Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL TRADICINIŲ IR KITŲ VALSTYBĖS PRIPAŽINTŲ RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ DVASININKŲ Ir TIK VIENUOLYNE DIRBANČIŲ VIENUOLIŲ VALSTYBINIO SOCIALINIO PENSIJŲ DRAUDIMO TVARKOS APRAŠo patvirtinimo

 

2005 m. balandžio 27 d. Nr. V-153

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 1409 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 782 „Dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu įskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 164-6000) 2.1 punktu:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Tradicinių ir kitų valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir bendrijų dvasininkų ir tik vienuolyne dirbančių vienuolių valstybinio socialinio pensijų draudimo tvarkos aprašą;

1.2. Pranešimo apie tradicinių ir kitų valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir bendrijų dvasininkų ir tik vienuolyne dirbančių vienuolių valstybinio socialinio pensijų draudimo pagrindinei pensijos daliai valstybės lėšomis pradžią (pabaigą) formą.

2. Laikau netekusiu galios Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 1999 m. rugsėjo 14 d. įsakymą Nr. 723 „Dėl tradicinių ir kitų valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir bendrijų dvasininkų ir tik vienuolyne dirbančių vienuolių valstybinio socialinio pensijų draudimo“.

3. Įpareigoju:

3.1. (nepateikiamas);

3.2. (nepateikiamas);

3.3. (nepateikiamas);

3.4. (nepateikiamas).

4. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojai Irenai Pocevičienei.

 

DIREKTORIUS                                                                 MINDAUGAS MIKAILA

 

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo

valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos direktoriaus

2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. V-153

 

TRADICINIŲ IR KITŲ VALSTYBĖS PRIPAŽINTŲ RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ DVASININKŲ IR TIK VIENUOLYNE DIRBANČIŲ VIENUOLIŲ VALSTYBINIO SOCIALINIO PENSIJŲ DRAUDIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tradicinių ir kitų valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir bendrijų dvasininkų ir tik vienuolyne dirbančių vienuolių valstybinio socialinio pensijų draudimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato minėtų asmenų valstybinio socialinio pensijų draudimo pagrindinei pensijos daliai valstybės lėšomis vykdymo, duomenų apie juos teikimo ir valstybės biudžeto lėšų poreikio apskaičiavimo tvarką.

2. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu (Žin., 1994, Nr. 59-1153), Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295), Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 89-1985), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 530 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 41-1535), Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu įskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 782 (Žin., 1995, Nr. 48-1172), Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo išdavimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2004 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-482 (Žin., 2005, Nr. 1-18).

3. Šiomis Taisyklėmis turi vadovautis:

3.1. tradicinės ir kitos valstybės pripažintos religinės bendruomenės ir bendrijos, teikiančios duomenis apie dvasininkus ir vienuolyne dirbančius vienuolius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams;

3.2. tradicinių ir kitų valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir bendrijų dvasininkai ir tik vienuolyne dirbantys vienuoliai;

3.3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai (toliau – Fondo valdybos teritoriniai skyriai) ir kitos Fondo įstaigos, susijusios su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu.

 

II. DRAUDIMO VYKDYMAS

 

4. Tradicinių ir kitų valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir bendrijų dvasininkai ir tik vienuolyne dirbantys vienuoliai (toliau – dvasininkai ir vienuoliai) privalomai draudžiami valstybiniu socialiniu pensijų draudimu pagrindinei pensijos daliai valstybės lėšomis (toliau – draudimas).

5. Tradicinės ir kitos valstybės pripažintos religinės bendruomenės ir bendrijos (toliau – religinės bendruomenės ir bendrijos) teikia Fondo valdybos Vilniaus skyriui Pranešimą apie tradicinių ir kitų valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir bendrijų dvasininkų ir tik vienuolyne dirbančių vienuolių valstybinio socialinio pensijų draudimo pagrindinei pensijos daliai valstybės lėšomis pradžią (pabaigą) (toliau – Pranešimas).

6. Pranešime nurodoma informacija:

6.1. religinės bendruomenės ar bendrijos duomenys:

6.1.1. draudėjo kodas;

6.1.2. juridinio asmens kodas;

6.1.3. religinės bendruomenės ar bendrijos pavadinimas;

6.1.4. religinės bendruomenės ar bendrijos centrinės buveinės adresas ir telefono numeris.

6.2. Dvasininkų ir vienuolių, turinčių teisę į draudimą, duomenys:

6.2.1. asmens kodas;

6.2.2. vardas ir pavardė;

6.2.3. valstybinio socialinio draudimo (asmens socialinio draudimo) numeris (jeigu jis suteiktas);

6.2.4. dvasininko ar vienuolio draudimo pradžios arba pabaigos datos.

7. Pranešimas tvirtinamas religinės bendruomenės ar bendrijos antspaudu (jeigu antspaudą privalo turėti) ir asmens, kuris užpildė Pranešimą, parašu, nurodant pareigas, vardą ir pavardę.

8. Pranešimą, informuojantį apie dvasininkų ir vienuolių draudimo pradžią ar pabaigą, religinės bendruomenės ir bendrijos privalo pateikti per tris dienas nuo dvasininko ar vienuolio draudimo pradžios arba pabaigos datos.

9. Fondo valdybos Vilniaus skyriaus darbuotojas, vykdantis draudimą, iš pateikto pranešimo į apdraustųjų įskaitos informacinę duomenų bazę suveda dvasininkų ir vienuolių duomenis bei šių asmenų draudimo laikotarpius. Ši informacija turi būti suvesta per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos.

