Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 107-4810, i. k. 1031100NUTA00001407

Nauja redakcija nuo 2016-01-01:

Nr. 1292, 2015-12-09, paskelbta TAR 2015-12-17, i. k. 2015-19870

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

NUTARIMAS

DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. lapkričio 12 d. Nr. 1407

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.62 straipsniu, Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro įstatymo 3 straipsniu, siekdama užtikrinti 1985 m. liepos 25 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2137/85 dėl Europos ekonominių interesų grupių (EEIG) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 17 skyrius, 1 tomas, p. 83), 2001 m. spalio 8 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2157/2001 dėl Europos bendrovės (SE) statuto (OL 2004 m. specialusis leidimas, 6 skyrius, 4 tomas, p. 251), 2003 m. liepos 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1435/2003 dėl Europos kooperatinės bendrovės (SCE) statuto (OL 2004 m. specialusis leidimas, 17 skyrius, 1 tomas, p. 280), 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) (OL 2006 L 210, p. 19) taikymą ir įgyvendindama 1982 m. gruodžio 17 d. Šeštąją Tarybos direktyvą 82/891/EEB, pagrįstą Sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl akcinių bendrovių skaidymo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 17 skyrius, 1 tomas, p. 50), 1989 m. gruodžio 21 d. Vienuoliktąją Tarybos direktyvą 89/666/EEB dėl atskleidimo reikalavimų filialams, įsteigtiems valstybėse narėse tam tikrų tipų bendrovių, kurioms taikomi kitos valstybės įstatymai (OL 2004 m. specialusis leidimas, 17 skyrius, 1 tomas, p. 100), 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/56/EB dėl ribotos atsakomybės bendrovių jungimųsi, peržengiančių vienos valstybės ribas (OL 2005 L 310, p. 1), 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/101/EB dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės reikalauja iš Sutarties 48 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių siekiant apsaugoti narių ir trečiųjų asmenų interesus, koordinavimo, siekiant suvienodinti tokias apsaugos priemones (OL 2009 L 258, p. 11), 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/102/EB bendrovių teisės srityje dėl vienanarių privačių ribotos atsakomybės bendrovių (OL 2009 L 258, p. 20), 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/109/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvų 77/91/EEB, 78/855/EEB ir 82/891/EEB bei Direktyvos 2005/56/EB nuostatas dėl ataskaitų bei dokumentų rengimo ir teikimo reikalavimų jungiant ir skaidant bendroves (OL 2009 L 259, p. 14), 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/35/ES dėl akcinių bendrovių jungimo (OL 2011 L 110, p. 1), 2012 m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/17/ES, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/666/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2005/56/EB ir 2009/101/EB nuostatos dėl centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos (OL 2012 L 156, p. 1), 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/30/ES dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės, siekdamos tokias priemones suvienodinti, reikalauja iš Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 54 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių, jų narių ir kitų interesų apsaugai, akcines bendroves steigiant, palaikant ir keičiant jų kapitalą, koordinavimo (OL 2012 L 315, p. 74), 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL 2013 L 182, p. 19), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Juridinių asmenų registro nuostatus (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. Juridinių asmenų registro tvarkytojas Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje skelbia juridinių asmenų, kurių likvidavimo procedūros pradėtos iki Juridinių asmenų registro veiklos pradžios ir nebaigtos per 10 metų nuo likviduojamo juridinio asmens teisinio statuso įgijimo, sąrašą. Juridinių asmenų registro tvarkytojas, iki 2016 m. kovo 1 d. negavęs teismo pranešimo apie ieškinio dėl skolininko prievolių įvykdymo ar bankroto bylos iškėlimo priėmimą, ne vėliau kaip iki 2017 m. sausio 1 d. išregistruoja sąraše nurodytus juridinių asmenų likvidatorius ir juridinius asmenis iš Juridinių asmenų registro.

2.2. Juridinių asmenų registro tvarkytojas, gavęs teismo pranešimą apie įsiteisėjusį teismo sprendimą atšaukti juridinio asmens, kurio likvidavimo procedūros buvo pradėtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.70 straipsnyje nustatyta tvarka iki 2015 m. sausio 1 d., likvidatorių, ne vėliau kaip per penkias darbo dienas išregistruoja juridinio asmens likvidatorių ir juridinį asmenį iš Juridinių asmenų registro.

3. Nustatyti, kad Juridinių asmenų registro tvarkytojas gali suteikti kodą iki Juridinių asmenų registro veiklos pradžios įsteigtiems juridiniams asmenims, filialams ir atstovybėms, kuriems pagal galiojusius teisės aktus neturėjo būti išduotas registravimo pažymėjimas ar neturėjo būti suteiktas kodas, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre įregistruojami duomenų ir dokumentų pakeitimai. Tokių juridinių asmenų Juridinių asmenų registro duomenų teikėjai Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikia dokumentus ir duomenis pakeitimams įregistruoti kartu su juridinio asmens, filialo ar atstovybės įsteigimą patvirtinančiais dokumentais.

4. Nustatyti, kad Juridinių asmenų registro tvarkytojas turi teisę priimti sprendimą įpareigoti Europos bendrovę sureguliuoti savo padėtį vienu iš būdų, nurodytų 2001 m. spalio 8 d. Europos Sąjungos Tarybos reglamento (EB) Nr. 2157/2001 dėl Europos bendrovės (SE) statuto 64 straipsnio 1 dalyje. Sprendime turi būti nurodyta Juridinių asmenų registro tvarkytojo teisė inicijuoti Europos bendrovės likvidavimą, jeigu įpareigojimas nebus įvykdytas. Juridinių asmenų registro tvarkytojas informuoja Europos Sąjungos valstybes nares ir Europos ekonominės erdvės valstybes, kuriose įregistruota Europos bendrovės buveinė, apie Europos bendrovės nuolatinio valdymo organo buvimo vietą Lietuvos Respublikoje.

5. Nustatyti, kad Juridinių asmenų registro tvarkytojas turi teisę priimti sprendimą įpareigoti Europos kooperatinę bendrovę sureguliuoti savo padėtį vienu iš būdų, nurodytų 2003 m. liepos 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1435/2003 dėl Europos kooperatinės bendrovės (SCE) statuto 73 straipsnio 2 dalyje. Sprendime turi būti nurodyta Juridinių asmenų registro tvarkytojo teisė inicijuoti Europos kooperatinės bendrovės likvidavimą, jeigu įpareigojimas nebus įvykdytas. Juridinių asmenų registro tvarkytojas informuoja Europos Sąjungos valstybes nares ir Europos ekonominės erdvės valstybes, kuriose įregistruota Europos kooperatinės bendrovės buveinė, apie Europos kooperatinės bendrovės nuolatinio valdymo organo buvimo vietą Lietuvos Respublikoje.

6. Įgalioti biudžetinių įstaigų, kurių steigimo dokumentus ar jų pakeitimus priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovus pasirašyti šių biudžetinių įstaigų steigimo dokumentus (jų pakeitimus) pagal Juridinių asmenų registro nuostatų 67 punkto reikalavimus.

7. Nustatyti, kad iki 2010 m. sausio 1 d. Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikti metinių finansinių ataskaitų rinkiniai ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai, kurių kopijos saugomos Elektroniniame dokumentų archyve, sunaikinami Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

Ministras Pirmininkas                    Algirdas Brazauskas

Teisingumo ministras                  Vytautas Markevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2015 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1292

redakcija)

 

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Juridinių asmenų registro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Juridinių asmenų registro (toliau – Registras) paskirtį, objektus ir jų registravimą, Registro valdytoją, tvarkytoją, jų teises ir pareigas, Registro duomenų, informacijos ir dokumentų tvarkymą, saugą, Registro sąveiką su kitais registrais, valstybės informacinėmis sistemomis, Registro finansavimą, reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Registro paskirtis – registruoti Registro objektus ir registruoti, įrašyti, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti duomenis, informaciją ir dokumentus apie juos.

3. Asmens duomenys ir informacija Registre tvarkomi asmens tapatybės nustatymo ir Registro objektų apskaitos tikslais.

4. Registro duomenys, informacija ir dokumentai kaupiami ir saugomi vienoje Registro duomenų bazėje.

5. Registras yra pagrindinis valstybės registras.

6. Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu (toliau – Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas), Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais registrų veiklą ir Registro duomenų tvarkymą.

7. Įtraukimas į Registrą – Civilinio kodekso nustatytais atvejais įsteigtos tradicinės Lietuvoje religinės bendruomenės, bendrijos ir centro, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigto juridinio asmens (toliau – tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija) ar profesinės sąjungos ar susivienijimo, jų filialo ar atstovybės duomenų ir profesinės sąjungos ar susivienijimo steigimo dokumentų įrašymas į Registrą.

8. Išbraukimas iš Registro – Civilinio kodekso nustatytais atvejais įsteigtos tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos arba profesinės sąjungos ar susivienijimo, jų filialo ar atstovybės duomenų ir profesinės sąjungos ar susivienijimo steigimo dokumentų išbraukimas iš Registro.

9. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Civiliniame kodekse, Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi įstatyme, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme ir kituose juridinių asmenų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

REGISTRO VALDYTOJAS IR TVARKYTOJAS, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

10. Registro valdytoja yra Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (toliau – Teisingumo ministerija).

11. Registro tvarkytojas yra valstybės įmonė Registrų centras.

12. Registro valdytojas atlieka Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytas funkcijas, šiame įstatyme nustatytos jo teisės ir pareigos. Registro valdytojas taip pat:

12.1. nustato dokumentus, kurie Nuostatuose nurodytais atvejais pateikiami Teisingumo ministerijai;

12.2. atlieka kitas Nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

13.  Registro tvarkytojas atlieka Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytas funkcijas, šiame įstatyme nustatytos jo teisės ir pareigos. Registro tvarkytojas taip pat:

13.1. Nuostatuose nurodytais atvejais įtraukia į Registrą juridinius asmenis, jų filialus ar atstovybes, steigimo dokumentus ar įrašo jų duomenis;

13.2.  užtikrina duomenų, informacijos ir dokumentų saugą, nustato saugos priemones ir jų vykdymo tvarką;

13.3. laikinai įrašo į Registrą ir išbraukia iš Registro juridinio asmens pavadinimą;

13.4.  praneša prokurorui, kad yra atsiradusios įstatyme nustatytos aplinkybės kreiptis į teismą dėl labdaros ir paramos fondo veiklos tyrimo;

13.5. skelbia juridinio asmens, filialų ar atstovybių duomenis ir informaciją;

13.6.  teikia Registro duomenis, informaciją ir Registre kaupiamų dokumentų kopijas;

13.7. įgyvendina Registro sąveiką su kitais registrais, valstybės informacinėmis sistemomis ir klasifikatoriais, registrų, valstybės informacinių sistemų ir klasifikatorių nuostatų ir susitarimų nustatyta tvarka perduoda jiems ir priima iš jų duomenis;

13.8. teikia informaciją apie Registro veiklą;

13.9.  analizuoja Registro veiklos tobulinimo, Registro modernizavimo klausimus ir teikia dėl jų pasiūlymus Registro valdytojui;

13.10. organizuoja Registro tvarkytojo darbuotojų mokymą, kvalifikacijos kėlimą;

13.11. tvirtina viešųjų juridinių asmenų veiklos tikslų ir veiklos sričių klasifikatorių;

13.12. tvirtina Registro tvarkytojui teikiamų prašymų ir pranešimų formas;

13.13. tvirtina užsienio kalbų rašmenų transliteravimo į lotynų kalbos rašmenis klasifikatorių;

13.14. suderinęs su Teisingumo ministerija, tvirtina Registro tvarkymo taisykles;

13.15. atlieka kitas Nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

14. Registro tvarkytojo darbo tvarką ir Registro tvarkymo procedūras nustato Registro tvarkymo taisyklės.

 

III SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTAI, REGISTRO DUOMENYS, INFORMACIJA IR DOKUMENTAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

REGISTRO OBJEKTAI

 

15. Registro objektai yra Nuostatų 16 ir 17 punktuose nurodyti juridiniai asmenys, jų filialai ir atstovybės, užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialai ir atstovybės. Juridinių asmenų filialams ar atstovybėms, užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialams ar atstovybėms apibūdinti Nuostatuose vartojama sąvoka „filialai ar atstovybės“.

16. Registre registruojami privatūs juridiniai asmenys:

16.1. akcinės bendrovės;

16.2. uždarosios akcinės bendrovės;

16.3. mažosios bendrijos;

16.4. žemės ūkio bendrovės;

16.5. kooperatinės bendrovės (kooperatyvai);

16.6. tikrosios ūkinės bendrijos;

16.7. komanditinės ūkinės bendrijos;

16.8. individualios įmonės;

16.9. Europos bendrovės;

16.10. Europos kooperatinės bendrovės;

16.11. Europos ekonominių interesų grupės;

16.12. advokatų profesinės bendrijos;

16.13. privačių detektyvų bendrijos.

17. Registre registruojami ar į Registrą įtraukiami viešieji juridiniai asmenys:

17.1. valstybės įmonės;

17.2. savivaldybių įmonės;

17.3. biudžetinės įstaigos;

17.4. viešosios įstaigos;

17.5. asociacijos;

17.6. labdaros ir paramos fondai;

17.7. bendrijos (daugiabučių gyvenamųjų namų ir asmeninio naudojimo rekreacinės (poilsio), kūrybos (kūrybinės dirbtuvės) ar ūkinės (garažų ir kitų) paskirties pastatų, taip pat vienbučių ir dviejų butų gyvenamųjų namų) (toliau – bendrija);

17.8. sodininkų bendrijos;

17.9. politinės partijos;

17.10. tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos;

17.11. religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigti juridiniai asmenys (toliau – religinė bendruomenė ar bendrija);

17.12. profesinės sąjungos ir jų susivienijimai;

17.13. nuolatinės arbitražo institucijos;

17.14. Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės;

17.15. šeimynos;

17.16. centrinis bankas;

17.17. prekybos, pramonės ir amatų rūmai;

17.18. Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija;

17.19. bendras valdymo ir pranešimų centras.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI REGISTRO DUOMENYS, INFORMACIJA IR DOKUMENTAI

 

18. Registre registruojami ir tvarkomi šie bendrieji duomenys apie juridinius asmenis, išskyrus tradicines religines bendruomenes ar bendrijas, profesines sąjungas ir jų susivienijimus:

18.1. juridinio asmens kodas ir iki Registro veiklos pradžios suteiktas juridinio asmens kodas;

18.2. juridinio asmens pavadinimas;

18.3. juridinio asmens teisinė forma, nurodyta Nuostatų 16 ar 17 punkte;

18.4. juridinio asmens buveinė (adresas), nekilnojamojo daikto, kuriame registruota buveinė, unikalus numeris Nekilnojamojo turto registre;

18.5. juridinio asmens, duomenų ir Nuostatų 30 punkte nurodytų dokumentų, jų pakeitimų kiekvieno įregistravimo Registre ir išregistravimo datos;

18.6. juridinio asmens organai: pavadinimai, šių organų, išskyrus dalyvių susirinkimą, narių skaičius;

18.7. duomenys apie juridinio asmens valdymo organų narius ar administravimo organo narius, jeigu Europos bendrovėje ar Europos kooperatinėje bendrovėje sudaromas administravimo organas, jų paskyrimo (išrinkimo) ir įgaliojimų pabaigos datos; jeigu sudaromas kolegialus valdymo organas, nurodomas ir kolegialaus valdymo organo pirmininkas;

18.8. duomenys apie asmenis, turinčius teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorius:

18.8.1. juridinio asmens valdymo organų nariai ir juridinio asmens dalyviai, jų teisių ribos, terminas, kuriam nustatytos teisių ribos;

18.8.2. jeigu registruojama prokūra, – prokūros pavadinimas, sudarymo data, duomenys apie prokuristą; jeigu išduota bendroji prokūra, Registre turi būti nurodyta, kurie prokuristai veikia pagal bendrąją prokūrą;

18.8.3. bankrutuojančio ar bankrutavusio juridinio asmens administratoriaus (likvidacinės komisijos pirmininko) paskyrimo ir atstatydinimo datos, duomenys apie jį;

18.8.4. juridinio asmens likvidatoriaus (likvidacinės komisijos) paskyrimo ir atleidimo datos, duomenys apie likvidatorių ar likvidacinės komisijos narius, likvidacinės komisijos pirmininką, likvidatoriaus ir likvidacinės komisijos pirmininko teisių ribos, jeigu jos skiriasi nuo nustatytų įstatymuose ar juridinio asmens steigimo dokumentuose;

18.8.5. juridinio asmens administratoriaus paskyrimo ir atleidimo datos, duomenys apie jį, teisių ribos;

18.9. taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu;

18.10. restruktūrizuojamo juridinio asmens administratoriaus paskyrimo ir atstatydinimo datos, duomenys apie jį;

18.11. juridinio asmens veiklos apribojimai: apribota juridinio asmens veikla, duomenys apie instituciją, priėmusią sprendimą dėl juridinio asmens veiklos apribojimo ar apribojimo panaikinimo, ir sprendimo priėmimo (įsiteisėjimo) data;

18.12.  licencijuojama veikla, licencijos (leidimo) išdavimo data, numeris, duomenys apie instituciją, išdavusią licenciją (leidimą), licencijos (leidimo) galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo, galiojimo panaikinimo panaikinimo ir licencijos (leidimo) tikslinimo datos;

18.13. juridinio asmens finansinių metų pradžios ir pabaigos datos;

18.14. juridinio asmens veiklos laikotarpis, jeigu jis ribotas;

18.15. franšizės ar subfranšizės sutarties sudarymo, pakeitimo ir pabaigos faktai:

18.15.1. sutarties sudarymo, pakeitimo ir pabaigos datos;

18.15.2. duomenys apie sutarties šalis;

18.15.3. sutarties dalykas;

18.16.  duomenys apie įmonės pirkimo–pardavimo, dovanojimo ar nuomos sutarties šalis, įmonės pirkimo–pardavimo, dovanojimo ar nuomos sutarties sudarymo data, įmonės pirkimo–pardavimo, dovanojimo ar nuomos sutarties įregistravimo ir išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro datos;

18.17.  juridinis faktas, kad juridinio asmens turtas įkeistas pagal įmonės hipotekos taisykles, įmonės įkeitimo ir įmonės įkeitimo panaikinimo datos;

18.18.  juridinis faktas, kad juridinio asmens įmonė areštuota, įmonės arešto ir įmonės arešto panaikinimo datos;

18.19. juridinio asmens teisinis statusas:

18.19.1. reorganizuojamas;

18.19.2. dalyvaujantis reorganizavime;

18.19.3. pertvarkomas;

18.19.4. restruktūrizuojamas;

18.19.5. bankrutuojantis;

18.19.6. bankrutavęs;

18.19.7. likviduojamas;

18.19.8. inicijuojamas likvidavimas;

18.19.9. inicijuojantis Europos bendrovės steigimą jungimo būdu;

18.19.10.  inicijuojantis Europos bendrovės steigimą valdymo (holdingo) būdu;

18.19.11. dalyvaujantis atskyrime;

18.19.12.  inicijuojantis Europos kooperatinės bendrovės steigimą jungimo būdu;

18.19.13.  jungiamas peržengiant vienos valstybės ribas juridinis asmuo;

18.19.14. dalyvaujantis vienos valstybės ribas peržengiančiame jungimesi juridinis asmuo;

18.19.15. perkeliantis buveinę;

18.20. teisinio statuso įgijimo ir netekimo datos, juridinio asmens organo pavadinimas ar duomenys apie instituciją, priėmusią sprendimą dėl teisinio statuso, juridinio asmens organo ar institucijos sprendimo priėmimo data, teismo sprendimo įsiteisėjimo data;

18.21. duomenys apie kiekvieną vienos valstybės ribas peržengiančiame jungimesi dalyvaujantį ar jungiamą juridinį asmenį;

18.22.  juridinio asmens dalyvis, jeigu steigimo dokumentuose nustatyta juridinio asmens dalyvio atsakomybė pagal juridinio asmens prievoles;

18.23.  steigimo dokumento ar pakeisto steigimo dokumento pavadinimas, sudarymo data;

18.24.  socialinės įmonės statusas, socialinės įmonės statuso suteikimo ir panaikinimo data.

19. Registre įrašomi ir tvarkomi Nuostatų 18.1–18.4, 18.12 papunkčiuose nurodyti bendrieji duomenys apie tradicines religines bendruomenes ar bendrijas.

20. Registre įrašomi ir tvarkomi Nuostatų 18 punkte nurodyti bendrieji duomenys, išskyrus Nuostatų 18.8.2, 18.8.3, 18.10, 18.13, 18.15, 18.16–18.18, 18.19.4–18.19.6, 18.19.9–18.19.12, 18.24 papunkčiuose nurodytus duomenis, apie profesines sąjungas ir jų susivienijimus.

21. Registre registruojami ar įrašomi ir tvarkomi šie bendrieji duomenys apie filialus ar atstovybes, išskyrus tradicinių religinių bendruomenių ar bendrijų filialus ar atstovybes:

21.1. filialo ar atstovybės kodas;

21.2. filialo ar atstovybės pavadinimas;

21.3.  filialo ar atstovybės buveinė (adresas), nekilnojamojo daikto, kuriame įrašyta buveinė, unikalus numeris Nekilnojamojo turto registre;

21.4. filialo ar atstovybės įregistravimo ir išregistravimo datos, filialo ar atstovybės ir Registre kaupiamų dokumentų duomenų, jų pakeitimų įrašymo į Registrą ir išbraukimo iš jo datos;

21.5. filialo ar atstovybės veiklos laikotarpis, jeigu jis ribotas;

21.6. duomenys apie filialo ar atstovybės valdymo organų narius, jų paskyrimo, įgaliojimų pabaigos datos, teisių ribos, terminas, kuriam nustatytos teisių ribos;

21.7.  licencijuojama veikla, licencijos (leidimo) išdavimo data, numeris ir duomenys apie instituciją, išdavusią licenciją (leidimą), licencijos (leidimo) galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo, galiojimo panaikinimo panaikinimo ar licencijos (leidimo) patikslinimo data;

21.8. filialo ar atstovybės veiklos nutraukimo pagrindas, organas, priėmęs sprendimą nutraukti veiklą, ir sprendimo priėmimo data;

21.9. steigėjo pavadinimas, kodas, teisinė forma, buveinė.

22. Registre įrašomi ir tvarkomi Nuostatų 21.1–21.3, 21.7–21.9 papunkčiuose nurodyti bendrieji duomenys apie tradicinių religinių bendruomenių ar bendrijų filialus ar atstovybes.

23. Registre įrašoma ir tvarkoma ši bendroji informacija apie juridinius asmenis, išskyrus tradicines religines bendruomenes ar bendrijas, profesines sąjungas ar jų susivienijimus:

23.1. teisės akto pavadinimas, priėmimo ir įsigaliojimo datos, identifikacinis kodas Teisės aktų registre, registravimo Teisės aktų registre data, jeigu viešasis juridinis asmuo veikia pagal Civilinio kodekso 2.46 straipsnio 3 dalyje nurodytą teisės aktą;

23.2. privataus juridinio asmens veiklos tikslai; jeigu juridinis asmuo steigimo dokumente nurodo veiklos sritis ir rūšis, jos įrašomos į Registrą;

23.3. viešojo juridinio asmens veiklos tikslai (nurodomos veiklos sritys ir rūšys);

23.4. viešojo ar privataus juridinio asmens ekonominės veiklos rūšys;

23.5. laisvosios ekonominės zonos įmonės statuso įgijimo ir statuso netekimo datos;

23.6.  duomenys apie notarą, patvirtinusį Registro tvarkytojui teikiamų duomenų tikrumą ir steigimo dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams (notaro vardas, pavardė, notarų biuras, notarinio registro numeris, notarinio veiksmo atlikimo data);

23.7.  turto vertinimo ataskaitos pateikimo Registro tvarkytojui data;

23.8. metinių finansinių ataskaitų, o įstatymų nustatytais atvejais – metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų pavadinimai, jų tvirtinimo ir pateikimo Registro tvarkytojui datos;

23.9.  tarpinių finansinių ataskaitų pavadinimai, jų tvirtinimo ir pateikimo Registro tvarkytojui datos;

23.10. auditoriaus išvados dėl metinių finansinių ataskaitų (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų) ir tarpinių finansinių ataskaitų pateikimo Registro tvarkytojui data;

23.11. reorganizavimo būdas (prijungimas, sujungimas, išdalijimas, padalijimas), reorganizuojamų ir dalyvaujančių reorganizavime juridinių asmenų pavadinimai ir kodai;

23.12.  sprendimo dėl reorganizavimo, sprendimo dėl atskyrimo, sprendimo dėl vienos valstybės ribas peržengiančio jungimosi priėmimo data, organo, priėmusio sprendimą, pavadinimas;

23.13. teismo nutarties iškelti bankroto bylą ar nutarties taikyti supaprastintą bankroto procesą juridiniam asmeniui priėmimo data, duomenys apie nutartį priėmusį teismą;

23.14. duomenys apie pasibaigusio juridinio asmens teisių ir pareigų perėmėją, duomenys apie pasibaigusį juridinį asmenį, kurio teises ir pareigas perėmė naujas juridinis asmuo, ir duomenys apie juridinį asmenį, nuo kurio buvo atskirtas juridinis asmuo;

23.15.  teismo nutarties dėl juridinio asmens pabaigos įsiteisėjimo data;

23.16. teismo sprendimo (nutarties) apriboti teisę eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu priėmimo ir įsiteisėjimo datos;

23.17. pranešimo apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą išsiuntimo ar paskelbimo data;

23.18. juridinio asmens turto administravimo paskyrimo ir panaikinimo datos, duomenys apie turto administratorių;

23.19. nuoroda, kad juridinio asmens teisinė forma pakeista pagal Civilinio kodekso 2.105 straipsnio 2 dalį, data, nuo kurios laikoma, kad juridinio asmens teisinė forma pakeista pagal Civilinio kodekso 2.105 straipsnio 2 dalį (teisinė forma, įstatymo pavadinimas ir jo priėmimo data);

23.20. Registro tvarkytojo filialo, kuriame saugoma juridinio asmens dokumentų byla, pavadinimas ir kodas;

23.21. elektroninio pašto adresas korespondencijai ir kontaktinis mobiliojo telefono numeris;

23.22. informacijos ir jos keitimo įrašymo datos;

23.23. juridinio asmens įsteigimo data, jeigu ji nesutampa su juridinio asmens įregistravimo data;

23.24. Nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytų dokumentų gavimo Registre datos;

23.25. iki Registro veiklos pradžios išregistruoto juridinio asmens, filialo ar atstovybės registro tvarkytojo pavadinimas;

23.26. nuoroda į Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo 18 straipsnio 2 dalį, kad visuomeninės organizacijos nuo 2004 m. vasario 14 d. laikomos asociacijomis;

23.27. nuoroda į Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 3 straipsnio 2 dalį, kad kredito unijos, kaip juridinio asmens, teisinė forma gali būti tik kooperatinė bendrovė (kooperatyvas);

23.28.  informacija apie tai, kad teismo nuosprendžiu juridinis asmuo yra pripažintas padaręs korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas arba juridinio asmens darbuotojas ar įgaliotas atstovas yra pripažintas padaręs korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas veikdamas juridinio asmens naudai arba jo interesais, teismo nuosprendžio (nutarties) įsiteisėjimo ar panaikinimo datos ir duomenys apie nuosprendį (nutartį) priėmusį teismą;

23.29. Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės, kurioje po vienos valstybės ribas peržengiančio jungimosi (toliau – jungimasis) įsteigti ar tęsia veiklą juridiniai asmenys arba po jungimosi pasibaigė juridinis asmuo, pavadinimas, registras (registro pavadinimas, registro tvarkytojo pavadinimas ir registro tvarkytojo adresas), juridinių asmenų registravimo numeriai tuose registruose, buveinė (adresas), juridinio asmens įregistravimo (išregistravimo) data ir taikytina teisė;

23.30. Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės, kurioje po jungimosi ketinama steigti juridinius asmenis, tęsti juridinių asmenų veiklą, pavadinimas, registras (registro pavadinimas, registro tvarkytojo pavadinimas ir registro tvarkytojo adresas) ir taikytina teisė;

23.31. Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės, kurioje kaupiami besijungiančių juridinių asmenų duomenys, pavadinimas, registras (registro pavadinimas, registro tvarkytojo pavadinimas ir registro tvarkytojo adresas), juridinių asmenų registravimo numeriai tuose registruose ir taikytina teisė;

23.32. Registro tvarkytojui Valstybinės mokesčių inspekcijos ir (ar) Teisingumo ministerijos pateikta informacija dėl siūlymo inicijuoti juridinio asmens likvidavimą.

24. Registre įrašoma ir tvarkoma Nuostatų 23.14, 23.15, 23.20–23.22, 23.24, 23.25 papunkčiuose nurodyta bendroji informacija apie tradicines religines bendruomenes ar bendrijas.

25. Registre įrašoma ir tvarkoma Nuostatų 23 punkte nurodyta bendroji informacija, išskyrus Nuostatų 23.1, 23.2, 23.5–23.8, 23.13–23.17, 23.19, 23.26, 23.27 papunkčiuose nurodytą informaciją, apie profesines sąjungas ir jų susivienijimus.

26. Registre įrašoma ir tvarkoma ši bendroji informacija apie filialus ir atstovybes, išskyrus tradicinių religinių bendruomenių ar bendrijų filialus ar atstovybes:

26.1. duomenys apie notarą, patvirtinusį Registro tvarkytojui teikiamų duomenų tikrumą ir filialo ar atstovybės nuostatų atitiktį įstatymų reikalavimams (notaro vardas, pavardė, notarų biuras, notarinio registro numeris, notarinio veiksmo atlikimo data);

26.2. elektroninio pašto adresas korespondencijai ir kontaktinis mobiliojo telefono numeris;

26.3. informacijos ir jos keitimo įrašymo datos;

26.4. Nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytų dokumentų gavimo Registre datos;

26.5.  Registro tvarkytojo filialo, kuriame saugoma filialo ar atstovybės dokumentų byla, pavadinimas.

27. Registre įrašoma ir tvarkoma Nuostatų 26.2–26.5 papunkčiuose nurodyta bendroji informacija apie tradicinių religinių bendruomenių ar bendrijų filialus ar atstovybes.

28. Laikinai įrašant į Registrą juridinio asmens pavadinimą, įrašoma ir tvarkoma ši informacija:

28.1. pavadinimas;

28.2. įrašymo į Registrą ir išbraukimo iš Registro datos;

28.3. prašymo laikinai įrašyti į Registrą pateikimo Registro tvarkytojui data;

28.4. duomenys apie asmenį, pateikusį prašymą.

29. Kai Nuostatų nustatytais atvejais nurodomi duomenys apie fizinį asmenį, nurodoma vardas, pavardė, asmens kodas, mirties data; apie užsienio fizinį asmenį papildomai nurodoma gimimo data (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data) ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas; apie juridinį asmenį – pavadinimas, teisinė forma, kodas; apie užsienio juridinį asmenį papildomai nurodoma valstybės, kurioje jis registruotas, pavadinimas, įregistravimo data ir registras. Nurodant valdymo organų narių, dalyvių, atsakančių pagal juridinio asmens prievoles, ir Nuostatų 18.8.3–18.8.5, 21.6, 31.1.1, 31.1.2, 31.2, 31.5, 31.6.1, 31.6.2, 31.7.1, 31.14 papunkčiuose nurodytų asmenų duomenis, Registre taip pat nurodoma jų gyvenamoji vieta ar buveinė. Jeigu juridinio asmens dalyvis – fizinis asmuo – juridiniam asmeniui yra nurodęs adresą korespondencijai, vietoj gyvenamosios vietos Registre kaip duomuo nurodomas adresas korespondencijai. Nurodomas valstybės ar savivaldybės pavadinimas ir kodas.

30.  Registre registruojami juridinio asmens steigimo dokumentai ir prokūra Nuostatų ir Registro tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

SPECIALIEJI REGISTRO DUOMENYS IR INFORMACIJA

 

31. Be duomenų, nurodytų Nuostatų 18, 19 ir 20 punktuose, Registre registruojami ir tvarkomi šie specialieji duomenys apie atskiras juridinių asmenų teisines formas:

31.1. apie akcines bendroves ir uždarąsias akcines bendroves:

31.1.1.  duomenys apie stebėtojų tarybos narius (nurodomas ir stebėtojų tarybos pirmininkas), jų išrinkimo ir įgaliojimų pabaigos datos;

31.1.2. kai bendrovės akcininkas yra vienas asmuo: duomenys apie bendrovės akcininką, visų akcijų įgijimo data, visų ar dalies bendrovės akcijų perleidimo kitiems asmenims data;

31.1.3. duomenys apie investicinį fondą (pavadinimas, Lietuvos banko suteiktas kodas) ir jo valdymo įmonę (pavadinimas, kodas, teisinė forma, buveinė (adresas), kai visas bendrovės akcijas įsigyja vieno investicinio fondo dalyviai;

31.1.4. duomenys apie bendrovės akcininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, jeigu akcininkas yra valstybė ar savivaldybė;

31.1.5. interneto svetainės adresas, jeigu bendrovė ją turi;

31.2. apie mažąsias bendrijas – duomenys apie mažosios bendrijos atstovą, jo paskyrimo ir įgaliojimų pabaigos datos;

31.3. apie kooperatines bendroves (kooperatyvus):

31.3.1. duomenys apie stebėtojų tarybos narius, jeigu stebėtojų taryba sudaroma pagal įstatymus;

31.3.2. duomenys apie paskolų komiteto narius, jeigu komitetas sudaromas pagal įstatymus;

31.3.3. duomenys apie revizijos komisijos narius (revizorių), jeigu ši komisija sudaroma ar revizorius skiriamas pagal įstatymus;

31.4. apie tikrąsias ūkines bendrijas ir komanditines ūkines bendrijas – duomenys apie tikruosius narius ir komanditorius;

31.5. apie individualias įmones – duomenys apie savininką;

31.6. apie Europos bendroves:

31.6.1. duomenys apie priežiūros ar administravimo organo narius, jų išrinkimo ir įgaliojimų pabaigos datos, jeigu priežiūros ar administravimo organas sudaromas; visais atvejais nurodomas priežiūros ar administravimo organo pirmininkas;

31.6.2. duomenys apie bendrovės akcininką, jeigu bendrovės akcininkas yra vienas asmuo;

31.6.3.  duomenys apie investicinį fondą (pavadinimas, Lietuvos banko suteiktas kodas) ir jo valdymo įmonę (pavadinimas, kodas, teisinė forma, buveinė (adresas), kai visas bendrovės akcijas įsigyja vieno investicinio fondo dalyviai;

31.6.4. duomenys apie bendrovės akcininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, jeigu akcininkas yra valstybė ar savivaldybė;

31.6.5. Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės, iš kurios į Lietuvos Respubliką perkelta Europos bendrovės buveinė ar kurioje įregistruotos Europos bendrovę Lietuvos Respublikoje steigiančios bendrovės, pavadinimas ir registras (registro pavadinimas, registro tvarkytojo pavadinimas ir registro tvarkytojo adresas);

31.6.6. Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės, į kurią ketinama perkelti buveinę ar kurioje ketinama steigti Europos bendrovę jungimo ar valdymo (holdingo) būdu, pavadinimas, registras (registro pavadinimas, registro tvarkytojo pavadinimas ir registro tvarkytojo adresas) ir taikytina teisė;

31.7. apie Europos kooperatines bendroves:

31.7.1. duomenys apie priežiūros ar administravimo organo narius, jų išrinkimo ir įgaliojimų pabaigos datos, jeigu priežiūros ar administravimo organas sudaromas; visais atvejais nurodomas priežiūros ar administravimo organo pirmininkas;

31.7.2. Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės, iš kurios į Lietuvos Respubliką perkelta Europos kooperatinės bendrovės buveinė ar kurioje įregistruoti Europos kooperatinę bendrovę Lietuvos Respublikoje steigiantys juridiniai asmenys, pavadinimas ir registras (registro pavadinimas, registro tvarkytojo pavadinimas ir adresas);

31.7.3. Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės, į kurią ketinama perkelti buveinę ar kurioje ketinama steigti Europos kooperatinę bendrovę jungimo būdu, pavadinimas, registras (registro pavadinimas, registro tvarkytojo pavadinimas ir adresas) ir taikytina teisė;

31.8. apie Europos ekonominių interesų grupes:

31.8.1. grupės nariai, tapimo grupės nariu data;

31.8.2. grupės nario atleidimo nuo atsakomybės už grupės skolas ir kitus įsipareigojimus, atsiradusius prieš priimant tą narį į grupę, faktas, jeigu tai nustatyta grupės steigimo sutartyje arba naujo nario priėmimo dokumente;

31.8.3. Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės, iš kurios į Lietuvos Respubliką perkelta buveinė, pavadinimas ir registras (registro pavadinimas, registro tvarkytojo pavadinimas ir registro tvarkytojo adresas);

31.8.4.  Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės, į kurią ketinama perkelti buveinę, pavadinimas, registras (registro pavadinimas, registro tvarkytojo pavadinimas ir registro tvarkytojo adresas) ir taikytina teisė;

31.9.  apie advokatų profesines bendrijas ir privačių detektyvų bendrijas – bendrijos dalyviai;

31.10. apie valstybės įmones ir savivaldybės įmones – duomenys apie savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją ir duomenys apie savininką;

31.11. apie biudžetines įstaigas:

31.11.1. duomenys apie savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją;

31.11.2. paramos gavėjo statuso suteikimo ir panaikinimo datos, jeigu toks statusas suteiktas;

31.11.3. duomenys apie savininką;

31.12. apie labdaros ir paramos fondus:

31.12.1. paramos gavėjo statuso suteikimo ir panaikinimo datos, jeigu toks statusas suteiktas;

31.12.2. neliečiamojo kapitalo dydis, jeigu labdaros ir paramos fondas valdo neliečiamąjį kapitalą;

31.13.  apie Europos teritorinio bendradarbiavimo grupes – grupės nariai, tapimo grupės nariu data, narystės pabaigos data;

31.14. apie šeimynas – duomenys apie šeimynos dalyvius;

31.15.  apie viešąsias įstaigas, asociacijas, religines bendruomenes ar bendrijas, bendrijas ir sodininkų bendrijas – paramos gavėjo statuso suteikimo ir panaikinimo datos, jeigu toks statusas suteiktas;

31.16. apie tradicines religines bendruomenes ar bendrijas:

31.16.1.  juridinio asmens įtraukimo į Registrą ir išbraukimo iš Registro datos, juridinio asmens duomenų, jų pakeitimų įrašymo į Registrą ir išbraukimo iš Registro datos;

31.16.2. duomenys apie asmenis, turinčius teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorius, jų teisių ribos, terminas, kuriam nustatytos teisių ribos; tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos pageidavimu vietoj duomenų apie asmenis, turinčius teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorius, Registre gali būti įrašoma, kad šis juridinis asmuo veikia pagal konkrečios tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos kanonus, statutus ar kitas normas;

31.16.3.  duomuo, kad juridinis asmuo turi paramos gavėjo statusą pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą;

31.17. apie profesines sąjungas ir jų susivienijimus:

31.17.1. įsteigimo data;

31.17.2. įstatų (statuto) pavadinimas, patvirtinimo ir pakeitimo datos;

31.17.3.  paramos gavėjo statuso suteikimo ir panaikinimo datos, jeigu toks statusas buvo suteiktas;

31.17.4. duomenys apie įmonę, įstaigą, organizaciją, jeigu profesinė sąjunga įsteigta įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje.

32. Be duomenų, nurodytų Nuostatų 21 punkte, Registre įrašomi ir tvarkomi šie specialieji duomenys apie užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialus ar atstovybes:

32.1. filialo ar atstovybės veikla;

32.2. filialo ar atstovybės veiklos apribojimai: apribota filialo ar atstovybės veikla, duomenys apie instituciją, priėmusią sprendimą dėl filialo ar atstovybės veiklos apribojimo ar apribojimo panaikinimo, ir sprendimo priėmimo (įsiteisėjimo) data;

32.3. duomenys apie steigėjo valdymo organų narius, jų paskyrimo (išrinkimo), įgaliojimų pabaigos datos ir duomenys apie asmenis, turinčius teisę steigėjo vardu sudaryti sandorius, jų paskyrimo, įgaliojimų pabaigos datos;

32.4. taisyklė, pagal kurią asmenys veikia steigėjo vardu;

32.5. steigėjo veiklą reguliuojančios užsienio valstybės, išskyrus Europos Sąjungos valstybes nares ir kitas Europos ekonominės erdvės valstybes, teisė;

32.6. steigėjo teisinis statusas, jo įgijimo data;

32.7. steigėjo įstatinis (pasirašytas) kapitalas;

32.8. steigėjo likvidatoriaus ar likvidacinės komisijos paskyrimo data, duomenys apie likvidatorių ar likvidacinės komisijos narius (nurodomas ir likvidacinės komisijos pirmininkas), jų teisių ribos;

32.9. steigėjo pasibaigimo data.

33. Be duomenų, nurodytų Nuostatų 22 punkte, Registre įrašomi ir tvarkomi šie specialieji duomenys apie tradicinių religinių bendruomenių ar bendrijų filialus ar atstovybes – filialo ir atstovybės įtraukimo į Registrą ir išbraukimo iš Registro datos, filialo ir atstovybės duomenų, jų pakeitimų įrašymo į Registrą ir išbraukimo iš Registro datos.

34. Be informacijos, nurodytos Nuostatų 23 punkte, Registre įrašoma ir tvarkoma ši specialioji informacija apie atskiras juridinių asmenų teisines formas:

34.1. apie akcines bendroves, Europos bendroves ir uždarąsias akcines bendroves, jeigu pagal įstatymus ji turi būti nurodoma Registrui teikiamuose dokumentuose:

34.1.1.  įstatinio kapitalo dydis, išskyrus investicines kintamojo kapitalo bendroves ir uždarojo tipo investicines bendroves;

34.1.2. akcijų skaičius, akcijos nominali vertė, akcijų skaičius pagal klases;

34.1.3. sprendimo dėl įstatinio kapitalo padidinimo ar sumažinimo priėmimo data;

34.1.4. sprendimo dėl konvertuojamųjų obligacijų išleidimo priėmimo data;

34.1.5.  metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo) ir tarpinio pranešimo pateikimo Registro tvarkytojui data;

34.1.6.  didelės ir viešojo intereso įmonės, kuri yra gavybos pramonės arba pirmykščių miškų medienos ruošos įmonė, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) pateikimo Registro tvarkytojui data;

34.1.7. sprendimo dėl Europos bendrovės steigimo sąlygų projekto patvirtinimo, sprendimo dėl Europos bendrovės jungimo sąlygų projekto patvirtinimo, sprendimo dėl Europos bendrovės buveinės perkėlimo priėmimo datos, organo, priėmusio sprendimą, pavadinimas;

34.1.8. valstybės, kurioje įrašyta Europos bendrovės perkelta buveinė arba jungimo ar valdymo (holdingo) būdu įsteigta bendrovė, pavadinimas, registras (registro pavadinimas, registro tvarkytojo pavadinimas ir registro tvarkytojo adresas), nauja buveinė (adresas) ir juridinio asmens įregistravimo data;

34.2. apie Europos kooperatines bendroves, jeigu pagal įstatymus ji turi būti nurodoma Registrui teikiamuose dokumentuose:

34.2.1. sprendimo dėl jungimo sąlygų projekto patvirtinimo, kai Europos kooperatinė bendrovė steigiama jungimo būdu, sprendimo dėl Europos kooperatinės bendrovės buveinės perkėlimo priėmimo datos, organo, priėmusio sprendimą, pavadinimas;

34.2.2.  valstybės, kurioje įrašyta Europos kooperatinės bendrovės perkelta buveinė arba jungimo būdu įsteigta Europos kooperatinė bendrovė, pavadinimas, registras (registro pavadinimas, registro tvarkytojo pavadinimas ir adresas), nauja buveinė (adresas) ir juridinio asmens įregistravimo data;

34.3. apie tikrąsias ūkines bendrijas ir komanditines ūkines bendrijas, kurios visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, – metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo) ir tarpinio pranešimo pateikimo Registro tvarkytojui data;

34.4.  apie Europos ekonominių interesų grupę – valstybės, kurioje įrašyta Europos ekonominių interesų grupės perkelta buveinė, pavadinimas, registras (registro pavadinimas, registro tvarkytojo pavadinimas ir registro tvarkytojo adresas), nauja buveinė (adresas) ir grupės įregistravimo data;

34.5. apie valstybės įmones ir savivaldybės įmones:

34.5.1. audito ataskaitos dėl metinių finansinių ataskaitų pateikimo Registro tvarkytojui data;

34.5.2. veiklos ataskaitos pateikimo Registro tvarkytojui data;

34.6. apie viešąsias įstaigas ir asociacijas – veiklos ataskaitos pateikimo Registro tvarkytojui data;

34.7. apie labdaros ir paramos fondus – pranešimo, kad yra atsiradusios įstatyme nurodytos aplinkybės kreiptis į teismą dėl labdaros ir paramos fondo veiklos tyrimo, pateikimo prokurorui data;

34.8. apie labdaros ir paramos fondus, valdančius neliečiamąjį kapitalą:

34.8.1. veiklos rūšis – neliečiamojo kapitalo valdymas;

34.8.2. sprendimo pradėti neliečiamojo kapitalo valdymą priėmimo data;

34.8.3.  sprendimo nutraukti neliečiamojo kapitalo valdymą priėmimo data, organo pavadinimas ar duomenys apie teismą, priėmusį sprendimą nutraukti neliečiamojo kapitalo valdymą, teismo sprendimo įsigaliojimo (įsiteisėjimo) data;

34.8.4.  sprendimo formuoti neliečiamąjį kapitalą iš lėšų priėmimo data, organo, priėmusio sprendimą, pavadinimas;

34.8.5.  informacija, kad per įstatymo nustatytą terminą neliečiamasis kapitalas nebuvo suformuotas, informacijos pateikimo data arba informacijos įrašymo Registro tvarkytojo iniciatyva data;

34.8.6.  informacijos, kad neliečiamasis kapitalas buvo suformuotas, bet per įstatymo nustatytą terminą nepradėtas valdyti, pateikimo data;

34.8.7. metinio pranešimo pateikimo Registro tvarkytojui data;

34.9. apie bendrijas – bendrijai priklausančio pastato unikalus numeris (priklausančių pastatų unikalūs numeriai), nurodytas (nurodyti) Nekilnojamojo turto registre.

35. Be informacijos, nurodytos Nuostatų 26 punkte, Registre įrašoma ir tvarkoma ši specialioji informacija apie filialus ar atstovybes, išskyrus tradicinių religinių bendruomenių ar bendrijų filialus ar atstovybes:

35.1. apie juridinių asmenų filialus ar atstovybes:

35.1.1.  privataus juridinio asmens filialo ar atstovybės veiklos tikslai; jeigu juridinio asmens filialas ar atstovybė nuostatuose nurodo veiklos sritis ir rūšis, jos įrašomos į Registrą;

35.1.2.  viešojo juridinio asmens filialo ar atstovybės veiklos sritys ir rūšys;

35.1.3. filialai ir atstovybės, įsteigti užsienio valstybėje (pavadinimas, kodas, buveinė, registras, kuriame įregistruotas filialas ar atstovybė);

35.2. apie užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialus ar atstovybes:

35.2.1. užsienio valstybės registras, kuriame saugoma steigėjo byla;

35.2.2. steigėjo įregistravimo numeris (kodas) užsienio valstybės registre, įregistravimo data;

35.2.3. steigėjo finansiniai metai, išskyrus tuos atvejus, kai steigėjas įregistruotas Europos Sąjungos valstybėje narėje ar kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse;

35.2.4. steigėjo veikla;

35.2.5. steigėjo metinių finansinių ataskaitų, o įstatymų nustatytais atvejais – metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų pavadinimai, jų tvirtinimo ir pateikimo Registrui datos, jeigu tokia atskaitomybė būtina pagal įstatymus, taikomus užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai;

35.2.6. steigėjo metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo) pateikimo Registro tvarkytojui data;

35.2.7. steigėjo auditoriaus išvados dėl metinių finansinių ataskaitų (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų) pateikimo Registro tvarkytojui data;

35.2.8. filialo ar atstovybės, kurioje saugomi steigėjo steigimo dokumentai, pavadinimas ir kodas, jeigu vienas steigėjas įsteigęs daugiau nei vieną filialą ar atstovybę.

36. Be informacijos, nurodytos Nuostatų 27 punkte, Registre įrašoma ir tvarkoma Nuostatų 35.1.3 papunktyje nurodyta specialioji informacija apie tradicinių religinių bendruomenių ar bendrijų filialus ar atstovybes.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

REGISTRO KLASIFIKATORIAI

 

37. Registro duomenims, informacijai ir dokumentams klasifikuoti naudojami šie specialūs Registro klasifikatoriai:

37.1. atributų klasifikatorius;

37.2. dokumentų klasifikatorius;

37.3. faktų klasifikatorius;

37.4. formų klasifikatorius;

37.5. išrašų tipų klasifikatorius;

37.6. išregistravimo priežasčių klasifikatorius;

37.7. laikinų pavadinimų klasifikatorius;

37.8. matavimo vienetų klasifikatorius;

37.9. ne juridinių asmenų klasifikatorius;

37.10. objektų tipų klasifikatorius;

37.11. operacijų tipų klasifikatorius;

37.12. pavadinimų tipų klasifikatorius;

37.13. statusų klasifikatorius;

37.14. šalių klasifikatorius;

37.15. valiutų klasifikatorius;

37.16. veiklų klasifikatorius;

37.17. viešųjų juridinių asmenų veiklos tikslų ir veiklos sričių klasifikatorius;

37.18. užsienio kalbų rašmenų transliteravimo į lotynų kalbos rašmenis klasifikatorius.

 

IV SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

REGISTRO DUOMENŲ, INFORMACIJOS IR DOKUMENTŲ TEIKĖJAI

 

38. Duomenis, informaciją ir dokumentus apie Registro objektus Registro tvarkytojui teikia:

38.1. steigiamo juridinio asmens steigėjai;

38.2. juridinio asmens valdymo organas arba kitas asmuo, kai taip nustatyta įstatymuose ar juridinio asmens steigimo dokumentuose;

38.3. užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų ir atstovybių – valdymo organas, jeigu įstatymuose ar steigimo dokumentuose nenurodyta kitaip;

38.4. tradicinių religinių bendruomenių ar bendrijų, į Registrą įtraukiant tradicines religines bendruomenes ar bendrijas, jų filialus ar atstovybes, keičiant jų duomenis, išbraukiant juos iš Registro, – Teisingumo ministerija, kuriai Nuostatuose nurodytus duomenis ir dokumentus arba jų pakeitimus pateikia pagal konkrečios tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos kanonus, statutus ar kitas normas kompetentinga vadovybė; prašymus pakeisti Registro informaciją tiesiogiai Registro tvarkytojui gali teikti asmenys, turintys teisę tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos vardu sudaryti sandorius;

38.5. bankrutuojančių ir bankrutavusių juridinių asmenų – administratorius (likvidacinės komisijos pirmininkas);

38.6.  juridinio asmens likvidatorius (likvidacinės komisijos pirmininkas), jeigu įstatymuose ar steigimo dokumentuose nenurodyta kitaip (toliau Nuostatų 38.1–38.6 papunkčiuose nurodyti asmenys – dokumentų ir duomenų teikėjai);

38.7. kiti duomenų ir informacijos teikėjai, kurie duomenis ir informaciją Registro tvarkytojui teikia pranešimų, kurie gali būti teikiami ir elektroniniu būdu, pagrindu:

38.7.1. institucijos:

38.7.1.1.  ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo sprendimo išduoti juridiniams asmenims, filialams ar atstovybėms licencijas (leidimus), sustabdyti licencijos (leidimo) galiojimą, panaikinti licencijos (leidimo) galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos (leidimo) galiojimą, panaikinti licencijos (leidimo) galiojimo panaikinimo panaikinimą ar patikslinti licenciją (leidimą);

38.7.1.2. ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo sprendimo apriboti juridinio asmens, filialo ar atstovybės veiklą ar panaikinti juridinio asmens veiklos apribojimą įsigaliojimo (įsiteisėjimo);

38.7.2. dokumentų ir duomenų teikėjai:

38.7.2.1. ne vėliau kaip per 30 dienų nuo filialo ar atstovybės įregistravimo ar išregistravimo užsienio valstybėje;

38.7.2.2. ne vėliau kaip per 30 dienų nuo juridinio asmens dalyvių skaičiaus sumažėjimo daugiau nei įstatymų leidžiamas minimumas;

38.7.2.3.  dėl uždarosios akcinės bendrovės akcininko, kai jis yra vienas asmuo, duomenų išregistravimo;

38.7.2.4. Nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytais atvejais ir terminais;

38.7.3. Turto arešto aktų registro tvarkytojas:

38.7.3.1. per aštuonias darbo valandas nuo turto administravimo įsteigimo ar administravimo panaikinimo;

38.7.3.2. nedelsdamas po to, kai Turto arešto aktų registre įregistruojamas ar išregistruojamas juridinis faktas, kad juridinio asmens įmonė areštuota, bet ne vėliau kaip per aštuonias darbo valandas po to, kai įmonės areštas įregistruojamas ar išregistruojamas Turto arešto aktų registre;

38.7.4. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas:

38.7.4.1. nedelsdamas po to, kai įregistruojama ar išregistruojama įmonės nuomos, dovanojimo ar pirkimo–pardavimo sutartis, bet ne vėliau kaip per aštuonias darbo valandas;

38.7.4.2. nedelsdamas po to, kai Nekilnojamojo turto registre įregistruojamas ar išregistruojamas juridinis faktas, kad juridinio asmens turtas įkeistas pagal įmonės hipotekos taisykles, bet ne vėliau kaip per aštuonias darbo valandas po to, kai įmonės hipoteka registruojama ar išregistruojama Hipotekos registre;

38.7.5.  teismas, likvidacinės komisijos pirmininkas ar administratorius – bankroto procesą reglamentuojančių įstatymų nustatytais atvejais;

38.7.6. teismas:

38.7.6.1. ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo teismo sprendimo nutraukti labdaros ir paramos fondo neliečiamojo kapitalo valdymą įsigaliojimo (įsiteisėjimo);

38.7.6.2. ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo (nutarties) apriboti asmens teisę eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu įsiteisėjimo;

38.7.6.3. Civilinio kodekso 2.70 straipsnio nustatyta tvarka ir terminais;

38.7.6.4. ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nutarties dėl pareiškimo iškelti juridinio asmens restruktūrizavimo bylą priėmimo;

38.7.6.5. ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo teismo nutarties iškelti juridinio asmens restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo;

38.7.7. Valstybinė mokesčių inspekcija:

38.7.7.1. apie tai, kad juridinis asmuo, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas ar atstovybė atsiskaitę su biudžetais ir fondais arba kad Valstybinė mokesčių inspekcija neturi duomenų apie tai, ar juridinis asmuo, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas ar atstovybė atsiskaitę su biudžetais ir fondais;

38.7.7.2. apie siūlymą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą;

38.7.8.  Teisingumo ministerija – ne vėliau kaip kitą darbo dieną po to, kai politinės partijos narių sąrašas laikantis Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo nustatytos tvarkos ir terminų pateikiamas ar nepateikiamas Teisingumo ministerijai;

38.7.9.  Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyti subjektai, įgalioti priimti likviduojamų juridinių asmenų dokumentus saugoti, – apie dokumentų perdavimą toliau saugoti arba pranešimą, kad perduotinų toliau saugoti dokumentų nėra;

38.7.10. savivaldybių administracijos, administruojančios valstybinės žemės nuomos mokestį, – apie juridinio asmens atsiskaitymą su savivaldybių, kurių teritorijoje buvo nuomojama valstybinė žemė, biudžetais – dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio;

38.7.11. kiti teisės aktuose nurodyti asmenys.

39. Jeigu dokumentų ir duomenų teikėjai veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

40. Jeigu duomenys Registro tvarkytojui teikiami elektroniniu būdu, dokumentų ir duomenų teikėjai gali pateikti Registro tvarkytojui šiuos dokumentus ir informaciją apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens arba kitos organizacijos filialo ar atstovybės atstovą (fizinį asmenį), kuris turės galimybę elektroniniu būdu Registro tvarkytojui pateikti pasikeitusius dokumentų ir duomenų teikėjo duomenis:

40.1. atstovo įgaliojimą patvirtinančius dokumentus;

40.2. vardą, pavardę;

40.3. asmens kodą;

40.4. kontaktinį adresą ir telefono numerį;

40.5. elektroninio pašto adresą.

41. Dokumentų ir duomenų teikėjai:

41.1. teisės aktų ir Nuostatų nustatyta tvarka pateikia dokumentus ir duomenis Registro tvarkytojui;

41.2. atsako už teikiamų dokumentų ir duomenų teisingumą ir jų pateikimą Registro tvarkytojui laiku.

42. Registro tvarkytojas, gavęs Nuostatų 38.7 papunktyje nurodytus pranešimus, išskyrus Nuostatų 38.7.4 papunktyje nurodytus pranešimus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šių pranešimų gavimo duomenis ar informaciją įregistruoja ar įrašo į Registrą.

43.  Registro tvarkytojas, gavęs Nuostatų 38.7.4 papunktyje nurodytus pranešimus, nedelsdamas įregistruoja Nuostatų 18.16 papunktyje nurodytus duomenis.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

DOKUMENTŲ REIKALAVIMAI IR JŲ PATEIKIMAS

 

44. Registro tvarkytojui teikiamų duomenų tikrumą, steigimo dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams ir faktą, kad juridinį asmenį, filialą ar atstovybę, pakeistus duomenis ir steigimo dokumentus, filialo ar atstovybės nuostatus registruoti ar įrašyti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose nurodytos aplinkybės, Nuostatų nustatytais atvejais tikrina notaras, Teisingumo ministerija ar Registro tvarkytojas.

45. Notarui pateikiami dokumentai, kai steigiami:

45.1. juridiniai asmenys, išskyrus politines partijas, tradicines religines bendruomenes ar bendrijas, religines bendruomenes ar bendrijas, profesines sąjungas ir jų susivienijimus, biudžetines įstaigas, valstybės įmones, tikrąsias ūkines bendrijas ir komanditines ūkines bendrijas, Europos teritorinio bendradarbiavimo grupes ir viešuosius juridinius asmenis, veikiančius pagal Civilinio kodekso 2.46 straipsnio 3 dalyje nurodytą teisės aktą arba Lietuvos Respublikos Seimo priimtu teisės aktu patvirtintus įstatus;

45.2.  juridinių asmenų, išskyrus politines partijas, tradicines religines bendruomenes ar bendrijas, religines bendruomenes ar bendrijas, profesines sąjungas ir jų susivienijimus, biudžetines įstaigas, valstybės įmones, tikrąsias ūkines bendrijas ir komanditines ūkines bendrijas, Europos teritorinio bendradarbiavimo grupes ir viešuosius juridinius asmenis, veikiančius pagal Civilinio kodekso 2.46 straipsnio 3 dalyje nurodytą teisės aktą arba Lietuvos Respublikos Seimo priimtu teisės aktu patvirtintus įstatus, filialai ir atstovybės;

45.3. užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialai ir atstovybės.

46.  Steigiant individualią įmonę, uždarąją akcinę bendrovę ar mažąją bendriją, keičiant individualios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės ar mažosios bendrijos steigimo dokumentus, Nuostatuose nurodyti dokumentai gali būti elektroniniu būdu pateikiami tiesiogiai Registro tvarkytojui, jeigu įstatymuose nurodyti steigimo dokumentai rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintais uždarosios akcinės bendrovės pavyzdiniais įstatais, uždarosios akcinės bendrovės pavyzdine steigimo akto ar steigimo sutarties forma, mažosios bendrijos pavyzdiniais nuostatais, mažosios bendrijos pavyzdine steigimo akto ar steigimo sutarties forma arba individualios įmonės pavyzdiniais nuostatais ir individualios įmonės, mažosios bendrijos ar uždarosios akcinės bendrovės pavadinime neketinama vartoti trumpojo valstybės pavadinimo „Lietuva“, uždarosios akcinės bendrovės akcijos apmokamos piniginiu įnašu.

Registro tvarkytojui turi būti pateikiami kiti dokumentai, patvirtinantys, kad atliktos visos įstatymuose nustatytos procedūros.

47. Steigiant asociaciją, viešąją įstaigą ar labdaros ir paramos fondą, keičiant asociacijos, viešosios įstaigos ar labdaros ir paramos fondo steigimo dokumentus, Nuostatuose nustatyti dokumentai gali būti elektroniniu būdu pateikiami tiesiogiai Registro tvarkytojui, jeigu įstatymuose nurodyti steigimo dokumentai ir steigimo sandoris rengiami vadovaujantis pavyzdinėmis formomis, asociacijos, viešosios įstaigos ar labdaros ir paramos fondo pavadinime neketinama vartoti trumpojo valstybės pavadinimo „Lietuva“, asociacijos, viešosios įstaigos ar labdaros ir paramos fondo veiklos tikslai ir veiklos sritys atitinka viešųjų juridinių asmenų veiklos tikslų ir veiklos sričių klasifikatorių ir labdaros ir paramos fondas nevaldo neliečiamojo kapitalo.

Registro tvarkytojui turi būti pateikiami kiti dokumentai, patvirtinantys, kad atliktos visos įstatymuose nustatytos procedūros.

48. Notarui pateikiami dokumentai po reorganizavimo registruojant naujus juridinius asmenis, išskyrus politines partijas, tradicines religines bendruomenes ar bendrijas, religines bendruomenes ar bendrijas, profesines sąjungas ir jų susivienijimus, biudžetines įstaigas, valstybės įmones, Europos teritorinio bendradarbiavimo grupes ir viešuosius juridinius asmenis, veikiančius pagal Civilinio kodekso 2.46 straipsnio 3 dalyje nurodytą teisės aktą arba Lietuvos Respublikos Seimo priimtu teisės aktu patvirtintus įstatus.

49. Notarui pateikiami besijungiančių Nuostatų 48 punkte nurodytų juridinių asmenų dokumentai, kai po jungimosi veiksiančiam juridiniam asmeniui bus taikoma Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės teisė, taip pat kai po jungimosi veiksiančiam juridiniam asmeniui bus taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

50. Notarui pateikiami Nuostatų 45.1 papunktyje ir 48 punkte nurodytų juridinių asmenų steigimo dokumentai, 45.2 ir 45.3 papunkčiuose nurodytų filialų ir atstovybių nuostatai, kai jie keičiami, išskyrus tuos atvejus, kai keičiama tik atstovybės nuostatuose nurodyta buveinė. Notarui turi būti pateikti steigimo dokumento pakeitimai ir visas pakeistas steigimo dokumento tekstas, taip pat pakeitimus patvirtinantys dokumentai.

51.  Notarui pateikiami dokumentai jungimo ar valdymo (holdingo) būdu steigiant Europos bendrovę, kurios buveinė bus kitoje valstybėje, taip pat teisės aktų, reglamentuojančių Europos bendrovių veiklą, nustatyta tvarka steigiant Europos bendrovę, kurios buveinė bus Lietuvos Respublikoje.

52. Notarui pateikiami dokumentai teisės aktų nustatyta tvarka perkeliant į kitą valstybę Europos bendrovės buveinę ar Europos kooperatinės bendrovės buveinę, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka perkeliant į Lietuvos Respubliką Europos ekonominių interesų grupės, Europos bendrovės ar Europos kooperatinės bendrovės buveinę.

53. Notarui pateikiami dokumentai jungimo būdu steigiant Europos kooperatinę bendrovę, kurios buveinė bus kitoje valstybėje, taip pat teisės aktų, reglamentuojančių Europos kooperatinių bendrovių veiklą, nustatyta tvarka steigiant Europos kooperatinę bendrovę, kurios buveinė bus Lietuvos Respublikoje.

54. Notaras, gavęs juridinio asmens, filialo ar atstovybės dokumentus, įrašydamas prašyme, kuris pateikiamas Registro tvarkytojui, tvirtinamąjį įrašą, patvirtina surašytų duomenų tikrumą, juridinio asmens steigimo dokumentų, filialo ar atstovybės nuostatų atitiktį įstatymų reikalavimams ir nurodo, kad juridinį asmenį, filialą ar atstovybę, pakeistus duomenis ir steigimo dokumentus, filialo ar atstovybės nuostatus įregistruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose nurodytos aplinkybės. Notaras netikrina juridinio asmens, filialo ar atstovybės pavadinimo atitikties teisės aktų reikalavimams, išskyrus Nuostatų 103, 104 ir 105 punktuose nurodytus pavadinimo reikalavimus. Pakeistų juridinio asmens steigimo dokumentų, filialo ar atstovybės nuostatų atitiktį įstatymų reikalavimams notaras tvirtina įrašydamas prašyme tvirtinamąjį įrašą.

55. Teisingumo ministerijai pateikiami politinės partijos, jos filialo ar atstovybės, tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos, jos filialo ar atstovybės, religinės bendruomenės ar bendrijos, jos filialo ar atstovybės dokumentai ir duomenys ir jų pakeitimai, įskaitant pateikiamus kartu su prašymu išregistruoti juridinį asmenį, filialą ar atstovybę. Teisingumo ministerija netikrina juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės pavadinimo atitikties teisės aktų reikalavimams, išskyrus Nuostatų 103–107 punktuose nurodytus pavadinimo reikalavimus. Prašymai pakeisti Registro informaciją gali būti teikiami tiesiogiai Registro tvarkytojui. Registro tvarkytojui taip pat tiesiogiai gali būti teikiami politinės partijos, jos filialo ar atstovybės, religinės bendruomenės ar bendrijos, jos filialo ar atstovybės prašymai įregistruoti pasikeitusią buveinę (adresą).

56. Teisingumo ministerija:

56.1. gavusi tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos, jos filialo ar atstovybės dokumentus, surašo prašymą ir išvadą, kuria patvirtina prašyme surašytų duomenų tikrumą, ir nurodo, kad tradicinę religinę bendruomenę ar bendriją, jos filialą ar atstovybę įtraukti į Registrą, jų duomenis ar duomenų pakeitimus įrašyti į Registrą, taip pat išbraukti tradicinę religinę bendruomenę ar bendriją, jos filialą ar atstovybę iš Registro galima, ir perduoda prašymą ir išvadą Registro tvarkytojui;

56.2. gavusi religinės bendruomenės ar bendrijos, jos filialo ar atstovybės dokumentus, surašo išvadą, kuria patvirtina steigimo dokumentų, pakeistų steigimo dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams, prašyme surašytų duomenų tikrumą, ir nurodo, kad religinę bendruomenę ar bendriją, jos filialą ar atstovybę, dokumentų ar duomenų pakeitimus registruoti galima, nes atliktos visos įstatymuose ir religinės bendruomenės ar bendrijos steigimo dokumente nustatytos procedūros, taip pat kad išregistruoti religinę bendruomenę ar bendriją, jos filialą ar atstovybę iš Registro galima;

56.3. gavusi politinės partijos, jos filialo ar atstovybės dokumentus, surašo išvadą, kuria patvirtina prašyme surašytų duomenų tikrumą, steigimo dokumento, pakeisto steigimo dokumento atitiktį įstatymų reikalavimams, ir nurodo, kad politinę partiją, jos filialą ar atstovybę, dokumentų ir (ar) duomenų pakeitimus įregistruoti galima, nes atliktos visos įstatymuose ir politinės partijos steigimo dokumentuose nustatytos procedūros, taip pat kad išregistruoti politinę partiją, jos filialą ar atstovybę galima.

57. Nuostatų 45, 48–53 ir 55 punktuose nurodytais atvejais dokumentai Registro tvarkytojui pateikiami tik notarui ar Teisingumo ministerijai atlikus Nuostatų 54 ir 56 punktuose nustatytus veiksmus.

58. Nuostatų 45, 48–53 ir 55 punktuose nenurodytais atvejais dokumentai ir duomenys pateikiami tiesiogiai Registro tvarkytojui, kuris pagal pateiktus dokumentus tikrina duomenų tikrumą ir dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams.

59. Registro tvarkytojas, gavęs prašyme surašytus duomenis, steigimo dokumentus, filialo ar atstovybės nuostatus, Nuostatų 54 ir 56 punktuose nustatyta tvarka patvirtintus notaro ar Teisingumo ministerijos, taip pat profesinės sąjungos ar jų susivienijimo, biudžetinės įstaigos, Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės, valstybės įmonės, viešojo juridinio asmens, veikiančio pagal Civilinio kodekso 2.46 straipsnio 3 dalyje nurodytą teisės aktą arba Lietuvos Respublikos Seimo priimtu teisės aktu patvirtintus įstatus, duomenis ir dokumentus, netikrina pateiktų duomenų tikrumo ir dokumentų turinio atitikties įstatymų reikalavimams.

60. Nuostatų nustatyta tvarka teikiant duomenis apie užsienio fizinį asmenį, pateikiama jo asmens dokumento kopija, teikiant duomenis apie užsienio juridinį asmenį arba juridinio asmens filialą ar atstovybę, įsteigtą užsienio valstybėje, pateikiamas registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tą juridinį asmenį arba juridinio asmens filialą ar atstovybę, įsteigtą užsienio valstybėje, išrašas ar kitas dokumentas, patvirtinantis, kad juridinis asmuo arba juridinio asmens filialas ar atstovybė, įsteigta užsienio valstybėje, įregistruoti, jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus išrašas neišduodamas, o teikiant duomenis apie užsienio investicinį fondą, kurio dalyviai yra įsigiję visas akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės ar Europos bendrovės akcijas, pateikiamas užsienio valstybės priežiūros institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis investicinio fondo buvimą. Užsienio fizinio asmens dokumento kopija notaro netvirtinama. Užsienio fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir užsienio juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė (adresas) ir registras pateikiami transliteruoti į lotynų kalbos rašmenis. Jeigu užsienio fizinio asmens asmens dokumente nėra lotynų kalbos rašmenimis įrašytų jo vardo ir pavardės, pateikiamas asmens dokumento vertimas, kuriame asmens vardas ir pavardė pateikiami transliteruoti į lotynų kalbos rašmenis.

61.  Jeigu steigėjas nėra patalpų, suteikiamų juridinio asmens, filialo ar atstovybės buveinei registruoti ar įrašyti, savininkas arba patalpos steigėjui priklauso bendrosios dalinės ar bendrosios jungtinės nuosavybės teise, notarui, Teisingumo ministerijai ar Registro tvarkytojui, kai Nuostatuose nurodytais atvejais dokumentai pateikiami tiesiogiai Registro tvarkytojui, turi būti pateiktas savininko arba bendraturčio rašytinis sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens, filialo ar atstovybės buveinei registruoti ar įrašyti, jeigu Nuostatuose nenustatyta kitaip.

62.  Notarui, Teisingumo ministerijai ar Registro tvarkytojui pateikiami dokumentai turi būti surašyti valstybine kalba, laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų. Dokumentai turi būti tvarkingi, atitikti dokumentų rengimą ir įforminimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

63.  Jeigu dokumentai surašyti ne valstybine kalba, turi būti pridėti jų vertimai, pasirašyti vertėjo.

64. Juridinis asmuo, filialas ar atstovybė Registro tvarkytojui gali savanoriškai teikti juridinio asmens, filialo ar atstovybės steigimo dokumentų ir kitų įstatymuose nurodytų dokumentų, taip pat Registro duomenų vertimus į vieną ar kelias oficialias Europos Sąjungos valstybių narių kalbas ir rusų kalbą.

65. Dokumentų ir duomenų teikėjai Registro tvarkytojui pateikia prašymų ir Nuostatų 30 punkte nurodytų dokumentų originalus, kitų dokumentų – originalus, notaro patvirtintas jų kopijas ar išrašus, jeigu įstatymuose ar Nuostatuose nurodyta pateikti dokumentų išrašus. Registro tvarkytojas gali padaryti dokumento originalo, išskyrus šių Nuostatų 30 punkte nurodytus dokumentus, prašymo formas, taip pat dokumentus, kurie Nuostatų 54 ir 56 punktų nustatyta tvarka yra patvirtinti notaro ar Teisingumo ministerijos, kopiją Registro tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka ir grąžinti originalą dokumentų ir duomenų teikėjui. Jeigu duomenys ir dokumentai Registro tvarkytojui teikiami elektroniniu būdu, gali būti teikiamos Nuostatuose nurodytų dokumentų kopijos.

66.  Jeigu viešasis juridinis asmuo steigiamas priimant valstybės ar savivaldybės institucijos teisės aktą (steigimo aktą) ar juo patvirtinami steigimo dokumentai arba jų pakeitimai, ar teisės aktu skiriami juridinio asmens valdymo organų nariai, Registro tvarkytojui pateikiami Nuostatų 23.1 papunktyje nurodyti duomenys arba teisės akto kopija, patvirtinta jį priėmusios institucijos, jeigu teisės aktas nepaskelbtas.

67. Jeigu steigimo dokumentas tvirtinamas priimant valstybės ar savivaldybės institucijos teisės aktą, Registro tvarkytojui pateikiamas steigimo dokumentas turi būti pasirašytas atitinkamos teisinės formos juridinius asmenis reglamentuojančiame įstatyme nustatyto asmens, nurodžius jo vardą, pavardę ir pareigas. Jeigu teisės aktu patvirtinti steigimo dokumento pakeitimai, šis asmuo pasirašo visą pakeistą steigimo dokumento tekstą, kuris kartu su steigimo dokumento pakeitimais pateikiamas Registro tvarkytojui.

68.  Jeigu duomenys ir dokumentai Registro tvarkytojui teikiami tiesiogiai elektroniniu būdu, teikiami dokumentai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu, kurio duomenys apima pasirašančio asmens specialų atributą – asmens kodą.

69.  Dokumentų ir duomenų teikėjai Registro tvarkytojui gali pateikti juridinio asmens dalyvių susirinkimo ar kito organo posėdžio (susirinkimo) protokolo išrašą. Išraše nurodoma visa informacija, esanti protokole, išskyrus organo sprendimus, kurie neturi būti teikiami Registro tvarkytojui. Išrašas pateikiamas Registro tvarkytojui kartu su visais protokolo priedais, kuriuos būtina pridėti prie protokolo pagal Civilinį kodeksą ir įstatymus. Išraše nurodomos protokolą pasirašiusių asmenų parašų rekvizitų dalys (be parašų). Išrašą teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina juridinio asmens valdymo organo nariai, turintys teisę veikti juridinio asmens vardu.

70.  Užsienio juridinių asmenų registravimo pažymėjimų nuorašai ar registro, kuriame saugoma juridinio asmens byla, išrašai ir steigimo dokumentų nuorašai pateikiami legalizuoti, vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“.

71. Visi Nuostatuose nurodyti dokumentai Registro tvarkytojui pateikiami asmeniškai arba paštu bet kuriam Registro tvarkytojo filialui arba filialo skyriui, esančiam Lietuvos Respublikos teritorijoje. Registro tvarkytojo padalinys gautus dokumentus pateikia tam filialui, kuriame saugoma dokumentų byla. Dokumentai Nuostatų nustatytais atvejais gali būti teikiami ir elektroniniu būdu Registro tvarkytojo nustatytomis priemonėmis.

72. Registre įregistruotam juridiniam asmeniui, užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos filialui ar atstovybei suformuojama dokumentų byla. Dokumentų byloje kaupiami ir saugomi visi Registro tvarkytojui pateikti juridinio asmens, užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės dokumentai. Juridinio asmens filialų ir atstovybių dokumentai saugomi juridinio asmens, įsteigusio filialą ar atstovybę, dokumentų byloje.

73. Juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės dokumentų bylos saugomos pagal juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės buveinės vietą Registro tvarkytojo filialuose, kurie yra apskričių centruose.

74. Jeigu užsienio juridinis asmuo ar kita organizacija įsteigia daugiau nei vieną filialą ar atstovybę, jo steigimo dokumentai ir metinės finansinės ataskaitos, o įstatymų nustatytais atvejais – metinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos saugomos vieno iš filialų ar atstovybių dokumentų byloje, o informacijoje apie kitus filialus ar atstovybes įrašoma nuoroda į šią bylą.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS STEIGIANT PRIVATŲ JURIDINĮ ASMENĮ

 

75. Steigiant privatų juridinį asmenį, išskyrus Europos bendroves, Europos kooperatines bendroves, tikrąsias ūkines bendrijas ar komanditines ūkines bendrijas, individualias įmones, Europos ekonominių interesų grupes, advokatų profesines bendrijas, privačių detektyvų bendrijas, Registro tvarkytojui pateikiami šie dokumentai:

75.1. prašymas įregistruoti juridinį asmenį;

75.2. steigimo sutartis ir jos pakeitimai, jeigu sutartis pakeista iki juridinio asmens įregistravimo; jeigu juridinį asmenį steigia vienas asmuo – steigimo aktas;

75.3.  steigimo dokumentas (2 egzemplioriai, jeigu privatus juridinis asmuo steigiamas ne elektroniniu būdu);

75.4. licencija (leidimas), jeigu pagal įstatymus ji turi būti išduota iki juridinio asmens įsteigimo.

76.  Steigiant žemės ūkio bendrovę, be dokumentų, nurodytų Nuostatų 75 punkte, Registro tvarkytojui pateikiami šie dokumentai:

76.1. steigėjų sąrašas;

76.2. steigiamojo susirinkimo protokolas.

77. Steigiant akcinę bendrovę ar uždarąją akcinę bendrovę, be dokumentų, nurodytų Nuostatų 75 punkte, Registro tvarkytojui pateikiami šie dokumentai:

77.1.  turto vertinimo ataskaita, jeigu steigėjas akcijas iš dalies apmoka nepiniginiu įnašu;

77.2. steigimo ataskaita, jeigu steigiama akcinė bendrovė.

78. Steigiant Europos bendrovę Lietuvos Respublikoje ar perkeliant Europos bendrovės buveinę į Lietuvos Respubliką, Registro tvarkytojui pateikiami šie dokumentai:

78.1. prašymas įregistruoti juridinį asmenį;

78.2. jungimo sąlygos, jeigu Europos bendrovė steigiama jungimo būdu; steigimo sąlygos, jeigu Europos bendrovė steigiama valdymo (holdingo) būdu; steigimo sutartis, jeigu steigiama patronuojamoji Europos bendrovė; įstatai, jeigu perkeliama Europos bendrovės buveinė (pateikiami 2 įstatų egzemplioriai);

78.3.  licencija (leidimas), jeigu pagal įstatymus ji turi būti išduota iki Europos bendrovės įsteigimo ar buveinės perkėlimo;

78.4. turto vertinimo ataskaita, jeigu steigėjas akcijas iš dalies apmoka nepiniginiu įnašu;

78.5. steigimo ataskaita ar valdymo arba administravimo organo parengta buveinės perkėlimo ataskaita;

78.6.  jungimo sąlygų projekto ar steigimo sąlygų projekto vertinimo ataskaita, jeigu Europos bendrovė steigiama jungimo ar valdymo (holdingo) būdu;

78.7. pažymėjimai, išduoti Europos Sąjungos valstybių narių ar kitų Europos ekonominės erdvės valstybių kompetentingų institucijų, jeigu Europos bendrovė steigiama jungimo būdu ar perkeliama Europos bendrovės buveinė.

79.  Steigiant Europos kooperatinę bendrovę Lietuvos Respublikoje ar perkeliant Europos kooperatinės bendrovės buveinę į Lietuvos Respubliką, Registro tvarkytojui pateikiami šie dokumentai:

79.1. prašymas įregistruoti juridinį asmenį;

79.2. steigimo sutartis ir įstatai; jungimo sąlygos, jeigu Europos kooperatinė bendrovė steigiama jungimo būdu; įstatai, jeigu perkeliama Europos kooperatinės bendrovės buveinė (pateikiami 2 įstatų egzemplioriai);

79.3. licencija (leidimas), jeigu pagal įstatymus ji turi būti išduota iki Europos kooperatinės bendrovės įsteigimo ar buveinės perkėlimo;

79.4. turto vertinimo ataskaita, jeigu steigėjas pajus iš dalies apmoka ne piniginiu įnašu;

79.5.  valdymo arba administravimo organo parengta buveinės perkėlimo ataskaita;

79.6.  jungimo sąlygų projekto vertinimo ataskaita, jeigu Europos kooperatinė bendrovė steigiama jungimo būdu;

79.7. pažymėjimai, išduoti Europos Sąjungos valstybių narių ar kitų Europos ekonominės erdvės valstybių kompetentingų institucijų, jeigu Europos kooperatinė bendrovė steigiama jungimo būdu ar perkeliama Europos kooperatinės bendrovės buveinė.

80.  Steigiant tikrąją ūkinę bendriją ar komanditinę ūkinę bendriją, Europos ekonominių interesų grupę, advokatų profesinę bendriją, privačių detektyvų bendriją ar individualią įmonę, perkeliant Europos ekonominių interesų grupės buveinę į Lietuvos Respubliką, Registro tvarkytojui pateikiami Nuostatų 75 punkte nurodyti dokumentai, išskyrus Nuostatų 75.2 papunktyje nurodytus dokumentus. Nuostatų 75.3 papunktyje nurodytas steigimo dokumentas yra tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos veiklos sutartis, Europos ekonominių interesų grupės steigimo sutartis, advokatų profesinės bendrijos ar privačių detektyvų bendrijos steigimo aktas arba sutartis, individualios įmonės nuostatai.

81. Registro tvarkytojas, įregistravęs Europos ekonominių interesų grupę, Europos bendrovę ar Europos kooperatinę bendrovę, ne vėliau kaip per mėnesį praneša apie tai Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biurui. Šį pranešimą Registro tvarkytojas išsiunčia ir valstybės registrui, kuriame buvo įregistruota akcinė bendrovė, jungimo būdu įsteigusi Europos bendrovę Lietuvos Respublikoje, ar kooperatinė bendrovė (kooperatyvas), jungimo būdu įsteigusi Europos kooperatinę bendrovę Lietuvos Respublikoje, arba valstybės registrui, kuriame buvo įregistruota Europos ekonominių interesų grupė, Europos bendrovė ar Europos kooperatinė bendrovė, perkėlusi buveinę į Lietuvos Respubliką.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS STEIGIANT VIEŠĄJĮ JURIDINĮ ASMENĮ

 

82. Steigiant viešąjį juridinį asmenį, išskyrus viešąjį juridinį asmenį, veikiantį pagal Civilinio kodekso 2.46 straipsnio 3 dalyje nurodytą teisės aktą, tradicinę religinę bendruomenę ar bendriją, religinę bendruomenę ar bendriją, šeimyną, profesinę sąjungą ir jų susivienijimus, Europos teritorinio bendradarbiavimo grupę, bendriją, Registro tvarkytojui pateikiami šie dokumentai:

82.1. prašymas įregistruoti juridinį asmenį;

82.2. steigimo sutartis arba steigimo aktas;

82.3.  steigimo dokumentas (2 egzemplioriai, jeigu viešasis juridinis asmuo steigiamas ne elektroniniu būdu);

82.4.  licencija (leidimas), jeigu pagal įstatymus ji turi būti išduota iki juridinio asmens įsteigimo.

83. Steigiant labdaros ir paramos fondą, kuris valdys neliečiamąjį kapitalą, be Nuostatų 82 punkte nurodytų dokumentų, Registro tvarkytojui pateikiamas steigiamojo susirinkimo sprendimas pradėti valdyti neliečiamąjį kapitalą.

84. Steigiant bendriją, Registro tvarkytojui pateikiami šie dokumentai:

84.1. prašymas įregistruoti juridinį asmenį;

84.2. įstatai (2 egzemplioriai);

84.3. steigiamojo susirinkimo protokolas;

84.4. steigiamojo susirinkimo dalyvių sąrašas;

84.5. butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų, raštu iš anksto ar steigiamajame susirinkime pritarusių bendrijos steigimui, sąrašas.

85. Steigiant politinę partiją, Registro tvarkytojui pateikiami Nuostatų 82 punkte nurodyti dokumentai, išskyrus steigimo sutartį.

86.  Steigiant šeimyną, Registro tvarkytojui pateikiami šie dokumentai:

86.1. prašymas įregistruoti juridinį asmenį;

86.2. įstatai (2 egzemplioriai);

86.3. vaiko globą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos institucijos išvada, kad steigiama šeimyna tinkama tapti vaikų globėju (rūpintoju);

86.4.  savivaldybės administracijos rašytinis patvirtinimas apgyvendinti būsimojoje šeimynoje likusius be tėvų globos vaikus ir užtikrinti jų socialinės globos finansavimą;

86.5.  šeimynos steigėjo sutuoktinio (jeigu jis yra) rašytinis pritarimas šeimynos steigimui, jeigu sutuoktinis neketina tapti šeimynos dalyviu, arba šeimynos steigėjo sutuoktinio (jeigu jis yra) rašytinis sutikimas tapti šeimynos dalyviu.

87.  Steigiant viešąjį juridinį asmenį, veikiantį pagal Civilinio kodekso 2.46 straipsnio 3 dalyje nurodytą teisės aktą, Registro tvarkytojui pateikiamas prašymas įregistruoti ar įtraukti juridinį asmenį į Registrą.

88. Steigiant Europos teritorinio bendradarbiavimo grupę, kuriai bus taikoma Lietuvos Respublikos teisė, Registro tvarkytojui pateikiami šie dokumentai:

88.1. prašymas įregistruoti juridinį asmenį;

88.2. susitarimas;

88.3. įstatai (2 egzemplioriai);

88.4. kompetentingų institucijų patvirtinimai (leidimai) dėl kiekvieno galimo nario dalyvavimo Europos teritorinio bendradarbiavimo grupėje.

89. Steigiant religinę bendruomenę ar bendriją, Registro tvarkytojui pateikiami šie dokumentai:

89.1. prašymas įregistruoti juridinį asmenį;

89.2. įstatai ar juos atitinkantis dokumentas (2 egzemplioriai);

89.3. Teisingumo ministerijos išvada, kad religinę bendruomenę ar bendriją registruoti galima.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

TRADICINĖS RELIGINĖS BENDRUOMENĖS AR BENDRIJOS, PROFESINĖS SĄJUNGOS IR JŲ SUSIVIENIJIMO DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 

90. Prašymą įtraukti tradicinę religinę bendruomenę ar bendriją į Registrą ir išvadą, kad tradicinę religinę bendruomenę ar bendriją įtraukti į Registrą galima, surašo ir Registro tvarkytojui pateikia Teisingumo ministerija.

91. Profesinės sąjungos ar jų susivienijimo dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

91.1. prašymą įtraukti profesinę sąjungą ar jų susivienijimą į Registrą;

91.2. dokumentus, patvirtinančius, kad įvykdytos Civilinio kodekso 2.38 straipsnio 2 dalyje nurodytos nuostatos;

91.3. įstatus (statutą) (2 egzempliorius).

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS STEIGIANT FILIALĄ AR ATSTOVYBĘ

 

92. Steigiant juridinio asmens, išskyrus tradicinę religinę bendruomenę ar bendriją, filialą ar atstovybę, Registro tvarkytojui pateikiami šie dokumentai:

92.1. prašymas įregistruoti filialą ar atstovybę;

92.2. sprendimas dėl filialo ar atstovybės įsteigimo;

92.3. filialo ar atstovybės nuostatai;

92.4. licencija (leidimas), jeigu pagal įstatymus ji turi būti išduota iki juridinio asmens įsteigimo;

92.5. Teisingumo ministerijos išvada, kad religinės bendruomenės ar bendrijos filialą ar atstovybę registruoti galima.

93. Tradicinei religinei bendruomenei ar bendrijai įsteigus filialą ar atstovybę, Registro tvarkytojui pateikiamas prašymas įtraukti filialą ar atstovybę į Registrą ir Teisingumo ministerijos išvada, kad tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos filialą ar atstovybę įtraukti į Registrą galima.

94. Steigiant užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialą ar atstovybę, Registro tvarkytojui pateikiami šie filialo ar atstovybės ir jų steigėjo dokumentai:

94.1. prašymas įregistruoti filialą ar atstovybę;

94.2. steigėjo steigimo dokumentas, steigimo sutartis ir įstatai, jeigu tai atskiri dokumentai ir jų pakeitimai;

94.3. registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie steigėją, išrašas ar kitas dokumentas, patvirtinantis, kad juridinis asmuo įregistruotas, jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus išrašas neišduodamas;

94.4. steigėjo paskutinių metų metinės finansinės ataskaitos, o įstatymų nustatytais atvejais – metinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos, jeigu tokia atskaitomybė būtina pagal užsienio valstybės įstatymus, taikomus steigėjui;

94.5. licencija (leidimas), jeigu pagal įstatymus ji turi būti išduota iki užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės įsteigimo;

94.6. filialo ar atstovybės nuostatai.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS REGISTRUOJANT PROKŪRĄ

 

95. Juridinio asmens valdymo organui, juridinio asmens savininkui ar jo įgaliotam asmeniui juridinio asmens steigimo dokumentų nustatyta tvarka išdavus prokūrą, dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

95.1. prašymą įregistruoti prokūrą;

95.2. prokūrą.

96. Registro tvarkytojas, gavęs Nuostatų 95 punkte nurodytus dokumentus ir įsitikinęs, kad atlyginimas už registravimą sumokėtas, ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo dokumentų gavimo ir atlyginimo už registravimą sumokėjimo priima sprendimą dėl prokūros registravimo.

97. Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip per tris dienas nuo prokūros atšaukimo, atsisakymo, ribotos prokūros, kurios pasibaigimas sietinas su laiku ar tam tikrų aplinkybių buvimu, pasibaigimo arba prokuristo mirties Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

97.1. prašymą išregistruoti prokūrą;

97.2. dokumento, patvirtinančio, kad atstovaujamasis prokūrą atšaukė, prokuristas jos atsisakė, originalą ar nuorašą.

98. Registro tvarkytojas, gavęs Nuostatų 97 punkte nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo prokūrą išregistruoja. Registro tvarkytojas prokūrą taip pat išregistruoja įregistravęs juridinio asmens teisinį statusą „likviduojamas“, „bankrutuojantis“ ar „reorganizuojamas“.

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS REGISTRUOJANT FRANŠIZĖS IR SUBFRANŠIZĖS SUTARTIES SUDARYMO, PAKEITIMO AR PABAIGOS FAKTĄ

 

99. Juridinis asmuo (teisių turėtojas) arba juridinis asmuo (naudotojas), sudaręs franšizės ar subfranšizės sutartį arba susitarimą dėl franšizės ar subfranšizės sutarties pakeitimo, Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

99.1. prašymą įregistruoti franšizės ar subfranšizės sutarties sudarymo ar pakeitimo faktą;

99.2. franšizės ar subfranšizės sutarties nuorašą arba franšizės ar subfranšizės sutarties pakeitimo nuorašą.

