Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MUZIEJŲ

ĮSTATYMAS

1995 m. birželio 8 d. Nr.I-930

Vilnius

 

Šis įstatymas  apibūdina Lietuvos Respublikos muziejų fondą, nustato Lietuvos muziejų sistemą, muziejų steigimo ir likvidavimo tvarką, muziejinių  vertybių apskaitą  ir apsaugą, finansavimą ir valdymą.

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Muziejus,muziejinė vertybė ir rinkinys

Muziejus -  tai visuomenei  tarnaujanti ir  jos  bei  gamtos raidą atspindinti  vieša, pastovi,  šio įstatymo nustatyta tvarka įregistruota kultūros  įstaiga,  kurios  svarbiausia  veikla  yra kaupti, saugoti,  restauruoti, tirti, eksponuoti bei populiarinti

materialines ir dvasines kultūros vertybes bei gamtos objektus.

Muziejui  įstatymų  nustatyta  tvarka  gali  būti  suteiktas mokslo įstaigos statusas.

Muziejinė  vertybė   -  archeologiniu,  istoriniu,  meniniu, etniniu, religiniu,  mokslo, memorialiniu  arba kitokiu  kultūros požiūriu vertingas daiktas, muziejų kaupimo, saugojimo, tyrimo ir eksponavimo objektas.

Rinkinys -  bendrais  požymiais  susietos  ir  susistemintos muziejinės vertybės.

 

2 straipsnis. Muziejų veiklos teisinis reguliavimas

Lietuvos  muziejai   savo  veikloje   vadovaujasi   Lietuvos Respublikos Konstitucija,  šiuo ir  kitais  Lietuvos  Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kultūros ministerijos  teisės   aktais,  muziejaus   statutu,   taip   pat

tarptautinėmis konvencijomis ir tarptautinėmis sutartimis.

Kiekvienas muziejus,  nesvarbu, ar jis turi juridinio asmens teises, veikia pagal steigėjo patvirtintą muziejaus statutą.

 

3 straipsnis. Muziejaus funkcijos

Pagrindinės muziejaus funkcijos:

1) kaupti  muziejines vertybes, papildyti jomis jau esančius ir  formuoti   naujus  muziejaus   rinkinius,  kultūros  ministro nustatyta tvarka  priimti archeologinių  kasinėjimų  metu  rastus radinius;

2)  užtikrinti  sukauptų  muziejinių  vertybių  apskaitą  ir apsaugą bei muziejinių vertybių prieinamumą visuomenei;

3) tyrinėti,  klasifikuoti muziejines vertybes bei rinkinius ir jų atspindimus visuomenės bei gamtos raidos procesus;

4) konservuoti, restauruoti muziejines vertybes;

5) supažindinti  visuomenę su muziejinėmis vertybėmis bei jų rinkiniais: rengti  nuolatines ir laikinas ekspozicijas, parodas, publikuoti mokslinių  tyrinėjimų rezultatus,  muziejinių vertybių katalogus,  rengti  muziejų  populiarinančius  leidinius,  dirbti šviečiamąjį darbą.

Valstybiniai  muziejai   Lietuvos  Respublikos   Vyriausybės nustatyta tvarka  teikia pagalbą  kultūros  kilnojamųjų  vertybių savininkams ir nevalstybiniams muziejams.

 

4 straipsnis. Muziejaus teisės

Neturinčio  juridinio  asmens  teisių  muziejaus  teises  ir pareigas nustato steigėjo patvirtintas statutas.

Muziejus, turintis juridinio asmens teises, gali:

1)  turėti  einamąsias  nacionalinės  ir  užsienio  valiutos sąskaitas viename iš Lietuvos Respublikoje pasirinktų bankų, taip pat steigėjui  leidus -  po vieną  užsienio valiutos sąskaitą bet kurioje užsienio valstybėje;

2) steigėjui leidus steigti filialus, turinčius savo atskirą buveinę ir galinčius steigėjo leidimu turėti einamąją sąskaitą;

3) muziejaus  statute nustatyta tvarka valdyti jam priskirtą turtą, juo naudotis ir disponuoti;

4) sudaryti  sutartis, prisiimti  įsipareigojimus; steigėjui leidus  sudaryti   sutartis,  susijusias   su   muziejaus   turto panaudojimu;

5) nustatyti savo vidaus struktūrą;

6) steigėjui leidus steigti fondus bei personalines įmones;

7) nustatyti savo teikiamų paslaugų kainas, jei jų nenustato muziejaus steigėjas;

8) atsiskaityti  už pateiktas  prekes, atliktus  darbus  bei paslaugas bet  kuria sutarta  forma, neprieštaraujančia  Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;

9) jungtis į muziejų asociacijas;

10) turėti kitų šio įstatymo nenustatytų civilinių teisių ir pareigų,   jeigu    jos   neprieštarauja   Lietuvos   Respublikos

įstatymams.

 

5 straipsnis. Lietuvos Respublikos muziejų fondas

Lietuvos Respublikos  muziejų fondą sudaro Lietuvoje esančių muziejų rinkiniai,  taip pat  Lietuvai priklausančios  muziejinės vertybės, esančios kitose valstybėse.

Valstybinių muziejų  fondas yra  valstybinė  nuosavybė.  Šio fondo muziejinės vertybės ankstesniems savininkams negrąžinamos. Muziejų fondo  rinkiniai skirstomi į pagrindinį ir pagalbinį fondus.

Pagrindinį  muziejų   fondą  sudaro   muziejinės   vertybės, turinčios  išliekamąją   vertę.  Pagrindiniame  fonde  gali  būti išskirti fondai, kuriems reikia specialios apskaitos ir apsaugos.

Pagalbinį  fondą  sudaro  muziejinės  vertybės,  neturinčios išliekamosios vertės,  taip pat  objektai, naudojami  parodoms ir ekspozicijoms apipavidalinti, informacijos, mokymo, demonstravimo ir kitiems panašiems tikslams.

Iš pagrindinio  fondo neprofilinių, dubletinių ir pagalbinio fondo vertybių muziejuje gali būti suformuotas mainų fondas.

Muziejinių vertybių  priskyrimo pagrindiniam, pagalbiniam ir mainų  fondams,    naudojimo,  apskaitos  ir  saugojimo  tvarką nustato  kultūros ministro  patvirtinti   Lietuvos  Respublikos muziejų fondo  nuostatai, privalomi visiems Lietuvos Respublikoje veikiantiems muziejams.

Muziejus  Lietuvos   Respublikos  muziejų   fondo   nuostatų nustatyta  tvarka  gali  deponuoti  jam  priklausančias  vertybes fiziniams ir  juridiniams asmenims,  jei jie  užtikrina  vertybių apsaugą ir  tinkamas jų  saugojimo sąlygas. 

Deponavimo laikas ir kitos sąlygos nurodomos deponavimo akte.

 

6 straipsnis. Muziejaus rinkinių viešumas

Muziejinės vertybės ekspozicijose ir parodų salėse yra prieinamos visuomenei. Ekspozicijų lankymo, muziejaus rinkinių tyrinėjimo, reprodukavimo ir publikavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos muziejų fondo nuostatai.

Muziejaus   darbuotojai   perduoti   arba   viešai   skelbti informaciją apie  ne muziejuje esančias privačias kolekcijas arba vertybes, su  kuriomis jie  susiduria atlikdami  savo  tarnybines pareigas, gali  tik šių  vertybių  savininkams  leidus  (išskyrus atvejus, kuriuos nustato Lietuvos Respublikos įstatymai).

 

7 straipsnis. Atsakomybė už Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo pažeidimus

Pareigūnai ir  kiti asmenys,  pažeidę  Lietuvos  Respublikos muziejų  įstatymą,   traukiami  atsakomybėn   įstatymų  nustatyta tvarka.

Muziejaus darbuotojai  ir kiti  asmenys,  dėl  kurių  kaltės dingo,  buvo   pagrobtos,  sunaikintos  ar  sužalotos  muziejinės vertybės, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Muziejaus reikalavimams  grąžinti neteisėtai  juridinių arba fizinių asmenų  valdomas muziejines  vertybes  ieškininė  senatis netaikoma.

 

II. MUZIEJŲ SISTEMA. MUZIEJŲ STEIGIMO, REGISTRAVIMO, REORGANIZAVIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKA

 

8 straipsnis. Muziejų sistema

Lietuvos Respublikos  muziejų sistemą sudaro valstybiniai ir

nevalstybiniai muziejai.

 

9 straipsnis. Valstybiniai muziejai, valstybinių muziejų steigimas

Valstybiniai muziejai  - tai  muziejai, kurių  steigėjai yra valstybės   valdymo    institucijos,   savivaldybės   bei   kitos valstybinės įmonės, įstaigos ir organizacijos.

Pagal rinkinių  svarbą, muziejaus veiklą, steigimo tvarką ir finansavimo  šaltinius   valstybiniai   muziejai   skirstomi   įŌ nacionalinius,   respublikinius,    apskrities,   vietinius    ir žinybinius.  Valstybinių   muziejų  funkcijas   nustato  Lietuvos

Respublikos Vyriausybės patvirtinti Valstybinio muziejaus nuostatai.

Nacionalinius muziejus steigia Kultūros ministerija.

Sprendimą dėl  nacionalinio  muziejaus  steigimo  arba  muziejaus reorganizavimo į  nacionalinį muziejų priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė kultūros ministro teikimu.

Respublikinius muziejus  steigia  Kultūros  ministerija  bei kitos valstybės valdymo institucijos.

Apskrities muziejus steigia apskričių valdytojai. Vietinius muziejus steigia savivaldybės.

Žinybinius  muziejus   steigia  valstybės   ir  savivaldybių įmonės, įstaigos ir organizacijos.

 

10 straipsnis. Nevalstybiniai muziejai, nevalstybinių muziejų steigimas

Nevalstybinius  muziejus   steigia   nevalstybinės   įmonės, įstaigos,  organizacijos,   taip  pat   politinės,  religinės  ir visuomeninės organizacijos,  visuomeniniai judėjimai bei fiziniai asmenys.

 

11 straipsnis. Muziejų registravimas

Visi muziejai registruojami Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Kultūros įstaigų registro nuostatų nustatyta tvarka.

 

12 straipsnis. Muziejų reorganizavimas

Valstybinio  muziejaus  steigėjas,  norėdamas  reorganizuoti muziejų, turi  parengti jo  reorganizavimo projektą  ir  prieš  1 mėnesį  iki  sprendimo  apie  muziejaus  reorganizavimą  priėmimo dienos pateikti  jį Kultūros  ministerijai ir  gauti jos  leidimą reorganizuoti.  Reorganizavimo   projekte  turi   būti  nurodytas muziejaus pavadinimas,  adresas, reorganizavimo  būdas,  tikslas, terminas,   reorganizavimo    pagrindimas,   turto   įvertinimas, prievolių  perėmimas   ir    terminai,   reorganizuojamo   bei reorganizuoto  muziejaus   uždaviniai  ir  funkcijos  bei  išsami

informacija   apie    muziejinių   vertybių   paskirstymą.   Prie reorganizavimo projekto  turi būti  pateiktas  po  reorganizavimo veiksiančio muziejaus statuto projektas.

Kultūros ministerija  per 2  savaites nuo  kreipimosi gavimo dienos  turi  priimti  sprendimą  dėl  muziejaus  reorganizavimo. Kultūros ministerijos  atsisakymą  leisti  reorganizuoti  muziejų steigėjas turi teisę apskųsti teismui.

 

13 straipsnis. Muziejų likvidavimas

Valstybinių muziejų  steigėjai, norėdami likviduoti muziejų, turi parengti  jo likvidavimo  projektą ir  prieš 1,5 mėnesio iki sprendimo apie  muziejaus likvidavimą priėmimo dienos pateikti jį Kultūros  ministerijai   ir   gauti   jos   leidimą   likviduoti.

Likvidavimo projekte  turi būti  nurodytas muziejaus pavadinimas, adresas, likvidavimo  terminas,  likvidavimo  pagrindimas,  turto įvertinimas, išsami informacija apie numatomą muziejinių vertybių ir kitokio turto panaudojimą.

Kultūros ministerija  per 1  mėnesį  nuo  kreipimosi  gavimo dienos turi priimti sprendimą dėl muziejaus likvidavimo. Kultūros ministerijos atsisakymą  leisti likviduoti muziejų steigėjas turi teisę apskųsti teismui.

Steigėjas, gavęs  Kultūros ministerijos  sutikimą likviduoti muziejų, turi  sudaryti komisiją  likviduojamo muziejaus rinkinių panaudojimo klausimams  spręsti. Į  komisiją turi  būti  įtraukti Kultūros ministerijos ir likviduojamo muziejaus atstovai.

Likviduojamo valstybinio  muziejaus muziejinės vertybės gali būti perduotos tik kitiems valstybiniams muziejams.

Jei likviduojama  valstybės  institucija,  turinti  žinybinį muziejų, šis  muziejus likviduojamas  arba reorganizuojamas pagal šio įstatymo 11 ir 12 straipsnių reikalavimus.

Nevalstybiniai  muziejai  likviduojami  steigėjo  sprendimu, prieš  1   mėnesį  apie   tai  pranešus   Kultūros  ministerijai.

Likviduojamo   nevalstybinio    muziejaus   muziejinių   vertybių panaudojimo klausimus  sprendžia steigėjas.  Įsigyti  parduodamas likviduojamo nevalstybinio  muziejaus muziejines vertybes pirmumo teisę turi valstybiniai muziejai.

 

14 straipsnis. Muziejaus turtas, muziejaus steigėjo pareigos ir atsakomybė

Muziejaus turtą  gali sudaryti muziejinės vertybės, pastatai ir patalpos,  kitos pagrindinės  priemonės, kilnojamasis  turtas, finansiniai  ištekliai  ir  kitas  su  muziejaus  veikla  susijęs turtas. Valstybiniai  muziejai jiems priskirtą turtą valdo ir juo naudojasi neatlygintinai, privalo jį tausoti bei saugoti.

Nacionalinių, respublikinių  ir apskričių  muziejų nuomojami pastatai ir patalpos yra šių muziejų balansuose.

Valstybinių muziejų pastatai ir patalpos neprivatizuojamos.

Muziejaus steigėjas kontroliuoja muziejaus veiklą, atsako už tai, kad  jis turėtų  reikiamų  lėšų,  kvalifikuotų  specialistų, materialinę  bazę   bei  tinkamas  muziejaus  funkcijoms  atlikti patalpas.

 

III. MUZIEJINIŲ VERTYBIŲ APSAUGOS UŽTIKRINIMAS IR JŲ RESTAURAVIMAS

 

15 straipsnis. Muziejinių vertybių apsauga ir apsaugos kontrolė

Muziejus privalo  užtikrinti muziejinių vertybių apskaitą ir apsaugą. Muziejinės vertybės turi būti saugomos bei eksponuojamos tinkamai  įrengtose   patalpose,  pritaikytuose  balduose,  esant reikiamam temperatūros ir drėgmės režimui.

Muziejų  fondo   apskaitos,   saugojimo,   restauravimo   ir naudojimo  tvarką   bei  saugojimo   sąlygas   nustato   Lietuvos Respublikos muziejų fondo nuostatai.

Tikrinti muziejinių  vertybių apskaitą ir apsaugą muziejuose turi teisę  muziejaus steigėjas,  Kultūros ministerija  ir  kitos įstatymų įgaliotos kontrolės institucijos.

 

16 straipsnis. Muziejinių vertybių restauravimas

Lietuvos  Respublikos   muziejų  fondo  vertybės  gali  būti restauruojamos muziejuose,  kurių statute  numatyta  restauravimo funkcija, bei  institucijose,  turinčiose  Kultūros  ministerijos išduotą licenciją restauruoti kultūros vertybes.

Restauruoti muziejines  vertybes turi  teisę  restauratoriai (asmenys, turintys Kultūros ministerijos suteiktą restauratoriaus kvalifikaciją), taip pat restauratorių vadovaujami asmenys.

 

17 straipsnis. Valstybinio muziejaus iškeldinimas iš užimamų patalpų

Kultūros  ministerijai   leidus  valstybinį  muziejų  galima iškeldinti    užimamų  patalpų   tik  į   geresnes,  muziejaus funkcijoms atlikti tinkamas patalpas.

 

IV. MUZIEJŲ FINANSAVIMAS

 

18 straipsnis. Muziejų finansavimas

Nacionaliniai muziejai  finansuojami iš  Lietuvos  valstybės biudžeto. Nacionaliniam muziejui išlaikyti skiriama suma nurodoma Lietuvos valstybės biudžete atskira eilute.

Respublikiniai,   apskričių,    vietiniai,   žinybiniai   ir nevalstybiniai muziejai finansuojami iš steigėjo lėšų.

Valstybinės   muziejų    plėtojimo,   muziejinių    vertybių restauravimo bei  mokslinio  tyrimo  programos  finansuojamos  iš valstybės biudžeto per Kultūros ministeriją.

 

19 straipsnis. Muziejaus pajamos

Muziejaus pajamas  sudaro steigėjo  asignavimai, įplaukos už parduotus bilietus  ir ekskursijoms  teikiamas paslaugas, mokamas paslaugas, kurių  sąrašą  nustato  kultūros  ministras,  leidybos veiklą, fizinių  ir juridinių  asmenų aukos, tikslinės subsidijos ir kitos lėšos.

Muziejaus pajamos neapmokestinamos.

 

V. MUZIEJŲ VEIKLOS REGULIAVIMAS

 

20 straipsnis. Kultūros ministerijos kompetencija muziejų veiklos reguliavimo srityje

Įgaliota   Lietuvos    Respublikos    muziejų    valstybinio reguliavimo institucija yra Kultūros ministerija, kuri:

1) nustato Lietuvos valstybinių muziejų plėtotės strategiją, rengia ir finansuoja ją įgyvendinančias programas;

2)  steigia,   reorganizuoja,  likviduoja,   finansuoja   ir kontroliuoja pavaldžius muziejus;

3) registruoja Lietuvos muziejus;

4) rengia muziejų veiklą reglamentuojančius dokumentus;

5)  koordinuoja   Lietuvos  muziejų  veiklą,    dalyvavimą tarpvalstybinėse muziejininkystės programose;

6)  tikrina   muziejinių  vertybių   apsaugą   ir   apskaitą muziejuose;

7) finansuoja  Lietuvos kultūrai  svarbias muziejų  veiklos, restauravimo ir mokslinių tyrimų programas;

8)  skiria   ir  atleidžia   pavaldžių  muziejų  vadovus  ir vyriausiuosius fondų saugotojus, raštu derina valstybinių muziejų vadovų ir vyriausiųjų fondų saugotojų skyrimą ir atleidimą;

9)  rūpinasi   muziejininkų  ir  restauratorių  rengimu,  jų kvalifikacijos kėlimu ir perkvalifikavimu.

 

21 straipsnis. Apskrities valdytojo kompetencija muziejų veiklos reguliavimo srityje

Apskrities valdytojas pagal savo kompetenciją:

1) steigia, finansuoja ir kontroliuoja apskrities muziejus;

2)  skiria  ir  atleidžia  apskrities  muziejaus  vadovą  ir vyriausiąjį fondų saugotoją, gavęs Kultūros ministerijos raštišką sutikimą;

3) reorganizuoja  ir likviduoja  apskrities  muziejų,  gavęs Kultūros ministerijos raštišką sutikimą;

4)  esant   bendram   susitarimui,   kooperuoja   apskrities teritorijoje  esančių   savivaldybių   lėšas   bendroms   muziejų programoms finansuoti.

 

22 straipsnis. Savivaldybės kompetencija muziejų veiklos reguliavimo srityje

Savivaldybė pagal savo kompetenciją:

1) steigia  vietinius muziejus,  formuoja pavaldžių  muziejų tinklo struktūrą ir nustato jo plėtotę;

2) finansuoja  ir kontroliuoja pavaldžius muziejus, rūpinasi jų materialine baze;

3)  skiria   ir  atleidžia   pavaldžių  muziejų  vadovus  ir vyriausiuosius fondų  saugotojus,  gavusi  Kultūros  ministerijos raštišką sutikimą;

4) reorganizuoja  ir likviduoja  pavaldžius muziejus, gavusi Kultūros ministerijos raštišką sutikimą;

5)  koordinuoja  jos  teritorijoje  veikiančių  vietinių  ir nevalstybinių muziejų veiklą;

6) finansuoja kultūrai svarbias muziejų veiklos programas.

 

23 straipsnis. Muziejaus valdymas

Muziejus yra tiesiogiai pavaldus steigėjui.

Valstybinio   muziejaus    valdymo    sistemą,    savivaldos institucijas, jų sudarymo tvarką ir kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos   Vyriausybės   patvirtinti   Valstybinio   muziejaus nuostatai.

 

VI. MUZIEJŲ BENDRADARBIAVIMAS IR TARPTAUTINĖS SUTARTYS

 

24 straipsnis. Muziejų bendradarbiavimas

Lietuvos Respublikos muziejai bendrai veiklai gali jungtis į muziejų asociacijas,  turi teisę  užmegzti tiesioginius ryšius su muziejais  kitose   valstybėse,  stoti   į  tarptautines  muziejų asociacijas ir dalyvauti jų veikloje.

 

25 straipsnis. Tarptautinės sutartys

Jeigu   Lietuvos    Respublikos   tarptautinėse    sutartyse nustatytos kitokios  taisyklės negu  Lietuvos Respublikos muziejų įstatyme, taikomos tarptautinės sutarties taisyklės.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS         ALGIRDAS BRAZAUSKAS