Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

1995 m. sausio 17 d. Nr. I-761

Vilnius

 

1 straipsnis.

Nuo 1995 m. vasario 1 d. steigiama Valstybinė paminklosaugos komisija.

Ši komisija pradeda veikti, paskyrus į ją ne mažiau kaip 10 narių.

Valstybinės paminklosaugos komisijos narių iš visuomeninių organizacijų pirmuosius rinkimus organizuoja Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas.

Iki 1995 m. kovo 1 d. Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas turi parengti komisijos narių iš visuomeninių organizacijų rinkimų tvarkos nuostatus ir pateikti Lietuvos Respublikos Seimui tvirtinti.

 

2 straipsnis.

Nuo 1995 m. vasario 1 d. Lietuvos Respublikos kultūros paveldo inspekcijos Valstybinė kalbos inspekcija reorganizuojama į Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo Kalbos inspekciją.

 

3 straipsnis.

Nuo 1995 m. vasario 1 d. Lietuvos Respublikos kultūros paveldo inspekcija reorganizuojama į Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentą.

 

4 straipsnis.

Lietuvos Respublikos Vyriausybei nuo 1995 m. vasario 1 d. siūloma reorganizuoti Paminklotvarkos departamentą prie Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos į Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentą.

 

5 straipsnis.

Lietuvos Respublikos Vyriausybei siūloma iki 1995 m. vasario 10 d. Paminklotvarkos departamentui prie Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos priklausiusius materialinius išteklius, taip pat etatus perduoti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentui.

 

6 straipsnis.

Lietuvos Respublikos Vyriausybei iki 1995 m. sausio 27 d. siūloma sudaryti komisiją Lietuvos Respublikos kultūros paveldo inspekcijai priklausiusiems materialiniams ištekliams, taip pat etatams perduoti Valstybinei paminklosaugos komisijai, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo Kalbos inspekcijai ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentui.

Lietuvos Respublikos Seimo atstovus į šią komisiją Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto teikimu skiria Seimo Pirmininkas.

Komisija darbą turi baigti iki 1995 m. vasario 27 dienos.

Sprendimus komisijos siūlomais klausimais, suderinus su Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetu, priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

 

7 straipsnis.

Lietuvos Respublikos Vyriausybei siūloma suderinus su Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui įstatymų projektus dėl valstybės biudžeto lėšų perskirstymo.

 

8 straipsnis.

Kol bus priimtas Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas:

1) tikrina antikvarinėmis, bukinistinėmis kilnojamosiomis kultūros vertybėmis prekiaujančias komiso parduotuves, dailės salonus, kilnojamųjų kultūros vertybių aukcionų veiklą;

2) išduoda leidimus išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes į užsienį;

3) registruoja kultūrinę vertę ir visuomeninę reikšmę turinčias kilnojamąsias kultūros vertybes;

4) saugo registruotas kilnojamąsias kultūros vertybes pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo reikalavimus.

 

9 straipsnis.

Į Lietuvos Respublikos respublikinės ir vietinės reikšmės istorijos ir kultūros paminklų sąrašus, Naujai išaiškinamų istorijos ir kultūros paminklų sąrašą įrašyti bei į laikinąją istorijos ir kultūros paminklų apskaitą įtraukti objektai, kol bus nuspręsta dėl jų įrašymo į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą, turi būti saugomi kaip nekilnojamosios kultūros vertybės. Istorijos ir kultūros paminklų apsaugos dokumentai (apsaugos ir nuomos sutartis, apsaugos sutartis, įsipareigojimas saugoti paminklą), jų apsaugos zonų nustatymo ir kiti dokumentai galioja, kol jie bus pakeisti pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą.

 

10 straipsnis.

Nuo 1995 m. vasario 1 d. netenka galios:

1) Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų apsaugos ir naudojimo įstatymas (Žin., 1977, Nr. 36-470; 1984, Nr. 24-275; 1990, Nr. 23-563);

2) Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų apsaugos ir naudojimo įstatymo įsigaliojimo tvarkos“ (Žin., 1977, Nr. 36-471);

3) Lietuvos Respublikos kultūros paveldo inspekcijos laikinasis įstatymas (Žin., 1990, Nr. 24-598);

4) Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros paveldo inspekcijos laikinojo įstatymo įsigaliojimo“ (Žin., 1990, Nr. 23-566);

5) Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros paveldo inspekcijos“ (Žin., 1990, Nr. 18-467, Nr. 23-566).

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                          ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________