Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

Отразена деноминацията от 5.07.1999 г.

 Обн. ДВ. бр.70 от 19 Юни 1998г., изм. ДВ. бр.93 от 11 Август 1998г., изм. ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.62 от 9 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.65 от 20 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.69 от 3 Август 1999г., изм. ДВ. бр.110 от 17 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.64 от 4 Август 2000г., доп. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.54 от 31 Май 2002г., доп. ДВ. бр.74 от 30 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.107 от 15 Ноември 2002г., доп. ДВ. бр.112 от 29 Ноември 2002г., изм. ДВ. бр.119 от 27 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2003г., доп. ДВ. бр.50 от 30 Май 2003г., изм. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г., доп. ДВ. бр.114 от 30 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.28 от 6 Април 2004г., доп. ДВ. бр.38 от 11 Май 2004г., изм. ДВ. бр.49 от 8 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.85 от 28 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.111 от 21 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр.45 от 31 Май 2005г., изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.102 от 20 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г.

Следващи редакции: изм. ДВ. бр.17 от 24 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г.

[…]

Раздел V.

Здравноосигурителни вноски

Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Здравноосигурителната вноска на осигуреното лице, определена по реда на чл. 29, ал. 3, се определя върху доход и се внася, както следва:

1. (доп. - ДВ, бр. 111 от 2004 г., в сила от 21.12.2004 г.) за лицата, получаващи доходи от трудови, служебни правоотношения или правоотношения, възникнали на основание специални закони, работещи по договори за управление и контрол на търговски дружества, лицата по чл. 4, ал. 1, т. 8 от Кодекса за социално осигуряване и членовете на кооперации, получаващи възнаграждение от кооперацията - доходът, върху който се внасят вноски за държавното обществено осигуряване, определен съгласно Кодекса за социално осигуряване; вноската се внася от работодателя или ведомството и от осигурения в съотношение:

- 2000 - 2001 г. - 80:20;

- 2002 - 2004 г. - 75:25;

- 2005 г. - 70:30;

- 2006 г. - 65:35;

- 2007 г. - 60:40;

- 2008 г. - 55:45;

- 2009 г. и следващите години - 50:50:

а) осигурителните вноски са изцяло за сметка на работодателя или ведомството, когато това е предвидено в закон;

б) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) за лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, вноската се определя върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване; вноската е изцяло за сметка на осигуреното лице - когато неплатеният отпуск е по негово желание, и за сметка на работодателя - когато неплатеният отпуск е за отглеждане на дете или поради производствена необходимост и престой; вноската се внася чрез съответното предприятие или организация до края на месеца, следващ този, за който се отнася;

в) работодателят или ведомството внася вноските едновременно с изплащането на възнагражденията, включително и за авансови плащания; частта от осигурителните вноски, която е за сметка на осигурените лица, се внася при изплащане на възнагражденията им и не се удържа от авансовите плащания, освен в случаите, когато за съответния месец е изплатен само аванс;

г) (нова - ДВ, бр. 50 от 2003 г.) вноските за граждани, които изпълняват мирновременна алтернативна служба, се внасят от работодателя и са за негова сметка.

2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) едноличният търговец, физическото лице, образувало ЕООД, съдружниците в търговски дружества и лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, се осигуряват върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния размер на осигурителния доход за тези самоосигуряващи се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, и годишно върху доходите от дейността и доходите по т. 3, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване; регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители се осигуряват върху осигурителни доходи, определени с Кодекса за социално осигуряване; регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност;

3. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) за лицата, работещи без трудово правоотношение:

а) ако не се осигуряват по реда на т. 1 и 2 и получават възнаграждение, равно или по-голямо от минималната работна заплата за страната, върху облагаемия доход, след намаляването му с нормативно признатите разходи; когато е получено възнаграждение под минималната работна заплата за страната, след намаляването му с нормативно признатите разходи, осигуряването се извършва по реда на ал. 4;