10. Dvasininko ar vienuolio draudimas nutraukiamas, kai religinė bendruomenė ar bendrija Pranešime nurodo šio asmens draudimo pabaigos datą.

 

III. VALSTYBĖS LĖŠŲ POREIKIO APSKAIČIAVIMAS

 

11. Valstybės lėšų poreikis – tai valstybės biudžeto lėšos, kuriomis dengiamos valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos pagrindinei pensijos daliai už dvasininkus ir vienuolius.

12. Valstybės lėšų poreikį dvasininkų ir vienuolių draudimui už pasirinktą ataskaitinį laikotarpį (mėnesį arba metus) programiniu būdu apskaičiuoja Fondo valdybos Finansų ir apskaitos skyrius, vadovaudamasis centrinės apdraustųjų įskaitos informacinės duomenų bazės duomenimis.

13. Valstybės lėšų poreikis už pasirinktą ataskaitinį mėnesį nuo 2005 m. sausio 1 d. apskaičiuojamas asmenims jų draudimo pagal asmens tipą „Dvasininkas“ laikotarpiais.

14. Valstybės lėšų poreikio apskaičiavimo ataskaitoje už ataskaitinį mėnesį nuo 2005 m. sausio 1 d. pateikiami šie skaičiai:

14.1. valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokų pagrindinei pensijos daliai suma už ataskaitinį mėnesį. Ši suma apskaičiuojama įvertinant kiekvieno dvasininko ar vienuolio draudimo laikotarpius per mėnesį.

14.2. Apdraustų dvasininkų ir vienuolių faktinis skaičius mėnesio, einančio prieš ataskaitinį mėnesį, paskutinei dienai.

14.3. Dvasininkų ir vienuolių, kurių draudimas prasidėjo per ataskaitinį mėnesį, faktinis skaičius.

14.4. Dvasininkų ir vienuolių, kurių draudimas pasibaigė per ataskaitinį mėnesį, faktinis skaičius.

14.5. Apdraustų dvasininkų ir vienuolių faktinis skaičius ataskaitinio mėnesio paskutinei dienai.

14.6. Per ataskaitinį mėnesį apdraustų dvasininkų ir vienuolių faktinis skaičius.

14.7. Per ataskaitinį mėnesį apdraustų dvasininkų ir vienuolių vidutinis skaičius.

14.8. Papildomai apskaičiuota arba sumažinta valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokų pagrindinei pensijos daliai suma už laikotarpį nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki mėnesio, einančio prieš ataskaitinį mėnesį, paskutinės dienos.

14.9. Skaičius dvasininkų ir vienuolių, kuriems buvo koreguojamos draudimo pradžios ir (arba) pabaigos datos už laikotarpį nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki mėnesio, einančio prieš ataskaitinį mėnesį, paskutinės dienos.

14.10. Vidutinė koreguojamo laikotarpio nuo 2005 m. sausio 1 d. trukmė mėnesiais, tenkanti vienam asmeniui.

15. Valstybės lėšų poreikis už praėjusius laikotarpius nuolat koreguojamas programiniu būdu, įvedus į centrinę apdraustųjų įskaitos informacinę duomenų bazę naujus draudimo atvejus arba anuliuojant draudimą.

16. Valstybės lėšų poreikis dvasininkų ir vienuolių draudimui iki 2004 m. gruodžio 31 d. apskaičiuojamas vadovaujantis tuo metu galiojusia minėtų asmenų valstybės lėšų poreikio apskaičiavimo tvarka.

17. Jeigu asmuo, kuriam apskaičiuojamas valstybės lėšų poreikis, valstybiniu socialiniu pensijų draudimu pagrindinei pensijos daliai valstybės lėšomis klaidingai apdraustas pagal du arba daugiau skirtingus asmens tipus, valstybės lėšų poreikis jam apskaičiuojamas tik vienai valstybinės socialinio draudimo pensijos pagrindinei daliai.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimas jo neturinčiam dvasininkui ar vienuoliui išduodamas Fondo valdybos nustatyta tvarka.

19. Religinė bendruomenė ar bendrija, pirmą kartą teikdama pranešimą, kartu turi pateikti dokumentą, įrodantį valstybės pripažinimo suteikimą.

20. Religinės bendruomenės ir bendrijos įstatymų nustatyta tvarka atsako už pateikiamų duomenų teisingumą.

 

 

Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo

fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos direktoriaus 2005 m. balandžio 27 d.

įsakymu Nr. V-153

 

_____________________________________________________________________________________________

                                                                                                (Religinės bendruomenės ar bendrijos pavadinimas)

 

Adresas ______________________________________________________ Telefonas _______________________

Draudėjo kodas ____________________________________________________ Juridinio asmens kodas ________

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

_________________________________ skyriui

 

PRANEŠIMAS APIE TRADICINIŲ IR KITŲ VALSTYBĖS PRIPAŽINTŲ RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ DVASININKŲ IR TIK VIENUOLYNE DIRBANČIŲ VIENUOLIŲ VALSTYBINIO SOCIALINIO PENSIJŲ DRAUDIMO PAGRINDINEI PENSIJOS DALIAI VALSTYBĖS LĖŠOMIS PRADŽIĄ (PABAIGĄ)

 

20        -            -          Nr.

 

Dvasininkų ir vienuolių, turinčių teisę į valstybinį socialinį pensijų draudimą pagrindinei pensijos daliai valstybės lėšomis, duomenys

 

Eilės Nr.

Asmens kodas

Vardas

Pavardė

Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo (asmens socialinio draudimo) Nr.

Draudimo pradžios data

Draudimo pabaigos data

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir pavardė) A.V.