100. Registro tvarkytojas franšizės ar subfranšizės sutarties pabaigos faktą registruoja taip:

100.1.  jeigu buvo sudaryta terminuota franšizės ar subfranšizės sutartis, Registro tvarkytojas registruoja franšizės ar subfranšizės sutarties pabaigą ne vėliau kaip kitą darbo dieną po to, kai pasibaigia terminas, ir raštu praneša apie tai franšizės sutarties šalims;

100.2. jeigu franšizės ar subfranšizės sutartis pasibaigia, išskyrus Nuostatų 100.1 papunktyje nurodytą atvejį, teisių turėtojas arba naudotojas pateikia Registro tvarkytojui prašymą įregistruoti franšizės ar subfranšizės sutarties pabaigos faktą.

101. Registro tvarkytojas, gavęs Nuostatų 99 ir 100 punktuose nurodytus dokumentus ir įsitikinęs, kad atlyginimas už registravimą sumokėtas, ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo dokumentų gavimo ir atlyginimo už registravimą sumokėjimo priima sprendimą dėl franšizės ar subfranšizės sutarties sudarymo, pakeitimo ar pabaigos fakto registravimo ir įregistruoja atitinkamus duomenis. Franšizės ar subfranšizės sutarties sudarymo, pakeitimo ar pabaigos faktai registruojami įrašant atitinkamus Registro duomenis teisių turėtojui. Jeigu teisių turėtojas yra užsienio valstybėje, registruojami teisių naudotojo duomenys.

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

JURIDINIO ASMENS PAVADINIMO REIKALAVIMAI IR LAIKINAS PAVADINIMO ĮRAŠYMAS Į REGISTRĄ

 

102. Juridinio asmens, filialo ar atstovybės pavadinimas turi atitikti Civilinio kodekso 2.39 ir 2.40 straipsniuose, Nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

103. Jeigu steigiamo arba įsteigto juridinio asmens, filialo ar atstovybės pavadinime ketinama vartoti žodį „katalikų“, turi būti pateiktas rašytinis Katalikų Bažnyčios vadovybės (vyskupo) sutikimo dokumentas.

104. Oficialusis valstybės pavadinimas „Lietuvos Respublika“ gali būti vartojamas, kai juridinis asmuo steigiamas arba įsteigtas pagal Lietuvos Respublikos įstatymą ar, jeigu įstatymuose nustatyta, kitą teisės aktą, taip pat kai valstybės institucija priima atitinkamą teisės aktą dėl viešojo juridinio asmens steigimo.

105. Jeigu steigiamo arba įsteigto juridinio asmens, juridinio asmens filialo ar atstovybės pavadinime ketinama vartoti trumpąjį valstybės pavadinimą „Lietuva“, steigiamas arba įsteigtas juridinis asmuo turi atitikti bent vieną iš šių sąlygų:

105.1. juridinio asmens, kurio pavadinime jau vartojamas Lietuvos vardas, visas pavadinimas su skiriamaisiais žodžiais perkeliamas į kito jo steigiamo arba įsteigto juridinio asmens, kurio vienintelis steigėjas ar dalyvis yra šis juridinis asmuo, pavadinimą;

105.2. juridinio asmens, kurio pavadinime jau vartojamas Lietuvos vardas, visas pavadinimas su skiriamaisiais žodžiais perkeliamas į šio juridinio asmens steigiamo arba įsteigto filialo arba atstovybės pavadinimą;

105.3. juridinis asmuo, kurio pavadinime jau vartojamas Lietuvos vardas, keičia pavadinimą;

105.4. juridinis asmuo ne mažiau kaip pusėje Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų yra įsteigęs filialus ar atstovybes;

105.5.  juridinio asmens filialą, atstovybę steigia ar yra įsteigęs užsienio juridinis asmuo ar kita organizacija;

105.6. užsienio juridinis asmuo ar kita organizacija steigia juridinį asmenį arba yra juridinio asmens dalyvis ir jo pavadinime Lietuvos vardą vartoja kartu su steigėjo ar dalyvio pavadinimu;

105.7.  juridinio asmens steigėjai ar dalyviai yra ne mažiau kaip trys Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys;

105.8. juridinio asmens steigėjai ar dalyviai yra ne mažiau kaip 30 fizinių asmenų;

105.9.  steigiamas arba įsteigtas juridinis asmuo pavadinime Lietuvos vardą vartoja norėdamas nurodyti geografinę Lietuvos Respublikos teritorijos dalį, kurioje jis veiks ar veikia, ir tai yra įtvirtinęs savo steigimo dokumentuose;

105.10. juridinis asmuo yra tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija ar kita valstybės pripažinta religinė bendrija.

106. Steigiamos ar įsteigtos politinės partijos, jos filialo ar atstovybės, religinės bendruomenės ar bendrijos, jos filialo ar atstovybės pavadinimas negali būti tapatus anksčiau išregistruotos politinės partijos, jos filialo ar atstovybės, religinės bendruomenės ar bendrijos, jos filialo ar atstovybės pavadinimui arba išregistruotam politinės partijos, jos filialo ar atstovybės, religinės bendruomenės ar bendrijos, jos filialo ar atstovybės pavadinimui.

107. Filialo ar atstovybės pavadinime privalo būti juridinio asmens (steigėjo) pavadinimas ir žodis „filialas“ ar „atstovybė“.

108. Dokumentų ir duomenų teikėjai gali kreiptis į Registro tvarkytoją su prašymu laikinai įrašyti į Registrą juridinio asmens pavadinimą. Kai dokumentai Registro tvarkytojui teikiami elektroniniu būdu, dokumentų ir duomenų teikėjai, pateikdami dokumentus notarui, Teisingumo ministerijai ar Nuostatuose nurodytais atvejais tiesiogiai Registro tvarkytojui, turi pateikti Registro tvarkytojo patvirtinimą, kad juridinio asmens pavadinimas laikinai įrašytas į Registrą. Kreipiantis į Registro tvarkytoją, pateikiami šie dokumentai:

108.1. prašymas laikinai įrašyti į Registrą juridinio asmens pavadinimą;

108.2. juridinio asmens arba užsienio juridinio asmens ar organizacijos sutikimas naudoti šio juridinio asmens arba užsienio juridinio asmens ar organizacijos pavadinimą, kai juridinis asmuo susijęs su juridiniu asmeniu arba užsienio juridiniu asmeniu ar organizacija; kartu su užsienio juridinio asmens ar organizacijos sutikimu Registro tvarkytojui pateikiami registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tą juridinį asmenį, išrašas ar kitas dokumentas, patvirtinantis, kad juridinis asmuo įregistruotas, jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus išrašas neišduodamas, ir asmens, pasirašiusio sutikimą, įgaliojimus patvirtinantis dokumentas.

109. Registro tvarkytojas, gavęs Nuostatų 108 punkte nurodytus dokumentus, Registro tvarkymo taisyklių nustatytais atvejais ir tvarka kreipiasi į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją konsultacijos dėl juridinio asmens pavadinimo atitikties lietuvių bendrinės kalbos normoms. Valstybinei lietuvių kalbos komisijai per šešias darbo valandas nuo Registro tvarkytojo kreipimosi pranešus Registro tvarkytojui, kad prašomas laikinai įrašyti į Registrą juridinio asmens pavadinimas neatitinka lietuvių bendrinės kalbos normų, Registro tvarkytojas priima sprendimą juridinio asmens pavadinimo į Registrą laikinai neįrašyti.

110. Registro tvarkytojas, gavęs Nuostatų 108 punkte nurodytus dokumentus ir per šešias darbo valandas nuo Registro tvarkytojo kreipimosi negavęs Valstybinės lietuvių kalbos komisijos informacijos, kad prašomas laikinai įrašyti į Registrą juridinio asmens pavadinimas neatitinka lietuvių bendrinės kalbos normų, taip pat gavęs prašymą įregistruoti juridinį asmenį, filialą ar atstovybę ar pakeistus steigimo dokumentus dėl juridinio asmens, filialo ar atstovybės pavadinimo pasikeitimo, kai pavadinimas anksčiau nebuvo laikinai įrašytas į Registrą, nustato, ar pavadinimas nėra tapatus kitiems juridinių asmenų, filialų ar atstovybių pavadinimams, taip pat laikinai įrašytiems į Registrą pavadinimams ir prekių ženklams, įregistruotiems Prekių ženklų registre. Nustatant tapatumą, nevertinami teisinę formą nusakantys žodžiai ar jų santrumpa.

111. Notaras netikrina juridinio asmens, filialo ar atstovybės pavadinimo atitikties teisės aktų reikalavimams, išskyrus Nuostatų 103, 104, 105 ir 107 punktuose nurodytus reikalavimus pavadinimui. Tiesiogiai teikiant duomenis Registro tvarkytojui, Registro tvarkytojas tikrina tik Nuostatų 103, 104, 105, 107 ir 110 punktuose nurodytus reikalavimus pavadinimui.

112. Registro tvarkytojas, gavęs prašymą laikinai įrašyti į Registrą juridinio asmens pavadinimą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo prašymo gavimo ir atlyginimo už juridinio asmens pavadinimo laikiną įrašymą į Registrą sumokėjimo įrašo į Registrą juridinio asmens pavadinimą, jeigu tam nėra kliūčių.

113. Laikinai įrašytas į Registrą juridinio asmens, filialo ar atstovybės pavadinimas Registre saugomas šešis mėnesius nuo prašymo pateikimo Registro tvarkytojui dienos. Jeigu per šį laiką juridinis asmuo, filialas ar atstovybė neįregistruojami Registre Nuostatų nustatyta tvarka ar nepakeičia pavadinimo, pavadinimas išbraukiamas iš Registro, nepranešus apie tai asmenims, pateikusiems prašymą.

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

PARAMOS GAVĖJO STATUSO SUTEIKIMAS IR PANAIKINIMAS

 

114. Norintis įgyti paramos gavėjo statusą juridinis asmuo, išskyrus tradicines religines bendruomenes ar bendrijas, Registro tvarkytojui pateikia prašymą suteikti paramos gavėjo statusą.

115. Registro tvarkytojas, gavęs prašymą ir įsitikinęs, kad atlyginimas už registravimą sumokėtas, ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo prašymo gavimo ir atlyginimo už registravimą sumokėjimo priima sprendimą dėl paramos gavėjo statuso suteikimo juridiniam asmeniui ir įregistruoja atitinkamus duomenis, jeigu juridinio asmens steigimo dokumentuose numatyta visuomenei naudinga veikla, nustatyta Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme.

116. Registro tvarkytojas panaikina juridinio asmens paramos gavėjo statusą, jeigu:

116.1.  gauna kontrolės institucijos pranešimą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatytais atvejais;

116.2. su prašymu panaikinti jam paramos gavėjo statusą kreipiasi pats juridinis asmuo.

117. Registro tvarkytojas, priėmęs sprendimą dėl paramos gavėjo statuso panaikinimo, ne vėliau kaip kitą darbo dieną įregistruoja atitinkamus duomenis ir raštu praneša apie tai juridiniam asmeniui.

118. Norintis pakartotinai įgyti paramos gavėjo statusą juridinis asmuo, kuriam paramos gavėjo statusas buvo panaikintas, ne anksčiau kaip po metų, kurie pradedami skaičiuoti nuo paramos gavėjo statuso panaikinimo dienos, Registro tvarkytojui pateikia:

118.1. prašymą pakartotinai suteikti paramos gavėjo statusą;

118.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą pažymą apie juridinio asmens įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymą;

118.3. Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotą pažymą apie juridinio asmens įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymą;

118.4. institucijų išduotus dokumentus, patvirtinančius, kad nėra Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 15 straipsnio 4 dalyje nurodytų aplinkybių.

119. Registro tvarkytojas, gavęs Nuostatų 118 punkte nurodytus dokumentus ir patvirtinimą, kad atlyginimas už registravimą sumokėtas, ne vėliau kaip per tris darbo dienas priima sprendimą dėl pakartotinio paramos gavėjo statuso suteikimo juridiniam asmeniui ir įregistruoja atitinkamus duomenis.

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS

METINIŲ IR TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATEIKIMAS

 

120. Metinių finansinių ataskaitų rinkinį, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, jeigu finansinė atskaitomybė būtina pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui, Registro tvarkytojui pateikia (neatsižvelgiant į teisinį statusą):

120.1. akcinės bendrovės;

120.2. uždarosios akcinės bendrovės;

120.3. kooperatinės bendrovės (kooperatyvai);

120.4. žemės ūkio bendrovės;

120.5. valstybės įmonės;

120.6. savivaldybių įmonės;

120.7.  tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos, jeigu sudaro metines finansines ataskaitas;

120.8. individualios įmonės, jeigu sudaro metines finansines ataskaitas;

120.9. užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialai;

120.10. Europos ekonominių interesų grupės, jeigu sudaro metines finansines ataskaitas;

120.11. Europos bendrovės;

120.12. Europos kooperatinės bendrovės;

120.13. mažosios bendrijos;

120.14. labdaros ir paramos fondai;

120.15. asociacijos;

120.16. viešosios įstaigos.

121. Europos Sąjungos valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse įregistruotų juridinių asmenų filialai Registro tvarkytojui pateikia užsienio juridinio asmens metinių finansinių ataskaitų rinkinį, jeigu tokia finansinė atskaitomybė būtina pagal įstatymus.

122.  Jeigu užsienio juridinio asmens metinių finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas vadovaujantis reikalavimais, kurie skiriasi nuo Europos Sąjungoje taikomų reikalavimų, pateikiamas užsienio juridinio asmens filialo metinių finansinių ataskaitų rinkinys, jeigu tokia finansinė atskaitomybė būtina pagal įstatymus. Užsienio juridinio asmens filialo metinių finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

123. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys, taip pat ir metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys Registro tvarkytojui turi būti pateiktas per 30 dienų nuo momento, kai patvirtinamas įstatymų ir juridinio asmens steigimo dokumentų nustatyta tvarka, jeigu įstatymai nenustato kitaip.

124. Įstatymų, taikomų juridiniam asmeniui, nustatytais atvejais juridinis asmuo Registro tvarkytojui pateikia buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka parengtą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį. Juridinio asmens tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniui mutatis mutandis taikomos Nuostatų nuostatos, reglamentuojančios metinių finansinių ataskaitų rinkinių pateikimą.

125. Metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys teikiamas elektronine forma. Jeigu juridinis asmuo metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro ir tvirtina ne finansinių ataskaitų elektroninio formato rinkiniuose, kartu su finansinių ataskaitų elektroninio formato rinkiniais elektroniniu būdu turi būti pateikti patvirtinti metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai. Finansinių ataskaitų elektroninio formato rinkinių sudarymo ir pateikimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos teisingumo ministras.

126. Bankai, Europos Sąjungos valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse įregistruotų juridinių asmenų filialai metinių finansinių ataskaitų rinkinius Registro tvarkytojui gali pateikti ir ne elektroninio formato rinkiniuose.

127. Kartu su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu, taip pat ir metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniu Registro tvarkytojui pateikiama:

127.1.  akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos, kurios visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, Europos bendrovės, labdaros ir paramos fondo, valdančio neliečiamąjį kapitalą, arba užsienio bendrovės metinis pranešimas (konsoliduotas metinis pranešimas), jeigu pagal įstatymus jis turi būti rengiamas;

127.2. auditoriaus išvada, jeigu auditas atliktas, ir audito ataskaita, jeigu jos pateikimas Registrui nustatytas įstatymuose; auditoriaus išvada ar audito ataskaita turi būti pasirašyta auditoriaus elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu, kurio duomenys apima pasirašančio asmens specialų atributą – asmens kodą, išskyrus Nuostatų 126 punkte nurodytus atvejus, kai metinių finansinių ataskaitų rinkiniai Registro tvarkytojui teikiami ne elektroninio formato rinkiniuose;

127.3. valstybės įmonės ir savivaldybės įmonės, asociacijos, viešosios įstaigos veiklos ataskaita;

127.4. didelės ir viešojo intereso įmonės, kuri yra gavybos pramonės arba pirmykščių miškų medienos ruošos įmonė, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaita (konsoliduotoji mokėjimų valdžios institucijoms ataskaita), jeigu pagal įstatymus ji turi būti parengiama.

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS

REGISTRO TVARKYTOJO SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

128. Registro tvarkytojas, gavęs Nuostatuose nurodytus dokumentus ir patvirtinimą, kad atlyginimas už registravimą sumokėtas, ne vėliau kaip per tris darbo dienas, išskyrus tuos atvejus, kai Nuostatuose nustatyti kitokie įregistravimo terminai, patikrina, ar nėra kliūčių įregistruoti ar įtraukti į Registrą Registro objektą, steigimo dokumentus ir įregistruoti ar įrašyti Registro duomenis. Jeigu kliūčių nėra, Registro tvarkytojas priima Nuostatų 129.1 papunktyje nurodytą sprendimą, įregistruoja ar įtraukia į Registrą Registro objektą, steigimo dokumentus ir įregistruoja ar įrašo Registro duomenis, kitu atveju – informuoja apie tai dokumentų ir duomenų teikėją, nustatydamas terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti. Jeigu per nustatytą terminą trūkumai nepašalinami ar nepateikiami pataisyti dokumentai, Registro tvarkytojas priima Nuostatų 129.2 papunktyje nurodytą sprendimą.

129. Registro tvarkytojas priima šiuos sprendimus:

129.1. įregistruoti ar įtraukti į Registrą, išregistruoti ar išbraukti iš Registro Registro objektą, įregistruoti ar įtraukti į Registrą pakeistus juridinio asmens steigimo dokumentus ir įregistruoti ar įrašyti Registro duomenis ar jų pakeitimus;

129.2.  atsisakyti įregistruoti ar įtraukti į Registrą, išregistruoti ar išbraukti iš Registro Registro objektą, įregistruoti ar įtraukti į Registrą pakeistus juridinio asmens steigimo dokumentus ir įregistruoti ar įrašyti Registro duomenis ar jų pakeitimus.

130. Nuostatų 129.2 papunktyje nurodytą sprendimą Registro tvarkytojas gali priimti Civilinio kodekso 2.68 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais. Šis sprendimas turi būti motyvuotas ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo priėmimo dokumentų ir duomenų teikėjui įteiktas asmeniškai arba išsiųstas paštu. Dokumentų ir duomenų teikėjo prašymu kartu su šiuo sprendimu dokumentai grąžinami dokumentų ir duomenų teikėjui.

131. Registro tvarkytojo vardu Nuostatų 129.1 ir 129.2 papunkčiuose nurodytus sprendimus priima Registro tvarkytojo filialų, esančių apskričių centruose, darbuotojai, atitinkantys Juridinių asmenų registravimo skyrių darbuotojų atestavimo nuostatuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Darbuotojų sprendimų priėmimo tvarką nustato Registro tvarkymo taisyklės.

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS

DUOMENŲ REGISTRAVIMAS REGISTRE

 

132.  Juridinis asmuo, filialas ar atstovybė yra įregistruoti ar įtraukti į Registrą, kai Registro duomenys ir informacija įregistruojami ir (ar) įrašomi į Registro duomenų bazę ir juridiniam asmeniui, filialui ir atstovybei suteikiamas kodas, kurio struktūrą nustato Registro tvarkymo taisyklės.

133. Registre Nuostatuose nurodyti duomenys registruojami ar įrašomi ir informacija įrašoma Registro tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka.

134.  Registro duomenys ir informacija keičiami ir kaupiami Registre ankstesnius įrašus papildant naujais.

135.  Jeigu naudojamasi kitų registrų, kadastrų, klasifikatorių ar valstybės informacinių sistemų duomenimis, naudojamasi šių registrų, kadastrų, klasifikatorių ar valstybės informacinių sistemų registro objektui suteiktu identifikavimo kodu.

136. Įregistravus ar įrašius Registre naujus duomenis ar įrašius naują informaciją, taip pat išregistravus ar išbraukus juridinį asmenį, filialą ar atstovybę, visi Registre buvę duomenys ir informacija perkeliami į Registro archyvą ir jame saugomi 50 metų. Pasibaigus duomenų ir informacijos saugojimo Registro archyve terminui, duomenys ir informacija sunaikinami.

 

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS

ELEKTRONINIO SERTIFIKUOTO REGISTRO IŠRAŠO IŠDAVIMAS

 

137. Įregistravęs ar įtraukęs į Registrą juridinį asmenį, filialą ar atstovybę arba įregistravęs ar įrašęs pakeistus duomenis, Registro tvarkytojas suformuoja ir pasirašo kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu elektroninį sertifikuotą registro išrašą. Šis išrašas saugomas Registre. Juridiniam asmeniui, filialui ar atstovybei suteikiama prieiga (prieigos raktas) prie elektroninio sertifikuoto registro išrašo. Įregistravus ar įtraukus į Registrą juridinį asmenį, filialą ar atstovybę, elektroninis sertifikuotas registro išrašas išduodamas neatlygintinai. Elektroninio sertifikuoto registro išrašo išdavimo tvarką nustato Registro tvarkymo taisyklės.

138. Duomenis ir informaciją apie juridinį asmenį, filialą ar atstovybę Registro tvarkytojo interneto svetainėje www.registrucentras.lt turi teisę neatlygintinai patikrinti bet kuris suinteresuotas asmuo, kuriam prieigos turėtojas yra sudaręs galimybę pasinaudoti juridinio asmens, filialo ar atstovybės prieigos raktu.

 

PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS

DOKUMENTŲ IR DUOMENŲ PAKEITIMŲ PATEIKIMAS

 

139. Pasikeitus juridinio asmens, išskyrus tradicinę religinę bendruomenę ar bendriją, jos filialą ar atstovybę, steigimo dokumentams, filialo ar atstovybės nuostatams ir (ar) Nuostatuose nurodytiems Registro duomenims, dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui atitinkamai pateikia šiuos dokumentus:

139.1. prašymą įregistruoti ar įrašyti pakeitimus;

139.2.  juridinio asmens organo arba juridinio asmens dalyvių, jeigu juridinio asmens organai nesudaromi, arba savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimą pakeisti juridinio asmens Registro duomenis, jeigu duomenų tikrumas neturi būti patvirtintas notaro ar Teisingumo ministerijos; akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, Europos bendrovės ir bendrijos sprendimą patvirtinantį dokumentą pateikia visais atvejais, kai keičiami Registro duomenys ar Registro tvarkytojui pateikiami įstatymuose nurodyti dokumentai;

139.3. steigimo dokumento pakeitimus ir visą pakeistą steigimo dokumento tekstą (2 egzempliorius, išskyrus tuos atvejus, kai steigimo dokumentai keičiami elektroniniu būdu);

139.4. pakeistą Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės susitarimą ir (ar) įstatų pakeitimus ir visą pakeistą įstatų tekstą (2 egzempliorius);

139.5. sprendimą pakeisti filialo ar atstovybės Registro duomenis, jeigu duomenų tikrumas neturi būti patvirtintas notaro ar Teisingumo ministerijos; akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, Europos bendrovės ir bendrijos sprendimą patvirtinantį dokumentą pateikia visais atvejais, kai keičiami Registro duomenys ar Registro tvarkytojui pateikiami įstatymuose nurodyti dokumentai;

139.6. filialo ar atstovybės nuostatų pakeitimus ir visą pakeistą nuostatų tekstą;

139.7. valstybinės priežiūros institucijos leidimą, jeigu įstatymuose nurodyta išduoti tokį leidimą;

139.8. Teisingumo ministerijos išvadą, kad religinės bendruomenės ar bendrijos, jos filialo ar atstovybės dokumentų ar duomenų pakeitimus registruoti galima;

139.9. kitus įstatymuose nustatytus dokumentus.

140. Jeigu akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės organas nepriima sprendimo atšaukti atsistatydinimo pranešimą pateikusį vadovą, atsistatydinęs akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės vadovas praneša Registro tvarkytojui apie darbo sutarties su juo pasibaigimą ir pateikia prašymą įregistruoti pakeitimus ir dokumentus, patvirtinančius, kad atsistatydinimo pranešimas pateiktas vadovą išrinkusiai valdybai ar stebėtojų tarybai, arba tuo atveju, kai vadovą išrinko visuotinis akcininkų susirinkimas, – dokumentus, patvirtinančius, kad sušauktas visuotinis akcininkų susirinkimas, šiam neįvykus, – patvirtinančius, kad sušauktas ir pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

141.  Jeigu pasikeičia labdaros ir paramos fondo duomenys ar informacija, susiję su neliečiamojo kapitalo valdymu, be dokumentų, nurodytų Nuostatų 139 punkte, pateikiami šie dokumentai:

141.1. visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimas formuoti neliečiamąjį kapitalą iš lėšų;

141.2.  visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimas pradėti neliečiamojo kapitalo valdymą ir banko ar kitos kredito įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad yra suformuotas įstatymo nustatyto dydžio neliečiamasis kapitalas;

141.3. visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimas nutraukti neliečiamojo kapitalo valdymą;

141.4. dokumentas, patvirtinantis, kad neliečiamasis kapitalas nebuvo suformuotas;

141.5. dokumentas, patvirtinantis, kad neliečiamasis kapitalas buvo suformuotas, bet nepradėtas valdyti.

142. Jeigu didinamas akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės ar Europos bendrovės įstatinis kapitalas, be dokumentų, nurodytų Nuostatų 139 punkte, pateikiami šie dokumentai:

142.1.  visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas padidinti įstatinį kapitalą;

142.2. turto vertinimo ataskaita ir (ar) įstatymų nustatytais atvejais pažyma, jeigu už akcijas sumokama nepiniginiu įnašu;

142.3. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys, jeigu sprendimas didinti įstatinį kapitalą iš bendrovės lėšų priimtas praėjus šešiems mėnesiams nuo finansinių metų pabaigos;

142.4.  visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

142.5. dokumentas, patvirtinantis pasiūlymą įsigyti akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų pirmumo teise;

142.6. dokumentas, patvirtinantis sprendimą atšaukti pirmumo teisę;

142.7. dokumentas, patvirtinantis, kad atliktos visos įstatymuose nustatytos procedūros, kai Nuostatuose nustatyti dokumentai elektroniniu būdu pateikiami tiesiogiai Registro tvarkytojui.

143.  Jeigu mažinamas akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės ar Europos bendrovės įstatinis kapitalas, be dokumentų, nurodytų Nuostatų 139 punkte, pateikiami šie dokumentai:

143.1. dokumentas, patvirtinantis sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą;

143.2. dokumentas, patvirtinantis, kad atliktos visos įstatymuose nustatytos procedūros, kai Nuostatuose nustatyti dokumentai elektroniniu būdu pateikiami tiesiogiai Registro tvarkytojui.

144. Jeigu registruojamas Europos ekonominės interesų grupės nario atleidimo nuo atsakomybės už grupės skolas ir kitus įsipareigojimus, atsiradusius prieš priimant tą narį į grupę, faktas, kai ši aplinkybė nurodyta naujo nario priėmimo dokumente, be dokumentų, nurodytų Nuostatų 139 punkte, pateikiamas ir naujo nario priėmimo dokumentas.

145.  Jeigu Europos ekonominių interesų grupės nario dalis buvo perduota kitam grupės nariui ar trečiajam asmeniui, pateikiamas pranešimas apie visos ar ne visos nario dalies perdavimą.

146. Pasikeitus tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos, jos filialo ar atstovybės duomenims, dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui pateikia:

146.1. prašymą įrašyti pakeitimus į Registrą;

146.2. Teisingumo ministerijos išvadą, kad tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos, jos filialo ar atstovybės duomenų pakeitimus įrašyti į Registrą galima.

147. Registro tvarkytojas, gavęs Lietuvos Respublikos adresų registro tvarkytojo informaciją apie pasikeitusius Lietuvos Respublikos adresų registro duomenis, ne vėliau kaip kitą darbo dieną Registro tvarkytojo nustatyta tvarka pakeičia atitinkamus Registro duomenis ir saugo Lietuvos Respublikos adresų registro tvarkytojo pateiktą informaciją juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės dokumentų byloje.

148. Pasikeitus juridinio asmens, filialo ar atstovybės buveinei (išskyrus tradicines religines bendruomenes ar bendrijas), dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui pateikia:

148.1. prašymą įregistruoti pakeitimus;

148.2. juridinio asmens organo sprendimą dėl buveinės pakeitimo;

148.3.  jeigu juridinis asmuo nėra patalpų, suteikiamų juridinio asmens, filialo ar atstovybės buveinei registruoti, savininkas arba patalpos juridiniam asmeniui priklauso bendrosios nuosavybės teise, – rašytinį savininko arba bendraturčio sutikimą suteikti patalpas juridinio asmens, filialo ar atstovybės buveinei registruoti;

148.4. atstovybės nuostatų pakeitimus ir visą pakeistą nuostatų tekstą.

 

ŠEŠIOLIKTASIS SKIRSNIS

REORGANIZUOJAMO, JUNGIAMO, DALYVAUJANČIO REORGANIZAVIME AR ATSKYRIME, DALYVAUJANČIO JUNGIMESI, STEIGIANČIO EUROPOS BENDROVĘ JUNGIMO AR VALDYMO (HOLDINGO) BŪDU, EUROPOS KOOPERATINĘ BENDROVĘ JUNGIMO BŪDU JURIDINIO ASMENS DOKUMENTŲ IR DUOMENŲ PAKEITIMŲ PATEIKIMAS

 

149. Reorganizuojamo, jungiamo, dalyvaujančio reorganizavime ar atskyrime, dalyvaujančio jungimesi, inicijuojančio Europos bendrovės steigimą jungimo ar valdymo (holdingo) būdu arba Europos kooperatinės bendrovės steigimą jungimo būdu juridinio asmens dokumentų ir duomenų teikėjai ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų (jungimosi sąlygų, jungimo sąlygų projekto ar steigimo sąlygų projekto) sudarymą dieną Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

149.1. prašymą įregistruoti ar įrašyti juridinio asmens teisinį statusą (reorganizuojamas, dalyvaujantis reorganizavime, dalyvaujantis atskyrime, jungiamas peržengiant vienos valstybės ribas juridinis asmuo, dalyvaujantis vienos valstybės ribas peržengiančiame jungimesi juridinis asmuo, inicijuojantis Europos bendrovės steigimą jungimo būdu, inicijuojantis Europos bendrovės steigimą valdymo (holdingo) būdu, inicijuojantis Europos kooperatinės bendrovės steigimą jungimo būdu); kartu su prašymu pateikiama Nuostatų 23.31 papunktyje nurodyta informacija;

149.2. reorganizavimo sąlygas, jungimosi sąlygas, jungimo sąlygų projektą ar steigimo sąlygų projektą; uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė ar ribotos atsakomybės bendrovė kartu su reorganizavimo ar jungimosi sąlygomis gali pateikti savo interneto svetainės, kurioje skelbiamos reorganizavimo ar jungimosi sąlygos, nuorodą, suteikiančią prieigą prie šių reorganizavimo ar jungimosi sąlygų ir jų paskelbimo interneto svetainėje datos;

149.3.  po jungimosi veiksiančio juridinio asmens steigimo dokumentus;

149.4. sąlygų (projekto) vertinimo ataskaitą ir valdymo organų parengtą ataskaitą, jeigu įstatymuose nurodyta pateikti tokias ataskaitas;

149.5. valstybinės priežiūros institucijos leidimą, jeigu įstatymuose nurodyta išduoti tokį leidimą;

149.6.  dokumentą, nurodantį priemones, kurių besijungiančios akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės ėmėsi siekdamos įvykdyti ar papildomai užtikrinti prievoles kreditoriams, užtikrinti tokių bendrovių dalyvių mažumos teisių įgyvendinimą, taip pat kur ir kada galima neatlygintinai gauti visą informaciją apie minėtas priemones.

150. Registro tvarkytojas, gavęs Nuostatų 149 punkte nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per tris darbo dienas įregistruoja ar įrašo juridinio asmens teisinį statusą „reorganizuojamas“, „dalyvaujantis reorganizavime“, „dalyvaujantis atskyrime“, „jungiamas peržengiant vienos valstybės ribas juridinis asmuo“, „dalyvaujantis vienos valstybės ribas peržengiančiame jungimesi juridinis asmuo“, „inicijuojantis Europos bendrovės steigimą jungimo būdu“ ar „inicijuojantis Europos bendrovės steigimą valdymo (holdingo) būdu“, „inicijuojantis Europos kooperatinės bendrovės steigimą jungimo būdu“.

Jeigu jungimesi dalyvauja pagal kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių teisę įsteigti juridiniai asmenys, Registro tvarkytojas taip pat įrašo į Registrą Nuostatų 18.21 ir 23.31 papunkčiuose nurodytus duomenis ar informaciją.

151. Reorganizuojami, jungiami, dalyvaujantys reorganizavime ar atskyrime, dalyvaujantys jungimesi, jungimo ar valdymo (holdingo) būdu steigiantys Europos bendrovę, jungimo būdu steigiantys Europos kooperatinę bendrovę Lietuvos Respublikoje juridiniai asmenys, norintys paskirti visiems juridiniams asmenims bendrą reikiamą kvalifikaciją turintį ekspertą, Registro tvarkytojui turi pateikti bendrą prašymą ir dokumentus, patvirtinančius eksperto kvalifikaciją ir nepriklausomumą. Registro tvarkytojas per tris darbo dienas nuo prašymo gavimo priima sprendimą pritarti ar nepritarti bendrojo eksperto skyrimui ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo priėmimo raštu praneša apie tai prašymą pateikusiems juridiniams asmenims.

152. Dokumentų ir duomenų teikėjai ne vėliau kaip per penkias dienas nuo sprendimo dėl reorganizavimo, sprendimo dėl atskyrimo, sprendimo dėl jungimosi, sprendimo dėl jungimo ar steigimo sąlygų projekto tvirtinimo priėmimo pateikia šį sprendimą Registro tvarkytojui, kuris ne vėliau kaip per tris darbo dienas įrašo informaciją į Registrą.

153. Jungimo ar valdymo (holdingo) būdu steigiant Europos bendrovę, kurios buveinė bus kitoje valstybėje, dokumentų ir duomenų teikėjas pateikia prašymą įregistruoti pakeitimus Registro tvarkytojui, kuris įregistruoja Nuostatų 31.6.6 papunktyje nurodytus duomenis ir išduoda pažymėjimą. Pažymėjimas yra Registro išrašas, kuriame, be kitų duomenų, turi būti nurodyta, kad prieš Europos bendrovės įsteigimą jungimo ar valdymo (holdingo) būdu visi veiksmai ir formalumai atlikti. Registro tvarkytojas turi teisę išduoti šį pažymėjimą, jeigu kompetentingos institucijos neprieštarauja akcinės bendrovės dalyvavimui Europos bendrovės steigime jungimo būdu.

154. Jungimo būdu steigiant Europos kooperatinę bendrovę, kurios buveinė bus kitoje valstybėje, dokumentų ir duomenų teikėjas pateikia prašymą įregistruoti pakeitimus Registro tvarkytojui, kuris įregistruoja Nuostatų 31.7.3 papunktyje nurodytus duomenis ir išduoda pažymėjimą. Pažymėjimas yra Registro išrašas, kuriame, be kitų duomenų, turi būti nurodyta, kad prieš Europos kooperatinės bendrovės įsteigimą jungimo būdu visi veiksmai ir formalumai atlikti. Registro tvarkytojas turi teisę išduoti šį pažymėjimą, jeigu kompetentingos institucijos neprieštarauja kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) dalyvavimui Europos kooperatinės bendrovės steigime jungimo būdu.

155. Steigiant Europos kooperatinę bendrovę, kurios buveinė bus Lietuvos Respublikoje, dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui pateikia prašymą įregistruoti juridinį asmenį ir įrašyti kitus Nuostatų 79 punkte nurodytų dokumentų duomenis.

156. Po jungimosi pasibaigiančio juridinio asmens dokumentų ir duomenų teikėjas pateikia prašymą įregistruoti pakeitimus Registro tvarkytojui, kuris įregistruoja Nuostatų 23.30 papunktyje nurodytą informaciją ir ne vėliau kaip per tris dienas išduoda pažymėjimą. Pažymėjimas yra Registro išrašas, kuriame, be kitų duomenų, turi būti nurodyta, kad prieš įregistruojant Europos Sąjungos valstybėse narėse ar kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse po jungimosi veiksiančius juridinius asmenis arba juridinių asmenų dokumentų ir duomenų pakeitimus visi veiksmai ir formalumai atlikti.

157. Besijungiančioms akcinėms bendrovėms ar uždarosioms akcinėms bendrovėms pažymėjimas išduodamas per tris dienas, bet ne anksčiau kaip praėjus dešimt dienų nuo jungimosi teisėtumo patikrinimo pabaigos.

158. Jeigu reorganizuojamas užsienio juridinis asmuo ar kita organizacija, įsteigusi filialą ar atstovybę Lietuvos Respublikoje, dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sprendimo dėl užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos reorganizavimo priėmimo Registro tvarkytojui pateikia dokumentą, patvirtinantį, kad sprendimas dėl reorganizavimo priimtas. Registro tvarkytojas, gavęs dokumentus, ne vėliau kaip per tris darbo dienas įregistruoja steigėjo teisinį statusą.

159. Reorganizuojant juridinį asmenį prijungimo ar išdalijimo būdu, po reorganizavimo tęsiančių veiklą juridinių asmenų dokumentų ir duomenų teikėjai, kai įvykdytos reorganizavimo sąlygos, per įstatymuose ir reorganizavimo sąlygose nustatytą terminą Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

159.1. prašymą įregistruoti pakeistus Registro duomenis;

159.2. steigimo dokumento pakeitimus ir visą pakeistą steigimo dokumento tekstą (2 egzempliorius);

159.3.  turto vertinimo ataskaitą, jeigu turtą vertinti būtina pagal įstatymus;

159.4.  jeigu Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka biudžetinės įstaigos nuostatai pakartotinai netvirtinami, – biudžetinės įstaigos pranešimą apie tai, kad visos reorganizavimo sąlygų apraše nustatytos prievolės įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar reorganizavimo sąlygų apraše nurodytų aplinkybių.

160. Jungimosi atveju jungiamų juridinių asmenų dokumentų ir duomenų teikėjai ar po jungimosi tęsiančių veiklą juridinių asmenų dokumentų ir duomenų teikėjai, kai įvykdytos jungimosi sąlygos per įstatymuose ir jungimosi sąlygose nustatytą terminą, Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

160.1.  prašymą įregistruoti naują juridinį asmenį, pasirašytą visų besijungiančių juridinių asmenų dokumentų ir duomenų teikėjų, ar prašymą įregistruoti pakeistus Registro duomenis;

160.2. naujo juridinio asmens steigimo dokumentus ar steigimo dokumento pakeitimus ir visą pakeistą steigimo dokumento tekstą (2 egzempliorius);

160.3. patvirtintas jungimosi sąlygas;

160.4.  turto vertinimo ataskaitą, jeigu turtą vertinti būtina pagal įstatymus;

160.5.  licenciją (leidimą), jeigu pagal įstatymus ji turi būti išduota;

160.6. pažymėjimus, išduotus ne anksčiau kaip prieš šešis mėnesius Europos Sąjungos valstybių narių ar kitų Europos ekonominės erdvės valstybių kompetentingų institucijų, kad visi prieš jungimąsi būtini veiksmai ir formalumai atlikti.

161. Po jungimosi sukurtas naujas juridinis asmuo arba po jungimosi tęsiančio veiklą juridinio asmens pakeisti steigimo dokumentai Registre registruojami ne anksčiau kaip praėjus dešimt dienų nuo jungimosi teisėtumo patikrinimo pabaigos.

162. Jeigu po jungimosi veiksiančiam juridiniam asmeniui bus taikoma Lietuvos Respublikos teisė, Registro tvarkytojas užtikrina informacijos apie jungimosi užbaigimą pateikimą atitinkamiems valstybių narių registrams, kuriems buvo teikiami besijungiančių juridinių asmenų dokumentai.

163. Reorganizuotas juridinis asmuo iš Registro išregistruojamas Nuostatų 212 ir 214 punktuose nustatyta tvarka.

164.  Reorganizuojant juridinį asmenį sujungimo ar padalijimo būdu, atskiriant juridinį asmenį, reorganizuojamų ar dalyvaujančių atskyrime juridinių asmenų dokumentų ir duomenų teikėjai Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

164.1.  prašymą įregistruoti naują juridinį asmenį, pasirašytą visų reorganizuojamų juridinių asmenų dokumentų ir duomenų teikėjų;

164.2. naujo juridinio asmens steigimo dokumentus (2 egzempliorius).

 

SEPTYNIOLIKTASIS SKIRSNIS

PERTVARKOMO JURIDINIO ASMENS DOKUMENTŲ IR DUOMENŲ PAKEITIMŲ PATEIKIMAS

 

165. Pertvarkant kitos teisinės formos juridinį asmenį į akcinę bendrovę, Europos bendrovę ar uždarąją akcinę bendrovę, bendrovės dokumentų ir duomenų teikėjas per įstatymų nustatytus terminus Registro tvarkytojui pateikia turto, kuris perduodamas už bendrovės akcijas, vertinimo ataskaitą ir (ar) įstatymų nustatytais atvejais pažymą, jeigu už akcijas sumokama nepiniginiu įnašu.

166. Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip pirmą sprendimo dėl juridinio asmens pertvarkymo viešo paskelbimo dieną Registro tvarkytojui pateikia:

166.1. prašymą įregistruoti teisinį statusą;

166.2. sprendimą dėl juridinio asmens pertvarkymo arba pertvarkymo sąlygų projektą kartu su valdymo arba administravimo organo parengta ataskaita ir audito įmonės ataskaita, jeigu akcinė bendrovė pertvarkoma į Europos bendrovę, Europos bendrovė pertvarkoma į akcinę bendrovę, ar kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) pertvarkoma į Europos kooperatinę bendrovę ar Europos kooperatinė bendrovė pertvarkoma į kooperatinę bendrovę (kooperatyvą);

166.3. valstybinės priežiūros institucijos leidimą, jeigu įstatymuose nustatyta išduoti tokį leidimą.

167. Registro tvarkytojas, gavęs Nuostatų 166 punkte nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per tris darbo dienas įregistruoja juridinio asmens teisinį statusą „pertvarkomas“.

168. Juridinio asmens dokumentų ir duomenų teikėjas, pasibaigus pertvarkymo procedūroms, Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

168.1. prašymą įregistruoti pakeitimus;

168.2. visą pakeistą steigimo dokumento tekstą (2 egzempliorius).

 

AŠTUONIOLIKTASIS SKIRSNIS

JURIDINIO ASMENS, PERKELIANČIO BUVEINĘ Į KITĄ VALSTYBĘ, DOKUMENTŲ IR DUOMENŲ PATEIKIMAS

 

169. Parengus pasiūlymą perkelti Europos ekonominių interesų grupės buveinę į kitą valstybę, dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

169.1. prašymą įregistruoti pakeitimus;

169.2. pasiūlymą perkelti buveinę.

170. Registro tvarkytojas, gavęs Nuostatų 169 punkte nurodytus dokumentus, įregistruoja Nuostatų 31.8.4 papunktyje nurodytus duomenis.

171. Europos ekonominių interesų grupė, perkėlusi savo buveinę, išregistruojama Nuostatų 202 ir 203 punktuose nustatyta tvarka.

172. Parengus pasiūlymą perkelti Europos bendrovės ar Europos kooperatinės bendrovės buveinę į kitą valstybę, dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

172.1. prašymą įregistruoti pakeitimus;

172.2. pasiūlymą perkelti buveinę.

173. Registro tvarkytojas, gavęs Nuostatų 172 punkte nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per tris darbo dienas įregistruoja teisinį statusą „perkeliantis buveinę“.

174. Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip per penkias dienas nuo sprendimo perkelti Europos bendrovės ar Europos kooperatinės bendrovės buveinę į kitą valstybę priėmimo pateikia šį sprendimą Registro tvarkytojui, kuris ne vėliau kaip per tris darbo dienas įrašo informaciją į Registrą.

175. Perkeliant Europos bendrovės buveinę ar Europos kooperatinės bendrovės buveinę į kitą valstybę, dokumentų ir duomenų teikėjas pateikia prašymą įregistruoti pakeitimus Registro tvarkytojui, kuris ne vėliau kaip per tris darbo dienas įregistruoja Nuostatų 31.6.6 papunktyje nurodytus duomenis, jeigu perkeliama Europos bendrovės buveinė, ir Nuostatų 31.7.3 papunktyje nurodytus duomenis, jeigu perkeliama Europos kooperatinės bendrovės buveinė, ir išduoda pažymėjimą. Pažymėjimas yra Registro išrašas, kuriame, be kitų duomenų, turi būti nurodyta, kad prieš perkeliant buveinę visi būtini veiksmai ir formalumai atlikti. Registro tvarkytojas turi teisę išduoti šį pažymėjimą, jeigu kompetentingos institucijos neprieštarauja juridinio asmens buveinės perkėlimui į kitą valstybę.

 

DEVYNIOLIKTASIS SKIRSNIS

RESTRUKTŪRIZUOJAMO JURIDINIO ASMENS DOKUMENTŲ IR DUOMENŲ PAKEITIMŲ PATEIKIMAS

 

176. Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip per penkias dienas nuo teismo nutarties iškelti juridinio asmens restruktūrizavimo bylą, teismo nutarties nutraukti juridinio asmens restruktūrizavimo bylą ar sprendimo baigti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo Registro tvarkytojui pateikia:

176.1. prašymą įregistruoti ar išregistruoti teisinį statusą;

176.2. įsiteisėjusios teismo nutarties ar sprendimo nuorašą, jeigu Registro tvarkytojas nėra gavęs Nuostatų 38.7.6.5 papunktyje nurodyto pranešimo.

