Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ЗАКОН ЗА ОБЛАГАНЕ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

В сила от 01.01.1998 г. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.

 Обн. ДВ. бр.118 от 10 Декември 1997г., изм. ДВ. бр.35 от 27 Март 1998г., изм. ДВ. бр.71 от 23 Юни 1998г., изм. ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998г., доп. ДВ. бр.50 от 1 Юни 1999г., изм. ДВ. бр.103 от 30 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.111 от 21 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2001г., доп. ДВ. бр.40 от 19 Април 2002г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., доп. ДВ. бр.61 от 21 Юни 2002г., изм. ДВ. бр.118 от 20 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Май 2003г., изм. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2003г., доп. ДВ. бр.95 от 28 Октомври 2003г., изм. ДВ. бр.112 от 23 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г., изм. ДВ. бр.53 от 22 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.108 от 10 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.43 от 20 Май 2005г., изм. ДВ. бр.102 от 20 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г.

Следващи редакции: изм. ДВ. бр.17 от 24 Февруари 2006г.

[…]

Допълнителни разпоредби

 

§ 1. За целите на този закон:

1. "България" или "страната" е Република България, а когато се употребява в географски смисъл, включва територията, върху която Република България упражнява своя държавен суверенитет, както и континенталния шелф и изключителната икономическа зона, в пределите на които Република България упражнява суверенни права в съответствие с международното право.

2. (доп. - ДВ, бр. 71 от 1998 г., доп. - ДВ, бр. 111 от 1999 г., доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) "Приравнени към трудовите правоотношения" са правоотношенията с държавни служители и тези, възникващи между министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи или упълномощени от тях длъжностни лица - от една страна, и служещите в съответните министерства - от друга; правоотношенията между Българската православна църква или друго регистрирано вероизповедание по Закона за вероизповеданията - от една страна, и нейните (неговите) служители с духовно звание - от друга, както и всички лица, получаващи доходи от изборни длъжности.

 

[…]

§ 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква "д" и т. 4, буква "в", § 11, т. 1, буква "б" и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

© KP

 

Trascina file per caricare

LAW FOR TAXATION OF THE INCOME OF PHYSICAL PERSONS

Prom. SG. 118/10 Dec 1997, amend. SG. 35/27 Mar 1998, amend. SG. 71/23 Jun 1998, amend. SG. 153/23 Dec 1998, suppl. SG. 50/1 Jun 1999, amend. SG. 103/30 Nov 1999, amend. SG. 111/21 Dec 1999, amend. SG. 105/19 Dec 2000, amend. SG. 110/21 Dec 2001, suppl. SG. 40/19 Apr 2002, amend. SG. 45/30 Apr 2002, suppl. SG. 61/21 Jun 2002, amend. SG. 118/20 Dec 2002, amend. SG. 42/9 May 2003, amend. SG. 67/29 Jul 2003, suppl. SG. 95/28 Oct 2003, amend. SG. 112/23 Dec 2003, amend. SG. 36/30 Apr 2004, amend. SG. 37/4 May 2004, amend. SG. 53/22 Jun 2004, amend. SG. 70/10 Aug 2004, amend. SG. 108/10 Dec 2004, amend. SG. 43/20 May 2005, amend. SG. 102/20 Dec 2005, amend. SG. 103/23 Dec 2005, amend. SG. 105/29 Dec 2005

[…]

Additional provisions

§ 1. For the purposes of this law:

1. "Bulgaria" or "the country" is the Republic of Bulgaria, and when it is used in geographic context, it includes the territory on which the Republic of Bulgaria exercises its state sovereignty, as well as the continental shelf and the exclusive economic zone, within whose limits the Republic of Bulgaria exercises sovereign rights in compliance with the international law.

2. (suppl. SG 71/98, SG 111/99; suppl., SG 112/03) "Equalised with the legal terms of employment" are the legal relations with civil servants and between the Minister of Defence and the Minister of Interior or officials authorised by them, on the one hand, and the employees in the respective ministries, on the other, the legal relations between the Bulgarian Orthodox Church or other registered religion according to the Law for the religions – on one hand, and its employees with clerical rank – on the other, as well as all persons recveiving incomes from election positions.

 

[…]

 

§. 8. The law shall enter in force from the day of its promulgation in the State Gazette, except the provisions of Art. 32, Para 2 and 3, which shall enter in force within two years term after the law enters in force, and the § 4, 5, 6, and 7 which shall enter in force from 1st of January 2006.

© KP

Trascina file per caricare