Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2004 Г.

Обн. ДВ. бр.112 от 23 Декември 2003г., доп. ДВ. бр.21 от 16 Март 2004г.

[…]

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2004 г., като това не се отнася за сумите за сметка на републиканския бюджет.

§ 2. За 2004 г. не се предвижда общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване, а главниците по актовете за начет постъпват като приход в бюджета на фонд "Пенсии".

§ 3. (В сила от 01.01.2004 г.) В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г., бр. 55 от 2000 г. - Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42 и 67 от 2003 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 4:

а) в ал. 1 се създава т. 8:

"8. лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности, с изключение на лицата по т. 1 и 7, както и служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията."

 

[…]

 

§ 8. (Нов – ДВ, бр. 21 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) Параграф 3 влиза в сила от 1 януари 2004 г., с изключение на т. 12, относно чл. 48а, и т. 13, относно чл. 52а, които се прилагат от 1 юли 2004 г.

-------------------------

Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на 11 декември 2003 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 

© KP

Trascina file per caricare

LAW ON THE BUDGET OF STATE SOCIAL INSURANCE FOR THE YEAR 2004

[…]

Transitional and concluding provisions

[…]

§ 3. (Effective date 1 January 2004) The following amendments are made to the Social Insurance Code (promulgated in the State Gazette No. 110/year 1999, No. 55/year 2000 – Decision No. 5 of the Constitutional Court of the year 2000; amendments in No. 64/ year 2000, Nos. 1, 35 and 41/ year 2001, Nos. 1, 10, 45, 74, 112, 119 and 120/year 2002, Nos. 8, 42 and 67/year 2003):

1. Art. 4:

à) item 8 is created in para. 1:

"8. persons exercising labour activities and receiving incomes from elective offices, with the exception of the persons under items 1 and 7, and the employees of clerical rank of Bulgarian Orthodox Church, and other religions registered under the Law on Religions."

b) item 4 in para. 3 changes as follows:

"4. the registered agricultural producers and tobacco producers."

[…]

§ 8. (New – SG, No. 21/year 2004, effective date January 1, 2004) Para. 3 takes effect on January 1, 2004, with the exception of item 12 (regarding Art. 48”à”) and item 13 (regarding Art. 52”à”), which apply from July 1, 2004 onwards.

The Law was passed by the 39th National Assembly on December 11, 2003 and bears the official seal of the National Assembly.

© KP

 

Trascina file per caricare