177. Registro tvarkytojas, gavęs Nuostatų 176 punkte nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per tris darbo dienas įregistruoja ar išregistruoja juridinio asmens teisinį statusą „restruktūrizuojamas“ ir kitus juridinio asmens duomenų pakeitimus.

 

DVIDEŠIMTASIS SKIRSNIS

BANKRUTUOJANČIO IR BANKRUTAVUSIO JURIDINIO ASMENS DOKUMENTŲ IR DUOMENŲ PAKEITIMŲ PATEIKIMAS

 

178. Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą, ją nutraukti ar patvirtinti taikos sutartį įsiteisėjimo, o įstatymų nustatytais atvejais – nutarties priėmimo, taip pat kreditorių susirinkimo sprendimo bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka ar šias procedūras nutraukti priėmimo Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

178.1. prašymą įregistruoti ar išregistruoti teisinį statusą;

178.2. įsiteisėjusios, įstatymų nustatytais atvejais – priimtos teismo nutarties patvirtintą nuorašą, jeigu Registro tvarkytojas bankroto procesą reglamentuojančių įstatymų nustatytais atvejais nėra gavęs Nuostatų 38.7.5 papunktyje nurodytų pranešimų, ar kreditorių susirinkimo sprendimą;

178.3.  dokumentą, patvirtinantį duomenis apie administratorių, jeigu Registro tvarkytojas bankroto procesą reglamentuojančių įstatymų nustatytais atvejais nėra gavęs Nuostatų 38.7.5 papunktyje nurodytų pranešimų.

179. Registro tvarkytojas, gavęs Nuostatų 178 punkte nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per tris darbo dienas įregistruoja ar išregistruoja juridinio asmens teisinį statusą „bankrutuojantis“ ir duomenis apie administratorių.

180. Dokumentų ir duomenų teikėjas per bankroto procesą reglamentuojančių įstatymų nustatytus terminus nuo teismo nutarties likviduoti juridinį asmenį dėl bankroto (teismo sprendimo bankrutavusią įmonę likviduoti) įsiteisėjimo ar kreditorių susirinkimo sprendimo likviduoti juridinį asmenį dėl bankroto, kai bankroto procedūros vykdomos ne teismo tvarka, priėmimo Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

180.1. prašymą įregistruoti teisinį statusą;

180.2.  įsiteisėjusios teismo nutarties (sprendimo) patvirtintą nuorašą ar kreditorių susirinkimo sprendimą.

181. Registro tvarkytojas, gavęs Nuostatų 180 punkte nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per tris darbo dienas įregistruoja juridinio asmens teisinį statusą „bankrutavęs“.

182.  Jeigu užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai, įsteigusiai filialą ar atstovybę Lietuvos Respublikoje, pradėtas bankroto procesas ar kitas procesas dėl nemokumo, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip per penkias dienas nuo užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos bankroto proceso ar nemokumo proceso pradžios Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

182.1. prašymą įregistruoti teisinį statusą;

182.2. sprendimą dėl bankroto proceso ar kito proceso dėl nemokumo.

183. Registro tvarkytojas, gavęs Nuostatų 182 punkte nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną įrašo užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės steigėjo teisinį statusą.

 

DVIDEŠIMT PIRMASIS SKIRSNIS

LIKVIDUOJAMO JURIDINIO ASMENS DOKUMENTŲ IR DUOMENŲ PAKEITIMŲ PATEIKIMAS

 

184. Dokumentų ir duomenų teikėjas arba asmuo, priėmęs sprendimą likviduoti juridinį asmenį, ne vėliau kaip pirmą sprendimo likviduoti juridinį asmenį viešo paskelbimo dieną Registro tvarkytojui pateikia:

184.1. prašymą įregistruoti teisinį statusą;

184.2. sprendimą likviduoti juridinį asmenį;

184.3. dokumentą, patvirtinantį duomenis apie likvidatorių ar likvidacinės komisijos pirmininką, jo teisių ribas;

184.4. Teisingumo ministerijos išvadą, jeigu likviduojama religinė bendruomenė ar bendrija;

184.5. valstybinės priežiūros institucijos leidimą, jeigu įstatymuose nustatyta išduoti tokį leidimą.

185. Užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo likviduojamo užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos statuso įgijimo Registro tvarkytojui pateikia:

185.1. prašymą įregistruoti teisinį statusą;

185.2. sprendimą likviduoti užsienio juridinį asmenį ar kitą organizaciją.

186. Registro tvarkytojas, gavęs Nuostatų 184 ir 185 punktuose nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per tris darbo dienas įregistruoja juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos, įsteigusios filialą ar atstovybę Lietuvos Respublikoje, teisinį statusą „likviduojamas“ ir likvidatoriaus duomenis.

 

DVIDEŠIMT ANTRASIS SKIRSNIS

JURIDINIO ASMENS LIKVIDAVIMAS REGISTRO TVARKYTOJO INICIATYVA

 

187. Teisės aktų nustatyta tvarka siūlymą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą Registro tvarkytojui pagal kompetenciją teikia valstybės institucijos, nustačiusios bent vieną iš Civilinio kodekso 2.70 straipsnio 1 dalies 2–5 punktuose nurodytų aplinkybių.

188. Registro tvarkytojas, nustatęs, kad atsirado bent viena iš Civilinio kodekso 2.70 straipsnio 1 dalyje nurodytų aplinkybių, ar gavęs Nuostatų 187 punkte nurodytą siūlymą, į juridinio asmens buveinę ir Registre nurodytais juridinio asmens valdymo organo narių adresais, nurodydamas atsiradusias aplinkybes, išsiunčia pranešimą apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą. Kai pranešimo išsiųsti buveinės ir (ar) valdymo organų narių adresais nėra galimybės, Registro tvarkytojas apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą viešai paskelbia Registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame informaciniame leidinyje ir šį pranešimą išsiunčia kitu Nuostatų 23.21 papunktyje nurodytu adresu.

189.  Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pranešimo apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą išsiuntimo ar viešo paskelbimo pateikia Registro tvarkytojui šiuos dokumentus, kuriais paneigiamos Civilinio kodekso 2.70 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės:

189.1.  Nuostatų 120 ir 127 punktuose nurodytus praėjusių finansinių metų dokumentus, kuriais paneigiama Civilinio kodekso 2.70 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyta aplinkybė;

189.2.  Nuostatų 139.1 ir 139.2 papunkčiuose ar 146 punkte nurodytus dokumentus, kuriais paneigiama Civilinio kodekso 2.70 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyta aplinkybė;

189.3. patvirtinimą, kad gautas Registro tvarkytojo pranešimas apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą juridinio asmens buveinėje ar juridinio asmens valdymo organų narių adresais, nurodytais Registre, arba Nuostatų 139.1 papunktyje nurodytą prašymą ir kitus su duomenų ar dokumentų pakeitimais susijusius dokumentus, kuriais paneigiama Civilinio kodekso 2.70 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodyta aplinkybė;

189.4. patvirtinimą, kad juridinis asmuo vykdo veiklą, arba Nuostatų 139.1 papunktyje nurodytą prašymą ir kitus su duomenų ar dokumentų pakeitimais susijusius dokumentus, kuriais paneigiama Civilinio kodekso 2.70 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodyta aplinkybė;

189.5. Nuostatų 139.1–139.3 papunkčiuose ir Nuostatų 142 punkte nurodytus dokumentus, kuriais paneigiama Civilinio kodekso 2.70 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodyta aplinkybė.

190. Jeigu politinė partija Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo nustatyta tvarka vienus metus nepateikė savo narių sąrašo, tačiau ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pranešimo apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą išsiuntimo ar viešo paskelbimo Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo nustatyta tvarka jį pateikė Teisingumo ministerijai, Teisingumo ministerija ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie pateiktą politinės partijos narių sąrašą praneša Registro tvarkytojui.

191. Registro tvarkytojas per tris mėnesius nuo pranešimo apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą išsiuntimo ar viešo paskelbimo, negavęs Nuostatų 189 ir (ar) 190 punktuose nurodytų dokumentų, ne vėliau kaip per tris darbo dienas priima sprendimą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą Civilinio kodekso 2.70 straipsnyje nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo įregistruoja juridinio asmens teisinį statusą „inicijuojamas likvidavimas“.

192. Registro tvarkytojas, gavęs teismo pranešimą apie sprendimą atšaukti inicijuojamą juridinio asmens likvidavimą, ne vėliau kaip per tris darbo dienas išregistruoja juridinio asmens teisinį statusą „inicijuojamas likvidavimas“.

193.  Registro tvarkytojas, gavęs teismo pranešimą apie ieškinio dėl skolininko prievolių įvykdymo ar bankroto bylos iškėlimo priėmimą, per tris darbo dienas išregistruoja juridinio asmens teisinį statusą „inicijuojamas likvidavimas“.

194. Registro tvarkytojas, negavęs Nuostatų 192 ir (ar) 193 punktuose nurodytų teismo pranešimų arba jeigu teismas inicijuojamo juridinio asmens likvidavimo neatšaukia, ne vėliau kaip per tris darbo dienas priima sprendimą likviduoti juridinį asmenį Registro tvarkytojo iniciatyva. Registro tvarkytojas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo įregistruoja juridinio asmens teisinį statusą „likviduojamas“ ir išregistruoja juridinio asmens valdymo organus ir jų narius.

 

DVIDEŠIMT TREČIASIS SKIRSNIS

JURIDINIO ASMENS, FILIALO AR ATSTOVYBĖS BUVEINĖS IŠREGISTRAVIMAS

 

195. Kai juridiniam asmeniui įregistruotas juridinio asmens teisinis statusas „inicijuojamas likvidavimas“ arba „likviduojamas“, patalpų, kuriose įregistruota šio juridinio asmens ar jo filialo ar atstovybės buveinė, savininkas turi teisę kreiptis į Registro tvarkytoją su prašymu išregistruoti iš Registro juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės buveinę.

196. Registro tvarkytojas, gavęs patalpų savininko prašymą, išsiunčia pranešimą apie numatomą buveinės išregistravimą Registre nurodytais valdymo organų narių adresais, išskyrus Nuostatų 194 punkte nurodytą atvejį, ir šį pranešimą paskelbia Registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame informaciniame leidinyje.

197. Jeigu juridinis asmuo, jo filialas ar atstovybė per šešis mėnesius nuo pranešimo išsiuntimo ar paskelbimo Registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame informaciniame leidinyje nepakeičia buveinės, Registro tvarkytojas išregistruoja juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės buveinę ir nurodo, kad juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės buveinė išregistruota patalpų savininko prašymu.

 

DVIDEŠIMT KETVIRTASIS SKIRSNIS

LIKVIDUOTO JURIDINIO ASMENS IŠREGISTRAVIMAS

 

198. Dokumentų ir duomenų teikėjas, atlikus juridinio asmens, išskyrus tradicinę religinę bendruomenę ar bendriją, religinę bendruomenę ar bendriją, likvidavimo procedūrą, Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

198.1. prašymą išregistruoti likviduotą juridinį asmenį;

198.2. likvidavimo aktą;

198.3. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatytų subjektų, įgaliotų priimti likviduojamų juridinių asmenų dokumentus saugoti, išduotą pažymą, patvirtinančią, kad dokumentai perduoti toliau saugoti arba perduotinų toliau saugoti dokumentų nėra, jeigu Registro tvarkytojas nėra gavęs Nuostatų 38.7.9 papunktyje nurodyto pranešimo;

198.4. savivaldybių administracijų, administruojančių valstybinės žemės nuomos mokestį, išduotą pažymą, patvirtinančią, kad juridinis asmuo atsiskaitęs su savivaldybių, kurių teritorijoje buvo nuomojama valstybinė žemė, biudžetais – dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio, jeigu Registro tvarkytojas nėra gavęs Nuostatų 38.7.10 papunktyje nurodyto pranešimo.

199. Kai juridinis asmuo likviduojamas teismo sprendimu Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso nustatyta tvarka, Registro tvarkytojas ne vėliau kaip per penkias dienas išregistruoja likviduotą juridinį asmenį, kai antstolis pateikia prašymą išregistruoti juridinį asmenį ir išieškojimo negalimumo aktą.

200. Kai juridinis asmuo likviduojamas Registro tvarkytojo iniciatyva Civilinio kodekso 2.70 straipsnyje nustatyta tvarka, Registro tvarkytojas ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo juridinio asmens teisinio statuso „likviduojamas“ įregistravimo likviduojamą juridinį asmenį išregistruoja.

201. Registro tvarkytojas ne vėliau kaip per penkias dienas išregistruoja juridinį asmenį, kai gauna Nuostatų 198 punkte nurodytus dokumentus ir 38.7.7.1 papunktyje nurodytą pranešimą apie juridinį asmenį ir iš Valstybinės mokesčių inspekcijos nebuvo gauta informacijos, kad anksčiau gautame pranešime esantys duomenys pasikeitė. Tokiu atveju juridinis asmuo gali būti išregistruojamas tik gavus naują Nuostatų 38.7.7.1 papunktyje nurodytą pranešimą.

 

DVIDEŠIMT PENKTASIS SKIRSNIS

JURIDINIO ASMENS IŠREGISTRAVIMAS PERKĖLUS BUVEINĘ Į KITĄ VALSTYBĘ

 

202. Registro tvarkytojas, gavęs Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės registro tvarkytojo pranešimą apie juridinio asmens ir naujos jo buveinės įregistravimą kitoje valstybėje, ne vėliau kaip per tris darbo dienas išregistruoja juridinį asmenį. Jeigu toks pranešimas neatsiunčiamas, perkėlęs juridinio asmens buveinę į kitą valstybę, dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

202.1. prašymą išregistruoti juridinį asmenį iš Registro;

202.2. teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą pranešimą apie juridinio asmens įregistravimą Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės registre, pažymėjimo nuorašą ar registro išrašą, kuriuose nurodyta apie juridinio asmens ir naujos jo buveinės įregistravimą.

203. Registro tvarkytojas, gavęs Nuostatų 202 punkte nustatytus dokumentus, jeigu nėra teisės aktų nustatyta tvarka pareikšto kompetentingos institucijos prieštaravimo buveinės perkėlimui, ne vėliau kaip per penkias darbo dienas išregistruoja juridinį asmenį ir ne vėliau kaip per mėnesį praneša apie tai Europos Bendrijų Oficialiųjų leidinių biurui.

 

DVIDEŠIMT ŠEŠTASIS SKIRSNIS

TRADICINĖS RELIGINĖS BENDRUOMENĖS AR BENDRIJOS IŠBRAUKIMAS IŠ REGISTRO, RELIGINĖS BENDRUOMENĖS AR BENDRIJOS IŠREGISTRAVIMAS IŠ REGISTRO

 

204. Nutraukus tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos veiklą, dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

204.1. prašymą išbraukti juridinį asmenį iš Registro;

204.2. Teisingumo ministerijos išvadą, kad išbraukti juridinį asmenį iš Registro galima.

205.  Nutraukus religinės bendruomenės ar bendrijos veiklą, dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

205.1. prašymą išregistruoti juridinį asmenį;

205.2. Teisingumo ministerijos išvadą, kad išregistruoti juridinį asmenį iš Registro galima.

206. Registro tvarkytojas, gavęs Nuostatų 204 ar 205 punkte nurodytus dokumentus, išbraukia ar išregistruoja juridinį asmenį iš Registro.

 

DVIDEŠIMT SEPTINTASIS SKIRSNIS

FILIALO AR ATSTOVYBĖS IŠREGISTRAVIMAS AR IŠBRAUKIMAS IŠ REGISTRO

 

207. Nutraukus filialo ar atstovybės, išskyrus tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos filialą ar atstovybę, veiklą, juridinio asmens (steigėjo) ar užsienio juridinio asmens arba kitos organizacijos filialo ar atstovybės dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

207.1. prašymą išregistruoti filialą ar atstovybę;

207.2. dokumentą, patvirtinantį sprendimą dėl filialo ar atstovybės veiklos nutraukimo;

207.3. valstybinės priežiūros institucijos leidimą, jeigu įstatymuose nustatyta išduoti tokį leidimą;

207.4.  jeigu nutraukiama užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės veikla, – Nuostatų 198.3 papunktyje nurodytą pažymą, jeigu Registro tvarkytojas nėra gavęs Nuostatų 38.7.9 papunktyje nurodyto pranešimo;

207.5.  Teisingumo ministerijos išvadą, kad išregistruoti juridinio asmens filialą ar atstovybę iš Registro galima, jeigu nutraukiama religinės bendruomenės ar bendrijos filialo ar atstovybės veikla.

208. Nutraukus tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos filialo ar atstovybės veiklą, juridinio asmens (steigėjo) dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

208.1. prašymą išbraukti filialą ar atstovybę iš Registro;

208.2. Teisingumo ministerijos išvadą, kad išbraukti juridinio asmens filialą ar atstovybę iš Registro galima.

209.  Registro tvarkytojas, gavęs Nuostatų 207 ar 208 punkte nurodytus dokumentus ir 38.7.7.1 papunktyje nurodytą pranešimą apie užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialą ar atstovybę, ne vėliau kaip per penkias darbo dienas išregistruoja ar išbraukia filialą ar atstovybę iš Registro.

210. Filialas ar atstovybė išregistruojami ar išbraukiami iš Registro, kai jų veikla nutraukiama steigėjo (juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos) ar teismo sprendimu arba pasibaigia pats steigėjas.

211. Visi juridinio asmens įsteigti filialai ir atstovybės turi būti išregistruoti ar išbraukiami iš Registro iki juridinio asmens išregistravimo ar išbraukimo iš Registro.

 

DVIDEŠIMT AŠTUNTASIS SKIRSNIS

REORGANIZUOTO AR PO JUNGIMOSI PASIBAIGUSIO JURIDINIO ASMENS, AKCINĖS BENDROVĖS, JUNGIMO BŪDU STEIGIANČIOS EUROPOS BENDROVĘ, AR KOOPERATINĖS BENDROVĖS (KOOPERATYVO), JUNGIMO BŪDU STEIGIANČIOS EUROPOS KOOPERATINĘ BENDROVĘ, IŠREGISTRAVIMAS

 

212. Po reorganizavimo, Europos bendrovės steigimo jungimo būdu ar Europos kooperatinės bendrovės steigimo jungimo būdu pasibaigiančio juridinio asmens dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui pateikia:

212.1. prašymą išregistruoti juridinį asmenį;

212.2. teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą juridinio asmens, Europos bendrovės ar Europos kooperatinės bendrovės įregistravimo Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės registre pažymėjimo nuorašą ar registro išrašą, kuriuose nurodyta apie juridinio asmens, Europos bendrovės ir naujos jos buveinės įregistravimą ar Europos kooperatinės bendrovės ir naujos jos buveinės įregistravimą.

213. Registro tvarkytojas, gavęs Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės registro tvarkytojo pranešimą apie jungimosi užbaigimą, ne vėliau kaip per tris darbo dienas išregistruoja juridinį asmenį.

214. Registro tvarkytojas, gavęs Nuostatų 212 punkte nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per penkias darbo dienas išregistruoja reorganizuotą juridinį asmenį.

 

DVIDEŠIMT DEVINTASIS SKIRSNIS

BANKRUTAVUSIO JURIDINIO ASMENS IŠREGISTRAVIMAS

 

215. Įsiteisėjus teismo sprendimui dėl juridinio asmens pabaigos, taip pat kreditorių susirinkimui priėmus sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos, kai bankroto procedūros vykdomos ne teismo tvarka, dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo sprendimo įsiteisėjimo (kreditorių sprendimo priėmimo) Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

215.1. prašymą išregistruoti juridinį asmenį;

215.2.  įsiteisėjusio teismo sprendimo patvirtintą nuorašą ar kreditorių sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos;

215.3. Nuostatų 198.3 papunktyje nurodytą pažymą, jeigu Registro tvarkytojas nėra gavęs Nuostatų 38.7.9 papunktyje nurodyto pranešimo;

215.4. bankų ir kitų kredito įstaigų, aptarnavusių juridinį asmenį, sąrašą;

215.5. steigimo dokumento originalą.

216. Jeigu užsienio juridinis asmuo ar kita organizacija, įsteigusi filialą ar atstovybę Lietuvos Respublikoje, pripažįstama pasibaigusia dėl bankroto, dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo Registro tvarkytojui pateikia dokumentą, patvirtinantį sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos, prašymą išregistruoti filialą ar atstovybę, bankų ir kitų kredito įstaigų, aptarnavusių filialą ar atstovybę, sąrašą (pavadinimas, kodas, teisinė forma, buveinė).

217. Registro tvarkytojas, gavęs Nuostatų 215 ar 216 punkte nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per penkias darbo dienas išregistruoja juridinį asmenį ar užsienio juridinio asmens arba kitos organizacijos filialą ar atstovybę ir atlieka kitus veiksmus, nurodytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme.

 

V SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ IR INFORMACIJOS TAISYMAS

 

218. Klaidingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys ar informacija (toliau – klaidingi duomenys ar informacija) Registre taisomi ar papildomi Registro duomenų, informacijos ir dokumentų teikėjo, gavėjo, asmens, kurio duomenys ar informacija įrašyta Registre (toliau – duomenų subjektas), arba susijusių registrų, valstybės informacinių sistemų ar klasifikatorių tvarkytojų (toliau kartu – suinteresuoti asmenys) prašymu, taip pat Registro tvarkytojo iniciatyva. Klaidingais laikomi Registre įregistruoti duomenys ar įrašyta informacija, neatitinkantys Registrui pateiktų dokumentų.

219. Duomenų subjektas, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinęs asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su Registre tvarkomais jo duomenimis ir informacija ir, pateikdamas prašymą ir jame nurodytus faktus patvirtinančius dokumentus, turi teisę reikalauti ištaisyti klaidingus duomenis ar informaciją.

220. Registro tvarkytojas, gavęs suinteresuoto asmens prašymą ištaisyti klaidingus Registro duomenis ar informaciją ir jame nurodytus faktus patvirtinančius dokumentus, turi per tris darbo dienas ištaisyti Registro duomenis ar informaciją ir apie tai raštu pranešti Registro objektui ir duomenų subjektui, kurių duomenys ar informacija ištaisyti, ir asmenims, kuriems klaidingi duomenys perduoti.

221. Registro tvarkytojas, pastebėjęs Registre klaidą, apie tai nedelsdamas raštu informuoja Registro objektą ir duomenų subjektą, kurių duomenys ar informacija turi būti ištaisyti, ir asmenis, kuriems klaidingi duomenys perduoti. Jeigu per Registro tvarkytojo nustatytą terminą asmuo nepareiškia nesutinkąs, kad klaida būtų taisoma, Registro tvarkytojas ištaiso Registro duomenis ar informaciją. Apie ištaisytus duomenis ar informaciją Registro tvarkytojas ne vėliau kaip per tris darbo dienas praneša Registro objektui ir duomenų subjektui, kurių duomenys ar informacija ištaisyti, ir asmenims, kuriems klaidingi duomenys perduoti.

