Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMAS

 

1995 m. birželio 8  d. Nr.I-931

Vilnius

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MUZIEJŲ

ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

 

1  straipsnis.  Lietuvos  Respublikos  muziejų  įstatymo  11 straipsnis   įsigalioja    Lietuvos    Respublikos    Vyriausybei patvirtinus Kultūros įstaigų registro nuostatus.

2 straipsnis. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) per du mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo patvirtinti Kultūros įstaigų registro nuostatus;

2) iki  1995 m.  gruodžio 31  d.  patvirtinti  respublikinių muziejų reorganizavimo  į  nacionalinius  muziejus  ir  apskričių muziejus programą.

3 straipsnis.  Iki  1995  m.  gruožio  31  d.  respublikinių muziejų nuomojami  ar kitaip  naudojami pastatai ir patalpos turi būti perduoti į šių muziejų balansus.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                 ALGIRDAS BRAZAUSKAS