Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Na podlagi 25. člena Zakona o verski svobodi (Uradni list RS, št. 14/07) in v zvezi s 13. členom Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08) ministrica za zdravje izdaja

 

PRAVILNIK

o organizaciji in izvajanju verske duhovne oskrbe v bolnišnicah in pri drugih izvajalcih zdravstvenih storitev

 

1. člen

Ta pravilnik določa pogoje za uresničevanje pravice do ustrezne verske duhovne oskrbe v bolnišnicah in pri drugih izvajalcih zdravstvenih storitev, kjer se v okviru mreže javne zdravstvene službe izvaja stacionarna zdravstvena oskrba in nujna medicinska pomoč (v nadaljnjem besedilu: zdravstvena ustanova).

 

2. člen

(1) Pacienti, njihove bližnje osebe in druge osebe, ki se nahajajo v zdravstveni ustanovi (v nadaljnjem besedilu: oskrbovanci) imajo v času, ko se nahajajo v zdravstveni ustanovi, pravico do verske duhovne oskrbe v skladu z zakonom, tem pravilnikom in pravili zdravstvene ustanove.

(2) Bližnje osebe iz prejšnjega odstavka so druge osebe zunaj kroga ožjih družinskih članov, ki so s pacientom v zaupnem razmerju in to lastnost vsaj verjetno izkažejo.

(3) O pravici iz prvega odstavka tega člena se oskrbovance na primeren način obvesti ob sprejemu oziroma prihodu v zdravstveno ustanovo.

 

3. člen

(1) Naloge verske duhovne oskrbe se opravljajo na podlagi standarda verske duhovne oskrbe ena oseba, ki izvaja naloge verske duhovne oskrbe posamezne cerkve oziroma druge verske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: duhovnik), na 500 hospitaliziranih pacientov povprečne dnevne zasedenosti zdravstvene ustanove, izračunano iz obdobja enega leta, v vseh zdravstvenih ustanovah, razen v onkoloških in psihiatričnih zdravstvenih ustanovah oziroma v ustanovah za rehabilitacijo oseb, kjer se uporablja standard verske duhovne oskrbe en duhovnik na 300 hospitaliziranih pacientov. Če zdravstvena ustanova oskrbuje večje ali manjše število oskrbovancev, se število duhovnikov določi sorazmerno.

(2) Duhovniku lahko pri opravljanju nalog verske duhovne oskrbe v zdravstveni ustanovi pomaga duhovni spremljevalec, ki oskrbovance spremlja in jim nudi duhovno podporo in pomoč.

 

4. člen

(1) Zdravstvena ustanova zagotovi prostorske in tehnične pogoje za versko duhovno oskrbo.

(2) Oskrbovanci imajo pravico do prostega dostopa do prostorov, namenjenih za versko duhovno oskrbo (v nadaljnjem besedilu: sakralni prostor). Pacientu, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja ne more samostojno dostopati do sakralnega prostora, se zagotovi verska duhovna oskrba v njegovi bolniški sobi. V nujnih primerih se verska duhovna oskrba omogoči tudi v prostorih za reanimacijo in drugih prostorih, ki zahtevajo poseben način dela in gibanja.

(3) Zdravstvena ustanova omogoči oskrbovancem prejemanje knjig z versko vsebino in napotkov.

 

5. člen

(1) Naloge verske duhovne oskrbe, ki se lahko izvajajo v zdravstveni ustanovi, so:

- organiziranje in omogočanje verskih dejavnosti in obredov,

- obiskovanje in duhovno spremljanje pacientov,

- nudenje pogovorov in verske duhovne pomoči oskrbovancem,

- zagotavljanje obredov ob verskih praznikih,

- nudenje verskih obredov ob umrlih pacientih,

- nudenje verske in duhovne oskrbe v nujnih primerih,

- druge naloge na področju verske duhovne oskrbe.

(2) Duhovniki in duhovni spremljevalci opravljajo naloge iz prejšnjega odstavka tako, da ne motijo ali ovirajo postopka zdravljenja oskrbovancev oziroma rednega dela zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci pa spoštujejo pravico oskrbovanca do verske duhovne oskrbe, tako da duhovnikom oziroma duhovnim spremljevalcem zagotavljajo nemoteno opravljanje službe ob primernem času.

 

6. člen

Nesporazumi, ki nastanejo v zvezi z uresničevanjem pravice do verske duhovne oskrbe, se rešujejo na podlagi sporazuma med posamezno registrirano cerkvijo oziroma drugo versko skupnostjo in Vlado Republike Slovenije.

 

7. člen

(1) Finančna sredstva za organiziranje verske duhovne oskrbe zagotavlja zdravstvena ustanova v skladu z zakonom, ki ureja versko svobodo.

(2) Zdravstvena ustanova zagotavlja versko duhovno oskrbo na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi z duhovnikom za polni ali skrajšani delovni čas oziroma na podlagi sklenjene podjemne pogodbe ali druge pogodbe civilnega prava, v skladu z merili iz 3. in 5. člena tega pravilnika.

 

8. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-124/2008

Ljubljana, dne 7. oktobra 2008

EVA 2007-2711-0125

 

Zofija Mazej Kukovič l.r.

Ministrica za zdravje