Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

(Presuda Upravnog suda br. III-3-U.17098/2010 od 02.12.2011.godine)

 

REPUBLIKA SRBIJA

UPRAVNI SUD

III-3-U.17098/2010

02.12.2011. godine

 

(Nema status pravnog sledbenika bivšeg vlasnika (crkve) onaj verski entitet koji sa bivšim vlasnikom ima samo duhovnu vezu ali ne i pravni kontinuitet)

 

U tužbi podnetoj Upravnom sudu dana 20.01.2010. godine, tužilac osporava zakonitost zaključka tuženog organa, zbog nepotpuno i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primene materijalnog prava. Navodi da tuženi nije pravilno primenio Zakon o crkvama i verskim zajednicama iz 2006. godine, Zakon o vraćanju imovine crkvama i verskim zajednicama i druge propise. Smatra da Evangeličko hrišćanska crkva a.v. sa sedištem u S. nije pravni sledbenik Nemačko evangeličko hrišćanske crkve u Kraljevini Jugoslaviji, nego je Slovačko evangelička crkva a.v. u Srbiji pravni sledbenik Nemačke evangeličko hrišćanske crkve a.v. u Kraljevini Jugoslaviji, jer postoji obavezujuća odluka većine crkava Slovačko evangeličke crkve a.v. u Srbiji, Evangeličkih crkava u Hrvatskoj i Nemačkoj, da je Slovačka evangelička crkva a.v. u Srbiji pravni sledbenik Nemačko evangeličko - hrišćanske crkve a.v. u Kraljevini Jugoslaviji. Dalje je naveo da je na osnovu priloženih dokaza tuženi trebao priznati tužioca kao pravnog sledbenika Nemačke evangeličko-hrišćanske crkve a.v. u Kraljevini Jugoslaviji i vratiti mu traženu imovinu. Predlaže da sud tužbu uvaži i poništi osporeni zaključak tuženog, a oduzetu imovinu vrati tužiocu u svojinu i utvrdi da je tužilac u celosti vlasnik crkve i crkvene porte u Z., upisanih u zkul 1036 KO Z..

 

Po oceni Upravnog suda, pravilno je postupio tuženi organ kada je osporenim zaključkom odbacio zahtev tužioca, pravilno zaključujući da nisu postojali uslovi za vođenje postupka, nalazeći da je taj zaključak donet bez povrede pravila postupka, da je zasnovan na pravilno utvrđenom činjeničnom stanju i pravilnoj primeni materijalnog prava.

 

Odredbom člana 6. Zakona o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama ("Službeni glasnik RS" broj 46/2006) je propisano da pravo na vraćanje imovine pripada crkvama i verskim zajednicama, odnosno njihovim pravnim sledbenicima u skladu sa važećim aktima crkava i verskih zajednica, a članom 24. istog zakona da su, između ostalih, stranke u postupku crkve odnosno verska zajednica ili njen pravni sledbenik.

 

Odredbom člana 10. stav 1. Zakona o crkvama i verskim zajednicama ("Službeni glasnik RS" broj 36/06) je propisano da su tradicionalne crkve one koje u Republici Srbije imaju viševekovni istorijski kontinuitet i čiji je pravni subjektivitet stečen na osnovu posebnih zakona i to Srpska pravoslavna crkva, Rimokatolička crkva, Slovačka Evangelička crkva a.v., Reformatorska hrišćanska crkva i Evangelička hrišćanska crkva a.v., dok je članom 13. istog zakona Slovačkoj evangeličkoj crkvi a.v., Reformatorskoj hrišćanskoj crkvi i Evangeličkoj hrišćanskoj crkvi a.v. priznat kontinuitet sa pravnim subjektivitetom stečenim na osnovu Zakona o evangeličko-hrišćanskim crkvama i o Reformovanoj hrišćanskoj crkvi Kraljevine Jugoslavije ("Službene novine Kraljevine Jugoslavije" broj 95/30).

 

Paragrafom 1. Zakona o Evangeličko-hrišćanskim crkvama i o Reformovanoj hrišćanskoj crkvi Kraljevine Jugoslavije je bilo propisano da evangelici augsburškog veroispovedanja (luterani) u Kraljevini Jugoslaviji sačinjavaju dva zasebne, jednu od druge nezavesne Evangeličko-hrišćanske crkve augsburškog veroispovedanja Kraljevine Jugoslavije: Slovačku i Nemačku, a paragrafom 4. istog zakona da su iste i reformovana hrišćanska crkva, kao i njihova crkveno - autonomna tela, pravna lica.

 

Polazeći od napred utvrđenog činjeničnog stanja i citiranih zakonskih odredbi i mišljenja nadležnih organa, pravilno je tuženi organ osporenim zaključkom odbacio zahtev tužioca za restituciju crkve i crkvene porte u opštini Z., zbog nepostojanja uslova za vođenje postupka. Ovo iz razloga što je pravilno utvrđeno da su u Kraljevini Jugoslavije postojale dve zasebne, jedna od druge nezavisne, partikularne Evangeličke crkve, Slovačka i Nemačka, koje su na osnovu Zakona o evangeličko hrišćanskim crkvama i o Reformovanoj hrišćanskoj crkvi Kraljevine Jugoslavije iz 1930. godine stekle svoj legitimitet i pravni subjektivitet u Kraljevini Jugoslaviji, i da je Nemačka evangeličko-hrišćanska a.v. crkva u Kraljeviii Jugoslaviji sa Evangeličkom crkvom u Nemačkoj imala samo "duhovnu vezu". Shodno iznetom po nalaženju ovog suda, pravilno je utvrđeno da nakon Drugog svetskog rata Evangeličko hrišćanska crkva a.v. u Narodnoj republici Srbiji je nastavila sa radom umesto Nemačke Evangeličko-hrišćanske crkve a.v. u Kraljevini Jugoslaviji i u skladu sa Zakonom o pravnom položaju crkava i verskih zajednica iz 1953. godine, kojim je regulisan pravni položaj verskih organizacija donela je svoj novi ustav 1955. godine, kojim se uskladila sa ovim Zakonom i potvrdila svoj pravni kontinuitet sa pravnim subjektivitetom stečenim u Kraljevini Jugoslaviji i u skladu sa članom 13. Zakona o crkvama i verskim zajednicama, kao tradicionalna crkva i danas je priznata i registrovana u Republici Srbiji pod imenom Evangeličko hrišćanska crkva a.v. u Srbiji.

 

Ovaj sud nalazi da je pravilno tuženi u osporenom zaključku našao da se Episkopsko zvanje Slovačke evangeliče crkve a.v. u Srbiji ne može smatrati pravnim sledbenikom Nemačke evangeličko hrišćanske crkve a.v. u Kraljevini Jugoslaviji, te samim tim, u smislu članova 6. i 24. Zakona o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama ("Službeni glasnik RS" br. 46/2006) nije aktivno legitimisan za podnošenje zahteva za restituciju predmetne imovine, pa shodnom primenom odredaba člana 115. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni list SRJ" broj 33/97 i 31/2001 i "Službeni glasnik RS" broj 30/10) utvrdio da nema uslova za pokretanje postupka od strane tužioca za povraćaj predmetne imovine. Ovaj sud nalazi da se tuženi organ pravilno i striktno pridržavao Zakona prilikom donošenja osporenog zaključka, jer je Zakon tumačio onako kako on glasi tj., pravilno je tretirao sve crkve i verske zajednice.