б) ако са осигурени по реда на т. 1, осигурителните вноски се внасят върху облагаемия доход, след намаляването му с нормативно признатите разходи, независимо от размера на полученото възнаграждение;

в) осигурителните вноски се внасят в съотношението по т. 1 от възложителя до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят;

4. за пенсионерите - размерът на пенсията или сборът от пенсии, без добавките към тях; вноските са за сметка на републиканския бюджет и се внасят до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят;

5. за лицата, получаващи обезщетения за временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и за отглеждане на дете - размерът на обезщетението; вноските са за сметка на работодателя или ведомството и са равни на дължимата от него част от вноската, като се внасят при изплащане на обезщетенията; в същия размер е осигурителната вноска за лицата, които се осигуряват само за своя сметка, като вноските се внасят до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят;

6. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2004 г.) за лицата, получаващи доходи на различни основания, посочени в т. 1, 2, 3, 4 и 5, вноските се внасят върху сбора от осигурителните доходи и в предвидените за тях срокове по реда, определен в чл. 6, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване;

7. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2004 г., в сила от 21.12.2004 г.) за служителите на Българската православна църква и други признати по нормативно-установен ред вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност - минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване; вноските се внасят до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят, от централното ръководство на съответното вероизповедание;

[…]

§ 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква "д" и т. 4, буква "в", § 11, т. 1, буква "б" и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

© KP

 

Trascina file per caricare

LAW FOR THE HEALTH INSURANCE

Prom. SG. 70/19 Jun 1998, amend. SG. 93/11 Aug 1998, amend. SG. 153/23 Dec 1998, amend. SG. 62/9 Jul 1999, amend. SG. 65/20 Jul 1999, amend. SG. 67/27 Jul 1999, amend. SG. 69/3 Aug 1999, amend. SG. 110/17 Dec 1999, amend. SG. 113/28 Dec 1999, amend. SG. 1/4 Jan 2000, amend. SG. 64/4 Aug 2000, suppl. SG. 41/24 Apr 2001, amend. SG. 1/4 Jan 2002, amend. SG. 54/31 May 2002, amend. SG. 74/30 Jul 2002, amend. SG. 107/15 Nov 2002, amend. SG. 112/29 Nov 2002, amend. SG. 119/27 Dec 2002, amend. SG. 120/29 Dec 2002, amend. SG. 8/28 Jan 2003, suppl. SG. 50/30 May 2003, amend. SG. 107/9 Dec 2003, suppl. SG. 114/30 Dec 2003, amend. SG. 28/6 Apr 2004, suppl. SG. 38/11 May 2004, amend. SG. 49/8 Jun 2004, amend. SG. 70/10 Aug 2004, amend. SG. 85/28 Sep 2004, amend. SG. 111/21 Dec 2004, amend. SG. 39/10 May 2005, amend. SG. 45/31 May 2005, amend. SG. 76/20 Sep 2005, amend. SG. 99/9 Dec 2005, amend. SG. 102/20 Dec 2005, amend. SG. 103/23 Dec 2005, amend. SG. 105/29 Dec 2005

[…]

 

Section V.

Health insurance instalments

Art. 40. (Amend., SG 107/02) (1) The health insurance instalment of the insured person, determined by the order of Art. 29, para 3 shall be calculated over an income and shall be paid as follows:

1. (amend. SG 49/04, suppl. SG 111/04) for persons receiving income from legal terms of employment, official legal terms of employment or terms of employment occurred on the basis of special laws, persons employed under contracts for management and control of trade companies, the persons of art. 4, para 1, item 8 of the Code for social insurance and the members of cooperations receiving remuneration from the cooperation - the income on which instalments are made for the state public insurance determined by the Code for the social insurance; the instalment shall be made by the employer or by the administrative body and by the insured person in the following proportion:

- 2000 - 2001 - 80:20;

- 2002 - 2004 - 75:25;

- 2005 - 70:30;

- 2006 - 65:35;

- 2007 - 60:40;