222. Jeigu gavus suinteresuoto asmens prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus nustatoma, kad į Registro duomenų bazę dėl Registro tvarkytojo kaltės įrašyti klaidingi duomenys ar informacija, Registro tvarkytojas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 valandas klaidingus duomenis ar informaciją ištaisyti ir neatlygintinai apie tai raštu pranešti Registro objektui ir duomenų subjektui, kurių duomenys ar informacija ištaisyti, ir asmenims, kuriems klaidingi duomenys perduoti.

223.  Jeigu nustatoma Registro duomenų, informacijos ar dokumentų teikėjo ir Registro objektui registruoti pateiktų duomenų, informacijos ir (ar) dokumentų arba susijusių registrų, valstybės informacinių sistemų arba klasifikatorių tvarkytojų sąveikos būdu perduotų duomenų netikslumų, Registro tvarkytojas ne vėliau kaip per tris darbo dienas apie tai informuoja Registro duomenų, informacijos ar dokumentų teikėją arba susijusio registro, valstybės informacinės sistemos arba klasifikatoriaus tvarkytoją, pareikalauja ištaisyti netikslumus ir pateikti patikslintus duomenis, o šis, gavęs tokį prašymą, privalo pateikti patikslintus duomenis arba motyvuotą atsisakymą juos tikslinti ne vėliau kaip per penkias darbo dienas.

224.  Registro tvarkytojas, pastebėjęs, kad pakeitęs savo buveinę, teisinę formą, pavadinimą ar steigimo dokumentus juridinis asmuo klaidingai pakartotinai įregistruotas Registre suteikiant jam naują juridinio asmens kodą, apie tai turi nedelsdamas raštu pranešti juridiniam asmeniui.

225. Registro tvarkytojas, gavęs dokumentų ir duomenų teikėjo prašymą išbraukti iš Registro pakartotinai Registre įregistruotą juridinį asmenį ir Nuostatų 38.7.7.1 papunktyje nurodytą pranešimą ir nustatęs, kad pakeitęs savo buveinę, teisinę formą, pavadinimą ar steigimo dokumentus juridinis asmuo klaidingai pakartotinai įregistruotas Registre suteikiant jam naują juridinio asmens kodą, išbraukia dokumentų ir duomenų teikėjo prašyme nurodytus juridinius asmenis iš Registro.

226.  Jeigu per tris mėnesius juridinis asmuo nepareiškia prieštaraująs, kad klaidingai pakartotinai įregistruotas juridinis asmuo būtų išbrauktas iš Registro, Registro tvarkytojas, gavęs Nuostatų 38.7.7.1 papunktyje nurodytą pranešimą, išbraukia iš Registro juridinius asmenis, kurie buvo įregistruoti prieš vėliausiai įregistruotą juridinį asmenį.

227. Išbrauktų iš Registro juridinių asmenų dokumentų bylos saugomos registruoto juridinio asmens dokumentų byloje.

 

VI SKYRIUS

REGISTRO SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS IR VALSTYBĖS INFORMACINĖMIS SISTEMOMIS

 

228. Registro funkcionavimui užtikrinti naudojami kitų registrų, valstybės informacinių sistemų ir klasifikatorių duomenys, kurie Registrui turi būti perduodami automatiniu būdu ne vėliau kaip per 24 valandas nuo tokių duomenų įrašymo ar pakeitimo reikiamuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose. Registre jie turi būti įrašomi ar pakeičiami ne vėliau kaip per 24 valandas nuo duomenų gavimo. Naudojami šių registrų, valstybės informacinių sistemų ir klasifikatorių duomenys:

228.1. Lietuvos Respublikos gyventojų registro – fizinio asmens kodas, vardas (vardai), pavardė (pavardės), gimimo ir mirties datos, deklaruota gyvenamoji vieta;

228.2. Nekilnojamojo turto registro – nekilnojamojo daikto unikalus numeris, nekilnojamojo daikto adresas, duomenys apie nekilnojamojo daikto savininkus, žyma apie nekilnojamojo daikto areštą;

228.3. Lietuvos Respublikos adresų registro – adresuojamos vietos kodas, adresų komponentai: savivaldybė, seniūnija, gyvenamoji vietovė, gatvė, namo numeris, korpuso numeris, patalpos numeris;

228.4. Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos – viešųjų įstaigų, priskiriamų viešojo sektoriaus subjektams, metinių finansinių ataskaitų duomenys;

228.5.  Pasaulio šalių ir teritorijų (ISO-3166) bei valiutų (ISO-4217) klasifikatoriaus – kodas, pavadinimas;

228.6. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus – kodas, pavadinimas.

 

VII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ, INFORMACIJOS IR DOKUMENTŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

229. Registro duomenys, informacija ir dokumentai yra vieši. Kiekvienas asmuo gali susipažinti su Registro duomenimis, informacija ir dokumentais įstatymų ir Nuostatų nustatyta tvarka.

230. Registro duomenys, informacija ir dokumentų kopijos teikiami atlygintinai, išskyrus Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nurodytus atvejus.

231. Už Registro duomenų, informacijos ir dokumentų kopijų teikimą imamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio atlyginimas.

232. Registro duomenys, informacija, dokumentų ir pavienių dokumentų lapų kopijos gali būti teikiami telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu užtikrinta teksto apsauga, garantuojamas jų kilmės autentiškumas, turinio vientisumas ir galima identifikuoti Registro tvarkytojo parašą.

233. Registro duomenys, informacija ir dokumentų kopijos teikiami šiais būdais:

233.1. perduodama automatiniu būdu;

233.2. išduodamos pažymos;

233.3.  teikiami Registro išrašai, duomenys, informacija, dokumentų kopijos Registro duomenų gavėjo pasirinkimu – raštu, elektroniniu paštu, internetu ar kitomis ryšio priemonėmis;

233.4. pagal gavėjo pateiktą prašymą išduodami specialiomis taikomosiomis programomis suformuoti Registro duomenų ar informacijos išrašai;

233.5. atliekami vienkartiniai duomenų ar informacijos apibendrinimai, analizė ar įvairūs statistiniai skaičiavimai pagal gavėjo prašymą.

234. Gavėjui teikiami rašytiniai Registro duomenų ir informacijos išrašai turi turėti žymą „išrašas tikras“, o teikiamos dokumentų kopijos – žymą „kopija tikra“, išskyrus tuos atvejus, kai gavėjas prašyme tokios žymos atsisako. Gavėjui teikiami elektroninės formos Registro duomenų ir informacijos išrašai turi turėti žymą „išrašas tikras“, o teikiamos dokumentų kopijos – žymą „kopija tikra“, jeigu gavėjas aiškiai prašo tokios žymos.

235. Registro tvarkytojas gavėjui teikiamuose Registro duomenų ir informacijos išrašuose, dokumentų kopijose nurodo, kad šie duomenų ir informacijos išrašai, dokumentų kopijos turi prima facie galią.

236. Registro duomenys, informacija ir dokumentų kopijos gavėjams (taip pat ir asmenims, pakartotinai naudojantiems Registro duomenis) teikiami pagal sutartis (daugkartinio teikimo atvejais) su Registro tvarkytoju arba gavėjo prašymus (vienkartinio teikimo atvejais). Gavėjo pasirinkimu gali būti pateikiamas rašytinės arba elektroninės formos prašymas. Sutarčių su gavėjais sudarymo tvarką nustato Registro tvarkymo taisyklės.

237. Duomenys ir informacija kitų registrų (kadastrų), valstybės informacinių sistemų ir klasifikatorių tvarkytojams ir (ar) valdytojams teikiami, jeigu juos pateikti nurodyta Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka patvirtintuose registrų (kadastrų), valstybės informacinių sistemų ar klasifikatorių nuostatuose, kuriuose reglamentuota gaunamų duomenų ar informacijos apimtis ir naudojimas.

238. Kitų registrų (kadastrų), valstybės informacinių sistemų, klasifikatorių, valstybės ar savivaldybių institucijų naudojami duomenys, informacija ir dokumentai turi atitikti Registro duomenis, dokumentus ir informaciją, išskyrus tuos atvejus, kai pirminis duomenų ir dokumentų registravimas registrų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka atliekamas kituose pagrindiniuose valstybės registruose.

239. Valstybės ir savivaldybės institucijos ir įstaigos, kiti viešojo administravimo subjektai duomenis ir informaciją apie juridinį asmenį, filialą ar atstovybę gali patikrinti tik elektroniniu būdu, pasinaudoję juridinio asmens, filialo ar atstovybės prieigos raktu arba pagal sutartis su Registro tvarkytoju.

240. Registro tvarkytojo ir duomenų gavėjo sutartyje nustatomos duomenų gavėjo teisės ir atsakomybė, duomenų ir informacijos naudojimo tikslas, duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, tvarka, teikiamų duomenų apimtis, taip pat atsiskaitymo už gautus Registro duomenis sąlygos ir tvarka.

241. Duomenų gavėjai Registro duomenis (taip pat ir pakartotinai) gali naudoti tik tokiam tikslui, tokios apimties ir tokiu būdu, kokie nurodyti juos gaunant. Registro duomenų gavėjai, teikiantys Registro duomenis tretiesiems asmenims, negali keisti Registro duomenų ir privalo nurodyti teikiamų duomenų šaltinį.

242. Duomenų gavėjai neturi teisės naudoti gautų duomenų ar informacijos kitam tikslui negu nustatyta juos perduodant, taip pat perduoti tretiesiems asmenims pakeistų ar patikslintų duomenų ar informacijos, jeigu įstatymai nenustato kitaip.

243. Kiekvienas asmuo, nurodęs Registro tvarkytojui juridinio asmens kodą ar juridinio asmens pavadinimą, turi teisę nedelsiant nemokamai gauti žodžiu ir internetu duomenis apie juridinio asmens pavadinimą, kodą, teisinę formą, buveinę (adresą), teisinį statusą, apribotą juridinio asmens veiklą ir išregistravimo datą.

244. Registro tvarkytojas informaciją apie juridinio asmens įregistravimą, jo duomenų ar informacijos pakeitimo įregistravimą, taip pat užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo įregistravimą, jų duomenų ar informacijos pakeitimų įregistravimą skelbia Registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame informaciniame leidinyje.

245. Elektroniniame informaciniame leidinyje skelbiami šie Registro duomenys ir informacija:

245.1. pavadinimas;

245.2. kodas;

245.3. buveinė (adresas);

245.4. teisinė forma;

245.5. valdymo organų nariai (vardas, pavardė);

245.6.  likvidatoriaus (likvidacinės komisijos) paskyrimo ir atleidimo datos, duomenys apie likvidatorių ar likvidacinės komisijos narius (vardas, pavardė);

245.7. juridinio asmens teisinis statusas;

245.8. apribota juridinio asmens veikla;

245.9. pranešimo apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą išsiuntimo ar paskelbimo data;

245.10. įregistravimo Registre data;

245.11. išregistravimo data;

245.12. juridinio asmens veiklos laikotarpis, jeigu jis ribotas;

245.13. Europos ekonominių interesų grupės, Europos bendrovės ir Europos kooperatinės bendrovės veiklos (steigimo) tikslai;

245.14. jungimosi atveju – kiekvieno besijungiančio juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė (adresas), registras (registro pavadinimas, registro tvarkytojo pavadinimas ir registro tvarkytojo adresas), kuriame kaupiami kiekvieno besijungiančio juridinio asmens duomenys, juridinių asmenų registravimo numeriai tuose registruose;

245.15.  informacija apie gautas reorganizavimo ar jungimosi sąlygas;

245.16. interneto svetainės nuoroda, kai uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė ar ribotos atsakomybės bendrovė kartu su reorganizavimo ar jungimosi sąlygomis pateikia savo interneto svetainės, kurioje paskelbė reorganizavimo ar jungimosi sąlygas ir jų paskelbimo interneto svetainėje datą, nuorodą;

245.17.  taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu.

246.  Be Nuostatų 245 punkte nurodytų duomenų, skelbiami visi kiti juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų ar atstovybių Registre įregistruoti duomenys, informacija ir dokumentai – Registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame informaciniame leidinyje įrašomos nuorodos į juos.

247. Nuostatų 245 ir 246 punktuose nurodyti duomenys ir informacija Registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame informaciniame leidinyje skelbiami neatlygintinai.

248. Įregistravęs Nuostatų 245 ir 246 punktuose nurodytus duomenis, informaciją ir dokumentus, Registro tvarkytojas juos paskelbia ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

249. Įregistravęs Nuostatų 245 ir 246 punktuose nurodytų Registro duomenų ar informacijos pakeitimus, Registro tvarkytojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną paskelbia pasikeitusius duomenis ar informaciją ir pakeitimo įregistravimo datą.

250. Registro tvarkytojas, skelbdamas Nuostatų 245 ir 246 punktuose nurodytus duomenis, informaciją ir dokumentus arba jų pakeitimus, nurodo, kad jie turi prima facie galią.

251.  Registro duomenys, informacija ir dokumentai į užsienio valstybes teikiami Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

252.  Registro tvarkytojo ir Teisingumo ministerijos veiksmai gali būti skundžiami įstatymų nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ, INFORMACIJOS IR DOKUMENTŲ SAUGA

 

253. Registro duomenų saugą reguliuoja Registro valdytojo patvirtinti Duomenų saugos nuostatai, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtinti Techniniai informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimai ir kiti saugos dokumentai, patvirtinti Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“ (toliau – Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas), nustatyta tvarka.

254. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos statistikos įstatymu, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymu, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu ir kitais teisės aktais, nustatančiais duomenų, dokumentų ir informacijos saugos tvarką, taip pat Nuostatais, už Registro duomenų, informacijos ir dokumentų saugą pagal kompetenciją atsako Registro valdytojas ir Registro tvarkytojas.

255. Asmenys, tvarkantys asmens duomenis Registre, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie duomenys neskirti teikti ir skelbti viešai. Ši pareiga galioja ir perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

 

IX SKYRIUS

REGISTRO FINANSAVIMAS

 

256. Registras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir lėšų, gautų už Registro duomenų, informacijos ir dokumentų teikimą, taip pat lėšų, gautų už juridinių asmenų, filialų ar atstovybių ir duomenų pakeitimų registravimą. Registrui tvarkyti gali būti skiriamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos.

 

X SKYRIUS

REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

257. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo, kitų įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

258. Reorganizuojamo arba likviduojamo Registro duomenys, informacija ir dokumentai perduodami Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka valstybės archyvui arba kito registro tvarkytojui Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 1292, 2015-12-09, paskelbta TAR 2015-12-17, i. k. 2015-19870

 

Pakeitimai:

1.Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 715, 2004-06-10, Žin., 2004, Nr. 93-3415 (2004-06-12)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS ADMINISTRACINIŲ VIENETŲ, GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ IR GATVIŲ VALSTYBĖS REGISTRO REORGANIZAVIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ADRESŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO

2.Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 824, 2004-06-29, Žin., 2004, Nr. 104-3841 (2004-07-03)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. LAPKRIČIO 12 D. NUTARIMO NR. 1407 "DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO IR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

3.Lietuvos Respublikos Vyriausybė, NutarimasNr. 185, 2005-02-17, Žin., 2005, Nr. 25-803 (2005-02-22)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. LAPKRIČIO 12 D. NUTARIMO NR. 1407 "DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO IR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Pakeitimas:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. LAPKRIČIO 12 D. NUTARIMO NR. 1407 "DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO IR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

4.Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 374, 2006-04-14, Žin., 2006, Nr. 44-1600 (2006-04-22)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. LAPKRIČIO 12 D. NUTARIMO NR. 1407 "DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO IR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

5.Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 93, 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-537 (2007-02-03)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. LAPKRIČIO 12 D. NUTARIMO NR. 1407 "DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO IR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

6.Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1032, 2007-10-02, Žin., 2007, Nr. 105-4295 (2007-10-11)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. LAPKRIČIO 12 D. NUTARIMO NR. 1407 "DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO IR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

7.Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 666, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr.82-3245 (2008-07-19)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. LAPKRIČIO 12 D. NUTARIMO NR. 1407 "DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO IR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

8.Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 37, 2009-01-21, Žin., 2009, Nr. 11-405 (2009-01-29)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. LAPKRIČIO 12 D. NUTARIMO NR. 1407 "DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO IR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

9.Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 595, 2009-06-10, Žin., 2009, Nr. 76-3101 (2009-06-27)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. LAPKRIČIO 12 D. NUTARIMO NR. 1407 "DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO IR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO IR KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PAKEITIMO IR PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

10.Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1441, 2009-11-04, Žin., 2009, Nr. 135-5882 (2009-11-12)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. LAPKRIČIO 12 D. NUTARIMO NR. 1407 "DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO IR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Pastaba: Šio nutarimo 1.2.21 punkto nuostatos taikomos teikiant Juridinių asmenų registro tvarkytojui 2009 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių laikotarpių metinių finansinių ataskaitų rinkinius. Šio nutarimo nuostatos dėl individualių įmonių ir uždarųjų akcinių bendrovių steigimo dokumentų, sudarytų vadovaujantis pavyzdinėmis formomis, teikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui taikomos tik Juridinių asmenų registro tvarkytojui įdiegus informacinę sistemą, kuri sudarys galimybę steigimo dokumentus teikti elektroniniu būdu.

11.Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1113, 2010-07-21, Žin., 2010, Nr. 90-4771 (2010-07-29)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. LAPKRIČIO 12 D. NUTARIMO NR. 1407 "DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO IR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Pastaba: Šio nutarimo nuostatos dėl elektroninio sertifikuoto registro išrašo išdavimo pradedamos taikyti nuo 2011 m. sausio 1 dienos. Iki 2010 gruodžio 31 d. vietoj elektroninio sertifikuoto registro išrašo išduodamas išplėstinis Juridinių asmenų registro išrašas.

12.Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 701, 2011-06-15, Žin., 2011, Nr. 75-3612 (2011-06-21)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. LAPKRIČIO 12 D. NUTARIMO NR. 1407 "DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO IR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Pastaba: Šio nutarimo nuostatos dėl asociacijų ir viešųjų įstaigų steigimo dokumentų, sudarytų vadovaujantis pavyzdinėmis formomis, teikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui taikomos tik Juridinių asmenų registro tvarkytojui įdiegus informacinę sistemą, kuri leis steigimo dokumentus teikti elektroniniu būdu.

13.Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 950, 2011-08-17, Žin., 2011, Nr. 105-4957 (2011-08-23)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. LAPKRIČIO 12 D. NUTARIMO NR. 1407 "DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO IR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Šio nutarimo 1.2 punktas įsigalioja 2011-11-01.

Nutarimo galiojimo pakeitimai:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1161, 2011-10-05, Žin., 2011, Nr. 123-5828 (2011-10-13)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2011 M. RUGPJŪČIO 17 D. NUTARIMO NR. 950 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. LAPKRIČIO 12 D. NUTARIMO NR. 1407 "DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO IR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO" PAKEITIMO

14.Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1117, 2011-09-28, Žin., 2011, Nr. 118-5562 (2011-09-30)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. LAPKRIČIO 12 D. NUTARIMO NR. 1407 "DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO IR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Pastaba: Šio nutarimo nuostatos dėl individualių įmonių, uždarųjų akcinių bendrovių, asociacijų ir viešųjų įstaigų keičiamų steigimo dokumentų, sudarytų vadovaujantis pavyzdinėmis formomis, teikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui taikomos tik Juridinių asmenų registro tvarkytojui įdiegus informacinę sistemą, kuri sudarys galimybę keičiamus steigimo dokumentus teikti elektroniniu būdu.

15.Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1225, 2011-10-19, Žin., 2011, Nr. 130-6156 (2011-10-29); Atitaisymas, Žin., 2011, Nr. 131 (2011-11-04);

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. LAPKRIČIO 12 D. NUTARIMO NR. 1407 "DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO IR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Šio nutarimo 1.2.1, 1.2.2 ir 1.2.3 punktai įsigalioja 2011-11-01.

17.Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1208, 2012-10-03, Žin., 2012, Nr. 116-5873 (2012-10-06);Atitaisymas, Žin., 2012, Nr. 118 )2012-10-11)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. LAPKRIČIO 12 D. NUTARIMO NR. 1407 "DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO IR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO IR JURIDINIŲ ASMENŲ, JŲ FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ, UŽSIENIO JURIDINIŲ ASMENŲ IR KITŲ ORGANIZACIJŲ FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ PAŽYMĖJIMŲ IR JŲ DUBLIKATŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

Pastaba:  Šio nutarimo nuostatos dėl mažųjų bendrijų steigimo dokumentų, sudarytų vadovaujantis pavyzdinėmis formomis, teikimo tiesiogiai Juridinių asmenų registro tvarkytojui taikomos tik Juridinių asmenų registro tvarkytojui įdiegus informacinių priemonių, sudarysiančių galimybę mažųjų bendrijų steigimo dokumentus teikti elektroniniu būdu, pakeitimus.

18.Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1452, 2012-12-05, Žin., 2012, Nr. 142-7323 (2012-12-08)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. LAPKRIČIO 12 D. NUTARIMO NR. 1407 "DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO IR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Šio nutarimo 1.12, 1.13 ir 1.14 punktai įsigalioja 2013 -05-01; 1.21 punktas įsigalioja 2013-06-01.

Pastabos:

1. Šio nutarimo nuostatos dėl labdaros ir paramos fondų steigimo dokumentų, sudarytų vadovaujantis pavyzdinėmis formomis, teikimo tiesiogiai Juridinių asmenų registro tvarkytojui taikomos tik Juridinių asmenų registro tvarkytojui įdiegus informacinių priemonių, sudarysiančių galimybę labdaros ir paramos fondo steigimo dokumentus teikti elektroniniu būdu, pakeitimus.

2. Šio nutarimo nuostatos dėl labdaros ir paramos fondų, valdančių neliečiamąjį kapitalą, duomenų, dokumentų ar informacijos registravimo ar įrašymo į Juridinių asmenų registrą taikomos nuo 2013 m. sausio 1 dienos.

3. Šio nutarimo nuostatos, susijusios su labdaros ir paramos fondų, valdančių neliečiamąjį kapitalą, metinių finansinių ataskaitų rinkiniais, taikomos teikiant Juridinių asmenų registro tvarkytojui 2013 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių labdaros ir paramos fondų, valdančių neliečiamąjį kapitalą, metinių finansinių ataskaitų rinkinius.

19.Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 892, 2013-10-02, Žin., 2013, Nr. 106-5214 (2013-10-10)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. LAPKRIČIO 12 D. NUTARIMO NR. 1407 "DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO IR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Pakeitimai:

1.Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1059, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-06, i. k. 2014-13670

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

2.Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1497, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-21077

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo  

3.Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1292, 2015-12-09, paskelbta TAR 2015-12-17, i. k. 2015-19870

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo