Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas likums

(Likums Saeimā pieņemts 2007.gada 17.maijā. Rīgā 2007.gada 7.jūnijā)

 

1.pants. Likumā lietotie termini

(1) Likumā lietotie termini atbilst Reliģisko organizāciju likumā lietotajiem terminiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Likumā ir lietoti šādi termini:

1) Baznīca — Latvijas Apvienotā Metodistu Baznīca ar visām tās draudzēm;

2) Baznīcas galva — superintendants, kas stājies amatā un vada Baznīcu saskaņā ar statūtos noteikto kārtību;

3) Baznīcas garīdznieki — Baznīcas garīdznieku sarakstā iekļautais garīgais personāls;

4) dievnams — celtne, kas ir būvēta vai pielāgota dievkalpojumu noturēšanai;

5) pastorālā saruna — pēc laja iniciatīvas starp garīdznieku un laju notiekoša saruna kulta telpās vai citur, kur nav pieejama parastā Baznīcas garīdznieka garīgā aprūpe;

6) statūti — Baznīcas statūti, kas likumā noteiktajā kārtībā reģistrēti reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā.

 

2.pants. Likuma mērķis un uzdevums

(1) Likuma mērķis ir sekmēt atklātas, tiesiskas un harmoniskas sabiedrības, kā arī kultūrvides attīstību.

(2) Likuma uzdevums ir atbilstoši konstitucionālajām tradīcijām un Latvijas Republikas Satversmes 99.panta noteikumam, ievērojot Baznīcas kā Latvijā tradicionālas reliģiskās organizācijas ilglaicīgu pastāvēšanu un izplatību Latvijas teritorijā, kā arī atzīstot tās ieguldījumu un bagāto pieredzi sabiedrības fiziskās un garīgās veselības, izglītības, kultūras, sociālās palīdzības un citās jomās, regulēt valsts un Baznīcas tiesiskās attiecības un noteikt valsts un Baznīcas kopīgos uzdevumus sociālajā, tiesiskajā, izglītības un kultūras jomā.

 

3.pants. Baznīcas statuss

(1) Baznīcai ir juridiskās personas statuss un no tā izrietošās tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

(2) Baznīca savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, šo likumu, Reliģisko organizāciju likumu un citus reliģisko organizāciju darbību reglamentējošus normatīvos aktus, kā arī Baznīcas statūtus.

(3) Valsts atzīst Baznīcas tiesības interpretēt Bībeles Svētos Rakstus, formulēt savu mācību (doktrīnu) un to sludināt, veidot savu iekšējo dzīvi, tostarp organizatorisko struktūru un misiju.

(4) Baznīcas lēmumi kanoniskajos jautājumos nav pārsūdzami valsts iestādēs.

(5) Baznīcas pilns nosaukums ir "Latvijas Apvienotā Metodistu Baznīca". Baznīcas nosaukumu drīkst lietot vienīgi Baznīca, kā arī to veidojošās draudzes un Baznīcas dibinātās iestādes un institūcijas. Citu reliģisko organizāciju, biedrību, nodibinājumu un tiesību subjektu nosaukumi nepārprotami atšķiras no Baznīcas nosaukuma.

(6) Baznīca var prasīt tās nosaukuma prettiesiskas izmantošanas izbeigšanu, kā arī Baznīcai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu.

 

4.pants. Baznīcas galva

(1) Baznīcas galva pārstāv Baznīcu attiecībās ar valsti.

(2) Baznīcas galva Baznīcas statūtos noteiktajos gadījumos un kārtībā var rakstveidā pilnvarot citas personas darboties Baznīcas vārdā attiecībās ar valsti.

 

5.pants. Baznīcas īpašums

(1) Baznīcas īpašumā var būt kustamā un nekustamā manta.

(2) Baznīcas nekustamo īpašumu iegūšana, atsavināšana, ieķīlāšana un citāda apgrūtināšana ar lietu tiesībām iespējama tikai ar Baznīcas galvas rakstveida piekrišanu. Tā nav nepieciešama, ja nekustamais īpašums tiek atsavināts saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām". Baznīcas īpašumā esošie dievnami un kapsētas piespiedu kārtībā nav atsavināmi. Ja Baznīcas draudze nolēmusi iegūt savā īpašumā, atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām nekustamo īpašumu, tā iepriekš rakstveidā informē par to Baznīcas galvu.

(3) Dievnamus un rituāla priekšmetus aizliegts ieķīlāt, un uz tiem nevar vērst piedziņu pēc kreditoru pieprasījuma.

(4) Ja kāda no Baznīcas sastāvā esošajām draudzēm likvidējas, tās manta pāriet Baznīcas īpašumā draudzes statūtos noteiktajā kārtībā. Likvidēto Baznīcas iestāžu manta pāriet Baznīcas īpašumā vai valdījumā Baznīcas statūtos noteiktajā kārtībā.

 

6.pants. Baznīcas garīdznieku tiesības salaulāt

Civillikumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā salaulāt ir tiesīgi tie Baznīcas garīdznieki, kuriem Baznīca devusi atļauju un kuri ierakstīti Tieslietu minis­trijai iesniegtajā laulāttiesīgo garīdznieku sarakstā.

 

7.pants. Reliģiskās apbedīšanas ceremonijas

Reliģiskās apbedīšanas ceremonijas Baznīca var veikt arī pašvaldību ierīkotajās kapsētās un krematorijās pašvaldību noteiktajā kārtībā.

 

8.pants. Pastorālās sarunas aizsardzība

(1) Baznīcas garīdznieku nedrīkst pratināt un nedrīkst pieprasīt, lai viņš izpauž ziņas, kas iegūtas pastorālajā sarunā, pat tad, ja šis garīdznieks ir liecinieks vai procesa dalībnieks tiesā.

(2) Aizliegts ar operatīvās darbības pasākumiem iegūt informāciju pastorālo sarunu laikā.

(3) Nevienai institūcijai vai amatpersonai nav atļauts vervēt Baznīcas garīdznieku.

 

9.pants. Baznīca un militārais dienests

Nacionālajos bruņotajos spēkos personām ir tiesības saņemt Baznīcas garīdznieka garīgo aprūpi un piedalīties Baznīcas dievkalpojumos, ja vien tas nekavē karadienesta pienākumu izpildi.

 

10.pants. Baznīcas kapelānu garīgā darbība

(1) Baznīcas kapelāni darbojas Nacionālajos bruņotajos spēkos, lidostās, ostās, sauszemes transporta stacijās, ārstniecības, medicīniskās aprūpes un sociālās aprūpes iestādēs, ieslodzījuma vietās un citur, kur nav pieejama parastā Baznīcas garīdznieka garīgā aprūpe, atbilstoši Reliģisko organizāciju likumam.

(2) Baznīcas kapelānu garīgo darbību pārrauga Baznīca.

 

11.pants. Baznīcas attiecības ar darbiniekiem

Darba tiesisko attiecību nodibināšanā, pastāvēšanā, grozīšanā un izbeigšanā ar darbiniekiem Baznīca ir tiesīga balstīties uz personas reliģisko piederību, gatavību un spēju darboties labā ticībā un lojalitātē attiecībā uz Baznīcas mācību (doktrīnu), kā arī uz morāles, uzvedības normu, principu un ideālu kopumu, kas ir pamatā metodistu reliģiskajai pārliecībai.

 

12.pants. Baznīca un izglītība

Baznīcai ir tiesības pasniegt valsts un pašvaldību izglītības iestādēs kristīgās ticības mācību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

13.pants. Baznīcas garīdznieku saraksts

(1) Baznīca rakstveidā iesniedz Tieslietu ministrijai to personu sarakstu, kuras atbilst šā likuma 1.panta 3.punktā minēto Baznīcas garīdznieku statusam un kuras ir tiesīgas veikt šā likuma 6. un 10.pantā minētās darbības, kā arī ziņas par šīm personām. Tieslietu ministrijai iesniedzamo ziņu apjomu, to iesniegšanas un aktualizācijas kārtību un termiņus nosaka Ministru kabinets.

(2) Par izmaiņām šā panta pirmajā daļā sniegtajās ziņās Baznīca divu nedēļu laikā rakstveidā paziņo Tieslietu ministrijai.

(3) Tieslietu ministrijai iesniegtās ziņas ir publiski pieejamas.

 

Pārejas noteikumi

1. Līdz 2008.gada 1.maijam Baznīca saskaņo statūtus ar šo likumu, izdarot statūtos attiecīgus grozījumus, apstiprinot tos jaunā redakcijā un iesniedzot Tieslietu ministrijā reģistrācijai Reliģisko organizāciju likumā noteiktajā kārtībā.

2. Baznīca līdz 2008.gada 1.jūnijam paziņo Tieslietu ministrijai šā likuma 13.panta pirmajā daļā minētos datus.

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.maijā.


Likums Saeimā pieņemts 2007.gada 17.maijā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2007.gada 7.jūnijā

 

Trascina file per caricare