- 2008 - 55:45;

- 2009 and the following years - 50:50;

a) the insurance instalments shall be for the account of the employer or administrative body where stipulated by a law;

b) (amend. SG 49/04) for the persons using unpaid leave, who are not subject to insurance on other grounds, the instalment shall be determined for half of the minimal size of the insurance income for the self insuring persons, determined by the Law of the budget of the state public insurance; the instalment shall be entirely for the account of the insured person – when the unpaid leave is upon his wish, and for the account of the employer – when the unpaid leave is for raising a child or due to production need and stay; the instalment shall be paid through the respective enterprise or organisation till the end of the month, following the one it refers to;

c) the employer or the administrative body shall make the instalments simultaneously with the payment of the remuneration, including with advance payments; the part of the insurance instalments which is for the account of the insured persons shall be made on payment of the remuneration and shall not be deducted from the advance payments except in the cases when only advance payment has been made for the respective month;

d) (new – SG 50/03) the instalments for citizens, who fulfil peace time alternative service, shall be paid by the employer and they shall be for his account;

2. (amend. SG 49/04) the sole entrepreneur, the individual who have established sole owned limited liability companies, the partners in trade companies, and the persons registered as freelance practitioners and/or craft industry, shall be insured for monthly income, which cannot be less than the minimum amount of the insurance income of the self-insured persons, determined by the Law of the budget of the state public insurance, and annually on the income from the activity and the incomes of item 3 according to the data of the tax declaration by the order of art. 6, para 8 of the Code for social insurance; the registered agricultural producers and tobacco producers shall be insured for insurance incomes, determined with the Code for social insurance; the registered agricultural producers and tobacco producers, producing not processed plant and/or animal products, shall not determine a final amount of the insurance income for this activity;

3. (amend. SG 111/04) for the persons, working without legal terms of employment:

a) if they are not insured by the order of items 1 and 2 and receive remuneration equal or bigger than the minimum salary for the country, on the leviable income, after reducing it with the normatively recognized expenses; when remuneration is received below the minimum salary for the country, after reducing it with the normatively recognised expenses, the insurance shall be implemented by the order of para 4;

b) if they are not insured by the order of item 1, the insurance instalments shall be paid for the leviable income after reducing it with the normatively recognised expenses, regardless of the extent of the received remuneration;

c) the insurance instalments shall be paid in the ratio of item 1 by the assignor till 10th date of the month, following the one they refer to;

4. for the retired - the amount of the pension or the sum of pensions, without the additions to them; the instalments shall be for the account of the republican budget and shall be made by the 10th of the month following the month for which they are made;

5. for persons receiving compensations for temporary labour incapacity due to illness, pregnancy, childbirth and raising child - the size of the compensation; the instalments shall be for the account of the employer or the administrative body and shall be equal to the part of the instalment due by him installed in payment of the compensations; of the same size shall be the insurance instalment of the persons who insure themselves only for their account as the instalments shall be made by the 10th of the month following the month for which they are made;

6. (amend. SG 49/04) for the persons receiving income on various grounds, indicated under item 1, 2, 3, 4 and 5 the instalments shall be made on the sum of the insurance income and by the deadlines determined for them, by the order determined by art. 6, para 10 of the Code for the social insurance;

7. (amend. SG 111/04) for the employees of the Bulgarian Orthodox Church and other religions, recognised by a normative order, who do not receive remunerations for implemented activity - the minimal insurance income for the self insured persons determined by the Law of the budget of the state public insurance; the instalments shall be made by the 10th of the month following the month for which they are made, by the central management of the respective religion;

 

[…]

 

 § 88. The code shall enter in force from the 1st of January 2006, except Art. 179, Para 3, Art. 183, Para 9, § 10, item 1, letter "e" and item 4, letter "c", § 11, item 1, letter "b" and § 14, item 12 of the transitional and concluding provisions which shall enter in force from the day of promulgation of the code in the State Gazette. 

© KP

Trascina file per caricare