų registrą (toliau – Registras), Teisingumo ministerijai pateikia:

1.1. pranešimą, kuriame nurodomas juridinio asmens pavadinimas, buveinė, valdymo organų nariai, turintys teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorius, jų teisių ribos. Vietoj valdymo organų narių duomenų pateikimo tradicinė religinė bendruomenė, bendrija ar centras gali nurodyti įtraukti į Registrą įrašą, kad juridinis asmuo veikia pagal konkrečios tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos kanonus, statutus ar kitas normas. Pranešime apie tradicinių religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtus juridinius asmenis turi būti patvirtinta, kad įsteigtas juridinis asmuo pagal religinės bendruomenės ar bendrijos kanonus, statutus ar kitas normas gali savo vardu įgyti ir turėti teises bei pareigas, būti ieškovu ir atsakovu teisme. Pranešimas turi būti pasirašytas pagal konkrečios religinės bendruomenės ar bendrijos kanonus, statutus ar kitas normas kompetentingos vadovybės;

1.2. pagal konkrečios religinės bendruomenės ar bendrijos kanonus, statutus ar kitas normas pasirašytą kompetentingos vadovybės sprendimą, patvirtinantį Registrui pateikiamų duomenų teisėtumą;

1.3. savininko ar bendraturčio sutikimą suteikti patalpas juridinio asmens buveinei registruoti;

1.4. pranešimą pasirašiusio fizinio asmens, fizinių asmenų, turinčių teisę veikti juridinio asmens vardu, tapatybę patvirtinančius dokumentus arba jų kopijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-13, 2014-01-20, paskelbta TAR 2014-01-20, i. k. 2014-00311

2. Steigiant tradicinių religinių bendruomenių, bendrijų ar centrų, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų filialą ar atstovybę, Teisingumo ministerijai filialo ar atstovybės steigėjas pateikia:

2.1. pranešimą, kuriame nurodomas filialo ar atstovybės pavadinimas, buveinė, duomenys apie filialo ar atstovybės valdymo organų narius, jų teisių ribos. Pranešimas turi būti pasirašytas pagal konkrečios religinės bendruomenės ar bendrijos kanonus, statutus ar kitas normas kompetentingos vadovybės;

2.2. dokumentą, patvirtinantį filialo ar atstovybės valdymo organo paskyrimą ar išrinkimą;

2.3. savininko ar bendraturčio sutikimą suteikti patalpas juridinio asmens filialo buveinei registruoti;

2.4. pranešimą pasirašiusio fizinio asmens, fizinių asmenų, turinčių teisę veikti juridinio asmens filialo ar atstovybės vardu, tapatybę patvirtinančius dokumentus arba jų kopijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-13, 2014-01-20, paskelbta TAR 2014-01-20, i. k. 2014-00311

3. Steigiant kitą religinę bendruomenę, bendriją, centrą ar jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti juridinį asmenį, Teisingumo ministerijai pateikiami šie dokumentai:

3.1. laisvos formos prašymas patvirtinti pateikiamų duomenų tikrumą, įstatų ar juos atitinkančių dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams;

3.2. nustatytos formos prašymas įregistruoti religinę bendruomenę, bendriją bei centrą, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtą juridinį asmenį Registre;

3.3. įstatai ar juos atitinkantys dokumentai (2 egzemplioriai);

3.4. steigiamojo susirinkimo protokolas, kuriame turi būti nurodytas steigiamojo susirinkimo laikas ir vieta, taip pat steigėjų, dalyvavusių susirinkime, skaičius, įstatų ar juos atitinkančių dokumentų patvirtinimas, valdymo organų išrinkimas, buveinės nustatymas. Steigiant religinę bendruomenę papildomai pateikiamas steigiamajame susirinkime dalyvavusių steigėjų – ne mažiau kaip 15 pilnamečių Lietuvos Respublikos piliečių – sąrašas, kuriame turi būti nurodytas kiekvieno steigėjo vardas ir pavardė, gimimo data arba asmens kodas, gyvenamoji vieta, parašas. Steigiant religinę bendriją – religinių bendruomenių, sudarančių bendriją, sąrašas, nurodant jų pavadinimus, identifikavimo kodus, buveines, vadovus. Steigiant religinį centrą ar religinių bendruomenių, bendrijų ar centrų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti juridinį asmenį, vietoj steigiamojo susirinkimo protokolo galima pateikti kitą juridinio asmens įsteigimą patvirtinantį dokumentą atsižvelgiant į konkrečios religinės bendruomenės ar bendrijos įstatus ar juos atitinkančius dokumentus, kuriame turi būti nurodyti steigėjų pavadinimai, identifikavimo kodai, buveinės, vadovai;

3.5. Registro tvarkytojo patvirtinimas, kad juridinio asmens pavadinimas laikinai įtrauktas į Registrą;

3.6. jeigu pavadinime vartojamas žodis „katalikų“, pateikiamas raštiškas Katalikų Bažnyčios vadovybės (vyskupo) sutikimas;

3.7. savininko ar bendraturčio sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei registruoti;

3.8. nustatytos formos prašymą pasirašiusio fizinio asmens, fizinių asmenų, turinčių teisę veikti juridinio asmens vardu, tapatybę patvirtinantys dokumentai arba jų kopijos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-13, 2014-01-20, paskelbta TAR 2014-01-20, i. k. 2014-00311

3.9. jeigu valdymo organo narys yra užsienio fizinis asmuo, pateikiamas jo tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-13, 2014-01-20, paskelbta TAR 2014-01-20, i. k. 2014-00311

4. Steigiant kitos religinės bendruomenės, bendrijos, centro ar jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigto juridinio asmens filialą ar atstovybę, Teisingumo ministerijai pateikiami šie dokumentai:

4.1. laisvos formos prašymas patvirtinti pateikiamų duomenų tikrumą, nuostatų atitiktį įstatymų reikalavimams;

4.2. nustatytos formos prašymas įregistruoti filialą ar atstovybę Registre;

4.3. filialo ar atstovybės nuostatai (2 egzemplioriai);

4.4. kompetentingo organo sprendimas įsteigti filialą ar atstovybę, patvirtinti jos nuostatus, nustatyti jos buveinę;

4.5. dokumentas, patvirtinantis filialo ar atstovybės valdymo organo paskyrimą ar išrinkimą;

4.6. Registro tvarkytojo patvirtinimas, kad juridinio asmens filialo ar atstovybės pavadinimas laikinai įtrauktas į Registrą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-13, 2014-01-20, paskelbta TAR 2014-01-20, i. k. 2014-00311

4.7. savininko ar bendraturčio sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens filialo ar atstovybės buveinei registruoti;

4.8. nustatytos formos prašymą pasirašiusio fizinio asmens, fizinių asmenų, turinčių teisę veikti juridinio asmens filialo ar atstovybės vardu, tapatybę patvirtinantys dokumentai arba jų kopijos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-13, 2014-01-20, paskelbta TAR 2014-01-20, i. k. 2014-00311

4.9. jeigu valdymo organo narys yra užsienio fizinis asmuo, pateikiamas jo tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-13, 2014-01-20, paskelbta TAR 2014-01-20, i. k. 2014-00311

5. Pasikeitus tradicinių religinių bendruomenių, bendrijų ar centrų, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų Registro duomenims – pavadinimui, buveinei, valdymo organų nariams, turintiems teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorius, jų teisių riboms, – taip pat pasikeitus jų filialų ar atstovybių duomenims, Teisingumo ministerijai pateikiami šie dokumentai:

5.1. pranešimas dėl duomenų pakeitimų įtraukimo į Registrą. Pranešimas turi būti pasirašytas pagal konkrečios religinės bendruomenės ar bendrijos kanonus, statutus ar kitas normas kompetentingos vadovybės;

5.2. kompetentingos vadovybės sprendimas, patvirtinantis Registro duomenų pakeitimų teisėtumą, jeigu keičiami Registro duomenys;

5.3. jeigu keičiamas tradicinės religinės bendruomenės, bendrijos, centro, tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigto juridinio asmens pavadinimas – viešo paskelbimo apie pavadinimo pakeitimą arba pranešimo apie tai visiems kreditoriams raštu kopijos. Jei juridinis asmuo neturi kreditorių, tai patvirtinama pranešime, o šiame punkte nurodyti dokumentai neteikiami;

5.4. savininko ar bendraturčio sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės buveinei registruoti, jeigu keičiama buveinė;

5.5. pranešimą pasirašiusio fizinio asmens, fizinių asmenų, turinčių teisę veikti juridinio asmens vardu, tapatybę patvirtinantys dokumentai arba jų kopijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-13, 2014-01-20, paskelbta TAR 2014-01-20, i. k. 2014-00311

6. Pasikeitus kitų religinių bendruomenių, bendrijų ar centrų, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų įstatams ar juos atitinkantiems dokumentams ar Registro duomenims, Teisingumo ministerijai pateikiami šie dokumentai:

6.1. laisvos formos prašymas patvirtinti pateikiamų duomenų tikrumą, įstatų ar juos atitinkančių dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams;

6.2. nustatytos formos prašymas įregistruoti dokumentų ar duomenų pakeitimus Registre;

6.3. įstatų ar juos atitinkančių dokumentų pakeitimai (lyginamasis variantas) (1 egzempliorius) ir visas pakeistas tekstas (2 egzemplioriai), jeigu keičiami įstatai ar juos atitinkantys dokumentai;

6.4. įstatų ar juos atitinkančių dokumentų pakeitimo teisėtumą patvirtinantis kompetentingo organo sprendimas pakeisti įstatus;

6.5. kompetentingo organo sprendimas, patvirtinantis Registro duomenų pakeitimų teisėtumą, jeigu keičiami Registro duomenys;

6.6. jeigu keičiamas pavadinimas:

6.6.1. Registro tvarkytojo patvirtinimas, kad juridinio asmens pavadinimas laikinai įtrauktas į Registrą;

6.6.2. atsiradus aplinkybėms, nurodytoms šio sąrašo 3.6 punkte, – šiame punkte nurodytas dokumentas;

6.6.3. viešo paskelbimo apie pavadinimo pakeitimą arba pranešimo apie tai visiems kreditoriams raštu kopijos. Jei juridinis asmuo neturi kreditorių, tai patvirtinama pranešime, o šiame punkte nurodyti dokumentai neteikiami;

6.7. savininko ar bendraturčio sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei registruoti, jeigu keičiama buveinė;

6.8. nustatytos formos prašymą pasirašiusio fizinio asmens, fizinių asmenų, turinčių teisę veikti  juridinio asmens vardu, tapatybę patvirtinantys dokumentai arba jų kopijos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-13, 2014-01-20, paskelbta TAR 2014-01-20, i. k. 2014-00311

6.9. jeigu valdymo organo narys yra užsienio fizinis asmuo, pateikiamas jo tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-13, 2014-01-20, paskelbta TAR 2014-01-20, i. k. 2014-00311

7. Pasikeitus kitos religinės bendruomenės, bendrijos, centro, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigto juridinio asmens filialo ar atstovybės nuostatams ar Registro duomenims, Teisingumo ministerijai pateikiami šie dokumentai:

7.1. laisvos formos prašymas patvirtinti pateikiamų duomenų tikrumą, nuostatų atitiktį įstatymų reikalavimams;

7.2. nustatytos formos prašymas įregistruoti filialo ar atstovybės duomenų ir dokumentų pakeitimus;

7.3. filialo ar atstovybės nuostatų pakeitimai (lyginamasis variantas) (1 egzempliorius) ir visas pakeistas tekstas (2 egzemplioriai), jeigu keičiami nuostatai;

7.4. kompetentingo organo sprendimas pakeisti filialo ar atstovybės nuostatus, jeigu keičiami nuostatai;

7.5. kompetentingo organo sprendimas, patvirtinantis Registro duomenų pakeitimų teisėtumą, jei keičiami Registro duomenys;

7.6. jei keičiamas pavadinimas:

7.6.1. Registro tvarkytojo patvirtinimas, kad filialo ar atstovybės pavadinimas laikinai įtrauktas į Registrą, jei keičiasi juridinio asmens filialo ar atstovybės pavadinimas;

7.6.2. atsiradus aplinkybėms, nurodytoms šio sąrašo 3.6 punkte, – šiame punkte nurodytas dokumentas;

7.7. savininko ar bendraturčio sutikimas suteikti patalpas filialo ar atstovybės buveinei registruoti, jeigu keičiama buveinė;

7.8. nustatytos formos prašymą pasirašiusio fizinio asmens, fizinių asmenų, turinčių teisę veikti juridinio asmens filialo ar atstovybės vardu, tapatybę patvirtinantys dokumentai arba jų kopijos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-13, 2014-01-20, paskelbta TAR 2014-01-20, i. k. 2014-00311

7.9. jeigu valdymo organo narys yra užsienio fizinis asmuo, pateikiamas jo tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-13, 2014-01-20, paskelbta TAR 2014-01-20, i. k. 2014-00311

8. Tradicinės religinės bendruomenės, bendrijos ar centrai, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigti juridiniai asmenys, norintys būti išbraukti iš Registro, taip pat norintys išbraukti iš Registro jų įsteigtą filialą ar atstovybę, Teisingumo ministerijai pateikia:

8.1. pranešimą, kuriame nurodomas iš Registro išbrauktino juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės pavadinimas, juridinio asmens kodas arba filialo ar atstovybės kodas. Pranešimas turi būti pasirašytas pagal konkrečios religinės bendruomenės ar bendrijos kanonus, statutus ar kitas normas kompetentingos vadovybės;

8.2. kompetentingos vadovybės sprendimą dėl tradicinės religinės bendruomenės, bendrijos ar centro, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigto juridinio asmens jų filialo ar atstovybės veiklos nutraukimo;

8.3. teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos išduotą nustatytos formos pranešimą apie atsiskaitymą su biudžetais ir fondais arba pranešimą, kad teritorinė valstybinė mokesčių inspekcija neturi duomenų apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir fondais;

8.4. teritorinio archyvo išduotą pažymą apie dokumentų atidavimą saugoti arba pažymą, kad dokumentai neperduoti saugoti;

8.5. pranešimą pasirašiusio fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją.

9. Atlikus kitos religinės bendruomenės, bendrijos ar centro, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų likvidavimo procedūrą, Teisingumo ministerijai pateikiami šie dokumentai:

9.1. laisvos formos prašymas patvirtinti pateikiamų duomenų tikrumą;

9.2. nustatytos formos prašymas išregistruoti juridinį asmenį;

9.3. juridinio asmens likvidavimo aktas;

9.4. teritorinio archyvo išduota pažyma apie dokumentų atidavimą saugoti arba pažyma, kad dokumentai neperduoti saugoti;

9.5. nustatytos formos prašymą pasirašiusio fizinio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija.

_________________

Pakeitimai:

1.Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-13, 2014-01-20, paskelbta TAR 2014-01-20, i. k. 2014-00311

Dėl teisingumo ministro 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. 1R-275 „Dokumentų, pateikiamų Teisingumo ministerijai steigiant politines partijas, jų filialus ar atstovybes, keičiant jų steigimo dokumentus ir registro duomenis, jas reorganizuojant ir pertvarkant bei steigiant religines bendruomenes, bendrijas ir centrus, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti juridinius asmenis, filialus ar atstovybes, keičiant jų įstatus ar juos atitinkančius dokumentus ir registro duomenis, išbraukiant juos iš juridinių asmenų registro, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo