Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Suvestinė redakcija nuo 2011-07-10

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 57-1997, i. k. 105223VISAK000V-153

 

Išrašas

 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL TRADICINIŲ IR KITŲ VALSTYBĖS PRIPAŽINTŲ RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ DVASININKŲ Ir TIK VIENUOLYNE DIRBANČIŲ VIENUOLIŲ VALSTYBINIO SOCIALINIO PENSIJŲ DRAUDIMO TVARKOS APRAŠo patvirtinimo

 

2005 m. balandžio 27 d. Nr. V-153

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 1409 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 782 „Dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu įskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 164-6000) 2.1 punktu:

1. Neteko galios nuo 2011-07-10

Punkto naikinimas:

Nr. V-269, 2011-07-05, Žin. 2011, Nr. 83-4078 (2011-07-09), i. k. 111223VISAK000V-269

 

2. Laikau netekusiu galios Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 1999 m. rugsėjo 14 d. įsakymą Nr. 723 „Dėl tradicinių ir kitų valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir bendrijų dvasininkų ir tik vienuolyne dirbančių vienuolių valstybinio socialinio pensijų draudimo“.

3. Įpareigoju:

3.1. (nepateikiamas);

3.2. (nepateikiamas);

3.3. (nepateikiamas);

3.4. (nepateikiamas).

4. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojai Irenai Pocevičienei.

 

 

DIREKTORIUS                                                                           MINDAUGAS MIKAILA

 

Pakeitimai:

1.Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas Nr. V-720, 2007-12-29, Žin., 2008, Nr. 3-111 (2008-01-08), i. k. 107223VISAK000V-720

Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2005 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-153 "Dėl Tradicinių ir kitų valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir bendrijų dvasininkų ir tik vienuolyne dirbančių vienuolių valstybinio socialinio pensijų draudimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

2.Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas Nr. V-269, 2011-07-05, Žin., 2011, Nr. 83-4078 (2011-07-09), i. k. 111223VISAK000V-269

Dėl Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo